โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๑.  จัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนและทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

  ๒.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  นำความรู้  สู่อาเซียน

  ๓.  ร่วมกับชุมชนป้องปรามสิ่งเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา

  ๔.  จัดการศึกษาให้สอดคล้องตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๕.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ๖.  ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

  ๗.ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:34:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิญญู คุณกันหา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญส่ง แก้วดอนรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจุราภรณ์ เถียนหนู

 • นางสาวสุมาลี สุริยประทานพรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,741
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนชวนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-859210 อีเมล์: 36030066chaiyaphum3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มนสิชา ภักดิ์จัตุรัส โทรศัพท์: 0924799583 อีเมล์: manasicha007@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]