โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. สนับสนุนส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียน  และนอกโรงเรียน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ2. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  3.  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางจัดการศึกษา

  4.  ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้คุณภาพการศึกษาได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

  5.  ส่งเสริมสนับสนุนการให้นักเรียนเรียนรู้เต็มตามศักยภาพในงานหัตถกรรม

  6.  สนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  การสอนทาไกลผ่านดาวเทียมและหลากหลายวิธีให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

  7.  ปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีไทยให้นักเรียนทุกคนห่างไกลยาเสพติด

  เป้าประสงค์

  1.  นักเรียนทุกคนเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และมีคุณภาพตามระดับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2.  โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  3.  นักเรียนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  4. ครูทุกคนมีการพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง

  5.  งานหัตถกรรมของนักเรียนมีผลงานที่โดดเด่น

  6.  นักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างหลากหลายในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

  7.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมอันพึงประสงค์  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยห่างไกลยาเสพติด


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:34:06 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา ชำนาญกุล
 • แนะนำบุคลากร

 • ว่าที่ ร.ต.ประกาย กุลวงษ์

 • นางอนงค์ ฤทธิสินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,824
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-109203 อีเมล์: 36030012@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ถวิล บุญเกิด โทรศัพท์: 0962865740 อีเมล์: tawinbunkoad@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]