โรงเรียนบ้านสะพานยาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Missions

      ๑.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้สู่มาตรฐานและ ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

      ๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ พัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเนื่อง และใช้ทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

      ๓.ส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพของครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

      ๔. ส่งเสริมและ พัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายโดยใช้

         เทคโนโลยี่ แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า

      ๕.ติดตามประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการศึกษาต่อ 

          ลดอัตราการออกกลางคัน

     ๖.ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

     ๗.ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

       


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:36:39 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมาน จูแจ่ม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุรีพร ตราบุรี

 • นายปรัธยาน์ นาดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,833
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสะพานยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870567 อีเมล์: 36030145@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิศักดิ์ เกณพล โทรศัพท์: 0810624595 อีเมล์: sittisak.ken2@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]