ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1


นายชาญชัย ไชยพิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

โทรศัพท์ 083-3711409


นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด

โทรศัพท์ 0854150333


นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร

โทรศัพท์


นางจรรยา กุลสุทธิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา

โทรศัพท์


นายสมพงษ์ เลาลักษณ์จรรยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา

โทรศัพท์ 0878753444


นายมานะ อักษรณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

โทรศัพท์


นายกนก ดีมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา

โทรศัพท์ 081 725 4476


นายสมพงษ์ ทูนมาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู

โทรศัพท์ 0844312831


นายสุวัฒน์ รัตนดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย

โทรศัพท์ 089-7198180


นายแสง แก้วฉวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา

โทรศัพท์ 085-7692299


นายกิติสุข โตประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่

โทรศัพท์ 0851047564


นายสมดุลย์ ดีรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)

โทรศัพท์ 0813904862


นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสถานีหนองตาด

โทรศัพท์ 0849595554


นางวารุณี ประทุมเมศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากลาง

โทรศัพท์ 0843387969


นายสมชัย ปัตถา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบสมอ

โทรศัพท์


นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์

โทรศัพท์ 0849595554


นายวินัย สมคะเณย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตราด

โทรศัพท์


นายพัชรินทร์ มีพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง

โทรศัพท์ 0817257106


นายประจักษ์ สุทธิประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

โทรศัพท์ 0804672929


นายสุรศักดิ์ คติพงศ์ธาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูวิทยา

โทรศัพท์ 08-7377-7979


นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง

โทรศัพท์ 0856367171


นางสาวบวร ปัดกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 08079769229


นายสมพงษ์ ตันติวัฒน์นิยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเกษ

โทรศัพท์ 0898304830


นายทรงยศ ศรีชะนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก

โทรศัพท์


นายทรงยศ ศรีชะนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก

โทรศัพท์


นายวิทยา สุทธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศิลา

โทรศัพท์


นายสุรเชษฐ์ ครองงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

โทรศัพท์


นายทองใบ สะอาดรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท้องเรือ

โทรศัพท์ 0818793352


นายพยัต ยืนยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะไล

โทรศัพท์ 0874475785


นายสมบัติ ชอบธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระครูน้อย

โทรศัพท์ 081-7906506


นายสุรกิจ เนาว์พิริยวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ 0873758118


นายพิชิต พูนภิญโญศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)

โทรศัพท์ 0862432547


นายสุดเขต บำรุงแคว้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

โทรศัพท์


นางณัฐธยาน์ สากระจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะค่า

โทรศัพท์ 0872624982


นายทวีศักดิ์ วงค์ไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง้าง

โทรศัพท์ 0973422396


นายวัฒนา ไกรสูรย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโก

โทรศัพท์


นางปณิชา คำจันทราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน

โทรศัพท์ 0817254468


นายอนุสรณ์ นิเลิศรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเพชร

โทรศัพท์


นายชาติชาย วงศ์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ

โทรศัพท์


นายรังสรรค์ มโนปราณีต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านรุน

โทรศัพท์ 072495458


นายทองดี อาจทวีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0807270001


นายมานัส ดิษยศิริกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิมลวิทยา

โทรศัพท์


นายหาญ พิทักษ์สาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักเขต

โทรศัพท์


นายวิเชียร วณิชชาพัชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายจีก

โทรศัพท์ 0817254147


นายอาวุธ วรรณชาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเปราะ

โทรศัพท์ 0817254358


นายสาวิตร วารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง

โทรศัพท์ 0899960348


นายพิสิฐ ทองธนสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝ้าย

โทรศัพท์ 0821327554


นายฐานะ สายวารีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจคามวิทยา

โทรศัพท์ 0883630724


นายกมลศิลป์ มีตุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจคามวิทยา

โทรศัพท์ 0850178094


นายสรวิชญ์ วิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย

โทรศัพท์


นายณธพงศ์ ผลแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถาวร

โทรศัพท์ 0831361749


นายอรรถพล ชาติรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล

โทรศัพท์ 0817254250


นายกฤษณา เผด็จสุริยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

โทรศัพท์ 0892809792


นางธนพร ทรงรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารภี

โทรศัพท์ 0899452365


นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ

โทรศัพท์ 088-594-8614


นายณัฐพัชร บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดควาย

โทรศัพท์ 0879634529


นายณรงค์ ศรีริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดควาย

โทรศัพท์


นายสมกิจ อาจจุฬา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง

โทรศัพท์ 0826017807


นายจิรยศ จรดรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก

โทรศัพท์ 0833683445


นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 0872515337


นายสมควร ศรีทะลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝังงา

โทรศัพท์


นายปิยะ ศิลากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)

โทรศัพท์ 08-5491-9911


นายประชา ซึ้งศิริทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย

โทรศัพท์ 0818785654


นางจวงจันทน์ อาจจุฬา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

โทรศัพท์ 0885818797


นายอวยพร ศรีภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า

โทรศัพท์ 0898455804


นายสนอง วิเศษนคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระกา

โทรศัพท์ 0890525918


นายกิตติ พรมดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค่าย

โทรศัพท์ 0819664423


สิบตำรวจเอกยรรยง ศิลาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนใหญ่

โทรศัพท์ 089-2808616


นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้า

โทรศัพท์


นายพิทักษ์ ศรีอุตตมะโยธิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก

โทรศัพท์


นายประภาส บรรลังก์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทะลอก

โทรศัพท์ 0821465750


นายสุขุม ปะทิรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างบูรพา

โทรศัพท์


นายสมาน กลมกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร

โทรศัพท์ 089-5833286


นายธีรยุทธ โปรยไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

โทรศัพท์


นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ

โทรศัพท์ 0898450104


นายหายณรงค์ พันธ์พงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

โทรศัพท์ 0867263339


นายสาคร เปลี่ยนรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสนุก

โทรศัพท์


นายพินิจศักดิ์ อุพลรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่

โทรศัพท์


นายอภิวัฒน์ บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง

โทรศัพท์ 0810723567


นายสุวิจักขณ์ มียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดชัย

โทรศัพท์ 0878681574


นายประกิจ แฟมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง

โทรศัพท์ 0818779735


นายสมพงษ์ กล้าแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่

โทรศัพท์ 0901835959


นายสนอง สดไสย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 0848236166


นายพิษณุ คามวาสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย

โทรศัพท์


นายจำลอง เกรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มไทร

โทรศัพท์ 0885833047


นายประหยัด วรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

โทรศัพท์


นายวุฒินันท์ สิงห์โพนทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์ 0815498485


นายภานุมาศ วงศ์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมันปลา

โทรศัพท์


นายประยงค์ โล้เจริญรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุตาวงษ์

โทรศัพท์ 0897219698


นายสมยศ นามแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุตาวงษ์

โทรศัพท์ 0894255834


นายเสถียรภัทร์ สมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสะพาน

โทรศัพท์ 0818796942


นายวีระ แก้ววิหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหินโคน

โทรศัพท์ 089-7184598


นายอำพร นามไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะทิง

โทรศัพท์


นางสาวปราณี แซ่โซ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสะอาด

โทรศัพท์ 0813605674


นางศรีทอง ทานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นพระ

โทรศัพท์


นายปรีชา สอนรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านตะขบ

โทรศัพท์


นายประยุทธ์ สนสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์

โทรศัพท์ 0817254185


นายบุญเสริม รักพร้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา

โทรศัพท์ 081-7256680


นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์

โทรศัพท์


นายอนันต์ ศรีคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ

โทรศัพท์ 0857664750


นายวินัย จันทะเมนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์

โทรศัพท์ 087956049


นายผดุงศักดิ์ แสงดาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกวางงอย

โทรศัพท์


นายถนอม มะธิปิไขย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกรกประดู่

โทรศัพท์ 087-3783547


นายมงคล แวงวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

โทรศัพท์ 0872349469


นายยุทธการ เสนากลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

โทรศัพท์ 0878711919


นายสุริยันต์ คะเณวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง

โทรศัพท์ 0819660769


นายถวิล เติมรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม

โทรศัพท์


นายพนิน ไทยยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี

โทรศัพท์ 0817257161


นายประชาธิปัตย์ ประภาสะโนบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

โทรศัพท์


นายสำเร็จ มีคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)

โทรศัพท์ 0818788893


นายสุทิน มะลิวัลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสลงพัน

โทรศัพท์ 0868774197


นายสมชาย สุเรรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยศาลา

โทรศัพท์ 0879584970


นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย

โทรศัพท์ 0831282248,0892826060


นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก

โทรศัพท์


นายกิติชัย ตุพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 0896282484


นายทัศน์พล เรืองศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองระนาม

โทรศัพท์


นายประนอม วีระนันทสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักโพด

โทรศัพท์ 0816009420


นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์


นายทวีสิทธิ์ โลไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง

โทรศัพท์ 0819995911


นายประสงค์ เหลาฉลาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0895813271


นายเรืองยศ สมมาตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซอแซ

โทรศัพท์


นายรักษ์เมือง มูลเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ

โทรศัพท์ 0819671565


นายสุวสันต์ ปัดกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล

โทรศัพท์ 0856824776


นายวีระ พรมทองพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 0880866358


นายสุระพล ด่านแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง

โทรศัพท์ 081-7251988


นายสมัคร์ รู้รักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบริหารชนบท

โทรศัพท์


นายจำนงค์ เมืองงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเมนชัย

โทรศัพท์ 0823766147


นายทรงศักดิ์ สิรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 0831005305


นายอุทัย ไร่ขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย

โทรศัพท์ 0862607420


นางสาวปิยภัทร สูงรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0862643574


นายประเสริฐ สำเรียนรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 089-7224551


นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูบช้าง

โทรศัพท์


นางทรรศนีย์ พลพวก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเก้าข่า

โทรศัพท์ 0872546381


นายสันติ บำรุงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก

โทรศัพท์


นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสองห้อง

โทรศัพท์


นายสุพรมแดน ประทุมเมศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ

โทรศัพท์ 0815480416


นางจุฑามาศ ประภาสะโนบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระคูณ

โทรศัพท์ 0844116579


นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา

โทรศัพท์ 0817301847


นายนพดล เถื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโนนสำราญ

โทรศัพท์ 0817901006


นายประยงค์ โล้เจริญรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองทองสามัคคี

โทรศัพท์ 0897219698


นายเทียรคำ ปะนามะตัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 0807231298


นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

โทรศัพท์ 089-9497822


นายณรงฤทธิ์ พูนกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาศรีนวล

โทรศัพท์ 0844721999


นายจิรวัฒน์ เทศแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา

โทรศัพท์


นายดนัย มนเพียรจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลิง

โทรศัพท์


นายพิเชษฐ จันศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขี้ตุ่น

โทรศัพท์ 0899455252


นายเมธา พวงเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผไทรินทร์

โทรศัพท์ 0817254394


นายสมบูรณ์ ทานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง

โทรศัพท์ 0883537659


นายจรุง มณฑล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกซาด

โทรศัพท์ 0844707117


นายสาธิต พับพิมพ์สัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกซาด

โทรศัพท์ 0874512739


นายพิทักษ์ สมพร้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 081-7254351


นายวรวิทย์ บุญหนัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา

โทรศัพท์


นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 085-2002803


นางสาวสำรวม คงสืบชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประคอง

โทรศัพท์ 0844179772


นายนิกรณ์ ปักกาสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา

โทรศัพท์ 099-0346048


นายสัญญา เสาวกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเหล็ง

โทรศัพท์ 0810723748


นายพงษ์ระพีย์ จันทร์แจ่มภพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปล่อง

โทรศัพท์ 0898452145


นายโกมินทร์ แผ้วพลสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปล่อง

โทรศัพท์ 0895816945


นายสุริยา พวงมาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวน

โทรศัพท์


นายสวาสดิ์ วารินกุฏ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย

โทรศัพท์ 08-9846-9038


นายสายสิน มาตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชำนิ

โทรศัพท์ 086-8705732


นายถาวร ทวีลาภ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อผกา

โทรศัพท์ 0812823490


นายไพฑูรย์ จุระยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 08-0163-4740


นางชญานิศ บ่อไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุหนองเทา

โทรศัพท์


นายภูมิธานินทร์ นวอมราฐธิบดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละลวด

โทรศัพท์ 0984846588


นายยุทธศิลป์ สุดหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพะอง

โทรศัพท์


นางอุบล คูณขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร

โทรศัพท์


นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน

โทรศัพท์


นายสิทธิพงค์ จารุทรัพย์สดใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

โทรศัพท์ 0817184270


นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี

โทรศัพท์


นายคารมย์ พลกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา

โทรศัพท์


นางทองกร วัชรพงศ์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย

โทรศัพท์ 0833877979


นายนิพนธ์ สุดตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)

โทรศัพท์ 0817302561


นายบุญเรือง สาทะรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

โทรศัพท์


นายมนัส วาปีโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา

โทรศัพท์


นายพัทยา คำสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเย็น

โทรศัพท์ 0902498312


นายสังคม ปาสะกะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 0610543878


นางเสาวณี บ่อศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ

โทรศัพท์ 0986411916


นายวรานนท์ กระสินรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปราสาท

โทรศัพท์


นายนพดล เย็นทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะหาด

โทรศัพท์ 0918289195


นายวิชชา กลิ่นวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก

โทรศัพท์ 0819676299


นายธนภัทร สิริวาส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

โทรศัพท์ 0894239344


นายสวัสดิ์ ชาติรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

โทรศัพท์


นายวิรัตน์ พรมพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะชาย

โทรศัพท์ 06119586668


นางสาวเครือวัลย์ บัวบุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร

โทรศัพท์ 0810719738

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2