โรงเรียนในโครงการ DLIT ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 2556-2557

พัทลุง เขต 2

จำนวนโรงเรียน 109 แห่ง
ที่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน ปี 2556 ปี 2557 (อนุบาล) ปี 2557 (ขนาดกลางและใหญ่)
1 93010047 บ้านพน 1 1 2
2 93010048 วัดเขาวงก์ 1 1 2
3 93010049 สามัคคีอนุสรณ์ 1 1 2
4 93010050 บ้านนาทุ่งโพธิ์ 1 1 4
5 93010051 บ้านป่าแก่ 1 1 2
6 93010052 บ้านพูด กรป.กลาง 1 1 4
7 93010053 บ้านคู 1 1 2
8 93010054 บ้านควนประกอบ 1 1 4
9 93010056 บ้านหน้าวัง 1 1 2
10 93010057 อนุบาลกงหรา 1 1 2
11 93010058 บ้านทอนตรน 1 1 4
12 93010059 บ้านวังปริง 0 1 0
13 93010060 บ้านต้นประดู่ 1 1 4
14 93010061 วัดควนขี้แรด 0 1 0
15 93010062 วัดพังกิ่ง 0 1 0
16 93010063 วัดหวัง 1 1 2
17 93010064 อนุบาลเขาชัยสน 1 1 3
18 93010065 วัดหัวเขาชัยสน 0 1 0
19 93010068 บ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) 1 1 2
20 93010069 บ้านควนโคกยา 0 1 0
21 93010070 บ้านเทพราช 1 1 2
22 93010071 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) 0 1 0
23 93010072 บ้านท่าลาด 1 1 2
24 93010074 วัดท่านางพรหม 0 1 0
25 93010076 วัดควนสามโพธิ์ 0 1 0
26 93010077 บ้านไสนายขัน 0 1 0
27 93010078 วัดโพธิยาราม 0 1 0
28 93010079 บ้านควนหมอทอง 1 1 2
29 93010080 บ้านเกาะทองสม 1 1 2
30 93010081 บ้านควนยวน 1 1 4
31 93010082 วัดท่าควาย 1 1 2
32 93010083 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) 0 1 0
33 93010085 วัดแหลมจองถนน 0 1 0
34 93010086 วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) 1 1 2
35 93010087 วัดหานโพธิ์ 0 1 0
36 93010092 วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) 0 1 0
37 93010094 บ้านคลองใหญ่ 0 1 0
38 93010095 บ้านท่าเชียด 1 1 2
39 93010096 บ้านพรุนายขาว 1 1 2
40 93010097 บ้านทุ่งหนองสิบบาท 0 1 0
41 93010098 วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) 1 1 4
42 93010099 บ้านหัวช้าง 1 1 2
43 93010100 วัดโหล๊ะจันกระ 0 1 0
44 93010101 บ้านควนอินนอโม 1 1 2
45 93010102 บ้านด่านโลด 1 1 2
46 93010103 บ้านร่มโพธิ์ไทร 1 1 2
47 93010104 บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) 1 1 5
48 93010105 วัดปลักปอม 0 1 0
49 93010152 วัดสุภาษิตาราม 0 1 0
50 93010153 วัดแหลมดินสอ 1 1 2
51 93010154 บ้านท่าเนียน 0 1 0
52 93010155 บ้านเกาะนางคำ 1 1 2
53 93010156 บ้านเกาะนางคำเหนือ 1 1 2
54 93010157 บ้านเกาะหมาก 0 1 0
55 93010158 บ้านเกาะเสือ 0 1 0
56 93010159 บ้านปากบางนาคราช 0 1 0
57 93010160 บ้านเกาะโคบ 0 1 0
58 93010161 บ้านท่าวา 0 1 0
59 93010162 บ้านช่องฟืน 0 1 0
60 93010163 วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) 1 1 2
61 93010164 บ้านโคกทราย 1 1 2
62 93010165 วัดไทรพอน 0 1 0
63 93010166 วัดควนเผยอ 1 1 2
64 93010167 บ้านดอนประดู่ 1 1 2
65 93010168 วัดหัวควน 1 1 2
66 93010169 บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) 1 1 2
67 93010170 อนุบาลปากพะยูน 1 1 4
68 93010171 ปากพะยูน 1 1 2
69 93010172 วัดโรจนาราม 0 1 0
70 93010173 วัดฝาละมี 1 1 2
71 93010174 บ้านควนพระสาครินทร์ 1 1 4
72 93010175 บ้านแหลม 0 1 0
73 93010176 วัดบางขวน 1 1 2
74 93010177 บ้านบางมวง 1 1 2
75 93010178 วัดพระเกิด 1 1 2
76 93010179 วัดควนนางพิมพ์ 0 1 0
77 93010180 บ้านม่วงทวน 1 1 2
78 93010181 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 1 1 4
79 93010182 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ 1 1 2
80 93010183 บ้านทะเลเหมียง 1 1 2
81 93010184 บ้านควนนกหว้า 1 1 2
82 93010197 วัดควนเพ็ง 1 1 2
83 93010198 บ้านควนแหวง 1 1 4
84 93010199 วัดโคกตะเคียน 1 1 2
85 93010200 วัดพรุพ้อ 1 1 2
86 93010201 บ้านควนหินแท่น 0 1 0
87 93010202 บ้านทุ่งคลองควาย 1 1 2
88 93010203 บ้านโหล๊ะหาร 1 1 4
89 93010204 บ้านยางขาคีม 1 1 2
90 93010205 บ้านทุ่งนารี 1 1 4
91 93010206 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 1 1 2
92 93010207 วัดป่าบอนต่ำ 1 1 4
93 93010208 อนุบาลป่าบอน 1 1 5
94 93010209 วัดท่าดินแดง 1 1 2
95 93010210 บ้านน้ำตก 1 1 2
96 93010211 วัดควนเคี่ยม 0 1 0
97 93010213 บ้านหนองธง 1 1 4
98 93010214 มิตรมวลชน 1 0 1 0
99 93010215 บ้านเหมืองตะกั่ว 1 1 2
100 93010216 บ้านโคกสัก 1 1 2
101 93010217 วัดลอน 1 1 2
102 93010218 บ้านต้นสน 1 1 2
103 93010219 วัดรัตนวราราม 1 1 2
104 93010223 อนุบาลบางแก้ว 1 1 4
105 93010224 บ้านหาดไข่เต่า 1 1 4
106 93010225 วัดนาปะขอ 0 1 0
107 93010226 วัดโตนด 0 1 0
108 93010227 วัดนาหม่อม (เชนวิทยา) 0 1 0
109 93010228 บ้านปากพล 1 1 2
copyright@2018 : ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning Thailand | DL Thailand )
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 7 กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 วังจันทร์เกษม ดุสิต กทม.10300
Phone | Fax: (+66) 02-281-6071 eMail : staff@dlthailand.com