โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พัธกิจ

  ๑  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

  ๒  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อมมีสุขนิสัยที่ดี มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

  ๓  ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็มศักยภาพ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

  ๔  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตามหลักธรรมมาภิบาลมีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

  ๕  สนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

  ๖  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร  นักเรียน เตรียมตัวสู่อาเซียน

  เป้าประสงค์

  ๑  นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาเต็มตามศักยภาพของนักเรียน

  ๒  นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม มีความรู้ด้านวิชาการ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 14:03:54 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสนธยา คำอู
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวารยา อริยานุวัฒน์

 • นายนายทวีศักดิ์ อริยานุวัฒน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,160
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทองคำพิงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-842781 อีเมล์: 36030082@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายทวีศักดิ์ อริยานุวัฒน์ โทรศัพท์: 0813604795 อีเมล์: ariyanuwatt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]