ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพม.เขต 2(กทม.)


นายประภาส พริพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

โทรศัพท์ 0816826114


นางพรภินันท์ เลาะหนับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์

โทรศัพท์


นายประทีป ไชยเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

โทรศัพท์ 0844582966


นางอาลัย พรหมชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

โทรศัพท์


นางสาวจุฑาธิณี สิงหรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา

โทรศัพท์ 0814456951


นางเตือนใจ ปิ่นนิกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน

โทรศัพท์


ว่าที่ร.ต.ทวีศักดิ์ ยศถา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ

โทรศัพท์


นายรังสรรค์ นกสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา

โทรศัพท์


นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

โทรศัพท์


นายคณิตพันธ์ จามรธัญญาวาท
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

โทรศัพท์ -


นางสาวจินตนา ศรีสารคาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โทรศัพท์ 02-361-6692


ดร.ไพบูลย์ กล้าหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

โทรศัพท์


นายธรรมรงค์ เสนจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต

โทรศัพท์ 0819748980


นายพิทักษ์ เอ็นดู
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

โทรศัพท์ 0814713141


นายจันทร เที่ยงภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง

โทรศัพท์ 0915253619


นายพีรศุษม์ ปิตธวัชชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม

โทรศัพท์ 0830319129


นายเทียน กล่ำบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ

โทรศัพท์ 0816463503


นายสันต์ธวัช ศรีคำแท้
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

โทรศัพท์


นายสุทธิพงษ์ โมราวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โทรศัพท์ 0818063124


นายสุรชัย โสภาพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม

โทรศัพท์ 0818799650


นายสุรศักดิ์ การุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0892130172


นายเกษม สมภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

โทรศัพท์


นายประหยัด ทองทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

โทรศัพท์ 0935291331


นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

โทรศัพท์ 081-9431826


นายรื่น หมื่นโกตะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม

โทรศัพท์ 0865343435


นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก
ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง

โทรศัพท์


นายสวัสดิ์ เพชบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง

โทรศัพท์


นายประวัติ สุทธิประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา

โทรศัพท์ 08 8572 3848


นายสายัณห์ ต่ายหลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ

โทรศัพท์ 0818186388


นางสุภัทร เงินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมคงคา

โทรศัพท์ 082-8907950


นางกัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ

โทรศัพท์


นายประสงค์ สุบรรณพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

โทรศัพท์


นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

โทรศัพท์ 0876958880


นายอัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

โทรศัพท์


นายธีรัช ไชยยศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒

โทรศัพท์ 089-8442162


นายวัชราบูรณ์ บุญชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

โทรศัพท์ 0819761676


นายชวิศ จิตปุณยพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางเขน

โทรศัพท์ 0814996131


นางสุมนา ธิกุลวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

โทรศัพท์ 085-4883114


นายวีระ เจนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพฤฒา

โทรศัพท์


ดร.สมพร สังวาระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

โทรศัพท์ 0846523


นายสุรพล พาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

โทรศัพท์


นายวิสิทธิ์ ใจเถิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

โทรศัพท์


นายกล้าศักดิ์ จิตต์สงวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

โทรศัพท์ 0819012481


นายมนัส ปิ่นนิกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

โทรศัพท์ 0840122468


นางสาววรรณภา ทองสีไพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

โทรศัพท์


ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

โทรศัพท์


นางบุสบง พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร

โทรศัพท์


นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

โทรศัพท์ 0812663403


นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์ 0876757856

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2