ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2


นายอุดม หวังหมู่กลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย

โทรศัพท์ 0885609394


นายพัชระ งามชัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง

โทรศัพท์ 0862312199 / 0817394499


นางสาววิภาลินี ไชยเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก

โทรศัพท์ 089-8166905


นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาล

โทรศัพท์ 0619399569, 0985899115


นายสุระศักดิ์ เพียสุระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่

โทรศัพท์ 0898618226


นายพิทยา บริจาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวัดหลวง

โทรศัพท์


ว่าที่ร.ต.ประสิทธิ์ ทองภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา

โทรศัพท์ 0862257616


ว่าที่ร้อยโทรัฐฐา มานัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกำพี้

โทรศัพท์ 0980342582


นายมานิตย์ สนิทบรรเลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย

โทรศัพท์ 0872316067


นายมนตรี ฮักหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดสั่ง

โทรศัพท์ 0812604408


นายเกริกชัย ศรีปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท

โทรศัพท์ 0885603396


นายจรูญ เวียงคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง

โทรศัพท์ 0819744073


นายคำล้วน วงษ์สิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัว

โทรศัพท์ 0610948952


นายสำราญ โอตาคาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง

โทรศัพท์ 087-2348774


นายสมพงษ์ ปราบศัตรู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ

โทรศัพท์ 08-7867-2064


นายกุหลาบ นางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0910618820


นายนิรวัตร เวชสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหนัง

โทรศัพท์ 0910605391


นายวิโรจน์ ศิลาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหอย

โทรศัพท์ 0986566322


นางสุวิภา ธุระธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแอก

โทรศัพท์ 0879537099


นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่องขันธ์

โทรศัพท์ 0887414072


นายสังข์ ปาณศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสระพัง

โทรศัพท์ 0833632047


นายประลอง ไชยวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแกลบ

โทรศัพท์ 0951681238,0932793564


นายธวัช ถาโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้น

โทรศัพท์ 0819542587


นายสถิตย์ ภูชาดึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเจริญ

โทรศัพท์ 0940819344


นายกรพล การินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา

โทรศัพท์ 0848872572-0933412167


นายทรงเดช สิงห์ภูกัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์

โทรศัพท์ 0878627263


นายนวน เถื่อนลือชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำปะกั้ง

โทรศัพท์


นายธีระวัฒน์ ฐาตุจิรางค์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปัก

โทรศัพท์ 0895763530


นายชารี แพนแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเซิม

โทรศัพท์ 0862304190


นางอรชพร อำนวยการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำจำปา

โทรศัพท์ 0933202383


นายสมพงษ์ ฤาชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอั้ว

โทรศัพท์ 0899863974


นายนพดล สอนบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน

โทรศัพท์


นายธวัชชัย รัตนติสร้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างนางขาว

โทรศัพท์


นายชาติชาย เหง้าวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี

โทรศัพท์ 0931369355


นายศรีไพร ชานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม

โทรศัพท์ 0878643270


นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดบง

โทรศัพท์ 0928824556


นายเกษม คำสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่

โทรศัพท์ 0985848192


นายนรินทร์ นาบำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์

โทรศัพท์ 0951686405


นายเตียงทอง ชัยจันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนฤาษี

โทรศัพท์ 0930967134


นายคูณ จันทรประทักมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุ้ง

โทรศัพท์


นายวชิราวุธ บัวแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ

โทรศัพท์ 0807481094


นายสุระชัย ทินกระโทก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงอาด

โทรศัพท์ 0610428302


นายวีระ โพธิรุขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมย

โทรศัพท์ 087 1105621


นายมนูญ อินทะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหัวภู

โทรศัพท์ 0949061142


นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น

โทรศัพท์ 0610205599


นายถาวร พิมพ์นนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1

โทรศัพท์ 0862288212


นายธานี อยู่งาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเป

โทรศัพท์ 0819544402


นายไพบูลย์ บูชาทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ

โทรศัพท์ 0879475976


นายขวัญชัย ชาตินิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีชัย

โทรศัพท์ 092-4594114


นายชาญชัย ไชยคำภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง

โทรศัพท์ 080-7682357


นายณัฏฐศรัณยุ์ นาคจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาชุมช้าง

โทรศัพท์ 087-8554377


นายขวัญชัย ชาตินิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก้ว

โทรศัพท์ 0924594114


นายรวี วสันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง

โทรศัพท์


นายวีระ พินานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 082-1274662


นางสาวจันทร์เจ้า ทุดปอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน

โทรศัพท์ 0918612229


นางสาวละอองดาว กองวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเหมือด

โทรศัพท์


นายอุดมสิน คำมุงคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อน

โทรศัพท์ 0818732716


นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมเจริญชัย

โทรศัพท์ 0819642567


นายสุรศักดิ์ พันธุ์วงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธสิริโสภา

โทรศัพท์ 081-9549662


นายสุรศักดิ์ เหล่ามาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจีจินตกานนท์

โทรศัพท์


นายเอกศักดิ์ แสนวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดาล

โทรศัพท์ 0981050214


นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์

โทรศัพท์ 0819759833


นายกนกศักดิ์ ฝ่ายชาวนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสิงห์

โทรศัพท์ 0862364542


นายสรวิศ ผาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเค็ม

โทรศัพท์ 092-4284732


นายชาตรี อุ่นเรือน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา

โทรศัพท์


นางชุติกาญจน์ ผาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจับไม้

โทรศัพท์ 0819947913


นายอุนาจ กองธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนรสลินคัคณางค์

โทรศัพท์ 0817694132


นายธงชัย ภูชมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

โทรศัพท์ 0819744774


นายเสริม นาหนอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลวง

โทรศัพท์ 0820880066


นายไกรสร พิมพ์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบง

โทรศัพท์


นายศาสตรา ทับชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘

โทรศัพท์ 0828420520


นายไพวรรณ คำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0856274496


นายพงษ์พิทยา มาตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา

โทรศัพท์


นายนุกูล เข่งดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน

โทรศัพท์ 0933256572


นายชัยยงค์ คลังกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองควาย

โทรศัพท์ 0892785110


นายชัยวิชิต วิชัยโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองวัวชุม

โทรศัพท์ 0821234175


นายพรประสิทธิ์ ศรีบุญไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง

โทรศัพท์ 0800064459


นายโสภณ จันทวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคำบง

โทรศัพท์ 081-768-2837


นายทองคำ ปาปะโข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฮำ

โทรศัพท์


นายสิริพงศ์ สายแขม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง

โทรศัพท์ 0818727211


นายปรีชา อาจหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก

โทรศัพท์


นายสมโภชน์ สุวรรณโสภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี

โทรศัพท์ 0981023895 , 0819545371


นายรังสิต ทรงเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0833433691


นายปกครอง ธานัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด

โทรศัพท์ 0857521167


นางมุกดาหาร พจนารถบัณฑิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง

โทรศัพท์ 0868548951

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2