• Welcome to School


    บ้านเซิม


    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านเซิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


พันธกิจโรงเรียนบ้านเซิม
     
 

                                          พันธกิจ(Mission)

                     ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นประชาธิปไตย  มีคุณธรรมจริยธรรม  สืบทอดศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณีไทย  นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน                           

๒. พัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของผู้เรียน  ให้แสวงหาความรู้  มีความสามารถในการสื่่อสารโดยใช้เทคโนโลยี  รู้จักไตร่ตรอง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ในการดำเนินชีวิต

อย่างมีความสุข

๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียน  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  ป้องกันตนเองจากยาเสพติด  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย

๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียน  มีความสามารถใช้ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา  มีจิตสาธารณะและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

๕. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู  มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

๖. ส่งเสริมการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  และมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

๗. ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นโรงเรียนชั้นนำ  มีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

                      ๘. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา

            

 

เป้าประสงค์(Goals)

๑. ผู้เรียนมีความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  รักความเป็นประชาธิปไตย  มีคุณธรรมจริยธรรม  สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณี  ดำเนินชีวิต  ด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีคุณลักษณะเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความสามารถ  มีทักษะในการสื่อสาร  โดยใช้เทคโนโลยี  รู้จักการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

๓. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  ร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย

๔.ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา  มีจิตสาธารณะและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  มุ่งมั่นในการทำงาน  อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

มีความสุข

๕. บุตลากรมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู  มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียน

                      ๖. โรงเรียนมีหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

                      ๗. มีระบบการบริหารการจัดการศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นสากล  มีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ  เน้นการกระจายอำนาจด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

                      ๘. ผู้ปกครอง  ชุมชน  เอกชนและท้องถิ่นเข้ามาร่วมระดมทุุนและทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 
 
Update: 2019-08-03 14:28:12 น.
 นายชารี แพนแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเซิม

นางศิริวรรณ นนท์สุรัตน์
นางสาวทัศนพร โยธิกุล

สถิติการใช้งาน

0003
เริ่มนับ 12 กรกฏาคม 2556