ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1


นายชาญชัย ไชยพิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์

โทรศัพท์ 083-3711409


นายสัมพันธ์ ทัศนาวิวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด

โทรศัพท์ 0854150333


นายอุดมศักดิ์ โคตรประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร

โทรศัพท์


นายประจักษ์ สุทธิประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 0804672929


นางจรรยา กุลสุทธิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา

โทรศัพท์


นายจำลอง เกรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์)

โทรศัพท์


นายมานะ อักษรณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

โทรศัพท์


นายวันชัย ภัณฑลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา

โทรศัพท์ 08 1725 6051


นายสมพงษ์ ทูนมาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู

โทรศัพท์ 0844312831


นายสุวัฒน์ รัตนดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย

โทรศัพท์


นายแสง แก้วฉวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา

โทรศัพท์ 085-7692299


นายกิติสุข โตประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่

โทรศัพท์ 0851047564


นายสมดุลย์ ดีรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)

โทรศัพท์ 0813904862


นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสถานีหนองตาด

โทรศัพท์ 0849595554


นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสถานีหนองตาด

โทรศัพท์ 085-6341588


นางวารุณี ประทุมเมศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากลาง

โทรศัพท์ 0843387969


นายสมชัย ปัตถา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบสมอ

โทรศัพท์


นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์

โทรศัพท์ 0849595554


นายสุรศักดิ์ คติพงศ์ธาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตราด

โทรศัพท์


นายพัชรินทร์ มีพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง

โทรศัพท์ 0817257106


นายวุฒินันท์ บุญคล้อข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง

โทรศัพท์ 0856579115


นายประสาร เวียงใต้
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูวิทยา

โทรศัพท์ 0817255745


นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง

โทรศัพท์ 0856367171


นางสาวบวร ปัดกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 08079769229


นายสมพงษ์ ตันติวัฒน์นิยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเกษ

โทรศัพท์ 0898304830


นายทรงยศ ศรีชะนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก

โทรศัพท์


นายทรงยศ ศรีชะนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก

โทรศัพท์


นายวิทยา สุทธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศิลา

โทรศัพท์


นายพิสิฐ ทองธนสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

โทรศัพท์ 0821327554


นายสุรเชษฐ์ ครองงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา

โทรศัพท์


นายทองใบ สะอาดรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท้องเรือ

โทรศัพท์ 0818793352


นายพยัต ยืนยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะไล

โทรศัพท์ 0874475785


นายสมบัติ ชอบธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระครูน้อย

โทรศัพท์ 081-7906506


นายสุรกิจ เนาว์พิริยวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ 0873758118


นายพิชิต พูนภิญโญศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)

โทรศัพท์ 0862432547


นายไตรรงค์ ชุมสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสน

โทรศัพท์ 0813905455


นายวิศิษฐ สายจันทร์หอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะค่า

โทรศัพท์


นายวัฒนา ไกรสูรย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโก

โทรศัพท์


นางปณิชา คำจันทราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียน

โทรศัพท์ 0817254468


นายอนุสรณ์ นิเลิศรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเพชร

โทรศัพท์


นายชาติชาย วงศ์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ

โทรศัพท์


นายรังสรรค์ มโนปราณีต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านรุน

โทรศัพท์ 072495458


นายทองดี อาจทวีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0807270001


นายมานัส ดิษยศิริกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิมลวิทยา

โทรศัพท์


นายสุดเขต บำรุงแคว้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักเขต

โทรศัพท์


นายหาญ พิทักษ์สาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักเขต

โทรศัพท์


นายวิเชียร วณิชชาพัชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายจีก

โทรศัพท์ 0817254147


นายอาวุธ วรรณชาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเปราะ

โทรศัพท์ 0817254358


นายสาวิตร วารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลวง

โทรศัพท์ 0899960348


นายฐานะ สายวารีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจคามวิทยา

โทรศัพท์ 0883630724


นายสรวิชญ์ วิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย

โทรศัพท์


นายณธพงศ์ ผลแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถาวร

โทรศัพท์ 0831361749


นายกนก ดีมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล

โทรศัพท์ 0817254476


นายกฤษณา เผด็จสุริยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

โทรศัพท์ 0892809792


นางธนพร ทรงรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารภี

โทรศัพท์ 0899452365


นายนายนิคม สีแสงหน่อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารภี

โทรศัพท์ 0852376688


นายลำปาง อยู่พ่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา

โทรศัพท์


นายประวิทย์ อาจทวีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ

โทรศัพท์


นายณัฐพัชร บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดควาย

โทรศัพท์ 0879634529


นายสมกิจ อาจจุฬา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง

โทรศัพท์ 0826017807


นายจิรยศ จรดรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก

โทรศัพท์ 0833683445


นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 0872515337


นายสมควร ศรีทะลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝังงา

โทรศัพท์


นายปิยะ ศิลากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว)

โทรศัพท์ 085-4919911


นายประชา ซึ้งศิริทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย

โทรศัพท์ 0818785654


นางจวงจันทน์ อาจจุฬา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)

โทรศัพท์ 0885818797


นายอวยพร ศรีภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า

โทรศัพท์ 0898455804


นายสนอง วิเศษนคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระกา

โทรศัพท์ 0890525918


นางมนัญชยา คำลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร

โทรศัพท์ 08 - 8107 - 0940


นายกิตติ พรมดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค่าย

โทรศัพท์ 0819664423


นายกมลศิลป์ มีตุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนใหญ่

โทรศัพท์ 0850178094


นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้า

โทรศัพท์


นายพิทักษ์ ศรีอุตตมะโยธิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก

โทรศัพท์


นายวิเชียร นามพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทะลอก

โทรศัพท์ 0833651708


นายนพดล เย็นทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างบูรพา

โทรศัพท์ 8018754308


นายพิทักษ์ ศุภเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร

โทรศัพท์


นายธีรยุทธ โปรยไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์

โทรศัพท์


นายวุฒิชัย โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเขือ

โทรศัพท์ 0898450104


นายหายณรงค์ พันธ์พงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

โทรศัพท์ 0867263339


นายสาคร เปลี่ยนรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสนุก

โทรศัพท์


นายพินิจศักดิ์ อุพลรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่

โทรศัพท์


นายอภิวัฒน์ บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดง

โทรศัพท์ 0810723567


นายบุญเหลือ สอนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์


นายสุวิจักขณ์ มียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดชัย

โทรศัพท์ 0878681574


นายสุขุม ปะทิรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเดื่อง

โทรศัพท์


นายประกิจ แฟมไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง

โทรศัพท์ 0818779735


นายสมพงษ์ กล้าแข็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่

โทรศัพท์ 0901835959


นายสนอง สดไสย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 0848236166


นายพิษณุ คามวาสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย

โทรศัพท์ 0897220771


นายพิษณุ คามวาสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย

โทรศัพท์


นายสวัสดิ์ ชาติรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มไทร

โทรศัพท์


นายประหยัด วรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ

โทรศัพท์


นายวุฒินันท์ สิงห์โพนทัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์ 0815498485


นายภานุมาศ วงศ์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมันปลา

โทรศัพท์


นายประยงค์ โล้เจริญรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุตาวงษ์

โทรศัพท์ 0897219698


นายณัฎฐชัย เอี่ยมสร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสะพาน

โทรศัพท์


นายวีระ แก้ววิหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหินโคน

โทรศัพท์ 089-7184598


นายอำพร นามไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะทิง

โทรศัพท์


นางสาวปราณี แซ่โซ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสะอาด

โทรศัพท์ 0813605674


นางศรีทอง ทานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นพระ

โทรศัพท์


นายปรีชา สอนรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านตะขบ

โทรศัพท์


นายประยุทธ์ สนสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์

โทรศัพท์ 0817254185


นายบุญเสริม รักพร้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา

โทรศัพท์ 081-7256680


นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์

โทรศัพท์


นายนรเศรษฐ์ วงษ์จรรยาพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูมหวาน

โทรศัพท์ 0910164418


นายอนันต์ ศรีคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ

โทรศัพท์ 0857664750


นายสมาน กลมกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนวน

โทรศัพท์


นายวินัย จันทะเมนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์

โทรศัพท์ 087-9560490


นายผดุงศักดิ์ แสงดาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกวางงอย

โทรศัพท์


นายถนอม มะธิปิไขย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกรกประดู่

โทรศัพท์ 087-3783547


นายมงคล แวงวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)

โทรศัพท์ 0872349469


นายยุทธการ เสนากลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์

โทรศัพท์ 0878711919


นายสุริยันต์ คะเณวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง

โทรศัพท์ 0819660769


นายถวิล เติมรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม

โทรศัพท์


นายพนิน ไทยยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี

โทรศัพท์ 0817257161


นายประชาธิปัตย์ ประภาสะโนบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

โทรศัพท์


นายประชาธิปัตย์ ประภาสะโนบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

โทรศัพท์


นายสำเร็จ มีคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5)

โทรศัพท์ 0818788893


นายสุทิน มะลิวัลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสลงพัน

โทรศัพท์ 0868774197


นายบุดดี หอมดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยศาลา

โทรศัพท์


นายพัฒนพงษ์ สายเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย

โทรศัพท์ 0831282248,0892826060


นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก

โทรศัพท์


นายประภาส บรรลังก์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 0821465750


นายกิติชัย ตุพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง

โทรศัพท์


นายสมชาย สุเรรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่

โทรศัพท์ 0879584970


นายทัศน์พล เรืองศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองระนาม

โทรศัพท์


นายประนอม วีระนันทสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักโพด

โทรศัพท์ 0816009420


นายสมพงษ์ เลาลักษณ์จรรยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0878753444


นายทวีสิทธิ์ โลไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง

โทรศัพท์ 0819995911


นายประสงค์ เหลาฉลาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0895813271


นายเรืองยศ สมมาตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซอแซ

โทรศัพท์


นายรักษ์เมือง มูลเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ

โทรศัพท์ 0819671565


นายสุวสันต์ ปัดกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล

โทรศัพท์ 0856824776


นายจรงศักดิ์ ช่วยบำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร

โทรศัพท์ 087-4436176


นายวีระ พรมทองพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 0880866358


นายอำพล พรมน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง

โทรศัพท์ 0852042990


นางสาวปิยภัทร สูงรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบริหารชนบท

โทรศัพท์ 0862643574


นายจำนงค์ เมืองงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเมนชัย

โทรศัพท์ 0823766147


นายทรงศักดิ์ สิรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 0831005305


นายอุทัย ไร่ขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย

โทรศัพท์ 0862607420


นายประเสริฐ สำเรียนรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 089-7224551


นายวราวุธ ศรีตะชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองแฝก

โทรศัพท์ 0994688479


นายรัฐพล วิลัยฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูบช้าง

โทรศัพท์


นายโกวิท หมวกไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเก้าข่า

โทรศัพท์ 0898455606


นายยรรยง ศิลาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองครก

โทรศัพท์ 089-2808616, 081-0749242


นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสองห้อง

โทรศัพท์


นายสุพรมแดน ประทุมเมศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ

โทรศัพท์ 0815480416


นายวินัย สมคะเณย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ

โทรศัพท์


นายเสถียรภัทร์ สมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองขุนปราบ

โทรศัพท์ 0818796942


นายธัญวิชญ์ ไตรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงม่วง

โทรศัพท์ 0817256856


นางจุฑามาศ ประภาสะโนบล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระคูณ

โทรศัพท์ 0844116579


นายสุรวุฒิ ธรรมธุระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา

โทรศัพท์ 0817301847


นายนพดล เถื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโนนสำราญ

โทรศัพท์ 0817901006


นายวิพจน์ สำเริงรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองทองสามัคคี

โทรศัพท์ 044630377


นายเทียรคำ ปะนามะตัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 0807231298


นายสุรสิทธิ์ แสงโทโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา

โทรศัพท์ 089-9497822


นายณรงฤทธิ์ พูนกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาศรีนวล

โทรศัพท์ 0844721999


นายจิรวัฒน์ เทศแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา

โทรศัพท์


นายดนัย มนเพียรจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลิง

โทรศัพท์


นายพิเชษฐ จันศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขี้ตุ่น

โทรศัพท์ 0899455252


นายเมธา พวงเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผไทรินทร์

โทรศัพท์ 0817254394


นายสมบูรณ์ ทานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง

โทรศัพท์


นายจรุง มณฑล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโคกซาด

โทรศัพท์ 0844707117


นายจิตร การเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

โทรศัพท์


นายพิทักษ์ สมพร้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่าง

โทรศัพท์ 081-7254351


นายวรวิทย์ บุญหนัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา

โทรศัพท์


นางสาวอัมพร สอนบุญชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)

โทรศัพท์


นางสาวสุจรรยา ขาวสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 085-2002803


นางสาวสำรวม คงสืบชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประคอง

โทรศัพท์ 0844179772


นายสัญญา เสาวกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเหล็ง

โทรศัพท์ 0810723748


นายพงษ์ระพีย์ จันทร์แจ่มภพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปล่อง

โทรศัพท์ 0898452145


นายโกมินทร์ แผ้วพลสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองปล่อง

โทรศัพท์ 0895816945


นายสุริยา พวงมาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวน

โทรศัพท์


นายสวาสดิ์ วารินกุฏ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย

โทรศัพท์ 08-9846-9038


นายสายสิน มาตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชำนิ

โทรศัพท์ 086-8705732


นายถาวร ทวีลาภ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อผกา

โทรศัพท์ 0812823490


นายประดิษฐ์ สีดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด

โทรศัพท์ 0899171647


นางชญานิศ บ่อไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุหนองเทา

โทรศัพท์


นายอภิชา จันผกากุลเชฎฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละลวด

โทรศัพท์


นายยุทธศิลป์ สุดหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพะอง

โทรศัพท์


นายไพฑูรย์ จุระยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเพิก

โทรศัพท์ 08-0163-4740


นายสุระพล ด่านแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเพิก

โทรศัพท์ 081-7251988


นายสมร หล่าดอนดู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร

โทรศัพท์


นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพาน

โทรศัพท์


นายสิทธิพงค์ จารุทรัพย์สดใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน

โทรศัพท์ 0817184270


นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี

โทรศัพท์


นายคารมย์ พลกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา

โทรศัพท์


นางทองกร วัชรพงศ์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย

โทรศัพท์ 0833877979


นายนิพนธ์ สุดตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา)

โทรศัพท์ 0817302561


นายบุญเรือง สาทะรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา)

โทรศัพท์


นางสาวเครือวัลย์ บัวบุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา

โทรศัพท์ 0810719738


นายอดิศร ทิพย์มาศโกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 0892832493


นายวรานนท์ กระสินรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปราสาท

โทรศัพท์


นายวิชชา กลิ่นวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก

โทรศัพท์ 0819676299


นายธนภัทร สิริวาส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม

โทรศัพท์


นายวิรัตน์ พรมพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกะชาย

โทรศัพท์


นายณรงค์ ศรีริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร

โทรศัพท์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2