โรงเรียนบ้านห้วยบง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

  1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมกับชุมชน  ท้องถิ่น  ตั้งแต่ปฐมวัย

  มัธยมศึกษาปีที่  3

  2. พัฒนานักเรียนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความ

  ร่วมมือ   ร่วมคิด  ร่วมทำ  ของบ้าน  วัด  โรงเรียน และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3.  นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

  4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ภาคเอกชนและท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ    

  การจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน  โดยเน้นการร่วมคิดร่วมทำและร่วมรับผิดชอบ

  5.  ปรับการเรียน  เปลี่ยนการสอน โดยมุ่งยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนาการสอนของครูและ

  ปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ของนักเรียน

   

   

  เป้าประสงค์  (Goals)  

  1. ประชากรทุกคนได้รับการศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาภาคบังคับตามสิทธิ

  อย่างทั่วถึง  เท่าเทียมและตรงตามศักยภาพ

  1. ทุกภาคส่วนทางสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  2. โรงเรียนบ้านห้วยบง  ได้รับการพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล
  3. โรงเรียนมีระบบการจัดการที่ดีมีมาตรฐาน  ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม

  หลักสูตร

  1. ผู้เรียนทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมนำความรู้  และดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษา  คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และ

  อาชีพเพื่อการพึ่งตนเองและเพื่อศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในระดับสากล

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:34:37 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางละมัย บัวบาง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมชาย นิสสัยหาญ

 • นางกัญญาภัทร บริบูรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,346
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-109210 อีเมล์: 36030031@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กัญญาภัทร บริบูรณ์ โทรศัพท์: 0918288473 อีเมล์: anutsara17bb@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]