ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2


นายอุดม หวังหมู่กลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย

โทรศัพท์ 0885609394


นายสมควร มั่งมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี

โทรศัพท์


นายสรวิศ ผาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง

โทรศัพท์ 092-4284732


นางชญาน์ทิพย์ โสขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก

โทรศัพท์


นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาล

โทรศัพท์ 0619399569, 0985899115


นายวีระ โพธิรุขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่

โทรศัพท์ 095 1853391


นางสุจิตรา ป้องโกเซ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปักหมู

โทรศัพท์


นายพิทยา บริจาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดหลวง

โทรศัพท์


นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา

โทรศัพท์ 0928824556


ว่าที่ร้อยโทรัฐฐา มานัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกำพี้

โทรศัพท์ 0980342582


นายมานิตย์ สนิทบรรเลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย

โทรศัพท์ 0872316067


นายนิติภูมิ พยุงวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง

โทรศัพท์ 0818725673


นางนวลปรางค์ หลักมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท

โทรศัพท์ 0806260889


นายจรูญ เวียงคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง

โทรศัพท์ 0819744073


นายคำล้วน วงษ์สิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัว

โทรศัพท์ 0610948952


นายประลอง ไชยวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง

โทรศัพท์ 0979922808


นายไพบูลย์ บูชาทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ

โทรศัพท์ 0879475976


นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี

โทรศัพท์ 0878586768


นางนฤมล เบญจมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0828354579


นายนิรวัตร เวชสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนัง

โทรศัพท์ 0910605391


นายวิโรจน์ ศิลาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย

โทรศัพท์ 0986566322


นางสุวิภา ธุระธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแอก

โทรศัพท์ 0879537099


นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่องขันธ์

โทรศัพท์ 0887414072


นายสังข์ ปาณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสระพัง

โทรศัพท์ 0814714133


นายอาคม มาตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแกลบ

โทรศัพท์ 0810500973


นายธวัช ถาโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น

โทรศัพท์ 0819542587


นายสถิตย์ ภูชาดึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเจริญ

โทรศัพท์ 0940819344


นายกรพล การินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา

โทรศัพท์ 0848872572-0933412167


นางชุติกาญจน์ ผาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 0819947913


นายทรงเดช สิงห์ภูกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์

โทรศัพท์ 0878627263


นายนวน เถื่อนลือชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำปะกั้ง

โทรศัพท์


นายประพันธ์ โคตุนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำตอยูง

โทรศัพท์


นางอรชพร อำนวยการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำจำปา

โทรศัพท์ 0933202383


นายมนตรี ฮักหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอั้ว

โทรศัพท์ 0812604408


นายธนวัฒน์ บัวระพา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหวน

โทรศัพท์ 0828458131


นายธวัชชัย รัตนติสร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างนางขาว

โทรศัพท์


นายพิทยา จำวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี

โทรศัพท์ 0810474938


นายพิทยา จำวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก

โทรศัพท์ 0810474938


นายศรีไพร ชานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม

โทรศัพท์ 0878643270


นายวุธสุเรนทร์ วรรณมหินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดบง

โทรศัพท์ 0849530899


นายเกษม คำสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่

โทรศัพท์ 0985848192


นางอรุณ ภักดีสัจจกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมดงบัง

โทรศัพท์ 0818648356


นายเตียงทอง ชัยจันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนฤาษี

โทรศัพท์ 0930967134


นายประดิษฐ จัดโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุ้ง

โทรศัพท์ 0833325228


นางเกศลักษณ์ อภัยภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา

โทรศัพท์ 0930842377


นายวชิราวุธ บัวแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ

โทรศัพท์ 0807481094


นายสุรชัย ทินกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงอาด

โทรศัพท์ 0610428302


นายมนูญ อินทะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหัวภู

โทรศัพท์ 0949061142


นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น

โทรศัพท์ 0610205599


นายอภิศร ทิพเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 0812621295


นายถาวร พิมพ์นนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1

โทรศัพท์ 0862288212


นายเกรียงศักดิ์ บางเมืองแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ

โทรศัพท์ 081-9655768


นายอดุลเดช สาริคาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีชัย

โทรศัพท์


นายชาญชัย ไชยคำภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง

โทรศัพท์ 080-7682357


นายณัฏฐศรัณยุ์ นาคจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชุมช้าง

โทรศัพท์ 087-8554377


นายวีระ พินานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอน

โทรศัพท์


นายรวี วสันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง

โทรศัพท์


นายวีระ พินานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 082-1274662 061-7517788


นางสาวจันทร์เจ้า ทุดปอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน

โทรศัพท์ 0918612229


นางสาวละอองดาว กองวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเหมือด

โทรศัพท์


นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อน

โทรศัพท์ 0610205599


นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมเจริญชัย

โทรศัพท์ 0819642567


นายเอกศักดิ์ แสนวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธสิริโสภา

โทรศัพท์ 0981050214


นายไพบูลย์ โสภากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทับไฮ

โทรศัพท์ 080-0062278


นายเกริกชัย ศรีปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร

โทรศัพท์ 0885603396


นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจีจินตกานนท์

โทรศัพท์


นางอุไรวรรณ คำปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดาล

โทรศัพท์ 0955540789


นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์

โทรศัพท์ 0819759833


นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสิงห์

โทรศัพท์ 0862364542


นายชาตรี อุ่นเรือน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา

โทรศัพท์


นายเคน โพธิ์เศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจับไม้

โทรศัพท์ 0955686080


นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนรสลินคัคณางค์

โทรศัพท์ 081-9549662


นายศาสตรา ทับชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

โทรศัพท์ 0611280244


นายเสริม นาหนอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลวง

โทรศัพท์ 0820880066


นายไกรสร พิมพ์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบง

โทรศัพท์


นายกุหลาบ นางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘

โทรศัพท์ 0910618820


นายพงษ์พิทยา มาตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา

โทรศัพท์ 0652584228


นายนุกูล เข่งดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

โทรศัพท์ 0933256572


นายชัยยงค์ คลังกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองควาย

โทรศัพท์ 0892785110


นายพัทยา บุญญะรัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองวัวชุม

โทรศัพท์ 0879491206


นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง

โทรศัพท์ 0800064459


นายโสภณ จันทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคำบง

โทรศัพท์ 081-768-2837


นายทองคำ ปาปะโข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฮำ

โทรศัพท์


นายสิริพงศ์ สายแขม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 0818727211


นายปรีชา อาจหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก

โทรศัพท์


นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี

โทรศัพท์ 0981023895 , 0819545371


นายรังสิต ทรงเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0833433691


นายปกครอง ธานัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด

โทรศัพท์ 0857521167


นายบัวสอน จำปาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง

โทรศัพท์ 0821092219

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2