• Welcome to School


  บ้านก่องขันธ์


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


 • Welcome to School


  บ้านก่องขันธ์


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


 • Welcome to School


  บ้านก่องขันธ์


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


 • Welcome to School


  บ้านก่องขันธ์


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


 • Welcome to School


  บ้านก่องขันธ์


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


ประวัติโรงเรียนบ้านก่องขันธ์
     
 

ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนบ้านก่องขันธ์  ตั้งอยู่หมูที่ 12  บ้านโพธิ์ศรี    ตำบลนาหนัง    อำเภอโพนพิสัย    จังหวัดหนองคาย  
       โรงเรียนบ้านก่องขันธ์  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  21  มกราคม  2481  ในขณะนั้นยังอาศัยศาลาวัดเป็นสถานศึกษา 
ภายใต้ชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลชุมช้าง 4 (วัดบ้านก่องขันธ์)"  มีจำนวนนักเรียนครั้งแรก 75 คน 
เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

   -  พ.ศ. 2489  จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  ทางโรงเรียนจึงได้ประสานขอความร่วมมือจากชุมชน  ผู้ปกครองนักเรียน 
จัดหาสถานที่และวัสดุอุปกรณ์เพื่อก่อสร้างสถานศึกษาแห่งใหม่เป็นการชั่วคราว

   -  พ.ศ. 2490  ได้ปลูกสร้างอาคารเรียนใหม่  เป็นที่ดินของหมู่บ้าน  เป็นอาคารเรียนแบบชั่วคราว  โดยแยกเรียนที่วัดและที่เรียนใหม่

   -  พ.ศ.  2496  ได้ปลูกสร้างเป็นอาคารถาวรชั้นเดียวใต้ถุนเตี้ย  จึงได้ย้ายมาเรียนที่อาคารหลังใหม่

   -  พ.ศ. 2499  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ  เพื่อสมทบต่อเติมอาคารเรียน  และใช้แรงงานจากชาวบ้านมาช่วยทำ 
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  แต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จ

   -  พ.ศ.  2507  ชาวบ้าน  ผู้ปกครอง จึงได้บริจาคงบเพื่อสร้างรั้วให้เป็นสัดส่วนและขอบเขต

   -  พ.ศ.  2512  ทางราชการได้ให้งบประมาณเพื่อซ่อมแซมหลังคา และตัวอาคารเรียน

    -   พ.ศ. 2516  สถานที่และอาคารเรียนคับแคบ  เนื่องจากจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  ยากต่อการจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนและชุมชน โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนเห็นสภาพปัญหาและเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา 
จึงได้บริจาคที่ดินส่วนตัวเพื่อใช้เป็นที่จัดตั้งสถานศึกษา  จำนวน 17 ไร่  1 งาน 50 ตารางวา  และเป็นที่ตั้งของโรงเรียนบ้านก่องขันธ์มาจนถึงปัจจุบัน

    -  พ.ศ. 2517  ขยายชั้นเรียนเพิ่ม 1 ชั้น  เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และเปิดสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

    -  พ.ศ. 2518  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ.  ขนาด 3 ห้องเรียน  และบ้านพักครู 1 หลัง

    -  พ.ศ. 2520  ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  และทางราชการได้จัดงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนให้อีก 1 หลัง

    -  พ.ศ.  2523  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานอีก 1 หลัง

    -  พ.ศ.  2527  โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง 4 ห้องเรียน

    -  พ.ศ.  2528  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม สปช 601/26

    -  พ.ศ.  2530  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ตามแบบ สปช.601/26

    -  พ.ศ. 2535  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29  จำนวน 8 ห้องเรียน

     ปัจจุบันโรงเรียนบ้านก่องขันธ์  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544

 
 
Update: 2019-08-03 15:46:29 น.
 นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านก่องขันธ์

นางพุดทา ชนูนันท์
นางสาววราภรณ์ โสดา

สถิติการใช้งาน

0001
เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556