• Welcome to School


  บ้านก่องขันธ์


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


 • Welcome to School


  บ้านก่องขันธ์


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


 • Welcome to School


  บ้านก่องขันธ์


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


 • Welcome to School


  บ้านก่องขันธ์


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


 • Welcome to School


  บ้านก่องขันธ์


  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


พันธกิจโรงเรียนบ้านก่องขันธ์
     
 
พันธกิจ
         ๑. ปรับปรุง  พัฒนา สภาพแวดล้อมทางกายภาพให้สะอาด ปลอดภัย ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
         ๒. นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
         ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนออกกำลังกาย เล่นกีฬา 
        ๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอ
        ๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน รักและกล้าแสดงออกด้านดนตรีและการร้องเพลง
        ๖. พัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
       ๗. จัดให้มีการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนที่ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้มากที่สุด
       ๘. บริหารจัดการและจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
เป้าหมาย
       ๑. โรงเรียนมีบรรยากาศน่าอยู่  ปลอดภัย  ส่งเสริมการทำงานและการเรียนรู้
       ๒. การบริหารจัดการที่ทันสมัย รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 
       ๓. การเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน
      ๔. ครูและนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  พร้อมที่จะทำงานและเรียนรู้ตลอดเวลาอย่างมีความสุข
      ๕. และนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
      ๖. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้มากที่สุด
     ๗. การบริหารจัดการและจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
Update: 2019-08-03 15:46:29 น.
 นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านก่องขันธ์

นายเลิศชัย ชนูนันท์
นางนิ่มนวล โสดา

สถิติการใช้งาน

0002
เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556