• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   

  ส่งเสริม……การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  และได้รับ

                       การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

  สนับสนุน…การจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และจัดกระบวนการวัดผล

         ประเมินผลจากสภาพจริง

  พัฒนา…….แหล่งเรียนรู้  นวัตกรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาไทย  และพัฒนาหลักสูตร

       ให้เหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการและจำเป็นของผู้เรียน  และท้องถิ่นโดยบูรณาการ

  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมอาเซียน

  ปรับปรุง…ระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  และยึดหลัก

                       ธรรมาภิบาล

  เป้าประสงค์

   

  ๑.      ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ  ความสนใจ  และได้รับการบริการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

  ๒.    ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  ๓.     บุคลากรครูจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

  ๔.     บุคลากรครูมีคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

  ๕.     สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

  ๖.      สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้  นวัตกรรม  สื่อ  เทคโนโลยี อุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอ

  ๗.     สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและการบริการที่เหมาะสม  มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม  ผู้เรียน  ชุมชน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการาเป็นฐาน  และยึดหลัก

                       ธรรมาภิบาล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-14 21:02:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ดร.ไพโรจน์ เคนวิเศษ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางธิติพร ศรีจันดา
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ ร.ต.พร้อมพงษ์ วงษ์พุฒ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางรังษิยา สากุล

 • นายธนกฤต บางชัยศิริวัฒน์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

63,667
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-870427 อีเมล์: 36030103@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กมลนัทธ์ บางชัยศิริวัฒน์ โทรศัพท์: 0886103339 อีเมล์: kwan.ict1980@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]