โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 •                            โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)  ที่ตั้งหมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเพชร   อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต ๓  โทร๐๔๔ ๘๕๙๑๙๑  โทรสาร ๐๔๔  ๘๕๙๑๙๑  e-mail  36030076@chaiyaphum3.go.th      เวปไซด์  http;//ksw.chaiyaphum3.go.th.  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๑๘ ไร่  ๑ งาน  ๙๕ ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ ๓ หมู่บ้าน ได้แก่บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๔  บ้านโคกสว่างวัฒนา หมู่ที่๑๘ และบ้านสว่างศรีพัฒนา หมู่ที่ ๒๒ ตำบลบ้านเพชร  อำเภอบำเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ

                              ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ. ๒๔๗๖  โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง  โดยเงินงบประมาณของกระทรวงธรรมการ  เปิดสอนระดับประถมศึกษา  คือชั้น ป.๑- ป.๔   อาศัยศาลาการเปรียญของวัดโคกสว่างเป็นสถานศึกษา  ชื่อว่าโรงเรียนวัดโคกสว่าง  อยู่ในเขตปกครองอำเภอจัตุรัส   จังหวัดชัยภูมิ    นายหยวก  ตู้จำนงค์  เป็นครูใหญ่คนแรก 

                              ปี พ.ศ. ๒๕๐๐  โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนที่ดินที่ชาวบ้านจับจองกับนายแจ่ม  พิมพ์ทวด  เนื้อที่ตาม นส.๓ ก จำนวน ๑๑ ไร่-งาน ๗๓  ตารางวา  และเมื่อ  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๒๑  นายพิษณุ  มีชำนาญ  ได้มอบที่ดินจำนวน  ๕  ไร่  ๓  งาน  ๒๕  ตารางวา    ตามหนังสือ  นส.๓ ก.  เลขที่  ๒๑๑  ปัจจุบันเป็นที่ดินราชพัสดุ นสล.ชย.๔๓(๓๑๐๐๗) เลขทะเบียนที่ ชย.๔๓ รวมเนื้อที่  ๑๘ ไร่  ๑  งาน  ๙๕  ตารางวา

                               พ.ศ. ๒๕๐๐  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ซ.  ต่อมาได้รับอนุญาตรื้อถอนเมื่อ  ๔  มกราคม  ๒๕๓๕

                              ๑๒  มกราคม  ๒๕๐๑  ได้ย้ายนักเรียนจากวัดโคกสว่าง  มาเรียนที่โรงเรียนปัจจุบัน 

                               ๑  มีนาคม  ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ ฉ. ขนาด ๓ห้องเรียน

                               ๑  มกราคม  ๒๕๒๑  สร้างโรงฝึกงานแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดขนาด  ๒๔๐  ตารางเมตร  งบประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท  พ.ศ. ๒๕๒๒  รับงบประมาณต่อเติม  ๔๕,๐๐๐  บาท  พ.ศ. ๒๕๔๔ ต่อเติมผนังบล็อกคอนกรีต เปลี่ยนเสาที่ชำรุดเงินงบประมาณ ๘,๑๐๐ บาท งบบริจาค ๖,๙๐๐ บาท   พ.ศ. ๒๕๕๑ รับงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ก่อฉาบผนังปูน ทาสี จัดทำแหล่งเรียนรู้

                               ๑  มีนาคม  ๒๕๒๑  สร้างส้วมแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ หลัง ๓ ที่ งบประมาณ  ๑๒,๐๐๐  บาท

                               ๑  ตุลาคม  ๒๕๒๑  สร้างบ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ หลัง งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

                               พ.ศ. ๒๕๒๓  ขุดบ่อน้ำขนาด  ๑  ไร่ ลึก  ๑.๕  เมตร  โดยงบประมาณ จำนวน  ๑๐,๐๐๐  บาท   พ.ศ. ๒๕๓๓  ขุดลอกลึก  ๐.๕  เมตร  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท 

                               พ.ศ. ๒๕๒๔  ติดตั้งไฟฟ้าภายในโรงเรียน  งบบริจาค  ๑๕,๐๐๐  บาท

                               พ.ศ. ๒๕๒๕  ติดตั้งไฟฟ้าอาคารเรียน  งบบริจาค ๒๕,๐๐๐ บาท

                               พ.ศ.  2526  ก่อสร้างรั้วบริเวณด้านหน้า  17  ช่อง  ยาว  117.5  เมตร  ต่อเติมปี พ.ศ.  2530  อีกรวมมูลค่า  54,000  บาท

                               พ.ศ.  2528  ศิษย์เก่าสร้างป้ายชื่อโรงเรียน  งบบริจาค 7,000  บาท  และติดตั้งระบบประปา  งบบริจาค   7,500  บาท

                               3  มีนาคม  2528  สร้างส้วมแบบ  สปช.105/26  จำนวน  1  หลัง  4  ที่  พร้อมที่ปัสสาวะ  งบประมาณ  50,000  บาท

                               6  พฤศจิกายน  2529  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/26  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  พร้อมครุภัณฑ์ งบประมาณ  800,000  บาท  ต่อมาต่อเติมชั้นล่าง  4  ห้องเรียน 

                                           งบประมาณ  240,000  บาท 

                               17  สิงหาคม  2531  สร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ.33  จำนวน  1  ชุด  งบประมาณ  36,000  บาท 

                               16  สิงหาคม  2532  สร้างส้วมแบบ  สปช.601/26  จำนวน  1  หลัง  6  ที่นั่ง  พร้อมที่ปัสสาวะ  งบประมาณ  35,000  บาท 

                               20  พฤษภาคม  2533  สร้างที่ประดิษฐานและเททองหล่อพระพุทธรูปปางลีลาสุโขทัย  1  องค์  งบบริจาค  35,000  บาท

                               20  พฤษภาคม  2545  นายฉลอง  นางกิมเฮียง  พิพิธกุล  มอบฉัตรพระพุทธรูป  มูลค่า  5,500  บาท

                               พ.ศ.  2533  สร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ.33  จำนวน  2  ชุด  งบประมาณ  72,000  บาท ติดตั้งประปา(ภูมิภาค)  ภายในโรงเรียน  งบบริจาค  20,000  บาท 

                               6  กันยายน  2534  ติดตั้งโทรศัพท์  หมายเลข 044-859191 

                               พ.ศ.  2541  สร้างอาคารกาญจนาภิเษกขนาด  9X12  ตารางเมตร  โดยใช้ไม้จากการรื้อถอนอาคารเดิม และงบบริจาค  มูลค่า  300,000  บาท 

                               พ.ศ.  2542  สร้างอาคารเฉลิมพรเกียรติ  72  พรรษา  งบบริจาค  200,000  บาท  ปีต่อมา  ติดตั้งเหล็กดัดประตูเหล็ก งบบริจาคมูลค่า  20,000  บาท  ปูกระเบื้องใช้งบประมาณ  จัดสรร  20,000  บาท  และครูบริจาคเพิ่มเติม

                               พ.ศ.  2543  สร้างรั้วคอนกรีตด้านตะวันตก  จำนวน  16  ช่อง  โดยมีนายไพโรจน์  - นางกองแก้ว  พิพัฒน์นันทกุล ก่อสร้างใช้งบบริจาค  30,000  บาท

                               พ.ศ.  2543  สร้างที่แปรงฟัน  1  ที่  โดยคุณตาประเสริฐ  คุณยายปุ้น  โทวิชา  งบบริจาค  5,000  บาท    สร้างโรงจอดรถจักรยาน  1  หลัง  สร้างโรงเลี้ยงเป็ด  งบ สปช.  1  หลัง (ต่อมารื้อถอน) 

                              1  เมษายน  2544  สร้างรั้วคอนกรีตยาว  77  เมตร  ดานทิศตะวันออก  งบบริจาค  39,284  บาท

                              17  มกราคม  2545  ทอดผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อการศึกษาครั้งแรก  ยอดบริจาค  30,168  บาท  นำเงินไปสร้างรั้วด้านทิศตะวันตก  22  ช่อง  มูลค่า  25,200  บาท 

                              14  กรกฎาคม  2545  ต่อเติมห้องพยาบาล ระหว่างอาคารกาญจนาภิเษก กับอาคารเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา ติดตั้งหลังคามุงกระเบื้อง  คณะครูร่วมกันบริจาค  8,000  บาท

                              14  สิงหาคม  2545พระครูพิศิษฏ์ภัทรธรรม  มอบเงิน 10,000  บาท  ปรับปรุงสนามเด็กเล่น  พระสุทน  อภิวโร  สร้างสัตว์ปูนปั้น  4  ตัว  ใช้งบประมาณ  4,000  บาท

                              23  ตุลาคม  2545  สร้างสอนหย่อมหน้าอาคาร  สปช. 105/26 งบบริจาค  4,000 บาท

                              23  สิงหาคม  2546  สร้างบ่อซีเมนต์เลี้ยงปลา  งบบริจาค 5,000 บาท

                              14  มิถุนายน  2546  สร้างที่แปลงฟันอนุบาล  งบประมาณ 2,000 บาท 

                              26  มกราคม  2547  เริ่มก่อสร้างอาคารห้องสมุด  จากเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา (คุณต่วน น้ำร้อนเบ้า,คุณสม ดามาพงษ์,คุณกิตติศักดิ์ ยอดจันทึก 115,269.50 บาท)(คุณเพ็ญพิมล วรภาพงษ์ประยูร มอบเงิน 42,000 ติดตั้งฝ้าเพดาน และติดตั้งพัดลม) คณะครูร่วมบริจาคติดตั้งประตู หน้าต่างรวม 31,600 บาท  11  กรกฎาคม  2547  คุณไพศาล-คุณราตรี  ประทุมวงษ์,ผอ.พัลลพ  นพคุณ,คุณนคร  ศักดิ์สุวรรณ์,คุณแววมณี  จุลเสถียร,ผญ.สมคิด  แถวเพชร,ผอ.วีรพจน์  ตันติปัญจพร  ทอดผ้าป่า 103,196 บาท และใช้เงินผ้าป่าข้าวเปลือก  42,000 บาท และ33,420 บาท สร้างอาคารแล้วเสร็จ

                              11  กรกฎาคม  2548  รับมอบชุดการสอนมูลนิธิไกลกังวล  จานดาวเทียม 1 ชุด  โทรทัศน์ 12 เครื่อง  เครื่องควบคุมสัญญาณ 1 ชุด (ติดตั้ังไว้ห้องวิทยาศาสตร์)

                              10  สิงหาคม  2550  อบต.บ้านเพชร  จัดสรรรชุดดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย 100,000 บาท

                              22  สิงหาคม  2550  ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  ผ่านจานดาวเทียม IP Star สำหรับโครงการ  MOENGT S12/256KBPS  กระทรวงศึกษาธิการ หมายเลข IP ที่ติดตั้ง 10-167-50-0

                              3  พฤศจิกายน  2551  Mr.David-คุณสมร  อิสเบลล์  ซื้อโต๊ะ เก้าอี้ อาหารกลางวันให้นักเรียน  (โต๊ะขาว 18 ตัว,เก้าอี้ 150 ตัว มูลค่ารวม 39,800 บาท

                                  พ.ศ.2558  สร้างอาคารเอนกประสงค์ (แบบสร้างเอง)  โดยเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท  ขนาด  18x32 เมตร

                              การก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน

                              23  ธันวาคม  2551  รับงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 150,0000 บาท  สร้างถนนคอนกรีตยาว 70 เมตร  กว้าง 4 เมตร  บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ไปประตูทางเข้าทางเข้าด้านตะวันออก   24  มีนาคม  2553  รับงบประมาณทำถนน 49,500 บาท ต่อจากสำนักงานถึงอาคาร  ป.1ฉ ยาว 25 เมตร  ต่อมาเดือนตุลาคม 2553 รับงบประมาณ 60,000 บาท สร้างถนนคอนกรีตต่อจากด้านตะวันออกไปประตูโรงเรียน

                              18  พฤษภาคม  2552  รับเงินอุดหนุนเงินดอกผลโครงการอาหารกลางวัน 141,000 บาท จัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่  (งบสร้าง 83,400 บาท) และดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่รุ่นแรก 140 ตัว เมื่อ 10 กันยายน 2552

                              18  มิถุนายน  2552  รับงบประมาณ  50,000 บาท ซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคาร  ป.1ฉ จำนวน 3 ห้องเรียน  และฝ้าเพดานเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

                              29  ตุลาคม  2552  นางอรุณลักษณ์  อาบสุวรรณ์  บริจาคต้นลีลาวดี จำนวน 44 ต้น  มูลค่า 20,000 บาท

                              7  สิงหาคม  2553  คุณฐิตถิ ธีรธิติวงศ์  บริจาคเงิน  20,000 บาท  ซื้อศาลาทรงไทย 1 หลัง พร้อมจัดทำฐานวางศาลา

                              22  กันยายน  2553  สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ถ่ายทำรายการรถโรงเรียน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

                              2554  รับงบประมาณ  85,000 บาท  ปรับปรุงซ่อมแซม  อาคาร  ป.1ฉ. โดยทาสีภายนอกภายใน

                              2554  รับงบประมาณอุทกภัย(น้ำท่วมขังโรงเรียน)  344,900 บาท  ถมดินบริเวณด้านตะวันออก  เทถนนลูกลัง  และเทพื้นคอนกรีต  ปรับเน้นสนามฟุตซอล  ต่อมาใช้งบบิจาค เทพื้นคอนกรีต บริเวณหน้าเสาธง  เสร็จเรียบร้อย เพิ่มงบบริจาค คณะครูบริจาค  50,000 บาท  

                              2554  รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม(ประตูเหล็ก)อาคาร  สปช. 105/26

                              2555  ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมแบบ  สปช.601/26 และอาคารประกอบ งบอุบัติภัย  20,000 บาท

                              13  มิถุนายน  2556  รับงบ  อบต.บ้านเพชร  20,000 บาท  จัดทำลานแหล่งเรียนรู้  หน้าอาคารบ้านพักครู (เทคอนกรีต,ติดตั้งแสลน

                               การระดมทรัพยากร(ผ้าป่าข้าวเปลือก)

                               17  มกราคม  2545  ทอดผ้าป่าข้าวเปลือก  ยอดบริจาค  30,168 บาท  นำเงินไปสร้างรั้วทิศตะวัน  22  ช่อง

                               25  กุมภาพันธ์  2546  ทอดผ้าป่าข้าวเปลือก  ยอดบริจาค  26,024   

                               27  กุมภาพันธ์  2548  ทอดผ้าป่าข้าวเปลือก  ยอดบริจาค  33,420

                               3  กุมภาพันธ์  2550  ทอดผ้าป่าข้าวเปลือก  ยอดบริจาค  46,721

                               16  กุมภาพันธ์  2551  ทอดผ้าป่าข้าวเปลือก  ยอดบริจาค  30,966

                               13  กุมภาพันธ์  2552  ทอดผ้าป่าข้าวเปลือก  ยอดบริจาค  62,550

                                27  มกราคม  2553  ทอดผ้าป่าข้าวเปลือก  ยอดบริจาค  44,119

                                26  กุมภาพันธ์  2554  ทอดผ้าป่าข้าวเปลือก  ยอดบริจาค  48,937

                                14  กุมภาพันธ์  2555  ทอดผ้าป่าข้าวเปลือก  ยอดบริจาค  51,900

                                 8  มีนาคม  2556  ทอดผ้าป่าข้าวเปลือก  ยอดบริจาค  47,680

                                18  กุมภาพันธ์  2557  ทอดผ้าป่าข้าวเปลือกยอดบริจาค  46,701

                 28  ธันวาคม 2558  ติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์ด้วยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จาก สพป.ชย 3  จำนวน  454.300 บาท

                              


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:33:25 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิชชุกร ดิเรกศิลป์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางเสวีวรรณ คุณกันหา

 • นางราตรีสวัสดิ์ ประเสริฐศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,238
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: 36030076@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สยาม ไพสันเทียะ โทรศัพท์: 0823809489 อีเมล์: Oubonrat2525@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]