• OIT
 • - คู่มือการประเมิน ITA ONLINE

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.      จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ๒.      จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

  ๓.      จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

  ๔.      จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

  ๕.      จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ๖.      จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในทุกกลุ่มสาระ

  ๗.      จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร

  ๘.      จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

  ๙.      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

   

  เป้าประสงค์ในการพัฒนาของโรงเรียน

  ๑. ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

  ๒. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

  ๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

  ๔. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง

  ๕. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ๖. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ๗. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

  ๙. ผู้เรียนมีทักษะในด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร

  ๘.สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-31 14:20:51 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา ไทยแท้
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวรานิต เชื่อมวรกุล

 • นางชมพูนุช นิพลรัมย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

118
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870441 อีเมล์: 36030053@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์ชนก มาทะวงษ์ โทรศัพท์: 0864578941 อีเมล์: pimchanokm@kkumail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]