ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3


นายพินิจ พินิจพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ

โทรศัพท์ 0810766217


นายชำนาญ ยอดผักแว่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพนิมิต

โทรศัพท์ 0848369676


นายคีตวัฒน์ ขันธะหัตถ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสนวน

โทรศัพท์ 0819551427


นายศักดิ์ชัย คำยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง

โทรศัพท์ 0801918208 081078436


ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายตา คำสิงห์นอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำเพียก

โทรศัพท์ 099-2694963


นายขวัญชัย เรืองกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคทราย

โทรศัพท์ 0833743793


นายกานต์เลิศ ก้อนหิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะแบก

โทรศัพท์ 090-8183363


นายธวัชชัย ไชยพุฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร

โทรศัพท์ 0933193411


นายนุศิษย์ พรชีวโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา

โทรศัพท์


นายพันธ์ศักดิ์ มีพวงพินธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม

โทรศัพท์ 0981729301


นายเกรียงศักดิ์ แอมกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใบบัว

โทรศัพท์


นายสมหมาย แสนลือชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์


นางโสภิต ขันติโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแขวน

โทรศัพท์ 0898463770


นางประทานพร มูลศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบกราด

โทรศัพท์


นายแสงเพ็ช ทองไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสะเดา

โทรศัพท์ 0933400971


นายศุภวุฒิ สุภาชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง

โทรศัพท์ 0918329614


นายไมตรี จันทองเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง

โทรศัพท์


นางสาวธนพร ปักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์

โทรศัพท์ 0910205559


นายสุวัฒน์ พูนวัฒนานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด

โทรศัพท์ 081-955-1871


นายธวัชชัย วุฒิศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย

โทรศัพท์


นางอริสศรา นารีรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกสำโรง

โทรศัพท์ -


นายธนัชชัย เสยกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0813601304


นางสาวศิริวรรณ์ รักษาสระน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยวาล

โทรศัพท์ 0931985535


นายโรจน์ชวิน วีรภัทรชยังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแสนสุข

โทรศัพท์ 087-7793142


นายราชันย์ นคราวนากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระผักโพด

โทรศัพท์


ว่าที่ร.ต.ศุภชัย โคสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองต้อ

โทรศัพท์ 0874451717


นายเบ็ญจพล แสงภารา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

โทรศัพท์


นายมนตรี แจ้งคำพี้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหญ่

โทรศัพท์ 0854986624


นายกานต์เลิศ ก้อนหิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)

โทรศัพท์


นายณัฐพล ศรีสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุยายแลบ

โทรศัพท์ 0878683112


นางจิตรลดา ซิวดอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี

โทรศัพท์ 0849608679


นายธัชกร ธนาวุฒิพรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน

โทรศัพท์ 0992459454


นายธเนศ สถิรวิวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระว่านพระยา

โทรศัพท์ 0862649946


นางประนอม อังกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเมา

โทรศัพท์ 044448065


จ.ส.ต.บุญมี รัตนโกศล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 086-2514967


นายไพทูรย์ อักษรครบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์

โทรศัพท์ ๐๘๑๙๖๗๑๑๖๓


นางวรรณา ธเรศพฤฒิกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 081-3327183


นายดาวเรือง เรืองรัตนโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแชะ

โทรศัพท์


นางศรีไพร จันทรชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกรูด

โทรศัพท์ 0933266477


นายสมัคร ฉัตรรัตนวารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนาหนองหิน

โทรศัพท์ 0864688633


นายวุฒิพงษ์ พงศ์อุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรัง

โทรศัพท์


นายปองพล จิตรเขต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสือบอง

โทรศัพท์


นายทีปกรณ์ วิโมกข์รัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทองวิทยา

โทรศัพท์ 0956168945


นายไกรวัลย์ นคราวนากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)

โทรศัพท์ 0980970040


นายถนัด บรรลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)

โทรศัพท์


นายบุญลือ เพ็ชรดอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง

โทรศัพท์ 0810625330


นายวิเชียร หน่างเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน

โทรศัพท์ 0854954671


นายสมบัติ ระวังสำโรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร

โทรศัพท์


นายเทวินทร์ วันธงไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งจาน

โทรศัพท์ 092-3820440


นายพงษ์พิพัฒน์ จานฉิมพลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม

โทรศัพท์ 0878719283


นายกำจัด สุขประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วง

โทรศัพท์ 0992192221


นายวินัย กลขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงษ์

โทรศัพท์ 0849616747


นายกฤษดากร ยี่สารพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์

โทรศัพท์ 0973250077


นายองอาจ เลิศประไพสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา

โทรศัพท์ 0868789767


นายถนัด ธเรศพฤฒิกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามวิทยาคม

โทรศัพท์ 0817724181


นายรัฐภูมิ คะเลรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกหว้า

โทรศัพท์ 0872571297


นายเดชดวง ลึกอะหร่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ 0899499539


นายสกัน ลีสีคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 081132710


นางพัชนี คำพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะกระบือ

โทรศัพท์ 0933204667


นางสาวอิสรีย์ แก้ววิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักไร

โทรศัพท์ 093-5158164


นายศุภักไท ทองนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง

โทรศัพท์


นางกฤชภร แก้วประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพร้าว

โทรศัพท์ 0979854446


นายอาษา เขมะวิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้เสี่ยว

โทรศัพท์ 0635944295


นายไพศาล จิตพิทักษ์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ

โทรศัพท์ 0878735511


นายสมพร ญาติดอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ

โทรศัพท์ 0985297893


นายนายเจตวัฒน์ ปรึกกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสาริกา

โทรศัพท์ 0857420250


นายวีระชัย อินทร์แปลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อย

โทรศัพท์ 0630360411


นางสาวปรียาภรณ์ เชียงเครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุหัวช้าง

โทรศัพท์ 0985646459


นางประไพรัตน์ ลีสีคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกระทุง

โทรศัพท์ 0807978317


นายสมชาย จันทร์ตะคุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2

โทรศัพท์


นายอัครวัฒน์ รงคะสุทธิโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2

โทรศัพท์


นายกิตติศักดิ์ แสงลุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญ

โทรศัพท์ 0812822499


นางศศิประภา พิมพ์ทองครบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน

โทรศัพท์ 08-5765-5469


นายนภัสดล ลิมปิเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ 0819994086,0819551579


นางจันทรัสม์ ธนปรัชญ์ธำรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาด

โทรศัพท์ 097-9909559


นายสามารถ กลางบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนมนาง

โทรศัพท์ 086-2282368


นางสาวสุภาพร บุพโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์


นายพิชาภพ ลักขษร
ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่สีสุก

โทรศัพท์ 0615196515


นายถิรายุ ปิดตาละเพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0857688220


นายคมสัณห์ คำพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายดาบ

โทรศัพท์ 0899459339


นายช่วย รมยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุปลาไหล

โทรศัพท์ 0819670616


นางสาววรรณดี จันทร์สนิทศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโดน

โทรศัพท์ 093-2151254


นางสาวมะลิวัลย์ จรกิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา

โทรศัพท์ 0828699431


นายสมบูรณ์ อุตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมราช

โทรศัพท์ 0812650863


นางสาวกตัญญุตา มีเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี

โทรศัพท์ 0819760772


นางอุทุมพร เครือบคนโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร

โทรศัพท์ 0868762117


นายเมธี ณนภัทรเมธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)

โทรศัพท์ 0818798850


นายนิรุทธ์ เฟ้นดี้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์


นางสุนันทา สง่าเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว

โทรศัพท์ 098-4569566


นายพลวัจน์ ภูสำเภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมรวกบำรุง

โทรศัพท์ 0981372492


นายเฉลิมยศ พุทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร

โทรศัพท์


จ่าสิบเอกณรงค์ รัตนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

โทรศัพท์ 0818895599


นางจุไรรัตน์ วอนพรมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก

โทรศัพท์ 0819770806


นายนิยม สมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี

โทรศัพท์ 0895857878


นายอภิชาติ นาถ้ำพลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง

โทรศัพท์ 0956055300


นางพันธิพา ตรีฉิมพลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี

โทรศัพท์


นายสำเร็จ เสียดกิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อปลา

โทรศัพท์ 0812666260


นายศิลป์ แพงตะคุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัดทะเล

โทรศัพท์ 087-2473174


นางสาวธรชญา ไพพา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำนางแก้ว

โทรศัพท์ 0616988882


นายกัณภพ สุทธิประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน

โทรศัพท์


นางสาวจิตญานุธิพรรณ พัฒนธรรมวริน
ผู้อำนวยการโรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์)

โทรศัพท์ 0855726469


นายสุทธิชัย เครือบคนโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าปอแดง

โทรศัพท์


นายวะราวุฒิ สุวรรณปะเถาว์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเตย

โทรศัพท์ 0816699090


นายเอกอรรถ ถูกหมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี

โทรศัพท์ 0945361441


นายภิรมย์ เข็มพุดซา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0933593882


นางอุทุมพร เครือบคนโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกราชวิทยาคม

โทรศัพท์ 063-2629499


นายบรรทม พิมพ์ทองครบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเหริญ

โทรศัพท์ 081-9774296


นายอุทิศ ศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสระน้อย

โทรศัพท์ 087-9661085


นางสาววราพร เลขะวัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธินิมิตร

โทรศัพท์ 044399167


นางประนอม นามนิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธินิมิตร

โทรศัพท์


นายพัฒนวงษ์ พุฒนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพนทราย

โทรศัพท์


นายพีรวิชญ์ จิตชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลุมข้าว

โทรศัพท์ 094-5321782


นายศึกษา ลาจังหรีด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สำโรง

โทรศัพท์ 0651190425


นายวศิน ย่อมกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์

โทรศัพท์


นางสาวณิชนันท์ นิติสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกโจด

โทรศัพท์ 0918285462


นางสอาด บุญเอิบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก

โทรศัพท์


นางนฤมล จุฑาธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม

โทรศัพท์ 087-5495265


นายธวัชชัย สายทองทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ

โทรศัพท์


นายสมชาย เชิญกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระตะเคียน

โทรศัพท์ 0819671768


นายศิวเสก อุดมจิรโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนวน

โทรศัพท์


นายอรชุน อุทัยวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันติสุข

โทรศัพท์ 0879583597


นางสาวปรียาภรณ์ ณรังศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา

โทรศัพท์


นายปรีดา โชติธรรมวาทิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0819763357


นายพิศิษฐ์ ยางกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์

โทรศัพท์ 086-2559912


นายจารุพันธ์ สุกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์


นายมนัส ลุนนากัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 0931364316


นางสาวกนกพัทธ์ เวียงสีมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำไซกง

โทรศัพท์


นายบัญชา ชินศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะแบกวิทยา

โทรศัพท์


นายธีรภัทรวัฒน์ กล้าแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน

โทรศัพท์ 081-0736743


นายไพฑูรย์ เทศนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0870788120


นายนภภูมิ แก้ววิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางไม้

โทรศัพท์ 0956218398


นายสุปัญญา ศิริกุลชัยวัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล

โทรศัพท์ 089-9473720


นางพรชนก รัตนโกศล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประชาสันต์

โทรศัพท์


นายสันติภูภิภัค โสภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์

โทรศัพท์


นายสามารถ ยุระชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขนาก

โทรศัพท์ 0847434113


นายทวีศักดิ์ พันธนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง

โทรศัพท์ 0801648767


นายถาวร อินทรสร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม

โทรศัพท์


นายพิชิต เมธารส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา

โทรศัพท์ 0817896423


นางสาวธนวรรณ ไวบรรเทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสกัดนาควิทยา

โทรศัพท์ 087-8027559


นายเสงี่ยม พระไตรยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)

โทรศัพท์ 0892854429


นายสมคิด อินธิแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม

โทรศัพท์ 0621368446


นายสุทัศน์ ใจจังหรีด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระประทีป

โทรศัพท์


นางณัชชา ยุระชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่

โทรศัพท์ 0852028501


นายอุทัย เที่ยงดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา

โทรศัพท์ 0819671332


นายทวี ตั้งอั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่วิทยา

โทรศัพท์


นางศิริเนตร สิงห์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสันติสุข

โทรศัพท์ 0849591206


นายจักรกฤษณ์ อินทสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับไทรทอง

โทรศัพท์ 080-5397929


นายธีรเจต เพ็ญเดิมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำซับ

โทรศัพท์ 0910163289


นายสมมิตร เครื่องกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้

โทรศัพท์ 0892146478


นายอนุลักษณ์ เผยกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุตะโก

โทรศัพท์


นายดอกคูณ ยกกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม

โทรศัพท์ 085-8276759


นายพงษ์ศักดิ์ อันพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบง

โทรศัพท์ 0910617560


นางสาวพรทิพย์ พุจารย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

โทรศัพท์


นายนิยม เรืองคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ )

โทรศัพท์ 0848277439


นางลภาภัทร พลสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ

โทรศัพท์ 0892805365


นายสุรชัย แพงเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2

โทรศัพท์ 0902794623


นายมณเฑียร สารจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสะท้อน

โทรศัพท์ 0941929951


นายณรงค์ศักดิ์ เขียงกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี

โทรศัพท์ 0837404273


นายลักษมพงศ์ ด้วงรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับเต่า

โทรศัพท์ 0942582815


นายประทีป ลักษณะพรมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม

โทรศัพท์


นายปริญญา อิ่มกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านอุดมวิทยา

โทรศัพท์ 0934561495


นายอารีย์ จันทรชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะใหญ่

โทรศัพท์ 0812656477


นายเลิศ ปรุงโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว

โทรศัพท์ 0862607146


นายไพโรจน์ เกิดวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง

โทรศัพท์


นายโชคชัย สินใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 096-3431257


นายชวภณ พานเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสมง

โทรศัพท์ 0818790336


นายญาณากร จำนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกุ่ม

โทรศัพท์ 0810759579


นางสายฝน สุวรรณรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเริง

โทรศัพท์ 0810754512


นายทศพร ศรีวิพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้สัก

โทรศัพท์ 0624505895


นายอรรธชีว ศรีโฉมงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม

โทรศัพท์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2