• Welcome to School


  บ้านเซิม


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านเซิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านเซิม
     
 
 1. เด็กหญิงศศิธร  แสนละคร                ประธาน

 2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์จันทร์       รองประธาน
 3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ซารัมย์              รองประธาน
 4. เด็กหญิงชลธิชา  มณีสวาท            เลขานุการ
 5. เด็กชายวัชร์ธินันท์  เดชกุลรัมย์      ผู้ช่วยเลขานุการ
 6. เด็กชายอิสราพงษ์  เมืองทา          กรรมการ
 7. เด็กชายปฏิภาณ  โพนธาตุ             กรรมการ
 8. เด็กชายธนทรัพย์  พลหงษ์             กรรมการ
 9. เด็กชายประณต  มาตรา                 กรรมการ
 10. เด็กหญิงสิริรัก  สอนสวาท              กรรมการ
 11. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชรินทร์              กรรมการ
 12. เด็กหญิงจีรนันท์  ธงหาร                กรรมการ
 13. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำอินทร์            กรรมการ
 14. เด็กหญิงสุรีย์  นามสุขี                    กรรมการ
 15. เด็กหญิงสิรภัทร  กองธรรม            กรรมการ
 16. เด็กหญิงอภิญญา  กมลภพ            กรรมการ
 17. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กมลคราม       กรรมการ
 18. เด็กหญิงปนัดดา  ยาแก้ว              กรรมการ

 

 
 
Update: 2019-08-03 14:28:12 น.
 นายชารี แพนแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเซิม

นางรุ่งพิศ เกตุคำ
นางรุจิรา โพธิ์จุมพล

สถิติการใช้งาน

0002
เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556