ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1


นางสุณิสา บุญมาเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2)

โทรศัพท์ 0812997320


นายสมนึก กำลังเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 084-9181175


นางสาวสุนีรัตน์ เอี่ยมประไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระพุทธฉาย

โทรศัพท์ 098-2637221


นางสาวบานชื่น บุญเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยาวใต้

โทรศัพท์


นางสาววาสนา แป้งสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยาวสูง

โทรศัพท์ 0892365184


นายสมเกียรติ ทรัพย์ปราชญ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง

โทรศัพท์


นางสาวรัชนีกร ยืนยาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย

โทรศัพท์ 08-0611-6859


นางรุจิรา แจ้งแสงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดนกเปล้า

โทรศัพท์ 089-8012571


นายมงกุฎ ป้อมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0819477931


นางปาหนัน บัวโฮม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย

โทรศัพท์ 0994253553


นายอำนาจ ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี

โทรศัพท์ 0895397675


นางสาวจีราภา รุ่งเรืองรัตน์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยลี่

โทรศัพท์ 084-3413003


นายชยพล คชขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้

โทรศัพท์ 0898061425


นางสาวพิชญานิน ภิญโญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก

โทรศัพท์ 0844232523


นายอิทธิรงค์ ปานะถึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

โทรศัพท์ 0819468212


นายวุฒิไกร ทองบ่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์

โทรศัพท์ 0867591390


นางสาวรังสาด จันทรวิสูตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไก่เส่า(พันธุ์พิทยาคาร)

โทรศัพท์ 085-2416499


นายอนุสรณ์ ยุรยาตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสีดา

โทรศัพท์


นายสุวิทย์ ภิรมกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี

โทรศัพท์ 0632564498


นายกีรติพัทธ์ แสงชาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะขามเรียง

โทรศัพท์


นางศรีลักษณ์ แก้วศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ (พัฒนราษฎร์)

โทรศัพท์ 081-7562916


นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

โทรศัพท์ 0840566147


นางพรหมภัสสร พงษ์สิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188

โทรศัพท์ 0617044224


นางทัชชภร อิ่มสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 098-2534932


นายสุชาติ คงสมปราชญ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)

โทรศัพท์


นายกฤตนน กุศลส่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์)

โทรศัพท์


นางสาวนิตพร บุญหนัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเสลา

โทรศัพท์ 0898391628


นางสาวบุญนิสา ไผ่ตาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงน้อย

โทรศัพท์ 0890886073


นายสมภพ บางเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0896014779


นายสุรพัน ศรีแก่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านยาง

โทรศัพท์ 0866204965


นายชลอ สืบศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 0958497997


นางศรีสกุล ศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)

โทรศัพท์ 0917238009


นางสาวอันธิกา ปัญญาสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501)

โทรศัพท์


นายสุพัน สวัสดิผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเสาไห้

โทรศัพท์ 0866095131


นางสาวอรทัย มิตรสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย

โทรศัพท์ 0819073974


นางสาววิชชุดา แจ่มเสือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์)

โทรศัพท์


นางสุมล โพธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพลัด

โทรศัพท์ 0895372879


นางสาวชิรญา ธนัตกันติชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0959513390


นางสาวสุรินทร์ เปียผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล)

โทรศัพท์


นางไพฤทธิ พูลผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีจอมทอง

โทรศัพท์ 0895422847


นางสาวกมลวรรณ นครศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสุทธะ

โทรศัพท์


นายบัณฑิต บุญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนธารเกษม

โทรศัพท์ 0891097609


นางสกุณา บุญธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2

โทรศัพท์


นายยงยุทธ บุษบก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับชะอม

โทรศัพท์


นายทวีศักดิ์ เลิศสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารทองแดง

โทรศัพท์ 0817801249


นางสาวจิราภรณ์ อินทร์พรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท

โทรศัพท์ 0818016219


นางสาวณพิชญ์ษิญา ปุญญารัชต์วงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาท

โทรศัพท์ 0881663399


นายเชน คนตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับครก

โทรศัพท์ 089-9103940


นายสมชาย จำชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์

โทรศัพท์ 0944838049


นางดารินทร์ จ้ายทองอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตรีบุญญาราม

โทรศัพท์ 0817334307


นายสุรเดช สุขสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2)

โทรศัพท์ 0801087262


นางสาวชมจันทร์ อุ่นน้ำใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุซาง

โทรศัพท์


นางรภัสสรณ์ ช้างจั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)

โทรศัพท์ 0817459054


นางธัญกมล ทองเล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์)

โทรศัพท์ 092-5528080


นายสุชาติ สุนทรประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว

โทรศัพท์ 0818534708


นายเจตน์สฤษฏ์ เครือสินธุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)

โทรศัพท์ 0611989993


นายรังสรรค์ โกยทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี

โทรศัพท์ 0851917701


นางสุริยา ยุทธปรีชานันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวถนน

โทรศัพท์ 0890875360


นายรัฐพล ทรัพย์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล)

โทรศัพท์


นางสาวสมรัก ภูตันวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)

โทรศัพท์ 0983651575


นายชัยณรง โสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0819471582


นางสายสมร สิงห์ดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)

โทรศัพท์ 0817736237


นางสาวณิชาภัทร์ พลดร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0813632969


นายชรินทร์ อรุณรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุแค

โทรศัพท์


นางเมธาวี โกยทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังเลน

โทรศัพท์


นายชาญณรงค์ แสงนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)

โทรศัพท์


นายสุชาติ ร่มโพธิ์สระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคล

โทรศัพท์ 0817940937


นายดิษฐพงษ์ เจริญลาภ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์

โทรศัพท์


นางสาวพูนศรี มนตรีพาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)

โทรศัพท์ 0860129077


นางสาวจิดาภา จันทรทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าวัว

โทรศัพท์ 097-2817284


นายพิชัย ตุ้งประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแพะโคก

โทรศัพท์ 0863312358

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2