ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1


นายชาญชัย ไชยพิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

โทรศัพท์ 083-3711409


นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด

โทรศัพท์ 0854150333


นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร

โทรศัพท์


นายวุฒินันท์ บุญคล้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 0657415487


นายสมพงษ์ เลาลักษณ์จรรยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา

โทรศัพท์ 0878753444


นายมานะ อักษรณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

โทรศัพท์ 0803332826


นายกนก ดีมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา

โทรศัพท์ 081 725 4476


นายสมพงษ์ ทูนมาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู

โทรศัพท์ 0844312831


นายสนอง วิเศษนคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู

โทรศัพท์ 0890525918


นายสุวัฒน์ รัตนดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย

โทรศัพท์ 089-7198180


นายแสง แก้วฉวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา

โทรศัพท์ 098-265-2990


นายกิติสุข โตประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่

โทรศัพท์ 0851047564


นายสมดุลย์ ดีรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)

โทรศัพท์ 0813904862


นายคารมย์ พลกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสถานีหนองตาด

โทรศัพท์ 087-2390906


นางวารุณี ประทุมเมศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากลาง

โทรศัพท์ 0843387969


นายสมชัย ปัตถา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบสมอ

โทรศัพท์ 0868699565


นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์

โทรศัพท์ 0849595554


นายวินัย สมคะเณย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตราด

โทรศัพท์


นายพัชรินทร์ มีพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง

โทรศัพท์ 0817257106


นายโชคอนันต์ วิชัยเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

โทรศัพท์ 084-8321514


นายสุรศักดิ์ คติพงศ์ธาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูวิทยา

โทรศัพท์ 08-7377-7979


นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง

โทรศัพท์ 0856367171


นายสมพงษ์ ตันติวัฒน์นิยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเกษ

โทรศัพท์ 0898304830


นายวิทยา สุทธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศิลา

โทรศัพท์


นายวัฒนสินธุ์ ทะเรรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

โทรศัพท์ 0986178938


นายวิศิษฐ สายจันทร์หอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

โทรศัพท์


นายทองใบ สะอาดรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท้องเรือ

โทรศัพท์ 0818793352


นายพยัต ยืนยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะไล

โทรศัพท์ 0874475785


นายสมบัติ ชอบธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระครูน้อย

โทรศัพท์ 081-7906506


นายสุรกิจ เนาว์พิริยวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ 0873758118


นายสุดเขต บำรุงแคว้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

โทรศัพท์


นายไตรรงค์ ชุมสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน

โทรศัพท์ 0813905455


นายสิทธินันท์ โสกงโสด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะค่า

โทรศัพท์


นายภัทรพงษ์ อรุณรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง้าง

โทรศัพท์ 085-4125091


นายธนภัทร สิริวาส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโก

โทรศัพท์ 0894239344


นางปณิชา คำจันทราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน

โทรศัพท์ 0817254468


นายอนุสรณ์ นิเลิศรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเพชร

โทรศัพท์


นายชาติชาย วงศ์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ

โทรศัพท์


นายรังสรรค์ มโนปราณีต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านรุน

โทรศัพท์ 072495458


นายทองดี อาจทวีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0807270001


นายประเด็น สุขผดุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิมลวิทยา

โทรศัพท์ 0860132114


นายหาญ พิทักษ์สาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักเขต

โทรศัพท์


นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเก่า

โทรศัพท์ 0845213048


นายวิเชียร วณิชชาพัชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายจีก

โทรศัพท์ 0817254147


นายอาวุธ วรรณชาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเปราะ

โทรศัพท์ 0817254358


นายวีรชัย พิมพ์สันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง

โทรศัพท์ 0621901668


นายพิสิฐ ทองธนสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝ้าย

โทรศัพท์ 0821327554


นายกมลศิลป์ มีตุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจคามวิทยา

โทรศัพท์ 0850178094


นายสรวิชญ์ วิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย

โทรศัพท์


นายณธพงศ์ ผลแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถาวร

โทรศัพท์ 0831361749


นายอรรถพล ชาติรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล

โทรศัพท์ 0817254250


นายกฤษณา เผด็จสุริยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

โทรศัพท์ 0892809792


นางธนพร ทรงรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารภี

โทรศัพท์ 0899452365


นายจิรวิทย์ วงศ์รัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา

โทรศัพท์ 0619457779


นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ

โทรศัพท์ 088-594-8614


นายณรงค์ ศรีริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดควาย

โทรศัพท์


นายสมกิจ อาจจุฬา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง

โทรศัพท์ 0826017807


นายจิรยศ จรดรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก

โทรศัพท์ 0833683445


นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 0872515337


นายบารมี ศรีทะลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝังงา

โทรศัพท์ 0990277896


นายปิยะ ศิลากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)

โทรศัพท์ 08-5491-9911


นายประชา ซึ้งศิริทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย

โทรศัพท์ 0818785654


นางจวงจันทน์ อาจจุฬา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

โทรศัพท์ 0885818797


นายอวยพร ศรีภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า

โทรศัพท์ 0898455804


นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระกา

โทรศัพท์ 0981248408


นายทวีศักดิ์ วงค์ไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0973422396


นายกิตติ พรมดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค่าย

โทรศัพท์ 0819664423


สิบตำรวจเอกยรรยง ศิลาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนใหญ่

โทรศัพท์ 089-2808616


นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้า

โทรศัพท์


นายพิทักษ์ ศรีอุตตมะโยธิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก

โทรศัพท์ 0844985080


นายประภาส บรรลังก์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทะลอก

โทรศัพท์ 0821465750


นายฉัตรปกรณ์ ประชาธรรมากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างบูรพา

โทรศัพท์


นายสมาน กลมกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร

โทรศัพท์ 089-5833286


นายธีรยุทธ โปรยไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

โทรศัพท์


นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ

โทรศัพท์ 0898450104


นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

โทรศัพท์


นายสาคร เปลี่ยนรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสนุก

โทรศัพท์


นายพินิจศักดิ์ อุพลรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่

โทรศัพท์


นายอภิวัฒน์ บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง

โทรศัพท์ 0810723567


นายวีระ ทรงรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 09 3507 3003


นายสุวิจักขณ์ มียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดชัย

โทรศัพท์ 0878681574


นายประกิจ แฟมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง

โทรศัพท์ 0818779735


นายสมพงษ์ กล้าแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่

โทรศัพท์ 0901835959


นายสนอง สดไสย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 0848236166


นายคมสัน ทวยมีฤทธิื
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย

โทรศัพท์ 095042767


นายจำลอง เกรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มไทร

โทรศัพท์ 0885833047


นายประหยัด วรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

โทรศัพท์


นายวุฒินันท์ สิงห์โพนทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์ 0815498485


นายภานุมาศ วงศ์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมันปลา

โทรศัพท์


นายสมยศ นามแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุตาวงษ์

โทรศัพท์ 0894255834


นายเสถียรภัทร์ สมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสะพาน

โทรศัพท์ 0818796942


นายณัฏฐชัย เอี่ยมสร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหินโคน

โทรศัพท์ 089-4269498


นายอำพร นามไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะทิง

โทรศัพท์ 0817256651


นางสาวปราณี แซ่โซ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสะอาด

โทรศัพท์ 0813605674


นางศรีทอง ทานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นพระ

โทรศัพท์


นายพิเชษฐ จันศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านตะขบ

โทรศัพท์ 0899455252


นายเสกสรร เชิดสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์"

โทรศัพท์


นายบุญเสริม รักพร้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา

โทรศัพท์ 081-7256680


นางสุนันท์ วันล้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูมหวาน

โทรศัพท์ 081-879-7892


นายอนันต์ ศรีคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ

โทรศัพท์ 085-7664750


นายวิพจน์ สำเริงรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนวน

โทรศัพท์ 044119501


นายวินัย จันทะเมนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์

โทรศัพท์ 087956049


นายผดุงศักดิ์ แสงดาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกวางงอย

โทรศัพท์


นายถนอม มะธิปิไขย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกรกประดู่

โทรศัพท์ 087-3783547


นายมงคล แวงวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

โทรศัพท์ 0872349469


นายยุทธการ เสนากลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

โทรศัพท์ 0878711919


นายสุริยันต์ คะเณวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง

โทรศัพท์ 0819660769


นายถวิล เติมรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม

โทรศัพท์


นายพนิน ไทยยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี

โทรศัพท์ 0817257161


นายไวพจน์ ตุพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

โทรศัพท์ 0862471406


นายสำเร็จ มีคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)

โทรศัพท์ 0818788893


นายสมชาย สุเรรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยศาลา

โทรศัพท์ 0879584970


นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย

โทรศัพท์ 0831282248,0892826060


นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก

โทรศัพท์


นายกิติชัย ตุพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 0896282484


นางเตือนใจ เติมทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง

โทรศัพท์


นายจิตร การเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่

โทรศัพท์ 0982380209


นายฉัตรชัย จะริบรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองระนาม

โทรศัพท์


นายประนอม วีระนันทสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักโพด

โทรศัพท์ 0945478922


นายราชวุฒิ วุฒิยาสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์


นายทวีสิทธิ์ โลไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง

โทรศัพท์ 0819995911


นายประสงค์ เหลาฉลาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0895813271


นายเรืองยศ สมมาตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซอแซ

โทรศัพท์


นายรักษ์เมือง มูลเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ

โทรศัพท์ 0819671565


นายสุวสันต์ ปัดกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล

โทรศัพท์ 0856824776


นางฉวีวรรณ อินนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร

โทรศัพท์ 0933401431


นายวีระ พรมทองพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 0880866358


นายสมัคร์ รู้รักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบริหารชนบท

โทรศัพท์


นายดนัย มนเพียรจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเมนชัย

โทรศัพท์ 0884829656


นายทรงศักดิ์ สิรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 0831005305


นายอุทัย ไร่ขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย

โทรศัพท์ 0862607420


นางสาวปิยภัทร สูงรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0862643574


นายนัธทวัฒน์ หาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองแฝก

โทรศัพท์ 0981626272


นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูบช้าง

โทรศัพท์


นางทรรศนีย์ พลพวก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเก้าข่า

โทรศัพท์ 0872546381


นายสันติ บำรุงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก

โทรศัพท์


นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสองห้อง

โทรศัพท์


นายสุพรมแดน ประทุมเมศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ

โทรศัพท์ 0815480416


นายนิพนธ์ สุดตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ

โทรศัพท์ 0817302561


นายอำนาจ อินทรศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ

โทรศัพท์ 0981355474


นายอดิศักดิ์ เยี่ยมสวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกล่าม

โทรศัพท์


นายประชาธิปัตย์ ประภาสะโนบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงม่วง

โทรศัพท์


นางจุฑามาศ ประภาสะโนบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระคูณ

โทรศัพท์ 0844116579


นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา

โทรศัพท์ 0817301847


นายนพดล เถื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโนนสำราญ

โทรศัพท์ 0902921978


นายประยงค์ โล้เจริญรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองทองสามัคคี

โทรศัพท์ 0897219698


นายเทียรคำ ปะนามะตัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 0807231298


นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

โทรศัพท์ 089-9497822


นายศักดิ์ศิริ บุตรเกิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาศรีนวล

โทรศัพท์ 0872418692


นายจิรวัฒน์ เทศแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา

โทรศัพท์


นางศุภรา จันคลัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลิง

โทรศัพท์ 0846052675


นายเมธา พวงเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผไทรินทร์

โทรศัพท์ 0817254394


นายสาธิต พับพิมพ์สัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกซาด

โทรศัพท์ 0874512739


นายพิทักษ์ สมพร้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 081-7254351


นายวรวิทย์ บุญหนัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา

โทรศัพท์


นางจิณณ์กมล เจนสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)

โทรศัพท์


นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 085-2002803


นางสาวสำรวม คงสืบชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประคอง

โทรศัพท์ 0844179772


นายนิกรณ์ ปักกาสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา

โทรศัพท์ 099-0346048


นายสัญญา เสาวกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเหล็ง

โทรศัพท์ 0810723748


นายพงษ์ระพีย์ จันทร์แจ่มภพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปล่อง

โทรศัพท์ 0898452145


นายสุริยา พวงมาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวน

โทรศัพท์ 089-9487744


นายสวาสดิ์ วารินกุฏ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย

โทรศัพท์ 08-9846-9038


นายยุทธศิลป์ สุดหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชำนิ

โทรศัพท์


นายถาวร ทวีลาภ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อผกา

โทรศัพท์ 0812823490


นายไพฑูรย์ จุระยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 08-0163-4740


นางชญานิศ บ่อไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุหนองเทา

โทรศัพท์


นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน

โทรศัพท์


นายสิทธิพงค์ จารุทรัพย์สดใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

โทรศัพท์ 0817184270


นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี

โทรศัพท์


นางณัฐธยาน์ สากระจาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา

โทรศัพท์


นางทองกร วัชรพงศ์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย

โทรศัพท์ 0833877979


นายบุญเรือง สาทะรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

โทรศัพท์


นายมนัส วาปีโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา

โทรศัพท์ 0895853813


นายพัทยา คำสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเย็น

โทรศัพท์ 0902498312


นายสังคม ปาสะกะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 0610543878


นายวรานนท์ กระสินรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปราสาท

โทรศัพท์


นายนพดล เย็นทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะหาด

โทรศัพท์ 0918289195


นายวิชชา กลิ่นวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก

โทรศัพท์ 0819676296


นายสวัสดิ์ ชาติรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

โทรศัพท์


นายวิรัตน์ พรมพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะชาย

โทรศัพท์ 06119586668


นางสาวเครือวัลย์ บัวบุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร

โทรศัพท์ 0810719738

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2