ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1


นายสุทัศน์ สันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขื่องคำ

โทรศัพท์ 0817905825


นายกมล ณ รุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง

โทรศัพท์ 0831008439


นายทองสวง แสวงสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุมเงิน

โทรศัพท์


นายนิพล สมสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว

โทรศัพท์


นายอนิรุทธิ์ แสงดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว

โทรศัพท์ 0868772502


นายชุมพล ฝูงใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)

โทรศัพท์


นายนิเทศก์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตับเต่า

โทรศัพท์ 0815796863


นางจุรีรัตน์ พินิจมนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย

โทรศัพท์ 0831284418


นางนิภาภรณ์ ยาวะโนภาส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย

โทรศัพท์


นายปรีดา พลสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง

โทรศัพท์


นายสกุลยุทธ ยุทธพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน

โทรศัพท์ 086-4615975


นายกฤษฎากร มิ่งขวัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม

โทรศัพท์ 0887221577


นายสมัย สมโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป็ด

โทรศัพท์ 0818793467


นางเรืองวลี สุพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงอก

โทรศัพท์ 088-7062807


นายบุญมาก บุญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ

โทรศัพท์


นายบัญญัติ เวชกามา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง

โทรศัพท์


นายชัยวิชิต ทันพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งแต้

โทรศัพท์ 0818774598


นายชาญณรงค์ ผ่องใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน

โทรศัพท์ 0817602303


นายสนอง แสงสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง

โทรศัพท์ 0895794472


นายสถิตย์ บันลือหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสะไมย์

โทรศัพท์


นายอังกูร อุ่นตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน

โทรศัพท์


นายขจรศักดิ์ โฮมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาดศาลา

โทรศัพท์ 0885957094


นายประยูร ไชยมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือ

โทรศัพท์ 0852032611


นายมานพ ชื่นตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดระหวี่

โทรศัพท์ 0862602144


นายเดวิช ไศลบาท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิงห์

โทรศัพท์


นายอำนาจ ราตรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม

โทรศัพท์ 0819670655


นายธัญพิสิษฐ์ แพไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสง

โทรศัพท์


นายสำรวย ผ่องใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด

โทรศัพท์


นายสนทนา โพธิแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเดิด

โทรศัพท์ 082-8683522


นางวาสนา มูลเกษร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาก

โทรศัพท์ 0848274199


นางญานันธร ธิมาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชือก

โทรศัพท์ 0821497431


นายเสนก เพิ่มพูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน

โทรศัพท์ 081-9660184


นายบัณฑิต ทองประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา

โทรศัพท์ 0872420283


นายสุวัฒน์ สาระวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา

โทรศัพท์ 0850270655


นายฉวี พารุสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ

โทรศัพท์ 0892856373


นายครุกานต์ โคตรชาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง

โทรศัพท์


นายแถม ผลดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลับหนองคำ

โทรศัพท์


นายธนศักดิ์ เวียงกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชือกน้อย

โทรศัพท์


นายสุทธิรักษ์ จันทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ

โทรศัพท์


นายมนูญกิต ขอสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป้า

โทรศัพท์


นายวิเศษ มิรัตนไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำฮี

โทรศัพท์ 081-7251435


นายแทนนง ธิมาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0935430099


นายพรชัย ภาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

โทรศัพท์


นายพูลศักดิ์ ชูรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)

โทรศัพท์ 0847877684


นายพินิจ คาดพันโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู

โทรศัพท์


นายกำพล พาภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 088-083-3036


นายนิเวศ มุทุกัณฑ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแฝก

โทรศัพท์ 0801523522


นายมนตรี เวียงอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3

โทรศัพท์


นายสุวรรณ เทียบสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยโสธร

โทรศัพท์ 045773115


นายประสิทธิ์ พิลาวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง

โทรศัพท์ 081-3932620


นายพัฒนศักดิ์ โอวาท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลอย

โทรศัพท์ 0833675191


นายไพรี เข็มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง

โทรศัพท์


นายชำนาญ โครตรพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง

โทรศัพท์ 0812662347 0823762481


นายพฤฒิชัย เรืองวัณณภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม

โทรศัพท์ 0815486247


นายกำจัด แสนจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจ้งน้อย

โทรศัพท์ 0856825768


นายอดุลย์ ทองกลม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง

โทรศัพท์ 0868671889


นายปรีชาพล ธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟ้าห่วน

โทรศัพท์ 091-5791594


นางพรสวรรค์ ทองกลม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมะหรี่

โทรศัพท์


นายภานรินทร์ แผ่นศิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากมาย

โทรศัพท์ 0885953473


นางวชิรา กิ่งมิ่งแฮ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเปาะ

โทรศัพท์ 0971456019


นายณรงค์ สุวรรณเสาร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)

โทรศัพท์ 0881095616


นายบรรจบ นันทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผิผ่วน

โทรศัพท์


นายวีระยุทธ งามล้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)

โทรศัพท์ 0813930627


นายสวัสดิ์ เครือไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย

โทรศัพท์ 045750131


นางจินตะนา ศรีหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ 0933233474


นายกฤษฎา แจ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์


นายศิลป์ จารึกธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจนแลน

โทรศัพท์ 0881349943


นายวิทูล เพ็งธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหประชาสรรค์

โทรศัพท์ 085-3003966


นายธวัชชัย เกษหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ้อม

โทรศัพท์ 0872523737


นางสุมาลัยรักษ์ แสนการุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแบง

โทรศัพท์ 0


นายประสาร บุตตะไมล์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ

โทรศัพท์ 0897454807


นางสาวกาญจนา ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิริพัฒนา

โทรศัพท์ 087-5638564


นายปริต จันทรุทิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดวนบากน้อย

โทรศัพท์ 0854973792


นายอุทาน สิงห์ครุธ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือย

โทรศัพท์ 0844742033


นายวิคิด อุ่นตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งหวาย

โทรศัพท์ 0899498402


นายบัญญัติ ขอสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนขะยอม

โทรศัพท์


นายประภาส ศรีแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดกุง

โทรศัพท์


นางนงรักษ์ นรทีทาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง

โทรศัพท์ 086-0530228


นายทิชากร จังหวะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว

โทรศัพท์ 0895795414


นางนารีรัตน์ ขอแจ้งกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายงาม

โทรศัพท์ 0881245406


นายปัญญา สิงห์กาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 0819761618


นายธนาวุฒิ ส่องแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนกู่จาน

โทรศัพท์ ๐๙๗๓๔๑๘๔๑๕


นายบรรจง ปามุทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ

โทรศัพท์ 091-3754850


นางทิพยพิศุทธิ์ จันทร์ษุตะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล

โทรศัพท์ 08-7439-3394


นายธีระเดช ขอสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม

โทรศัพท์ 0800117857


นายชุมพล ผองขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนย่อวิทยา

โทรศัพท์ 089-9481991


นายหมิ่ง ยวนยี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำม่วง

โทรศัพท์ 0878771603


นายนิรันดร์ เขียนนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่าง

โทรศัพท์ 0956925550


นายปิยะ เด่นดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกป่าจิก

โทรศัพท์ 0899869171


นายทองสุข ชาภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน

โทรศัพท์


นายสุรชาติ แสวงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา

โทรศัพท์ 0949965516


นายคูณ วงศ์อนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503)

โทรศัพท์ 0817605072


นายโสรจ สำโรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้ว

โทรศัพท์


นายวรศิลป โคตรมนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์

โทรศัพท์ 0892828291


นายจิรภัทร ชาแท่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 095-605-7363


นายพิเชษฐ์ชัย แก้วคำชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก

โทรศัพท์ 0899499192


นายพัทธรัตน์ วิสูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหล่งแป้น

โทรศัพท์ 0862657442


นายพิสิทธิ์ ไชยช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย

โทรศัพท์


นายประยูร ตั้งจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสงเคราะห์

โทรศัพท์ 0819767071


นายไพบูลย์ โพธิ์ไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง

โทรศัพท์ 045-762428


นายวิทยา จักรไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทัน

โทรศัพท์ 0818778708


นายสมเพศ คามใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเจริญ

โทรศัพท์ 0818782063


นายจิระพล มะเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแหลม

โทรศัพท์ 0821519257


นายอัครเดช สุบินดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหล่งหนู

โทรศัพท์ 0810623782


นายสัญญา แก้วศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง

โทรศัพท์ 08-6877-2190


นายวิชาญ สมยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก

โทรศัพท์ 0903638049


นายอมร แสนสุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง

โทรศัพท์


นายบัญชา คำชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา

โทรศัพท์ 0898445403


นายประเวศ สานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาอีด

โทรศัพท์ 0862432415


นายสมเกียรติ ประการแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัว

โทรศัพท์ 0862539236


นายสุรพงษ์ แสวงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่

โทรศัพท์ 093-9598923


นายสมชาย วัฒนาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักบุ้ง

โทรศัพท์


นายวันชัย บุญสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาถ่ม

โทรศัพท์ 0895842217


นายศุภชัย เหล็กกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน

โทรศัพท์ 0862612002


นายชาญวิทย์ ยวงวิภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนา

โทรศัพท์ 0856349689


นายไสว หินทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาห่อม

โทรศัพท์ 0815790526


นางณัฏฐิณี สมสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด

โทรศัพท์ 081-9670896 , 091-0179369


นายธีระวุฒิ ลาภเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง

โทรศัพท์ 0878747388


นายปัณณธร บุญอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด

โทรศัพท์ 0844961832


นายศุภกาญจน์ เลิศแล้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากเรือ

โทรศัพท์ 0903681590


นางสาวพรทิพย์ เตียวพานิชย์กิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม

โทรศัพท์


นายนรินทร์ นครวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัย

โทรศัพท์ 0872155878


นายสุริยา พิลาวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง

โทรศัพท์ 083-3670497


นายอารีวัฒนา หงษาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)

โทรศัพท์ 0868721347


นายวีระ คำอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)

โทรศัพท์


นายรินทอง นรทีทาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่

โทรศัพท์ 0862197563


นายสาลี นาคสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมือดขาว

โทรศัพท์


นางลักขณา แสงทองทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง

โทรศัพท์ 089-9492715


นายสมัคร โสระมรรค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม

โทรศัพท์ 0933259549


นายรักเกียรติ ทองมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 0854797101


นายนายพิชัย เลาะหะนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตุ

โทรศัพท์ 0812606653


นายพรเทพ คำหินกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนคูสองชั้น

โทรศัพท์ 0932782170


นายเดชศักดิ์ พูนทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดพันเขียว

โทรศัพท์ 0918280791


นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้ม

โทรศัพท์ 0818769527


นางสุภิญญา นนทะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม

โทรศัพท์ 0895784460


นายยสรศักดิ์ วิริยะสุชน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง

โทรศัพท์ 0925623919


นายนายไมตรี หายเคราห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง

โทรศัพท์ 081-725-3008


นายอำนาจ ทองดีเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลไว

โทรศัพท์ 0817602578


นายนพดล ศิริโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือฮี

โทรศัพท์


นายวิเชียร สาริพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวดอน

โทรศัพท์ 0852073433


นางวัลลักษณ์ นครวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปือย

โทรศัพท์ 0933644407


นางลักขณา บุญแปลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0878747097


นางศุภิสรา กรแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)

โทรศัพท์ 0878798038


นายสุรศักดิ์ วิเวกวินย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์

โทรศัพท์ 081-2650946


นายรัตนะ แสงทองทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)

โทรศัพท์ 0819660252


นางรัตนาวงศ์ เลาะหะนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง

โทรศัพท์ 0801609889


นายชัยสิทธิ์ เสริมพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแป้น

โทรศัพท์ 0898458122


นายนิยม แสนบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงยาง

โทรศัพท์


นายยงยุทธ สายสุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน

โทรศัพท์


นายเกียรติศักดิ์ บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำ

โทรศัพท์ 0892842920


นายสนิท เพ็งธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลียบ

โทรศัพท์


นายวีรพันธ์ สานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางกลาง

โทรศัพท์ 086-8503185


นายศิริชัย หัศจรรย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง

โทรศัพท์ 086-2539165


นายอุทัย ทองลุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเครือ

โทรศัพท์ 0813897921


นายวิทยา กรแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงจงอาง

โทรศัพท์ 0885129672


นายพิทยา นามบุญลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้อย

โทรศัพท์ 0821320672


นางนิภา เพ็งธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา

โทรศัพท์ 0819764828

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2