โรงเรียนบ้านไทรงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION) โรงเรียนบ้านไทรงาม

  1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  2.  ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ
  3.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
  4.  สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
  5. .ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทยและมีจิตสาธารณะ

   

   

  เป้าประสงค์ (GOLD) โรงเรียนบ้านไทรงาม

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
  2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกในความเป็นไทยและดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. โรงเรียนมีระบบบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  6. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
  7. ผู้เรียนเห็นคุณค่า ตระหนัก อนุรักษ์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย และมีจิตสาธารณะ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:36:16 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญเรือง ดียางหวาย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอัมพร สุทธิศักดิ์

 • นางสาวสุรีรัตน์ ภิรมย์กิจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,706
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านไทรงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870162 อีเมล์: 36030148@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: สุนันทา สิงห์มี โทรศัพท์: 0839494855 อีเมล์: krukai.sunanta_singmi@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]