ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ลำดับ
โรงเรียน
โรงเรียนภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
วันที่ก่อตั้ง
Latitude
Longitude
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ปรับปรุงข้อมูล
1
บ้านกุดเรือคำ
Ban Kudruakham
นายเกษม ทัศวงษา
1047540284
47030001
540284
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดเรือคำ
หมู่ 1 บ้านกุดเรือคำ
กุดเรือคำ
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
kudrua53@hotmail.co.th
http://www.krk.skn3.net
กุดเรือคำ
042794143
042764069
23
23
01/11/2460
17.755236
103.626587
type2
Y
26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:01:22 น.
2
บ้านจำปาดง
Jumpadong School
นายบริสุทธิ์ สังชาตรี
1047540288
47030002
540288
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดเรือคำ
หมู่ 5 บ้านจำปาดง
วานรนิวาส (สาขาตำบลกุดเรือคำ)*
สกลนคร
47120
www.jpd.snk3.net
กุดเรือคำ
042764199
042764199
25
25
10 เม.ย. 2498
17.7631550003267
103.63004207611084
type1
Y
15 สิงหาคม 2557 เวลา 15:24:31 น.
3
บ้านห้วยน้ำเที่ยง
นางมยุรี อุ่นวิเศษ
1047540293
47030003
540293
หมู่ 7 บ้านห้วยน้ำเที่ยง
47120
กุดเรือคำ
042702418
17.8005075495
103.635039805
4
บ้านขัวก่าย
Ban khuagai school
นายบุญมี ก่อบุญ
1047540318
47030004
540318
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำห้วยโทงสหวิทยา
หมู่ 10 บ้านขัวก่าย
ขัวก่าย
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
homueam@hotmail.com
khuagaic.ac.th
ขัวก่าย
042791674
10
10
01092460
17.6178470583
103.824871568
type2
Y
06 สิงหาคม 2557 เวลา 10:13:54 น.
5
บ้านขาม
Bankham School
ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ
1047540319
47030005
540319
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลำห้วยโทงสหวิทยา
หมู่ 11 บ้านขาม
ขัวก่าย
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
042790675
10
10
17.5915884051
103.831279499
type1
Y
21 สิงหาคม 2557 เวลา 09:52:47 น.
6
โรงเรียนบ้านวังเวิน
Wungwern School
นายสมศักดิ์ สุติบุตร
1047540320
47030006
540320
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ลำห้วยโทงสหวิทยา
หมู่ 5 บ้านวังเวิน
ขัวก่าย
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
ขัวก่าย
042790676
9
9
29/11/0545
17.5974164396
103.808466191
type2
Y
27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10:49:12 น.
7
บ้านส้งเปือย
songpauischool
นายสุวิช ศรีโยธี
1047540321
47030007
540321
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลำห้วยโทงสหวิทยา
หมู่ 12 บ้านส้งเปือย
ขัวก่าย
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
songpauischool@gmail.com
www.songpaui.skn3.net
ขัวก่าย
042756923
15
15
1 ตุลาคม 2476
17.59916115
103.8773042
type1
Y
18 สิงหาคม 2557 เวลา 09:38:00 น.
8
บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว
นายยนต์ ดั่นเจริญ
1047540322
47030008
540322
หมู่ 5 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว
47120
ขัวก่าย
042756895
17.6132800394
103.862851982
9
บ้านโคกถาวร
Baan Kokthavorn School
นายราเชนทร์ บุญทอง
1047540323
47030009
540323
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลำห้วยโทงสหวิทยา
หมู่ 8 บ้านโคกถาวร
ขัวก่าย
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
ขัวก่าย
042720102
16
16
1 พฤษภาคม 2519
17.636589
103.878932
type1
Y
20 สิงหาคม 2557 เวลา 10:40:02 น.
10
บ้านคอนศรีบะสะแบง
นายประสิทธิ์ พิมพิสาร
1047540249
47030010
540249
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบะสะแบง
วานรนิวาส
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
www.konsri.skn3.net
คอนสวรรค์
042790627
9
9
17.566392874
103.759781388
type2
Y
19 สิงหาคม 2557 เวลา 14:12:44 น.
11
บ้านนาโพธิ์
นายเอกสิทธิ์ ไตรธิเลน
1047540250
47030011
540250
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านนาโพธิ์
47120
คอนสวรรค์
042790628
17.6139197678
103.716597708
type1
Y
04 สิงหาคม 2557 เวลา 14:55:42 น.
12
บ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง
kamcharoensamyeakratbumrung
นายวิจิตร นิธิเจริญ
1047540291
47030012
540291
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดเรือคำ
หมู่ 4 บ้านคำเจริญ
คูสะคาม
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
www.kamcharoensamyeak@gmail.com
คูสะคาม
042764162
27
27
3 พฤษภาคม 2519
17.724754
103.601761
type1
Y
18 สิงหาคม 2557 เวลา 16:06:24 น.
13
บ้านคูสะคาม
khoosakham
นายสราวุธ อินทร์คำน้อย
1047540285
47030013
540285
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดเรือคำ
หมู่ 1 บ้านคูสะคาม
คูสะคาม
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
upachaide@gmail.com
krusackom.skn3.net
คูสะคาม
042720101
-
25
25
2508
17.7510970957
103.598871375
type1
Y
19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:43:53 น.
14
บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม
Nongplamudbuangam
นายยุทธศาสตร์ สุทธิอาจ
1047540287
47030014
540287
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านหนองปลาหมัดบัวงาม
คูสะคาม
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
nicorus1234@gmail.com
คูสะคาม
042702414
50
50
17.754399
103.531578
type2
Y
06 สิงหาคม 2557 เวลา 17:17:57 น.
15
บ้านโคกแสง
นายสุพจน์ ศรีธรรมมา
1047540289
47030015
540289
หมู่ 5 บ้านโคกแสง
47120
คูสะคาม
042702443
17.7304545292
103.568160258
16
บ้านเดื่อศรีคันไชย
Banduasrikhanchai School
นายสมภพ จันทรมหา
1047540260
47030016
540260
อนุบาล-ประถมศึกษา
เดื่อศรีวิชัย
หมู่ 11 บ้านเนินโพธิ์ทอง
เดื่อศรีคันไชย
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
suphun.p@hotmail.com
www.dsc.skn3.net
เดื่อศรีคันไชย
042706256
-
22
22
พ.ศ. 2482
17.449598
103.726365
type2
Y
22 สิงหาคม 2557 เวลา 10:26:13 น.
17
บ้านขุนภูมิ
Kunpoom school
นายชัชวาลย์ ธุระนนท์
1047540261
47030017
540261
อนุบาล-ประถมศึกษา
เดื่อศรีวิชัย
หมู่ 5 บ้านขุนภูมิ
เดื่อศรีคันไชย
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
www.kp.skn3.net
เดื่อศรีคันไชย
042166629
24
24
2482
17.446146249
103.707543203
type1
Y
02 กันยายน 2557 เวลา 10:16:02 น.
18
บ้านยางคำ
Banyangkham
นายชัยณรงค์ วงศ์สง่า
1047540262
47030018
540262
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เดื่อศรีวิชัย
หมู่ 1 บ้านยางคำ
เดื่อศรีคันไชย
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
banyangkum@hotmail.com
เดื่อศรีคันไชย
042720054
28
28
11/05/2481
17.455943
103.779124
type2
Y
15 สิงหาคม 2557 เวลา 16:26:45 น.
19
บ้านโนนแพง
Nonpang School
นายวีระชัย จักรไชย
1047540263
47030019
540263
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
หมู่ 4 บ้านโนนแพง
เดื่อศรีคันไชย
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
nonpang19@hotmail.com
http://www.nonpang.skn3.net/
เดื่อศรีคันไชย
042167092
32
32
10/09/2483
17.4647040486
103.769775177
type1
Y
28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:20:59 น.
20
ชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
นายทวีผล หนูพันธ์
1047540264
47030020
540264
หมู่ 3 บ้านชุมชนบ้านโพธิ์ตาก
47120
เดื่อศรีคันไชย
042702002
17.4451918437
103.672356892
21
บ้านวังหว้า
banwangwa
นางภาวินี ผิวบุญเรือง
1047540317
47030021
540317
อนุบาล-ประถมศึกษา
ธาตุ
หมู่ 19 บ้านวังหว้า
ธาตุ
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
wangwah_wanon@hotmail.com
www.wangwa.skn3.net/
ธาตุ
042756921
29
29
1 พฤษภาคม 2510
17.6624831149
103.590105073
type2
Y
16 สิงหาคม 2557 เวลา 11:07:31 น.
22
บ้านนาอวนน้อย
นายบุญเกิด ชัยโพธิคำ
1047540313
47030022
540313
หมู่ 8 บ้านนาอวนน้อย
47120
ธาตุ
042756893
17.6645699592
103.655967531
23
บ้านโคกกลาง
Khokglang
นายตรีเนตร ตรงดี
1047540314
47030023
540314
อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานศึกษาธาตุ
หมู่ 12 บ้านโคกกลาง
ธาตุ
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
Kokglang2556@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1047540314
ธาตุ
042756894
-
23
23
2494
17.6935811271
103.643561974
type1
Y
27 กรกฎาคม 2557 เวลา 13:06:42 น.
24
บ้านโคกสว่าง
khogsawang
นายชัยศิลป์ ฮดโสดา
1047540315
47030024
540315
อนุบาล-ประถมศึกษา
ธาตุ
หมู่ 11 บ้านโคกสว่าง
ธาตุ
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
khogsawang_school@hotmail.com
ksw.skn3.net
ธาตุ
042720016
042720016
15
15
01/12/2485
17.6486786297
103.633130092
type1
Y
28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:56:30 น.
25
บ้านท่าศรีไคล
นายเสริมชัย โพธิ์ไชยรัตน์
1047540316
47030025
540316
หมู่ 7 บ้านท่าศรีไคล
47120
ธาตุ
042756917
17.6802351166
103.621490066
26
บ้านธาตุตาลเดี่ยว
thattaldeiwschool
นายศักดิ์ชัย อาแพงพันธ์
1047540308
47030026
540308
อนุบาล-ประถมศึกษา
ธาตุ
หมู่ 1 บ้านธาตุตาลเดี่ยว
ธาตุ
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
ธาตุ
042756920
12
12
พ.ศ.2471
17.6093892572
103.647094792
type1
Y
22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:58:26 น.
27
บ้านหนองตากวย
nongtaguay
นายสมเกียรติ พละจิตต์
1047540309
47030027
540309
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ธาตุ
หมู่ 3 บ้านหนองตากวย
วานรนิวาส
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
-
-
ธาตุ
042756766
-
8
8
24 มีนาคม 2463
17.570794063
103.713133699
type2
Y
25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:51:36 น.
28
บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม
Tayeamnoncom
นายสุบรรณ นาสพัส
1047540310
47030028
540310
อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานศึกษาธาตุ
หมู่ 4 บ้านท่าเยี่ยม
ธาตุ
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
tayeamnoneccm@gmail.com
www.tayeam.skn3.net/
ธาตุ
042756902
16
16
24 มีนาคม 2469
17.569084
103.704082
type1
Y
21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 22:02:21 น.
29
บ้านหนองฮาง
BANNONGHANG
นายศักดิ์ชัย ไชยแสนท้าว
1047540311
47030029
540311
อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานศึกษาธาตุ
หมู่ 9 บ้านหนองฮาง
ธาตุ
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
www.nh.skn3.net
ธาตุ
042790668
16
16
2483
17.614646
103.627746
type2
Y
20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 17:07:52 น.
30
บ้านโนนแต้
Bannontae
นายก่อโชค โยตะศรี
1047540312
47030030
540312
อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานศึกษาธาตุ
หมู่ 6 บ้านโนนแต้
ธาตุ
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
www.nontae.skn3.net
ธาตุ
042756901
11
11
14 สิงหาคม 2433
17.5903013681
103.684031088
type1
Y
27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:14:59 น.
31
บ้านกุดจิก
KUDJIK
นายทองทวี พรมสีดา
1047540254
47030031
540254
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลำห้วยโทงสหวิทยา
หมู่ 3 บ้านกุดจิก
นาคำ
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
www.kudjik.skn3.net
นาคำ
042756922
7
7
1 มิถุนายน 2465
17.6484941611
103.797093071
type1
Y
25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:40:16 น.
32
บ้านหนองขุ่น
Nongkhoon
นางอรวรรณ อุ่นวิเศษ
1047540255
47030032
540255
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลำห้วยโทงสหวิทยา
หมู่ 2 บ้านหนองขุ่น
นาคำ
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
amnat1960@gmail.com
www.nongkhun.skn3.net
นาคำ
0800060599
-
5
5
21 เมษายน 2498
17.664612
103.786983
type1
Y
18 สิงหาคม 2557 เวลา 10:53:17 น.
33
บ้านหนองม่วง
nongmuang
นายสมหวัง มังธานี
1047540258
47030033
540258
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลำห้วยโทงสหวิทยา
หมู่ 8 บ้านหนองม่วงพัฒนา
นาคำ
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
nongmuangskn3@gmail.com
nongmuang.skn3.net/
นาคำ
042790633
-
11
10
25 พฤษภาคม 2482
17.695503
103.803656
type2
Y
13 สิงหาคม 2557 เวลา 20:25:13 น.
34
บ้านดอนมุยหนองแฝก
นายอดิศักดิ์ บุตรแสนคม
1047540247
47030034
540247
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลำห้วยโทงสหวิทยา
หมู่ 4 บ้านดอนมูย
นาคำ
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
นาคำ
042792062
5
5
2512
17.6678670227
103.759002915
type1
Y
29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:31:08 น.
35
บ้านกุดเรือ
นายวาระ อุปสิทธิ์
1047540297
47030035
540297
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านกุดเรือ
นาซอ
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
www.kudrua.skn.net
นาซอ
-
15
15
17.6333753741
103.85313109
type2
Y
19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:17:45 น.
36
บ้านหนองแสงคำ
NONGSAENGKHAM
นายวิทิต บุญอาษา
1047540299
47030036
540299
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลำห้วยโทงสหวิทยา
หมู่ 9 บ้านหนองแสงคำ
นาซอ
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
0808knongsankum@gmail.com
นาซอ
042790657
20
20
2523
17.720990783084126
103.86435662940971
type1
Y
21 สิงหาคม 2557 เวลา 07:08:45 น.
37
บ้านนาซอ
BANNASAW
นายวีระศักดิ์ วงค์อุดมศิลป์
1047540294
47030037
540294
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านนาซอ
นาซอ
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
นาซอ
042756913
15
15
09/08/2483
17.644457
103.837264
type2
Y
25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11:16:29 น.
38
บ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา
Ban Nongnahansomsanukwitta
นายวรรณชัย ศรีเทพ
1047540295
47030038
540295
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลำห้วยโทงสหวิทยา
หมู่ 5 บ้านหนองนาหาร
นาซอ
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
นาซอ
042790654
12
12
พ.ศ.2483
17.6764252152
103.828432216
type1
Y
19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:18:59 น.
39
บ้านดอนยานาง
Bandonyanang
นายสุบรรณ นาสพัส
1047540296
47030039
540296
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลำห้วยโทงสหวิทยา
หมู่ 6 บ้านดอนยานาง
นาซอ
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
Bandonyanang3@gmail.com
www.donyanang.skn3.net/
นาซอ
042756888
9
9
2482
17.663815
103.806013
type1
Y
03 สิงหาคม 2557 เวลา 13:48:00 น.
40
บ้านหินเหิบ
นายวรวิทย์ บุญพูล
1047540251
47030040
540251
หมู่ 6 บ้านหินเหิบ
47120
วานรนิวาส
042756897
17.6374411524
103.693236609
41
บ้านสุวรรณคีรี
Suwanakhiree
นายเนตร แสนอุบล
1047540248
47030041
540248
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 บ้านสุวรรณคีรี
วานรนิวาส
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
www.skn3.net
วานรนิวาส
042790626
8
8
17.6930507404
103.726407608
type2
Y
15 สิงหาคม 2557 เวลา 16:25:42 น.
42
บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์
Huytongdonsawan
นายพิชัย หาญรักษ์
1047540252
47030042
540252
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองวานร
หมู่ 8 บ้านห้วยโทง
วานรนิวาส
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
วานรนิวาส
042791929
3
3
2517
17.6576707334
103.747082962
type1
Y
05 สิงหาคม 2557 เวลา 11:41:45 น.
43
บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง
-
1047540253
47030043
540253
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง
วานรนิวาส
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
วานรนิวาส
042791928
5
5
19 ธันวาคม 2500
17.626579
103.77163
type1
Y
19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:14:12 น.
44
บ้านปลาหลาย
banpalaiy
นายปิยะ วงศ์คำจันทร์
1047540256
47030044
540256
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมืองวานร
หมู่ 7 บ้านปลาหลาย
วานรนิวาส
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
www.pl.skn3.net
วานรนิวาส
042987040
10
9
2505
17.5780790457
103.787197049
type2
Y
25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:16:25 น.
45
บ้านนาง่ามเล้า
nangamlao
นายวิทยา ไชยภูมิ
1047540257
47030045
540257
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองวานรฯ
หมู่ 10 บ้านนาง่ามเล้า
วานรนิวาส
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
nangamlao
วานรนิวาส
042756880
5
5
2483
17.627108
103.799635
type1
Y
03 สิงหาคม 2557 เวลา 14:33:21 น.
46
บ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)
Anubanwanonniwas
-
1047540245
47030046
540245
อนุบาล-ประถมศึกษา
เมืองวานร
หมู่ 3 บ้านวานรนิวาส
วานรนิวาส
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
www.anubanwanon.skn3.net
เทศบาลตำบลวานรนิวาส
042791206
042791933
1
0
17.6357430619
103.751918705
type1
Y
22 สิงหาคม 2557 เวลา 14:42:21 น.
47
บ้านวังบง
Ban Wang Bong School
นางสุดาวรรณ ศรีสิงห์พันธ์
1047540246
47030047
540246
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เมืองวานร
หมู่ 12 บ้านวังบง
วานรนิวาส
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
http://www.wbs.skn3.net/
วานรนิวาส
042987002
7
5
2504
17.656368326
103.727165424
type2
Y
21 สิงหาคม 2557 เวลา 12:19:26 น.
48
ชุมชนขัวสูงสวรรค์
CHUMCHONKHUASUNG SCHOOL
นายอาคม จันทมาลา
1047540265
47030048
540265
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เดื่อศรีวิชัย
หมู่ 13 บ้านบ้านขัวสูงสวรรค์
ศรีวิชัย
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
www.snk.cks.net
ศรีวิชัย
042988302
8
8
16/05/2482
17.55618
103.736123
type2
Y
21 สิงหาคม 2557 เวลา 21:00:06 น.
49
บ้านโนนอุดม
นายฐิตินันท์ นันทะศรี
1047540266
47030049
540266
หมู่ 2 บ้านโนนอุดม
47120
ศรีวิชัย
042756889
17.5336336775
103.73798117
50
บ้านดอนแดง
Bandondang
นายทศพร อนุศาสน์
1047540267
47030050
540267
อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานศึกษาเดื่อศรีวิชัย
หมู่ 6 บ้านดอนแดง
ศรีวิชัย
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
ศรีวิชัย
042790637
18
18
17.555838
103.690755
type2
Y
03 สิงหาคม 2557 เวลา 21:49:10 น.
51
บ้านแก้ง
BanKang
นายนิรันดร โฮมวงศ์
1047540268
47030051
540268
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เดื่อศรีวิชัย
หมู่ 3 บ้านแก้ง
ศรีวิชัย
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
ศรีวิชัย
042720240
16
16
2475
17.56388
103.77265
type2
Y
14 สิงหาคม 2557 เวลา 12:51:16 น.
52
บ้านโคกสะอาด
Bankhoksaad
นายชโยดม นวลสิงห์
1047540269
47030052
540269
อนุบาล-ประถมศึกษา
เดื่อศรีวิชัย
หมู่ 7 บ้านโคกสะอาด
ศรีวิชัย
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
www.ksa.skn3.net/
ศรีวิชัย
042790639
20
20
2497
17.528596276
103.672335375
type1
Y
13 สิงหาคม 2557 เวลา 19:35:20 น.
53
บ้านศรีวิชัย
srivichai
นายปฏิวัตร นารินรักษ์
1047540270
47030053
540270
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
เดื่อศรีวิชัย
หมู่ 14 บ้านศรีวิชัย
ศรีวิชัย
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
srivichai.skn3@gmail.com
www.srivichai.skn3.net
ศรีวิชัย
042790640
14
14
2493
17.531419965
103.71690644
type2
Y
13 สิงหาคม 2557 เวลา 14:15:11 น.
54
บ้านห้วยแสง
BanHuaesang
นายประวิตร กิตติธรรม
1047540272
47030054
540272
อนุบาล-ประถมศึกษา
เดื่อศรีวิชัย
หมู่ 8 บ้านห้วยแสง
ศรีวิชัย
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
huaesang.s@hotmail.com
www.huaesang.skn3.net
ศรีวิชัย
042167091
-
14
14
1 พ.ค. 2524
17.5336064579
103.737981447
type1
Y
19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:10:34 น.
55
บ้านห้วยหินลาด
Banhuaihinlat
นายเสรี พลาชัย
1047540301
47030055
540301
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หนองแวง
หมู่ 2 บ้านห้วยหินลาด
หนองแวง
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
huaihinlad@gmail.com
www.bhl.skn3.net/
หนองแวง
-
17
17
17.7785025003
103.721690928
type2
Y
04 กันยายน 2557 เวลา 14:44:06 น.
56
บ้านห้วยหิน
BANHUAIHIN
นายวัฒนา ก่ำจำปา
1047540302
47030056
540302
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานศึกษาหนองแวง
หมู่ 6 บ้านบ้านห้วยหิน
หนองแวง
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
www.huaihin.skn3.net
หนองแวง
042756918
20
20
1 ส.ค. 2513
17.7582
103.741826
type2
Y
16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14:25:53 น.
57
บ้านโนนทับช้าง
bannontubchang
นายทรงฤทธิ์ วงศ์คำจันทร์
1047540303
47030057
540303
อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานศึกษาหนองแวง
หมู่ 8 บ้านโนนทับช้าง
หนองแวงใต้
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
http://www.ntc.skn3.net/
หนองแวงใต้
042756911
22
22
2513
17.7580828168
103.778725873
type1
Y
22 สิงหาคม 2557 เวลา 13:55:57 น.
58
บ้านวังเยี่ยม
Ban Wungyiam
นายเหรียญชัย ภูริษี
1047540304
47030058
540304
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หนองแวง
หมู่ 6 บ้านวังเยี่ยม
หนองแวงใต้
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
wungyiamschool@hotmail.com
www.wungyiam.skn3.net/
หนองแวงใต้
042756919
20
20
29/11/2498
17.73987293
103.755613
type2
Y
08 สิงหาคม 2557 เวลา 14:32:27 น.
59
บ้านโพนสวาง
นายจำรัส สิงห์คาม
1047540305
47030059
540305
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโพนสวาง
หนองแวงใต้
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
http://www.psw.skn3.net/
หนองแวงใต้
042720100
22
22
17.725326
103.679327
type1
Y
26 กรกฎาคม 2557 เวลา 15:18:23 น.
60
บ้านหนองแวง
BANNONGWAENG
นางสาวประพิณ ใครลามเมา
1047540300
47030060
540300
อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานศึกษาหนองแวง
หมู่ 1 บ้านหนองแวง
หนองแวงใต้
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
bannongweang@gmail.com
www.nongwaeng.skn3.net
หนองแวงใต้
042756826
-
15
14
20 ตุลาคม 2476
17.5895566496
103.830932011
type1
Y
20 สิงหาคม 2557 เวลา 11:08:00 น.
61
บ้านโนนเจริญศิลป์
Ban Nonchareonsin School
นายภิญโญ ศรีถาพร
1047540259
47030061
540259
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองแวง
หมู่ 12 บ้านโนนเจริญศิลป์
หนองแวงใต้
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
หนองแวงใต้
042720245
10
10
28/05/2521
17.712016589208595
103.75999823609811
type1
Y
04 สิงหาคม 2557 เวลา 10:25:48 น.
62
บ้านนาบัว
นายพิเชษฐ์ ไชยบุญตา
1047540306
47030062
540306
หมู่ 2 บ้านนาบัว
47120
หนองแวงใต้
042756891
17.7171401352
103.70685141
63
บ้านโคกก่องหนองแวง
Kokkongnongwaeng
-
1047540307
47030063
540307
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองแวง
หมู่ 5 บ้านโคกก่อง
หนองแวงใต้
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
kokkongnongwaengschool@gmail.com
kokkong.skn3.net
อบต.หนองแวงใต้
042756892
15
15
3 พ.ค. 2519
17.739224
103.721956
type1
Y
22 สิงหาคม 2557 เวลา 07:23:01 น.
64
บ้านนาจาร
BAN NAJAN SCHOOL
นายสุริยนต์ เถายะบุตร
1047540279
47030064
540279
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
หมู่ 7 บ้านนาจาร
หนองสนม
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
najansch@hotmail.com
najan.skn3.net
หนองสนม
042720099
25
25
พ.ศ. 2483
17.4932592
103.8841850
type2
Y
19 สิงหาคม 2557 เวลา 11:55:34 น.
65
บ้านตาดโตน
BAN TARDTONE SCHOOL
นายเด่นณรงค์ มาลาทอง
1047540271
47030065
540271
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาตำบลหนองสนม
หมู่ 2 บ้านตาดโตน
หนองสนม
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
tardtonesch@hotmail.com
tardtone.skn3.net
หนองสนม
042790221
20
20
26 มีนาคม 2498
17.5192170613
103.803024788
type1
Y
19 สิงหาคม 2557 เวลา 13:52:13 น.
66
บ้านบะป่าคา
bapaka
นายสายสมร พุทธิไสย
1047540275
47030066
540275
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองสนม
หมู่ 4 บ้านบะป่าคา
หนองสนม
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
หนองสนม
042790644
25
25
17.4966839233
103.827951124
type1
Y
19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:16:53 น.
67
บ้านน้ำบุ้น
Bannumboon
นายทวี สกุลเดช
1047540276
47030067
540276
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองสนม
หมู่ 3 บ้านน้ำบุ้น
หนองสนม
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
bannumboon@hotmail.com
หนองสนม
042790686
23
23
25 ธันวาคม 2483
17.5313237523
103.832947329
type1
Y
20 สิงหาคม 2557 เวลา 12:54:01 น.
68
บ้านเชียงเพ็ง
นายนเรศ พรหมวงศ์
1047540277
47030068
540277
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านเชียงเพ็ง
47120
หนองสนม
042790699
25
25
17.5226785476
103.901463072
type1
Y
07 สิงหาคม 2557 เวลา 15:39:25 น.
69
บ้านทุ่งโพธิ์
Bantungpho
นายธงชัย เหลาแตว
1047540278
47030069
540278
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองสนม
หมู่ 9 บ้านทุ่งโพธิ์
หนองสนม
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
www.tungpho.skn3.net
หนองสนม
042790148
22 กันยายน 2482
17.535370985
103.908894526
type1
Y
26 กรกฎาคม 2557 เวลา 15:17:30 น.
70
บ้านหนองสนม
Bannongsanom
นายศักดิ์นรินทร์ ผาอินทร์
1047540273
47030070
540273
อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานศึกษาตำบลหนองสนม
หมู่ 5 บ้านหนองสนม
หนองสนม
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
หนองสนม
042790643
17
17
9 พฤษภาคม 2512
17.5433482323
103.865041202
type1
Y
20 ธันวาคม 2556 เวลา 14:56:02 น.
71
บ้านโพนแพง
BAN PHONPHAENG
นายไพวัน ไขลาเมา
1047540274
47030071
540274
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองสนม
หมู่ 6 บ้านโพนแพง
หนองสนม
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
หนองสนม
042756877
14
14
2473
17.5792165505
103.863696458
type2
Y
20 สิงหาคม 2557 เวลา 18:11:21 น.
72
บ้านโนนชนะสังคม
Noonchanasangkham
-
1047540280
47030072
540280
อนุบาล-ประถมศึกษา
ตำบลหนองสนม
หมู่ 8 บ้านโนนชนะสังคม
หนองสนม
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
หนองสนม
042790650
22
22
9 พฤษภาคม 2512
17.5378062649
103.875701769
type1
Y
24 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:23:45 น.
73
บ้านนาคอย
nakoy
-
1047540281
47030073
540281
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์หนองสนม
หมู่ 13 บ้านนาคอย
หนองสนม
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
หนองสนม
042790651
18
18
-
17.564993
103.882994
type1
Y
20 สิงหาคม 2557 เวลา 15:39:33 น.
74
บ้านก่อ
KOA
นายไพบูลย์ กุลอัก
1047540282
47030074
540282
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองสนม
หมู่ 11 บ้านก่อ
หนองสนม
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
Bankor.nk3.net
หนองสนม
042790652
23
23
2482
17.553874
103.928989
type2
Y
15 สิงหาคม 2557 เวลา 14:17:56 น.
75
บ้านบะนกทา
BANOKTA
นายสุรสิทธิ์ ภูลวรรณ
1047540324
47030075
540324
อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานศึกษาตำบลหนองสนม
หมู่ 1 บ้านบะนกทา
หนองสนม
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
หนองสนม
042987038
12
12
21 มีนาคม 2478
17.57315488
103.8457757
type2
Y
14 สิงหาคม 2557 เวลา 09:22:34 น.
76
บ้านนายม
nayomschool
-
1047540283
47030076
540283
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดเรือคำ
หมู่ 5 บ้านนายม
อินทร์แปลง
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
http;//school.obec.go.t
อินทร์แปลง
042794583
31
31
11กันยายน 2489
17.801446
103.592187
type1
Y
22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:43:00 น.
77
บ้านวังโพน
BAN WANGPON
นายสมโพธิ สุวรรณคำ
1047540286
47030077
540286
อนุบาล-ประถมศึกษา
กุดเรือคำ
หมู่ 6 บ้านวังโพน
อินทร์แปลง
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
อินทร์แปลง
042702056
32
32
21 พฤษภาคม 2521
17.783282
103.545646
type1
Y
17 ธันวาคม 2556 เวลา 13:55:52 น.
78
บ้านอินทร์แปลง
Ban Inplaeng
นายจำลอง ภูคานา
1047540290
47030078
540290
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานศึกษากุดเรือคำ
หมู่ 8 บ้านแสงเจริญ
อินทร์แปลง
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
inplang.skn3.net
อินทร์แปลง
-
-
24
24
2482
17.765301
103.601051
type2
Y
05 สิงหาคม 2557 เวลา 13:16:46 น.
79
บ้านโคกก่องคูสะคาม
khogkongkusakham
นายวิเลิศ พรไธสง
1047540292
47030079
540292
อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานศึกษากุดเรือคำ
หมู่ 4 บ้านโคกก่องคูสะคาม
อินทร์แปลง
วานรนิวาส
สกลนคร
47120
khogkongkusakham@gmail.com
อินทร์แปลง
042702496
32
32
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2519
17.782281
103603283
type1
Y
18 สิงหาคม 2557 เวลา 13:10:27 น.
80
อนุบาลคำตากล้า
นายสุนทร สุขเกษม
1047540512
47030080
540512
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านคำตากล้า
47250
คำตากล้า
042796056
25
.200
17.8162604144
103.747574087
type2
Y
14 สิงหาคม 2557 เวลา 14:51:35 น.
81
บ้านหนองพอกน้อย
Ban Nongphoknoi School
นายมานิตย์ วงศ์ละคร
1047540513
47030081
540513
ประถมศึกษา
คำตากล้า-นาแต้
หมู่ 4 บ้านบ้านหนองพอกน้อย
คำตากล้า
คำตากล้า
สกลนคร
47250
nongphoknoischool@hotmail.com
www.nongphoknoi.skn3.net
คำตากล้า
042796548
30
2
16/12/2548
17.866933
103.756317
type2
Y
30 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:56:08 น.
82
บ้านหนองเหมือดเมี่ยง
Nongmuadmieng School
-
1047540514
47030082
540514
อนุบาล-ประถมศึกษา
คำตากล้า-นาแต้
หมู่ 7 บ้านบ้านหนองเหมือดเมี่ยง
คำตากล้า
คำตากล้า
สกลนคร
47250
nmm.skn3.net
คำตากล้า
37
9
18082484
17.918095
103.763777
type1
Y
03 สิงหาคม 2557 เวลา 13:38:28 น.
83
บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ
BANPHASAKSUBCHAROEN
นายเสกสรรค์ แช่มชื่น
1047540519
47030083
540519
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านผาศักดิ์
คำตากล้า
คำตากล้า
สกลนคร
47250
phasak2009@hotmail.com
www.pasaksub.skn3.net
คำตากล้า
33
5
2/07/2525
17.834029
103.786672
type1
Y
29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 06:03:00 น.
84
บ้านแสนสุขสามัคคี
Sansuksamakee School
นางสาวณัฐชาสกุล เกษรศรี
1047540521
47030084
540521
อนุบาล-ประถมศึกษา
ระบบ LAN
หมู่ 14 บ้านแสนสุข
คำตากล้า
คำตากล้า
สกลนคร
47250
sansuk.skn3.net
คำตากล้า
042796233
26
4
2526
17.818881844929976
103.74987255952453
type2
Y
18 สิงหาคม 2557 เวลา 11:46:34 น.
85
บ้านสันติสุขสระแก้ว
SANTISUKSRAKEAW
นางวรรณวิภา เฒ่าอุดม
1047540520
47030085
540520
อนุบาล-ประถมศึกษา
คำตากล้า - นาแต้
หมู่ 7 บ้านบ้านสันติสุข
นาแต้
คำตากล้า
สกลนคร
47250
นาแต้
042702488
23
11
2 สิงหาคม 2525
17.8232077463
103.694391009
type1
Y
18 สิงหาคม 2557 เวลา 11:52:21 น.
86
ชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
chumchonpokyaithaisomboon
นายสันติ อุสุมสารเสวี
1047540518
47030086
540518
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
คำตากล้านาแต้
หมู่ 3 บ้านหนองพอกใหญ่
นาแต้
คำตากล้า
สกลนคร
47250
pokyai.skn3.net
นาแต้
042796003
30
4
2 มิถุนายน พ.ศ. 2483
17.8576270788
103.716833151
type2
Y
05 สิงหาคม 2557 เวลา 22:30:19 น.
87
บ้านหนองแสงดงอีบ่าง
Ban Nongsaeng Dong-e-bang
นายบรรดา แก้วบัวสา
1047540516
47030087
540516
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านดงอีบ่าง
นาแต้
คำตากล้า
สกลนคร
47250
nsb.skn3.net
นาแต้
042702110
26
10
2517
17.81728
103.69312
type2
Y
19 สิงหาคม 2557 เวลา 15:48:47 น.
88
บ้านดอนคำ
Ban Donkhum
-
1047540517
47030088
540517
อนุบาล-ประถมศึกษา
คำตากล้า-นาแต้
หมู่ 2 บ้านดอนคำ
นาแต้
คำตากล้า
สกลนคร
47250
Donkham.school@gmail.com
นาแต้
042702461
40
13
พ.ศ 2483
17.9226635308
103.713316472
type1
Y
06 สิงหาคม 2557 เวลา 13:20:04 น.
89
บ้านนาแต้
bannatae
นายวัฒนา อุประ
1047540515
47030089
540515
อนุบาล-ประถมศึกษา
คำตากล้านาแต้
หมู่ 1 บ้านบ้านนาแต้
นาแต้
คำตากล้า
สกลนคร
47250
นาแต้
042702463
38
11
พ.ศ.2462
17.8958571388
103.717955561
type2
Y
19 สิงหาคม 2557 เวลา 14:20:27 น.
90
แพดพิทยารัตน์
Papitayarut
-
1047540522
47030090
540522
อนุบาล-ประถมศึกษา
แพดหนองบัวสิม
หมู่ 1 บ้านแพด
แพด
คำตากล้า
สกลนคร
47250
http://www.padpitt.org/
แพด
042756908
30
14
10 เมษายน 2522
17.7622066565
103.817575416
type2
Y
21 กรกฎาคม 2557 เวลา 12:49:47 น.
91
บ้านตาด
ิbantad school
นางเมตตา หาญรักษ์
1047540523
47030091
540523
อนุบาล-ประถมศึกษา
แพดหนองบัวสิม
หมู่ 2 บ้านตาด
แพด
คำตากล้า
สกลนคร
47250
แพด
37
17
2475
17.765854528538362
103.83355296364743
type1
Y
14 สิงหาคม 2557 เวลา 11:09:39 น.
92
บ้านกุดจาน
ฺฺฺBANKUDJAN
นายปัญญา พันธ์เสนา
1047540524
47030092
540524
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แพดหนองบัวสิม
หมู่ 7 บ้านกุดจาน
แพด
คำตากล้า
สกลนคร
47250
bankudjanschool7814@gmail.com
www.kudjan.skn3.net
แพด
0890301472
-
34
11
11 พฤษภาคม 2481
17.8032720122
103.824173235
type2
Y
15 ธันวาคม 2557 เวลา 16:33:07 น.
93
บ้านดงบัง
BAANDONGBANG SCHOOL
-
1047540525
47030093
540525
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบ้านดงบัง
แพด
คำตากล้า
สกลนคร
47250
แพด
042790309
12
17.7859408076
103.797506454
type2
Y
22 สิงหาคม 2557 เวลา 10:00:13 น.
94
บ้านดงอีด่อย
DONGEIDOY
นายยนต์ ดั่นเจริญ
1047540526
47030094
540526
อนุบาล-ประถมศึกษา
แพดหนองบัวสิม
หมู่ 4 บ้านดงอีด่อย
แพด
คำตากล้า
สกลนคร
47250
dongeidoy@hotmail.co.th
www.ded.skn3.net
แพด
20
25
10/05/2512
17.741428748719393
103.82596116931154
type2
Y
25 สิงหาคม 2557 เวลา 10:02:11 น.
95
บ้านหนองบัวสิม
NONGBUASIM
นายประยุทธ หมายมั่น
1047540527
47030095
540527
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 13 บ้านหัวนาคำ
หนองบัวสิม
คำตากล้า
สกลนคร
47250
www.nbss.ac.th/
หนองบัวสิม
042793116
40
12
-
17.841934
103.856955
type2
Y
27 กรกฎาคม 2557 เวลา 13:46:00 น.
96
บ้านนาถ่อน
นายบัญฑิต สายสีแก้ว
1047540528
47030096
540528
หมู่ 3 บ้านนาถ่อน
47250
หนองบัวสิม
042793119
17.8343877373
103.82924361
97
บ้านเพีย
BAN PHIA SCHOOL
นายชัยวัฒน์ โลกลินไลน์
1047540529
47030097
540529
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ้านเพีย
หนองบัวสิม
คำตากล้า
สกลนคร
47250
banphia.ac.th
หนองบัวสิม
042793125
042793125
17.8493125328
103.877932325
type2
Y
05 สิงหาคม 2557 เวลา 22:24:25 น.
98
บ้านท่างาม
Ban Thangam
นางพรนภา อัศวาวุฒิ
1047540530
47030098
540530
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แพดหนองบัวสิม
หมู่ 4 บ้านบ้านท่างาม
หนองบัวสิม
คำตากล้า
สกลนคร
47250
Thangam.school98@gmail.com
www.Banthangam.skn3.net
หนองบัวสิม
042720266
-
40
13
พ.ศ.2507
17.8685334494
103.827311938
type2
Y
22 สิงหาคม 2557 เวลา 12:48:45 น.
99
บ้านดงห้วยเปลือย
Ban Dong Huai Plueai
นายเสน่ห์ ถาบุตร
1047540130
47030100
540130
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานศึกษาดงหม้อทอง
หมู่ 7 บ้านบ้านดงห้วยเปลือย
ดงหม้อทอง
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
dp2551@hotmail.com
www.dp.skn3.net
ดงหม้อทอง
042702240
-
60
17
พ.ศ. 2502
17.9525326951
103.517611221
type2
Y
27 กรกฎาคม 2557 เวลา 13:04:49 น.
100
นาข่าวิทยา
nakhawittaya
นายไพบูลย์ เนาว์ศรีสอน
1047540152
47030101
540152
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงหม้อทอง
หมู่ 3 บ้านบ้านนาข่า
ดงหม้อทอง
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
nakhawittaya@hotmail.com
nakhawittaya.skn3.net
ดงหม้อทอง
-
-
70
35
01052509
18.055895971653754
103.508044338623
type1
Y
21 ธันวาคม 2557 เวลา 20:46:43 น.
101
บ้านหนองลาด
Bannonglad
นายวีระศักดิ์ ศรีถาพร
1047540153
47030102
540153
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดงหม้อทอง
หมู่ 9 บ้านบ้านโนนสวรรค์
ดงหม้อทอง
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
-
www.bannonglad.skn3.net
ดงหม้อทอง
042726751
-
67
24
00
18.0166534045
103.513675666
type2
Y
27 กรกฎาคม 2557 เวลา 13:39:06 น.
102
บ้านหนองท่มท่ากระดัน
Nongthomthagradan
นายสุรเนตร ชรินทร์
1047540154
47030103
540154
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านท่ากระดัน
ดงหม้อทอง
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
nongthomthagradan@hotmail.com
ดงหม้อทอง
042702425
60
20
2483
17.99023699
103.5136044
type2
Y
21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10:32:31 น.
103
บ้านซ่อมดู่
somdoo
นายสมเดช สุขสาลี
1047540155
47030104
540155
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงหม้อทอง
หมู่ 6 บ้านบ้านซ่อมดู่
ดงหม้อทอง
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
www.sd.skn3.net
ดงหม้อทอง
042702426
64
25
12/05/2512
17.9967888832
103.53047554
type1
Y
22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10:23:22 น.
104
บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์
Bankeeleklaosomboon School
นายปรัชวุฒิ คำผุย
1047540157
47030105
540157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดงหม้อทอง
หมู่ 5 บ้านบ้านเหล่าสมบูรณ์
ดงหม้อทองใต้
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
kelek2555@hotmail.com
www.keelek.skn3.net
ดงหม้อทองใต้
042702428
042702428
65
25
2502
17.986222276
103.469541304
type2
Y
27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:29:01 น.
105
บ้านด่านสมบูรณ์
bandansomboon
นายขวัญชัย เฮียงราช
1047540132
47030106
540132
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงหม้อทอง
หมู่ 4 บ้านบ้านนาสมบูรณ์
ดงหม้อทองใต้
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
ดงหม้อทองใต้
042702442
50
15
1/5/2523
17.893695
103.45934
type2
Y
26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16:00:32 น.
106
ขาวสง่าเจริญวิทย์
นายอำนวย เหลาคม
1047540131
47030107
540131
หมู่ 3 บ้านบ้านวังน้ำขาว
47140
ดงหม้อทองใต้
042702441
17.9240416742
103.478722552
107
บ้านดงหม้อทอง
BANDONGMOTHONG
นายสมศักดิ์ โคตรลาคำ
1047540129
47030108
540129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ดงหม้อทอง
หมู่ 6 บ้านบ้านดงหม้อทอง
ดงหม้อทองใต้
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
ดงหม้อทองใต้
042720273
042720273
60
15
2 พ.ค. 2502
17.9286539433
103.422575668
type2
Y
16 สิงหาคม 2557 เวลา 11:38:45 น.
108
บ้านคำยาง
BANKAMYANG
นายวุฒิพงษ์ กุลวงค์
1047540148
47030109
540148
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเหนือ
หมู่ 8 บ้านบ้านคำยาง
ดงเหนือ
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
ดงเหนือ
042702489
80
22
1 ธันวาคม 2485
18.0142370716
103.589240654
type1
Y
04 สิงหาคม 2557 เวลา 10:12:35 น.
109
บ้านดงเหนือ
bandongnure
นายกริชเพชร คำโสภา
1047540149
47030110
540149
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงหนือ
หมู่ 6 บ้านบ้านดงเหนือ
ดงเหนือ
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
ดงเหนือ
042720107
52
17
18/06/2527
17.991387
103.563244
type1
Y
21 สิงหาคม 2557 เวลา 22:20:33 น.
110
บ้านดอนแดงคำอ้อ
dondangkhum-or
นายวิเศษ บุญสนอง
1047540150
47030111
540150
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเหนือ
หมู่ 5 บ้านบ้านดอนแดง
ดงเหนือ
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
ดงเหนือ
042720106
65
25
22/04/2498
17.98281223
103.603069234
type1
Y
20 สิงหาคม 2557 เวลา 09:30:07 น.
111
บ้านท่าช้างเจริญไพศาล
thachang school
-
1047540151
47030112
540151
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเหนือ
หมู่ 12 บ้านบ้านท่าช้าง
ดงเหนือ
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
tachang47030112@gmail.com
www.thachang.skn3.net/
ดงเหนือ
0847944701
-
65
65
2502
18.05225
103.554027
type1
Y
17 สิงหาคม 2557 เวลา 12:05:49 น.
112
คำปลาฝานาทวี
khumplaphanatawee
นายกิตติชัย โคงัน
1047540156
47030113
540156
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเหนือ
หมู่ 11 บ้านบ้านนาทวี
ดงเหนือ
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
ดงเหนือ
042702427
60
22
10 มิถุนายน 2517
18.0283388022
103.577737597
type2
Y
25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11:25:30 น.
113
บ้านหนองแอกดอนสวรรค์
BANNONGAEKDONSAWAN
นายนิรันดร์ นันทะศรี
1047540141
47030114
540141
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ดงเหนือ
หมู่ 2 บ้านบ้านหนองแอก
ดงเหนือ
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
nongaek@hotmail.com
ืnongaek.skn3.net
ดงเหนือ
042702451
44
12
9 กันยายน 2484
17.952178
103.567146
type2
Y
06 สิงหาคม 2557 เวลา 10:04:44 น.
114
บ้านน้ำจั้น
Ban numjun
-
1047540142
47030115
540142
อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานศึกษาดงเหนือ
หมู่ 3 บ้านบ้านน้ำจั้น
47140
-
-
ดงเหนือ
042720105
-
50
20
19/09/2489
17.9530360972
103.59757248
type1
Y
20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:55:03 น.
115
บ้านโนนไทย
Bannonthai
นายชวลิต มินพิมาย
1047540143
47030116
540143
อนุบาล-ประถมศึกษา
ดงเหนือ
หมู่ 1 บ้านบ้านโนนไทย
ดงเหนือ
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
nonthai2514@hotmail.com
nonthai2514.ning.com
ดงเหนือ
042720276
-
47
10
12/08/2514
17.928005
103.556542
type1
Y
19 สิงหาคม 2557 เวลา 14:08:18 น.
116
บ้านสามแยกพิทักษ์
Samyeakpitak
นายสมจิตร ราช้อน
1047540147
47030117
540147
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ่อแก้ว-โนนสะอาด
หมู่ 9 บ้านบ้านสามแยกพิทักษ์ใต้
โนนสะอาด
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
โนนสะอาด
042702456
50
14
23/05/2520
17.940807
103.613752
type2
Y
04 สิงหาคม 2557 เวลา 13:58:50 น.
117
บ้านโนนสะอาดนาเหมือด
nonsaatnamuea
นายวิชัย ชรินทร์
1047540120
47030118
540120
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ่อแก้วโนนสะอาด
หมู่ 1 บ้านบ้านโนนสะอาด
โนนสะอาด
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
www.nonsa.skn3.net
โนนสะอาด
042702431
34
14
12/08/2483
17.958577
103.645565
type2
Y
26 ธันวาคม 2556 เวลา 09:44:19 น.
118
ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347)
Chumchonnataosuksawan
นายสมพงษ์ แสนโคตร
1047540121
47030119
540121
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ่อแก้วโนนสะอาด
หมู่ 3 บ้านบ้านนาเต่า
โนนสะอาด
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
โนนสะอาด
042702432
44
25
พ.ศ. 2484
17.8511091383
103.569717529
type1
Y
21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:58:49 น.
119
บ้านพุทธรักษา
BANPUTTARAKSA
นายนคร ผ่านแสนเสาร์
1047540122
47030120
540122
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ่อแก้วโนนสะอาด
หมู่ 8 บ้านบ้านไทยเสรี
โนนสะอาด
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
www.pr.skn3.net
โนนสะอาด
042702433
34
23
17.908976
103.656655
type2
Y
27 สิงหาคม 2557 เวลา 17:39:25 น.
120
บ้านคำภูทอง
KUMPUTONG
-
1047540123
47030121
540123
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ่อแก้ว-โนนสะอาด
หมู่ 7 บ้านบ้านคำภูทอง
บ่อแก้ว
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
KUMPUTONG@HOTMAIL.COM
-
บ่อแก้ว
042702434
-
45
8
1 มิถุนายน 2521
17.8441690861
103.663806491
type1
Y
13 สิงหาคม 2557 เวลา 20:07:47 น.
121
สร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์
sangkaew-angkhumkor-umnuaywit
นายสง่า ฮุงหวน
1047540124
47030122
540124
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านสร้างแก้ว
บ่อแก้ว
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
บ่อแก้ว
042720059
50
10
2518
17.8757440098
103.655537768
type2
Y
05 สิงหาคม 2557 เวลา 18:47:12 น.
122
บ้านลึมบอง
Banlumbong
นายทรงศักดิ์ แก้วกันหา
1047540146
47030123
540146
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ่อแก้วโนนสะอาด
หมู่ 3 บ้านบ้านลึมบอง
บ่อแก้ว
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
songsak_com@hotmail.com
http://lumbong.skn3.net/
บ่อแก้ว
042720821
-
45
9
2509
17.9047111262
103.587268656
type1
Y
13 สิงหาคม 2557 เวลา 15:36:45 น.
123
บ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์ "ชัยทวี"อุปถัมภ์)
Bokaewdongmafaimidtapabthi 81 (Prathepyannawisith "Chaithawi"Uppratham)
นายสมปรารถ แสนแก้ว
1047540116
47030124
540116
อนุบาล-ประถมศึกษา
บ่อแก้วโนนสะอาด
หมู่ 2 บ้านบ้านดงมะไฟ
บ่อแก้ว
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
bdm81.skn3.net
บ่อแก้ว
042702429
50
6
2492
17.8731265667
103.591052497
type2
Y
20 สิงหาคม 2557 เวลา 08:24:21 น.
124
บ้านหว้านสหวิทยา
Banwansahavittaya school
นายเริ่ม เหลาสิทธิ์
1047540117
47030125
540117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
บ่อแก้วโนนสะอาด
หมู่ 5 บ้านบ้านหว้าน
บ่อแก้ว
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
http://www.bw.skn3.net
บ่อแก้ว
042794502
ึ70
2.5
22 มิถุนายน พ.ศ.2482
17.8458991125
103.601197832
type2
Y
25 สิงหาคม 2557 เวลา 10:47:03 น.
125
บ้านสรศรี
BANSORSEE
นายกรนิตต์ กวานดา
1047540119
47030126
540119
อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานศึกษาบ่อแก้วโนนสะอาด
หมู่ 8 บ้านบ้านสรศรี
47140
บ่อแก้ว
042794053
30
5
1 พฤษภาคม 2509
17.8227312779
103.608803505
type1
Y
15 สิงหาคม 2557 เวลา 13:47:04 น.
126
บ้านจาร
Banchan
นางบัวทอง ราช้อน
1047540144
47030127
540144
อนุบาล-ประถมศึกษา
ม่วงมาย
หมู่ 5 บ้านบ้านจาร
ม่วง
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
www.banchan.skn3.net
ม่วง
042794460
40
3
2482
17.879799
103.567545
type1
Y
20 สิงหาคม 2557 เวลา 10:09:16 น.
127
บ้านดงยาง
dongyang
นายจักรพงศ์ ถาบุตร
1047540145
47030128
540145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ม่วงมาย
หมู่ 6 บ้านบ้านดงยาง
ม่วง
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
dongyang.skn3@hotmail.com
www.dongyang.skn3.net
ม่วง
042702454
44
6
22/06/2482
17.9022557
103.567545
type2
Y
20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:44:20 น.
128
อนุบาลบ้านม่วง
Anubanbanmuang
นายวิโรจน์ ยี่ขอ
1047540115
47030129
540115
อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานศึกษาม่วง
หมู่ 2 บ้านบ้านโพนไค
ม่วง
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
anubanmuang_53@hotmail.com
www.anubanmuang.ac.th
เทศบาลตำบลม่วง
042794398
34
0.2
2469
17.8511102492
103.569719196
type1
Y
05 สิงหาคม 2557 เวลา 17:14:46 น.
129
ประชานาดอกไม้
prachanadokmai
นายไพรสันต์ พละศักดิ์
1047540118
47030130
540118
อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานศึกษาม่วงมาย
หมู่ 7 บ้านบ้านประชาสามัคคี
ม่วง
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
pracha_school@hotmail.com
ม่วง
042794249
30
3
พ.ศ.2465
17.821834
103.586179
type1
Y
03 สิงหาคม 2557 เวลา 15:26:52 น.
130
ชุมชนบ้านมาย
นายอดุลย์ เฮียงราช
1047540125
47030131
540125
หมู่ 1 บ้านบ้านมาย
47140
มาย
042794462
17.8673389285
103.507127737
131
นาจานกล้วยน้อย
Najhankluanoy
นายสราวุธ สุพรมอินทร์
1047540126
47030132
540126
อนุบาล-ประถมศึกษา
ม่วงมาย
หมู่ 2 บ้านบ้านนาจาน
มาย
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
Najhankluanoyschool@hotmail.com
www.najankn.skn3.net/
มาย
042702436
50
11
2502
17.8454717947
103.506951665
type1
Y
20 สิงหาคม 2557 เวลา 15:32:47 น.
132
บ้านหนองบ่อ
Bannongbo
นายสวาง จิตอามาตย์
1047540127
47030133
540127
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาม่วงมาย
หมู่ 8 บ้านบ้านหนองบ่อ
มาย
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
มาย
042702437
45
12
30 กันยายน 2490
17.9066227908
103.516284938
type2
Y
19 สิงหาคม 2557 เวลา 22:56:34 น.
133
บ้านโพธิ์ชัย
banphochai school
นายมนู เมืองมุงคุณ
1047540133
47030134
540133
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 บ้านบ้านโพธิ์ชัย
หนองกวั่ง
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
http://www.banphochai.skn3.net/
หนองกวั่ง
042702202
40
14
2481
17.8192005627
103.461973705
type2
Y
27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11:23:20 น.
134
บ้านบ่อแดง
Banbodang
นายไมตรี ปัญหาวงศ์
1047540134
47030135
540134
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองกวั่งห้วยหลัว
หมู่ 5 บ้านบ้านบ่อแดง
หนองกวั่ง
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
www.banbodank.skn3.net
หนองกวั่ง
0811844708
40
10
พ.ศ.2489
17.8147743761
103.509952746
type1
Y
20 สิงหาคม 2557 เวลา 13:57:03 น.
135
บ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี
nongkoagnongkugsee
นายคูณศักดิ์ ศรีลำไพ
1047540136
47030136
540136
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หนองกวั่งห้วยหลัว
หมู่ 1 บ้านบ้านหนองกวั่ง
หนองกวั่ง
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
nongkwang school@hotmail.com
หนองกวั่ง
042702392
40
8
17.7985439345
103.504916235
type2
Y
03 สิงหาคม 2557 เวลา 13:20:26 น.
136
บ้านคำลอดพื้น
bankhomlodpheun
นายกีรติ เดชทองทิพย์
1047540137
47030137
540137
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองกวั่งห้วยหลัว
หมู่ 4 บ้านบ้านคำลอดพื้น
หนองกวั่ง
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
หนองกวั่ง
042702447
50
20
10/06/2509
17.7678056274
103.465196201
type1
Y
04 สิงหาคม 2557 เวลา 10:16:16 น.
137
บ้านนาดูนนาดี
Ban Nadunnadi
นายบุญศรี ใสลำเพาะ
1047540138
47030138
540138
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองกวั่งห้วยหลัว
หมู่ 2 บ้านบ้านนาดูน
หนองกวั่ง
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
หนองกวั่ง
042702448
35
11
2515
17.7876477601
103.528787578
type1
Y
21 สิงหาคม 2557 เวลา 16:08:06 น.
138
บ้านโนนแสบง
Nonsabang
นายทรงศักดิ์ สู่สุข
1047540139
47030139
540139
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองกวั่งห้วยหลัว
หมู่ 6 บ้านบ้านโนนแสบง
หนองกวั่ง
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
หนองกวั่ง
042720104
40
15
2498
17.765643
103.510973
type1
Y
20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14:01:59 น.
139
ชุมชนบ้านห้วยหลัว
CHUMCHOMBANHUAILUA SCHOOL
นายยรรยง เฮียงราช
1047540140
47030140
540140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หนองกวั่งห้วยหลัว
หมู่ 2 บ้านบ้านห้วยหลัว
ห้วยหลัว
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
huailuasc@gmail.com
www.huailua.skn3.net
เทศบาลตำบลห้วยหลัว
042702450
042702450
50
27
16 มกราคม พ.ศ. 2484
17.8511133045
103.569722807
type2
Y
01 กันยายน 2557 เวลา 15:44:22 น.
140
บ้านห้วยทราย
Ban huai sai
นายถวิล มีคุณ
1047540135
47030141
540135
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองกวั่ง ห้วยหลัว
หมู่ 7 บ้านบ้านสามขา
ห้วยหลัว
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
ban huay sai.skn3.net
ห้วยหลัว
042702445
50
20
24 ตุลาคม 2504
17.780258021
103.38499546
type2
Y
08 สิงหาคม 2557 เวลา 22:13:45 น.
141
บ้านเหล่าผักใส่
นายสมเด็จ ขาวนาเข
1047540128
47030142
540128
อนุบาล-ประถมศึกษา
หนองกวั่ง-ห้วยหลัว
หมู่ 4 บ้านบ้านพนาสวรรค์
ห้วยหลัว
บ้านม่วง
สกลนคร
47140
ห้วยหลัว
042702788
20
50
14 พฤษภาคม 2482
17.850502
103.4173
type1
Y
26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18:31:35 น.
142
บ้านท่าก้อน
Ban Thakon
นายเกรียงศักดิ์ พละไกร
1047540488
47030143
540488
อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานศึกษาท่าก้อนนาฮี
หมู่ 1 บ้านท้าก้อน
ท่าก้อน
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
Thakonsc@gmail.com,https://www.facebook.com/Thakonschool
www.thakon.skn3.net
ท่าก้อน
042756903
45
25
17.770276
103.962591
type1
Y
05 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09:16:41 น.
143
บ้านดอนแดง
BANDONDAENG
ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ เคนไชยวงค์
1047540489
47030144
540489
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าก้อน-นาฮี
หมู่ 4 บ้านบ้านดอนแดง
ท่าก้อน
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
bandondaeng@hotmail.com
ท่าก้อน
042790698
62
34
21 เมษายน 2498
17.813989
103.916796
type1
Y
21 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11:27:33 น.
144
บ้านท่าควาย
bantakway
นายทรง งิ้วไชยราช
1047540490
47030145
540490
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าก้อน - นาฮี
หมู่ 2 บ้านบ้านท่าควาย
ท่าก้อน
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
bantakway@hotmail.com
ท่าก้อน
042790636
62
18.4
1/12/2476
17.790678
103.934523
type2
Y
26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:04:28 น.
145
บ้านนาหวาย
ฺBan Nawai
นายนิยม เถายะบุตร
1047540491
47030146
540491
อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่าก้อน -นาฮี
หมู่ 3 บ้านบ้านนาหวาย
47170
ท่าก้อน
042756904
58
28
2509
17.750914
103.966228
type1
Y
28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16:44:08 น.
146
บ้านโพนก่อ
Ban phonko
นายนิธิพงศ์ เถายะบุตร
1047540492
47030147
540492
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าก้อน-นาฮี
หมู่ 6 บ้านบ้านโพนก่อ
ท่าก้อน
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
ท่าก้อน
042796905
50
21
7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2498
17.7486222658
103.938770913
type1
Y
23 พฤษภาคม 2557 เวลา 11:54:05 น.
147
บ้านโนนสวรรค์
Bannonsawan
นายจอมใจ บุญสินชัย
1047540496
47030148
540496
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ท่าก้อน-นาฮี
หมู่ 4 บ้านบ้านโนนสวรรค์
นาฮี
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
นาฮี
042799124
48
18
พ.ศ.2465
17.6867507246
103.884688522
type1
Y
27 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18:06:19 น.
148
บ้านสงเปือย
นายสมเพชร ลาบัวใหญ่
1047540494
47030149
540494
หมู่ 3 บ้านบ้านสงเปือย
47170
นาฮี
042168530
17.7178167541
103.907598436
149
บ้านนากะทาด
NAKATHAD SCHOOL
นายทรงศิลป์ ไฝทาคำ
1047540495
47030150
540495
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ท่าก้อน นาฮี
หมู่ 9 บ้านบ้านนากะทาด
นาฮี
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
nakatad55@hotmail.co.th
nkth.ac.th
นาฮี
042704956
50
20
27/09/2473
17.7236456922
103.932260288
type2
Y
15 ธันวาคม 2556 เวลา 20:20:30 น.
150
บ้านนาฮี
Bannahee
-
1047540493
47030151
540493
อนุบาล-ประถมศึกษา
ท่าก้อน-นาฮี
หมู่ 1 บ้านบ้านนาฮี
47170
นาฮี
042168530
68
17
28042498
17.7140224096
103.924141902
type1
Y
13 สิงหาคม 2557 เวลา 14:13:38 น.
151
บ้านบะหว้า
Banbawa School
นายสมชัย ไตรโยธี
1047540472
47030152
540472
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
โพนแพงบะหว้า
หมู่ 2 บ้านบ้านบะหว้า
บะหว้า
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
banbawa9@gmail.com
http://www.bawa-school.net/
บะหว้า
042169241
042169230
40
12
17.4801829107
103.982162165
type2
Y
16 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:56:22 น.
152
บ้านบะยาว
Banbayao
นายชัดเจน กุลอัก
1047540469
47030153
540469
ประถมศึกษา
โพนแพงบะหว้า
หมู่ 3 บ้านบ้านบะยาว
บะหว้า
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
banbayaoschool@hotmail.com
www.bayao.skn3.net
บะหว้า
042720046
-
42
12
1 พ.ค. 2482
17.4874541369
103.955355902
type2
Y
03 สิงหาคม 2557 เวลา 19:00:59 น.
153
บ้านวังม่วง
Ban Wangmuang
นายแดนไพร สีมาคาม
1047540471
47030154
540471
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนแพงบะหว้า
หมู่ 1 บ้านบ้านวังม่วง
บะหว้า
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
บะหว้า
042706260
37
15
12 สิงหาคม 2484
17.4673328954
103.910665977
type1
Y
28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10:37:55 น.
154
บ้านเม่นน้อย
banmennoi
นายเจน ศรีคุณ
1047540468
47030155
540468
ประถมศึกษา
โพนแพงบะหว้า
หมู่ 4 บ้านบ้านเม่นน้อย
บะหว้า
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
banmennoi@hotmail.com
-
บะหว้า
042169244
-
40
12
19 /09/2500
17.49291348
104.0002018
type1
Y
19 สิงหาคม 2557 เวลา 14:05:03 น.
155
บ้านดงสาร
bandongsan
นายครศักดิ์ เคนไชยวงศ์
1047540502
47030156
540502
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนงามสามัคคี
หมู่ 5 บ้านบ้านดงสาร
47170
โพนงาม
042790710
50
20
2493
17.7389818852
104.013586771
type1
Y
19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:19:15 น.
156
บ้านเสาวัด
bansaowat
นายไพรัตน์ แดนขนบ
1047540483
47030157
540483
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนงามสามัคคี
หมู่ 6 บ้านบ้านเสาวัด
โพนงาม
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
na2508@hotmail.com
โพนงาม
042790692
-
45
15
10 พฤศจิกายน 2481
17.714834
103.965267
type2
Y
19 สิงหาคม 2557 เวลา 14:29:34 น.
157
บ้านท่าแร่
bantharae school
-
1047540484
47030158
540484
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนงามสามัคี
หมู่ 4 บ้านบ้านท่าแร่
โพนงาม
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
ิbantharae.skn3.net
โพนงาม
042790693
48
20
2517
17.7706778176
104.008866564
type1
Y
14 สิงหาคม 2557 เวลา 09:12:43 น.
158
บ้านดงเสียว
Bandongsiaw
นายบุญทัน ไมอักรี
1047540485
47030159
540485
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โพนงามสามัคคี
หมู่ 3 บ้านบ้านดงเสียว
โพนงาม
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
bandongsiaw_school@yahoo.co.th
www.bandongsiaw.skn3.net/
โพนงาม
042790642
042704992
50
20
13 สิงหาคม 2483
17.7242734858
103.9824626
type2
Y
04 สิงหาคม 2557 เวลา 01:09:24 น.
159
บ้านดงมะกุ้ม
Dongmakom School
นายไพจิตร คิดโสดา
1047540486
47030160
540486
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนงามสามัคคี
หมู่ 7 บ้านบ้านดงมะกุ้ม
โพนงาม
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
dmk2557@gmail.com
www.dmk.skn3.net
โพนงาม
042790702
50
15
18 มีนาคม 2519
17.729880769
104.000905447
type1
Y
24 กันยายน 2557 เวลา 10:19:21 น.
160
ชุมชนบ้านโพนงาม
chumchonbanphonngam
นายหนูใจ ทมถา
1047540482
47030161
540482
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านชุมชนบ้านโพนงาม
47170
โพนงาม
042168099
45
15
17.6853420903
103.968454969
type2
Y
05 สิงหาคม 2557 เวลา 15:35:37 น.
161
ชุมชนบ้านกลางนาโน
klangnanoschool
นายสมพงศ์ ดีวันไชย
1047540467
47030162
540467
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
บะหว้า - โพนแพง
หมู่ 8 บ้านชุมชนบ้านกลางนาโน
โพนแพง
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
โพนแพง
042169079
27
7
14 มิย. 2481
17.5438105335
103.948806537
type2
Y
20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:45:42 น.
162
บ้านแพงน้อย
Banpangnoy school
นายสุริยัน จันทร์คามคำ
1047540470
47030163
540470
ประถมศึกษา
โพนแพงบะหว้า
หมู่ 1 บ้านบ้านแพงน้อย
โพนแพง
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
Ilovecom15@gmail.com
pn.skn3.net
โพนแพง
042790685
26
7
25/04/2498
17.5663856448
103.945585751
type1
Y
26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:37:55 น.
163
บ้านคึม
bankuam school
นายไมตรี สัพโส
1047540473
47030164
540473
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนแพงบะหว้า
หมู่ 6 บ้านบ้านคึม
โพนแพง
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
โพนแพง
042798062
32
13
16 มิถุนายน 2582
17.5050293785
103.91296558
type1
Y
25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10:58:36 น.
164
บ้านเซือม
bansuam
นายมานะกิต แง่มสุราช
1047540474
47030165
540474
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โพนแพงบะหว้า
หมู่ 7 บ้านบ้านเซือม
โพนแพง
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
bansuam@gmail.com
www.bansuam.skn3.net
โพนแพง
042169081
30
3
1 พฤษภาคม 2475
17.5648855422
103.969582633
type2
Y
20 สิงหาคม 2557 เวลา 21:31:59 น.
165
บ้านแพงใหญ่
ิbanpaengyai
-
1047540475
47030166
540475
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนแพงบะหว้า
หมู่ 2 บ้านบ้านแพงใหญ่
โพนแพง
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
โพนแพง
042169055
26
2
11 กันยายน 2531
17.5724673324
103.967806
type2
Y
20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:55:11 น.
166
บ้านข้าวแป้ง
Bankhaowpaeng
นายชวลิต อวนป้อง
1047540487
47030167
540487
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลุ่มน้ำยาม
หมู่ 7 บ้านบ้านข้าวแป้ง
วาใหญ่
อากาศอำนวย
สกลนคร
47070
krulai_08@hotmail.com
kha0wpaeng.ac.th
วาใหญ่
042144168
-
39
13
01/06/2483
17.6889
103.947206
type2
Y
14 สิงหาคม 2557 เวลา 09:44:42 น.
167
บ้านกุดจอกน้อย
bankudjognoi
นายประจักษ์ อัมลา
1047540480
47030168
540480
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลุ่มน้ำยาม
หมู่ 1 บ้านบ้านกุดจอกน้อย
อากาศ
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
www.kjn.skn3.net
วาใหญ่
0874474789
40
11
16 พ.ค. 2518
17.6640390067
103.922337307
type1
Y
15 สิงหาคม 2557 เวลา 09:43:51 น.
168
บ้านโคกไม้ล้ม
khokmailom
นายอนันตเดช งิ้วโสม
1047540481
47030169
540481
อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
หมู่ 5 บ้านบ้านโคกไม้ล้ม
วาใหญ่
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
วาใหญ่
042790688
37
4
27 พฤษภาคม 2482
17.6392599464
103.935586171
type1
Y
03 สิงหาคม 2557 เวลา 13:53:45 น.
169
โรงเรียนบ้านวาใหญ่
Ban Wayai School
นายประสิทธิ์ หัตถศิลป์
1047540476
47030170
540476
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานศึกษาลุ่มน้ำยาม
หมู่ 2 บ้านวาใหญ่
วาใหญ่
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
prasithattasil@gmail.com
www.wayai.skn3.net
วาใหญ่
042799288
36
6
1 พฤษภาคม 2460
17.62784636132533
103.94775779676183
type2
Y
20 สิงหาคม 2557 เวลา 15:01:25 น.
170
บ้านวาน้อย
WANOI
นายสมชาย สมบูรณ์
1047540477
47030171
540477
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลุ่มน้ำยาม
หมู่ 3 บ้านบ้านวาน้อย
วาใหญ่
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
www.wanoi.skn3.net
เทศบาลตำบลวาใหญ่
042799289/042720304
36
7
14/02/2498
17.622386
103.936789
type1
Y
06 สิงหาคม 2557 เวลา 13:41:39 น.
171
บ้านหนองบัวแดง
Nongbuadeang
นายอาทิตย์ นิวาสวัฒน์
1047540478
47030172
540478
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ลุ่มน้ำยาม
หมู่ 11 บ้านบ้านหนองบัวแดง
วาใหญ่
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
วาใหญ่
042790687
20
12
20 มิถุนายน 2482
17.5885004709
103.907586698
type2
Y
20 สิงหาคม 2557 เวลา 06:20:18 น.
172
บ้านกุดจอก
ฺBANKUDCHOK SCHOOL
นายชัยประสิทธิ์ เพริศแก้ว
1047540479
47030173
540479
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลุ่มน้ำยาม
หมู่ 4 บ้านบ้านกุดจอก
วาใหญ่
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
-
www.kudchok.skn3.net
วาใหญ่
042790690
-
40
10
2483
17.6566238875
103.938038857
type1
Y
18 สิงหาคม 2557 เวลา 13:05:17 น.
173
บ้านหนองสามขา
Bannongsamkha school
นายเมธา ปัญญารัตน์
1047540501
47030174
540501
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนงามสามัคคี
หมู่ 7 บ้านบ้านหนองสามขา
สามัคคีพัฒนา
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
B.nongsamkha@gmail.com
www.nsk.skn3.net
สามัคคีพัฒนา
042756916
43
10
2483
17.6919601432
104.007715332
type1
Y
06 สิงหาคม 2557 เวลา 10:10:54 น.
174
บ้านถ้ำเต่า
BANTAMTAO
นายกองมา บุญชาญ
1047540499
47030175
540499
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนงามสามัคคี
หมู่ 1 บ้านบ้านถ้ำเต่า
สามัคคีพัฒนา
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
bantamtao@gmail.com
www.bantamtao.skn3.net
สามัคคีพัฒนา
0836631136
-
50
15
12 พฤษภาคม 2482
17.684929
103.98382
type2
Y
03 สิงหาคม 2557 เวลา 15:54:41 น.
175
บ้านนาดอกไม้
Ban Nadokmai
นายประสิทธิ์ โพธิ์สาราช
1047540500
47030176
540500
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนงามสามัคคี
หมู่ 8 บ้านบ้านนาดอกไม้
สามัคคีพัฒนา
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
สามัคคีพัฒนา
042756868
042756869
47
17
2482
17.7092891326
104.039680589
type2
Y
13 สิงหาคม 2557 เวลา 11:54:39 น.
176
บ้านหนองผือ
Bannongphue
นายวชิระ ชายกวด
1047540497
47030177
540497
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนงามสามัคคี
หมู่ 4 บ้านบ้านหนองผือ
สามัคคีพัฒนา
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
สามัคคีพัฒนา
042720064
40
12
14ส.ค.2486
17.6722748134
104.047419337
type1
Y
19 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:17:30 น.
177
บ้านดอนทอย
BANDONTOY
นางศิริวรรณ เคนไชยวงศ์
1047540498
47030178
540498
อนุบาล-ประถมศึกษา
โพนงามสามัคคี
หมู่ 3 บ้านบ้านดอนทอย
สามัคคีพัฒนา
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
www.dontoy.skn3.net/
สามัคคีพัฒนา
042790635
45
12
16 สิงหาคม 2481
17.6657250787
104.002203017
type2
Y
11 สิงหาคม 2557 เวลา 08:56:47 น.
178
บ้านนายอ
bannayo
นายกุลชาติ อุปรี
1047540466
47030179
540466
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลุ่มน้ำยาม
หมู่ 13 บ้านบ้านนายอ
อากาศ
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
nayo_school@hotmail.com
www.nys.skn3.net
อากาศ
042790684
33
10
13/04/2498
17.531265413970992
104.01698840188476
type1
Y
19 สิงหาคม 2557 เวลา 18:46:06 น.
179
บ้านหนองตาไก้
Nongtakai
นายนิวัฒน์ ไชยโคตร
1047540464
47030180
540464
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลุ่มน้ำยาม
หมู่ 11 บ้านบ้านหนองตาไก้
อากาศ
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
อากาศ
042790682
34
4
26 เมษายน 2498
17.610468
104.013275
type1
Y
20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13:58:36 น.
180
บ้านดอนแดงเม่นใหญ่
Dondangmenyai
นายสุวัฒน์ มานิตย์
1047540465
47030181
540465
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพฐ
หมู่ 5 บ้านบ้านดอนแดงเม่นใหญ่
อากาศ
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
www.donmen.ac.th
อากาศ
042790683
35
12
1 พฤษภาคม 2458
17.524421
104.021793
type2
Y
21 สิงหาคม 2557 เวลา 10:23:57 น.
181
บ้านอากาศ
Banakat
นายฐิตินันท์ สารเนตร
1047540462
47030182
540462
อนุบาล-ประถมศึกษา
ลุ่มน้ำยาม
หมู่ 17 บ้านบ้านอากาศ
อากาศ
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
banakat.2007.school@hotmail.com
www.banakat.ac.th
เทศบาลตำบลอากาศ
042799077
30
1
1เมษายน 2465
17.596443
103.983159
type3
Y
18 สิงหาคม 2557 เวลา 14:10:55 น.
182
บ้านนาเมือง
Bannamuang
นายมานพ ไตรโยธี
1047540463
47030183
540463
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สถานศึกษาลุ่มนำ้ยาม
หมู่ 8 บ้านบ้านนาเมือง
อากาศ
อากาศอำนวย
สกลนคร
47170
www.namuang.skn3.net
อากาศ
042790681
34
4
10 มิถุนายน 2481
17.572782
104.025565
type2
Y
26 กรกฎาคม 2557 เวลา 15:16:53 น.