โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.   จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้คุู่คุณธรรม มีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่ทุกส่วนร่วมกันกำหนด และดำรงความเป็นไทยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

  ๒.   จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ทักษะกระบวนการกลุ่ม ให้นักเรีนได้ปฏิบัติจริงและเกิดความคิดรวบยอในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ                          

  ๓.   จัดกิจกรรมส่งเเสริมการเรียนรู้ และพัมนาการของนักเรียนทุกด้าน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดดยเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะทางความคิด

  ๔.  จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามาถในท้องถ่ินมาเสริมแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน

  ๕.  ส่งเสริมครูและนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะด้านเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้อย่างหลากหลาย

  ๖.  ส่งเสริม/ พัฒนานักเรียนให้เปฌ็นบุคคลทีมีคุณภาพทั้งด้านความรู้และด้านคุณธรรม

  ๗.  จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬา ตามความสนใจของนักเรียน

  ๘.  นำเทคโนโลยีใช้ในการบริหารจัดการทั่วไป และจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ทันสมัย

  เป้าหมาย

  พัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม   โดยให้นักเรียนมีโอกาสเท่าเทียมกัน  เพื่อให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:33:25 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิชชุกร ดิเรกศิลป์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางราตรีสวัสดิ์ ประเสริฐศรี

 • นายสุทธิรักษ์ ประเสริฐศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,245
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: 36030076@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สยาม ไพสันเทียะ โทรศัพท์: 0823809489 อีเมล์: Oubonrat2525@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]