• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

         ๑.จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาให้เด็กกลุ่มอายุย่างเข้าปีที่ ๕ - ๖  ในเขตบริการให้ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

         ๒.เร่งรัดพัฒนาผู้เรียนด้านกระบวนการอ่าน  การเขียน  การคิดวิเคราะห์  การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

         ๓.ปลูกฝังพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

         ๔.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ให้มีทักษะชีวิตและมีภูมิคุ้มกันที่ดี  เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม  ตามระบบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

         ๕.ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  เทคนิคด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ด้วยวิธีการที่หลากหลายสู่ครูมืออาชีพ

         ๖.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและบุคลากร ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน หลีกเลี่ยงยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ

         ๗.พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

          ๘.พัฒนา  สร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่   สิ่งแวดล้อม   ภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนและแก่ผู้พบเห็น

          ๙.พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม  จากทุกภาคส่วน  ในการระดมทรัพยากรจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษา

   

  เป้าหมาย

  (๑)     ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมาตรฐาน

  (๒) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู้ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  (๓)  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  (๔) ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นชาติไทยตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

  (๕)  สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

  (๖)   พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  (๗)   ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและเข้มแข็ง

  (๘)  พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-17 13:32:35 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปิยนาถ อนุภาวาลย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอนงค์ สิงสุพันธ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,112
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870223 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พุทธชาติ สีดำ โทรศัพท์: 0643381557 อีเมล์: puttachat.se@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]