ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1


นายวราเมธ ชูสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพิทยา


นางสุภาวดี ประกอบนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเงาะ


นางสุพัตรา สืบจากถิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางเม้ง


นายสายัณห์ ด้วงสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา


นางสมลักษณ์ ศิลปสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงเหนือ


ดร.วิชัย ประทุมไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว


นายสุพจน์ ชุบขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยา


นายอร่าม ศรีสุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร


นางพรปวีณ์ ไกรบำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนฉิมพลีวิทยา


นางสาวจิราภรณ์ แผ้วพันธ์ชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดเวียนวิทย์ผดุง


นางวารี คำธนนันทิกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม


นายสุริยา มณีเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหนดอนกู่


นายวิชิต บุรดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหัน


นางปุณิกา จินะขาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจ้งน้อย


นายไชโย กล้ารมราน
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสำราญวิทยา


นายนพดล มาซานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาแซงวิทยา


นายสันติ สีน้อยขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์


นายสมาน สุขจำนงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนหว้านไพล


นายพิพัฒน์ พัฒนะพุฒิเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดละลม


นายธีระชัย ไตรเสนีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทโธวาท


นายกมล ภัทราภิรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสระสำราญราษฎร์


นายประยงค์ยุทธ คุ้มไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่


นายอติวิชญ์ ฉางชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกอก


นายชาตรี ปาลพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวขาว


นายใบบุญ บุญทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ


นายสมพร ประไพวัชรพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์


นายอุทร ผลกอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อระกา


นายเฑียรไชย คำหาญพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขมิ้น


นางสาวนินทร์มณี ธรินทราวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง


นายประเสริฐ ต่อติด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)


นายรังสฤษดิ์ อาวะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาฝายวิทยา


นายนิพัทธ์ อาจมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยต้อนวิทยา


นางศรัทธาพร งามชัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองกลาง


นายวิโรจน์ ศรีเที่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพันตาราษฎร์อุทิศ


นายไพฑูรย์ เกตุศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)


นางสาวมาริสา มอไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองเหนือ


นายสุนทร มีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีลองใต้


นายประวิทย์ ดีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตะแคง


นางสาวพิมพ์พิศา ชัชชวพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหินโงม


นายพีรวัฒน์ อิทธิพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมากแดง


นายศุภชัย ประเสริฐนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพน


นางนิตยา นาส้มกบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเสียวศึกษาคาร


นายชัยรัตน์ ศิลป์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัง


นายวิจิตร คำอิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงามผดุงวิทย์


นายอดุลย์ วิสัยสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีนวล


นางอมรา สมานรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกอง


นางสาววรณัฐ กลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร


นายประพจน์ อุทัยอ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)


นายปรัชญานนท์ คำนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่


สิบโทวันชัย ทัดชวด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสี้ยวน้อย


นายนิพนธ์ เหลาเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือวิทยายน


นายสุธี จันทศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา


นางประกายกาญจน์ จรัสแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)


นายถนอมจิต อินทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา


นางวัชรีย์ ภูมิคอนสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวาน้อย


นายต่อศักดิ์ บุญเพลิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใหญ่


นายประสิทธิ์ ปักเขตานัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้า


นายสุทธิพันธ์ ประวันนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงใต้


นายสมหมาย แน่นอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า


นายสมจิต หาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา


นางยุพา ปาลพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อน


นายวินิช จิณโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตาด


นายประเสริฐ ปุมพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดฉนวน


นายวิญญู ทาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบโพธิ์


นายยุทธนา เฉลียวชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดไผ่


นางจุฑามาศ พรมศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ


นายวิริยะบัณฑิตย์ ชัยภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนขี้ตุ่น


นายบันจง ขำชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดยาง


นายอนุชา บัวบาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเปลือย


นางอุไร กางกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางนาดีราษฎร์ดำรง


นายเรืองชัย ตั้งพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา


นายอุลิต กิจนุสนธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง


นางเอื้อมพร ด้นประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายหางเรียง


นางสาวนิตยา กันชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลาฝา


นายเกียรติศักดิ์ คำทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุ่ม


นายพัลลภ มหาผิว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดหูลิง


นายสมศักดิ์ บุตรโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม


นางพัชรณัฎฐ์ พลมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโสมง


นายสมเกียรติ บุญสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์


นายเศกตฤณ ไทยภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหวาย


นายพงษ์วชิรินทร์ จันทร์เทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแกวิทยากร


นายสมคิด เกินชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงแคน


นายสมคิด เกินชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาด


นายสุขเกษม ทิพโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกำแพง


สิบเอกพิทรัตน์ บรรจงงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม


นายชาติชาย แอ้นชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเฒ่า


นายวิฑูร ชาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง


นายสถิตย์ จุลเถียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งยาว


นางสาวยุพาพร ศรีโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอินทร์แต่ง


นายศศิศ ศิริพรหมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอ้อ


นายประเสริฐ เชื้อโนนแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำคำ


นายเสงี่ยม แทนพลกรัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์


นายสว่าง บุญกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดชุมแสง


นายวีระ สารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่


นายเฉลียว ผิวเผื่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮใต้


นายปรัชญา สุราสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดเหนือ


นายขันทอง เด่นพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหนองบัวแดง


นางวาสนา สิงห์พร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดใต้


นางสาวนภัสกร แสนชั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้วพัฒนา


นายบรรพต วาทโยธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกรัง


นายจุมพล ตาปราบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกออกประชาสรรค์


นายทองใบ สาระหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง


นายณรงค์ฤทธิ์ ดอนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชานุกูล


นางสุดา แก้ววิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกนทา


นายสวย ชาดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย


นางสาวมะลิวัลย์ รัศมีพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ


นายวิเชษฐ พุทธรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก


นางสมปอง สารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข่อย


นายไสว ศรีวงษ์ชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง


นายจันทร์ญา จันพิพัฒ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้า


นายวิโรจน์ ทองงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญ


นางสาวอมรรัตน์ มุขเสือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารี


นายพิษณุ เกลี้ยงไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปล้อง


นายกิตติศักดิ์ กองสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้


นางสาวกรรณิกา ทิพรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพุงเหนือ


นายเจริญ นิยมนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเหม่า


นายไพจิตร วาลย์มนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี


นายสุธน ประกายเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม


นายวีระยุทธ สิงหะหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเจริญ


นายจตุรงค์ ลิ้มไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์


นายบุญสืบ คงแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวง


นายรุ่งเรือง ศักดิ์รัตนมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ


นายหารศึก ภาระหันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหัน


นายสิทธา แก้ววิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตูม


นายทนงศักดิ์ คำพิทูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ


นายบรรจง รินไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด


นายถนอม กัดโกนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)


นายเรืองฤทธิ์ หิตะปิตะนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศรีทอง


นายพีรวัฒน์ ขุนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุง


นางวันเพ็ญ หิตะปิตะนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสว่างสามัคคี


นายสุมิตร สิงห์พร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา


นางสุรารักษ์ ลอยเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาคำ


นางสาวภคพร เค้าโนนกอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลาน


นายสมเพชร ยศมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนถาวร


นายอัศวิน เชื้อเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไห


นายจิระพงษ์ บุญเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อทอง


นายนรินทร์ มังคละมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)


นายธวัช แพงโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์นุเคราะห์


นายสมหวัง ทองประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์


นางสาวพรทิพย์ เค้าฉิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์


นายพีรพล กองศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโนน้อย


นายประมวล สุทธิสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางหวาย


นายณรงค์เดช ทวีชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโสก


นายปฏิวัติ บะคะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)


นายจิรัฏฐวัฒน์ วรรณพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)


นางสมหมาย ชัยศัตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)


นางนวพันธ์ บุญแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามน


นายประภาส อาจเวทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ


นางอรอนงค์ บุญศรีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฮี


นายกฤษฏิ์คำผา ชำนาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น


นายจเร แก้วช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโจด


นางสาววรรวิลาศ เจนชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)


นายจำนงค์ มณีโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว


นางจารุวรรณ แซ่ฉั่ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง


นายเสกสรร นาคคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่


นายคำนวน มาฆะเซ็นต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกมูลนาค


นายนิพนธ์ เปล่งหนองแซง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องดอนทองวิทยา


นายชูชาติ ศุภซื่อสงวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)


นายสุรพจน์ จันทรแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝาย


นายสุทธิพร เมืองโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำชี


นางจิรารัตน์ พรหมวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร


ว่าที่ร.ท.สัมฤทธิ์ สมนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตาไก้วิทยากร


นายอุทิศ ศรีศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์


นายรังษี ยงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งโก


ว่าที่ ร.ท.สัมฤทธิ์ สมนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า


นางนวพันธ์ บุญแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยไร่วิทยานุกูล


นางสาวหนึ่งฤทัย จารุวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสีทอง


นายสุขสันต์ ผาดไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดผักหนาม


นายปราโมทย์ ขวัญยืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม


นางพัทธนันท์ พัฒนะพุฒิเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง


นางเยาวภา กล้าขยัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาระยะพัฒนา


นายสุพิศ ขจรภพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาทอง


นายนิกร แคชัยภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยร่วม


นายวิริยะ สัจจะสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหประชาสรร


นายสถิต คลาดโรค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับชมภู


นายบุญส่ง วรชินา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจาเหนือ


นางสาวอรทัย มุทาพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดไทรงาม


นางสุนทรีย์ แสงหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี


นางปัทมา พุทธแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์


นายสุรินทร์ นาคมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา


นายภาณุพงศ์ บุญเพลิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร


นายชัยรัตน์ อภิวันท์สิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนผักหวาน


นายสนอง เขตสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินเหิบซับภูทอง


นายธีรยุทธ สีเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะกู


นางบัวทิพย์ มะสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองจันลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2