• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม มีสุขนิสัยที่ดี มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

  3. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและเต็มตามศักยภาพ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ มาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

  5. สนับสนุนให้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์

  ๑.      นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  ร้อยละ  95
   
  ๒.      นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
  ๓.      นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินของสถานศึกษา  ร้อยละ  95
   
  ๔.      นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย
   
  ๕.      ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม
   
  ๖.     บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและมีเทคนิคในการจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-31 15:15:29 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายนพรัตน์ มุกดา
 • แนะนำบุคลากร

 • นายถนอม จ่าทันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,576
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัวหนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 0845514243 อีเมล์: 36030112@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วิรันต์ หมั่นจิตร โทรศัพท์: 0856466762 อีเมล์: wiran2014@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]