ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5


นางสาวณญาธวันดิ์ เกงขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา

โทรศัพท์


นายเชษฐ์พิชิต คำกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกกระหาด

โทรศัพท์ 0821593965


นายปิยะศักสณ์ ศิริทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามทะเลสอ

โทรศัพท์ 0817302436


นายสุพิรัฐ จันทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแฝก

โทรศัพท์ 0918355517


นายวิริยาพน ฉิมสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนน

โทรศัพท์ 0897198787


นางสาวทานตะวัน กิ่งโคกกรวด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี

โทรศัพท์ 0881305618


นายกิตติพงษ์ โสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี

โทรศัพท์ 093-0780644


นายวิฑูรย์ พลมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

โทรศัพท์ 0933233698


นายสุพจน์ เครื่องกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแขวน

โทรศัพท์


นายเตชทัต แก้วทิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตนดพูนผลวิทยา

โทรศัพท์


นายประทีป เพิ่มชีวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาล

โทรศัพท์ 0878750987


นายภูสิทธิ์ เปียขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0895696532


นางณัฎฐ์ษิญา ประจิตรเมธาธิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุระไหว

โทรศัพท์ 0829392661


นางสาวสุทธิรักษ์ คงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันดุง

โทรศัพท์ 0902639053


นางนางสาลินี รุ่งโรจน์กิจกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก

โทรศัพท์


นายเกรียงไกร สิงหนาท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะครอง

โทรศัพท์ 0872622384


นางมาลี กกขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง

โทรศัพท์ 0896242372


นายมงคล ท่วมกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง

โทรศัพท์ 0903673665


นางยุพิน วัชระสุขโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคู(ประชาอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0856825930


นางยวนใจ ชอบใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุตะโก

โทรศัพท์ 0895676926


นายเผด็จ ศรีนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน

โทรศัพท์ 0800045495


นายอนิรุทธ์ อิสโร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนุก

โทรศัพท์ 0892825416


นางวัลภา กิตติทนนท์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ

โทรศัพท์


นางบุุษบา พงษ์เกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0960499330


นายวัฒนะ แถมวัฒนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์ 086-8716983


นางชุติมา อิสโร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต

โทรศัพท์ 0878789105


นางอันทนา ทนโคกสูง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต

โทรศัพท์ 0958976782


นายนิวัฒน์ ศรีหาบุญทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

โทรศัพท์ 0872621892


นายสนอง จับสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านครึมม่วง

โทรศัพท์ 0812605430


นายอนันต์ รัตน์สันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง

โทรศัพท์ 0895793386


นายธีรวีร์ ศรีนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนมะเกลือ

โทรศัพท์ 0853081453


จ่าสิบเอกธีระพล พึ่งโคกสูง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0819660421


นางปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแจง

โทรศัพท์ 0819660321


นางวงศิริ หวังเหนี่ยวกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่

โทรศัพท์ 0850021020


นายปัญญา หวังรวมกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน

โทรศัพท์ 0819550539


นายเอกภพ บำรุงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)

โทรศัพท์


นายอภัยวงษ์ สมนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองนาท

โทรศัพท์ 0872592782


นายพรพิษณุ ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสมา

โทรศัพท์ 0933293183


นายปรัชญา ทาซ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ 086-2524166


นายพินิจ วิริยะกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

โทรศัพท์ 0961578700


นายศิรณัฏฐ์ สุขสมบัติสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง

โทรศัพท์ 0939896255


นายปรัชญา ปราณีตพลารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะบู

โทรศัพท์ 0872491966


นายสุชาติ หาดขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

โทรศัพท์ 0879664499


นายโสภณ เพชรนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนระเวียง

โทรศัพท์


นายฐิถิศักดิ์ เพิ่มพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองตะโก

โทรศัพท์ 0644572719


นายสุเจณฑ์ รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์


นายกฤษณะ เทพจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักพิมาน

โทรศัพท์ 0652939098


นายกฤษฏ์พงศ์ พบวันดีฤชากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ

โทรศัพท์ 084-6071445


นายธีรวัฒน์ ทำจำปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)

โทรศัพท์ 0852078494


นางสาวนงค์คาญ บัวแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วย

โทรศัพท์ 0910209660


นายนัทธพันธ์ เปรื่องนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดพิมาน

โทรศัพท์ 099-2048866


นายเกษม จ่าพันดุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่า-บ้านน้อย

โทรศัพท์ 0898448099


นางจันทนา ชินขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเริง

โทรศัพท์ 0869179733


นายจักรภพ กระจ่างกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่ง

โทรศัพท์


นายปราโมทย์ มีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข

โทรศัพท์ 0872456563


นายสัญญา กันจินะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก

โทรศัพท์ 0820732100


นายอุดม แรงเขตรวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายทะยิง

โทรศัพท์


นายสายัณห์ เจริญพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน

โทรศัพท์


นางปราณี เกิมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

โทรศัพท์ 0818785224


นายผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินดาด

โทรศัพท์


นายวงษ์สุวัฒน์ โด่งพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับพลู

โทรศัพท์ 0898489914


นายธีระชัย โสภาคย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับยาง

โทรศัพท์ 0801542754


นายเกษม มิกขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 081-9973145


นางนงพงา เสาวภาคย์เมธีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท

โทรศัพท์ 086-5199416


นายกฤต สุมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ารังงาม

โทรศัพท์ 08-9284-0249


นางสาวดวงสมร พันขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี

โทรศัพท์ 0878762743


นายทศพร จันทนราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย

โทรศัพท์ 0819178999


นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้

โทรศัพท์ 0878730132


นายวุฒิพงษ์ พงษ์ประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนด่านใน

โทรศัพท์


นายจักรพงค์ อริยานุวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี

โทรศัพท์ 086-1326805


นายวัสตร์สินธุ์ วรรณารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน

โทรศัพท์ 0851042523


นางสายพิณ แสนพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบง

โทรศัพท์ 0881132416


นายชาญชัย พิงขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาร

โทรศัพท์ 0956057317


นายสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)

โทรศัพท์ 0982905444


นายจงเจริญ ชุมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

โทรศัพท์ 0807715159


นางนภกมล กตะศิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระจรเข้

โทรศัพท์


นายวิชาญ เพลียซ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะลอย

โทรศัพท์ 0872626191


นายลิขิต สุริโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน

โทรศัพท์ 0862538273


นายฤาชัย วุฒิแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสนวน

โทรศัพท์


นายภูมิภัทร ฉัตริภากรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุยคูเมือง

โทรศัพท์ 0817909709


นางสาวภคนิตย์ นาสมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัน

โทรศัพท์ 091-8289287


นายนิวัฒน์ โสภกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน

โทรศัพท์ 0940898187


นายสุทธิพร เปียสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์

โทรศัพท์ 0895851177


นายพิทยา บุญมาใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข

โทรศัพท์ 0899480287


นายจำเนียร พรมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0833744040


นายสุพจน์ สินขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดม่วง

โทรศัพท์ 0619278700


นายอดุลย์รัก ดวงมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยณรงค์วิทยา

โทรศัพท์ 089-5747005


นายการุณ ชาญวิชานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกลึก

โทรศัพท์


นางสุพิชฌาย์ นาคะดำรงวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์)

โทรศัพท์


นายพลเดช รัตนเพศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละมั่ง

โทรศัพท์


นางสาวอารีย์รัตน์ ศิลปสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด

โทรศัพท์


นางสาวกิตติพรรณ อุดมตะคุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินหล่อง

โทรศัพท์ 094-9351978


นางสุทิสา ภู่พงษ์พัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแค

โทรศัพท์ 0878699279


นางสาววารุนันท์ บังสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

โทรศัพท์ 089-7226032


นายรัศมี พรหมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเต็ง

โทรศัพท์


นายศรศักดิ์ เพียรภูเขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง

โทรศัพท์ 087 2558778


นางสาวประนอม เพียมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น

โทรศัพท์ 0877764654


นายภูมินทร์ โภคาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง

โทรศัพท์


นายจำนงค์ เพียกขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปรง

โทรศัพท์ 0919864666


นายศรัณย์ แตรสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝายโบสถ์

โทรศัพท์ 0872512294


นายสำรอง ตึกตะคุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร

โทรศัพท์ 081-9551286


นายถนอม ชุ่มพุทรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ 0817902698


นายสำรวย นิลเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะแก

โทรศัพท์ 0821556448


นางนิภาวรรณ สำราญพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน

โทรศัพท์


นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านขุนทด

โทรศัพท์ 081-9990320


นายวัลลภ เจริญดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสง่า

โทรศัพท์ 0817907906


นายนิคม คมพิทยากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันชนะ

โทรศัพท์


นายธีรวัฒน์ อริยานุวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบกราด

โทรศัพท์ 0828678836


นายผิน มุ่งปั่นกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา

โทรศัพท์


นางวารี พงษ์ราศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

โทรศัพท์ 0890375643


ดร.บุญเหลือ ทาไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง

โทรศัพท์


นายปริญญา อิ่มกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเพิง

โทรศัพท์ 0934561495


นายวิชัย สิงห์ใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0878796965


นางพิชามญชุ์ เกิดคล้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโค้งตะคร้อ

โทรศัพท์ 0956050826


นายพัฒนศักดิ์ ภูมิโคกรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมุกมัน

โทรศัพท์ 0987962519


นางสาวบุญญานันท์ นิลศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมใต้

โทรศัพท์ 0935284168


นายนุกูล ขันขะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวละคร

โทรศัพท์ 089-9176922


นางสาวแฉล้ม วรรณารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาญ

โทรศัพท์ 0846057312


นางวันเพ็ญ นาคเครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดน้ำใส

โทรศัพท์ 0872558904


นายสายัณห์ คุขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย

โทรศัพท์


ดร.กมลนัทธ์ นะราวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำปัง

โทรศัพท์


นายชาญชัย เพียกขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจาน

โทรศัพท์ 0818770211


นายสมรัฐ ดวงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา

โทรศัพท์ 0898465534


นางสาวยุพา ทองสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อไพล

โทรศัพท์ 0895781591


นายสุวัฒน์ ดีมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีชลสินธุ์

โทรศัพท์


นายบัญชา มุ่งอิงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสระจันทร์

โทรศัพท์ 0862457976


นายวิชาญ คงรัสมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนโพธิ์

โทรศัพท์ 0849829220


นางสกุณา สุวรรณาโค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนพุทรา

โทรศัพท์


นายสาธิต สุวรรณศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเกลือโกรกกระสัง

โทรศัพท์ 0868023550


นายอดุลเดช เพชรทองหลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะค่าดอนทะยิง

โทรศัพท์


นายประสาท ญาณบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านด่านจาก

โทรศัพท์ 0898655553


นายอภินันท์ เจริญศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนไทย

โทรศัพท์ 081-3894464


นายอิสระ ไชยโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านกรงกราง

โทรศัพท์ 0918299681


นายสมทบ ขุนระงับสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อ

โทรศัพท์ 0844975422


นายสายชล เลือดขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหวาย

โทรศัพท์ 0801541349


นางศิวพร รัตน์พลแสนย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระจรเข้

โทรศัพท์ 0894473390


นางสุชัญณิชา สีทานอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริบ้านไร่

โทรศัพท์ 0985979491


นายวรเอก อามาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์)

โทรศัพท์ 0819672596


นายณัฐพล ศรีสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 0878683112


นางสาวอัจฉรา สาธิมานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัลลังก์สะอาด

โทรศัพท์ 0809951891


นายปรัชญา วชรธนาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาสี

โทรศัพท์ 0918349454


นายธนศักดิ์ เจียมใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเก่า

โทรศัพท์ 0809992391


นายสุพรรณ ทองภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระตะเฆ่

โทรศัพท์ 0981871097


นายนิวัฒน์ วงษ์วาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแจง

โทรศัพท์


นายประเสริฐ เพ็งด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงคำคู

โทรศัพท์ 0862539516


ว่าที่ร้อยตรีสมคิด จิตละม่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา

โทรศัพท์


นางสาวอรสา ระหารนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะพี้

โทรศัพท์


นางสาวสุพัตรา เชิดกฤษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้างพลู

โทรศัพท์ 0833831039


นายพรไชย วัชรวิศิษฏ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)

โทรศัพท์ 0896303399


นางสาวภูวษา รักษาภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกลางดอน

โทรศัพท์ 0635892936


นางสาวณภัสชนก บุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา

โทรศัพท์ 0982916245


นายศุภกิตติ์ จงจัดกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย

โทรศัพท์ 081-9672579


นางสุขวิเลิศ คำอุ่นสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่

โทรศัพท์


นายอนิรุทธ์ พรหมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร)

โทรศัพท์ 0844987933


นายเชาวริน อาจโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระตอง

โทรศัพท์


นายประวุฒิ ประภาสโนบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่โคกพรม

โทรศัพท์ 0885815352


นายสมศักดิ์ บอกสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพคงคา

โทรศัพท์ 0898491271


นายสวรรค์ สถิรภัทรพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซินหนองเขวา

โทรศัพท์ 0862463888


นายสิงชัย สุขเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรงธรรม

โทรศัพท์ 0816695152


นายนิลชัย ดาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารายณ์

โทรศัพท์ 0878772971


นายกระจ่าง หอมขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรง

โทรศัพท์


นายวิชาญ เลิศสงคราม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่

โทรศัพท์ 0981909460


นายเมธี ดวงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกกระบือ

โทรศัพท์ 0812654475


นายสวัสดิ์ เมฆสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทอง

โทรศัพท์ 0817908837


นายสังวาล กองขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสมบูรณ์

โทรศัพท์


ดร.ฉัตรชัย ตั้งศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0815498703


นางประนอม คูณขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง

โทรศัพท์


นายกฤษณพล รุ่งเรืองศักดิวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหิงห้อย

โทรศัพท์ 0988268985


นางวันทนา ศรีชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล

โทรศัพท์ 084-3874956


นายไพฑูรย์ สุภัทโรบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว

โทรศัพท์


นายฐิติภูมิ แสนยะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบเทวดา

โทรศัพท์ 0885801192


นายวัชรพงษ์ กันขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยายทอง

โทรศัพท์ 088-7236733


นายเกษม เกณฑ์ขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ

โทรศัพท์


นายอนุสรณ์ ขวางกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

โทรศัพท์ 0819665897


นายชวน ฟักเนียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขามป้อม

โทรศัพท์


นายพิทักษ์ ชมภูมิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงปรือ

โทรศัพท์


นายเดชา ผ่องโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานหิน

โทรศัพท์


นางสาวสุวิกานต์ แสงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง

โทรศัพท์ 0833877787


นายสุทธิพจน์ ทองโม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม

โทรศัพท์ 0939169504


นายบรรจงศักดิ์ งามประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)

โทรศัพท์


นายวัฒน์ฐนันท์ เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญผล

โทรศัพท์ 0935640786


นายประยูร พรหมวิริยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเพกา

โทรศัพท์ 0934128861


นางสาวณัธกมลญ์ ปาลวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบกราดวิทยา

โทรศัพท์ 0917484857


นางอุษยาภรณ์ สุทธิพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบกราดวิทยา

โทรศัพท์ 044249721


นางสาวสงบ ภาคจัตุรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสามขา

โทรศัพท์ 0908214296


นายจิรวัฒน์ กลึงกลางดอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสระพระขมาดไพร

โทรศัพท์ 0918297539


นายมาโนต หอมจะบก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชายพะเนาหนองโพธิ์

โทรศัพท์ 0881134399


นายสุรศักดิ์ ทัพธมาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดจิกหนองแห้ว

โทรศัพท์ 089-985-6629


นายธีระพงศ์ กาญจน์สูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกช้างน้อย

โทรศัพท์ 086-4675482


นายถาวร พันธ์สำโรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกกตลุกผักไร

โทรศัพท์ 0880865296


นายอนุสรณ์ มะเดื่อชุมพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง

โทรศัพท์ 093-4545534


นางสาวศิริพรรณ ไชยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านโพนไพล

โทรศัพท์


นายจำลอง ไวยขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนพังเทียม(คุรุสามัคคี 2)

โทรศัพท์ 0973428661


นายจรัญ ใจแน่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์


นางสาววิชชุฎา เลิศฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดไผ่

โทรศัพท์


นายวิสูตร จันทราศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขวาง

โทรศัพท์ 0956182675


นางขวัญเรือน ลาดนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนงาม

โทรศัพท์


นายวิฑูรย์ โคตรโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา

โทรศัพท์ 095-505-3618


นางสาวฐิติยา ปุราชะโก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้ว

โทรศัพท์ 0878699279


นายธีระ วัชระธราดล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)

โทรศัพท์ 0812608599


นายจำลอง พนมชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหุงเกลือ

โทรศัพท์ 084-8364840


นางวารี หวังปรุงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุกชั่งโค

โทรศัพท์ 0933952135


นายฉัตร์ตรา แมบจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหัก

โทรศัพท์ 0819775937


นางสุภาพร วงศ์สุขสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก

โทรศัพท์ 0614196939


นายปริญญา วงศ์สุขสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย

โทรศัพท์ 089-6194939


นายอนันต์ ขำโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุเขว้า

โทรศัพท์ 0862431239

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2