ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3


นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209

โทรศัพท์


นางธัญญลักษณ์ ไชยทองศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังข์ทอง

โทรศัพท์ 0900205829


นายศาสตรา ปาสาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง

โทรศัพท์ 0898426649


นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคชัย

โทรศัพท์ 0896306409


นายมนต์ชัย ไวมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุข

โทรศัพท์ 0928487010


นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่เหนือ

โทรศัพท์ 089-8633029


นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเดื่อ

โทรศัพท์ 0872605864


นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ

โทรศัพท์ 0897153618


นายเรืองยศ พจนนุสนธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโกวิทยกิจ

โทรศัพท์ 0897137129


นายบุญชิต รัตนแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน

โทรศัพท์ 08-1056-0637


นายพิเชด มุลตะกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์

โทรศัพท์ 0898439219


นางมยุรี โพธิแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสัง

โทรศัพท์ 045787063


นายทองไส เทียบดอกไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด

โทรศัพท์ 085-852-8764


นายปัญญาวิชญ์ พัฒนาศูนย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม

โทรศัพท์ 0854505281


นายไพฑูรย์ ชาปัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพน

โทรศัพท์ 08934419382


นายถาวร มาลาหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา

โทรศัพท์ 0817683323


นายบุญทัน มาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 0871007400


นางพลอยนุชจีรา สามุติรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขื่อน

โทรศัพท์ 0818020401


นางเลิศลักษณ์ ศรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์

โทรศัพท์ 082-8506900


นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา

โทรศัพท์ 080-0177-1077


ดร.ประชา แสนเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง

โทรศัพท์ 0879550098


นายนิคม ไวบรรเทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน

โทรศัพท์ 08-7859-2855


นายบุญเย็น โหว่สงคราม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์

โทรศัพท์


นายนายสิรภพ สารโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจาน

โทรศัพท์


นายสุวรรณ เจ็กนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์

โทรศัพท์ 089-862-9800


นายวิทยา วารีวิไลธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทิพโสต

โทรศัพท์ 086-2376041 0933260990


นายอภิชาติ ศิริสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง

โทรศัพท์ 0885731641


นายดำรงค์ ชะนะเพีย
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร

โทรศัพท์ 085-4679501


นายพิทักษ์พงษ์ โสเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)

โทรศัพท์ 0877709116


นายสลักศรี สารศาสตร์บัญชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเนาว์

โทรศัพท์


นายบุญนำ เพชรล้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0849601948


นายชาญณรงค์ จรรยาวรากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักหนอก

โทรศัพท์ 0908437938


นายธนวัฒน์ เที่ยงภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์

โทรศัพท์ 043-776054, 0819543363


นายสมจิตร อรรคเศรษฐัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้อย

โทรศัพท์ 0858509300


นายสุรสิทธิ์ มิทราวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสันติ

โทรศัพท์ 0819546952


นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก

โทรศัพท์ 089-8417756


นายนิกสันต์ กลางพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเป้า

โทรศัพท์ 0819776737


นายศรชัย แก้วสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าปอ

โทรศัพท์ 0827359647


นายสุทธิวัฒน์ เททะสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง

โทรศัพท์ 085-7438110


นายสุนทร อามาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0812619467


นายพัฒนพงษ์ ดำเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวขัว

โทรศัพท์


นายมนัส เมืองมัจฉา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน

โทรศัพท์ 0902872555


นายสฤษฎ์ น้อยนอนเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู

โทรศัพท์ 0812611899


นายรุ่ง หนูปัทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด

โทรศัพท์ 0819657351


นายวันชัย พงสุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน

โทรศัพท์ 08-4743-4512


นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าขาว

โทรศัพท์ 0848882909


นายสุปชัย โกสีนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก

โทรศัพท์ 0916929683


นายกิตติพงษ์ กองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย

โทรศัพท์ 089-5576865


นางนุชชนา ชูปฏิบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี

โทรศัพท์ 080-1960-281


นายวีระศักดิ์ ลันสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ

โทรศัพท์ 0898431309


นายเกียรติศักดิ์ ภาโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง

โทรศัพท์ 0810540209


นายเกษม แอบอิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก

โทรศัพท์


นายสำเร็จ รักษาเคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ

โทรศัพท์ 0817392970


นายเติม สีพาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง

โทรศัพท์


นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย

โทรศัพท์ 0830207979


นายเพียรเลิศ ดวงพาวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยเชือก

โทรศัพท์ 0857557729


นายสัมฤทธิ์ ดวงปาโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง

โทรศัพท์ 0850052300


นายสกล จันทะเหลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง

โทรศัพท์


นายบวร ผองขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางใหญ่

โทรศัพท์ 0854566469


นางศมนี เดชบุรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยโพธิ์

โทรศัพท์


นางเพ็ญศรี กองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงใต้

โทรศัพท์ 0857382330


นายธีระพร ผิวพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์

โทรศัพท์ 0956624236


นายจักรพล แสนเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงยืน

โทรศัพท์


นายสมหมาย ชุมพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง

โทรศัพท์ 0817396078


นายตองอ่อน ปัดถาวโร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง

โทรศัพท์ 0813204815


นายสมปอง โพธิบัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ

โทรศัพท์ 0862290949


นายดาวรุ่ง คำบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0817390255


นายปรีดาพจน์ โสโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า

โทรศัพท์ 0810559099


นายเกษม จันสามารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซอน

โทรศัพท์ 0892788084


นางชลธิชา บุพชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพน

โทรศัพท์ 0878542554


นายพันธุ์ระวี เนื่องโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)

โทรศัพท์


นายนพดล ทัศนภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ

โทรศัพท์ 0819546500


นายบรรณกร กงภูธร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ

โทรศัพท์ 081-7082569


นางสาวนันทนา สอรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผำ

โทรศัพท์ 0818724792


นายประยงค์ ศรีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเปี้ย

โทรศัพท์ 08345009091


นายสุทธิศักดิ์ มาตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139

โทรศัพท์ 0943908848


นายสุรชัย ถาไชยลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู่ทอง

โทรศัพท์


นางมัณฑนา มีอำนาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดบัวบาน

โทรศัพท์ 0930569799


นายพรศักดิ์ ฮังกาสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชาด

โทรศัพท์ 0885484736


นายสุรศักดิ์ ชารีวาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานโนนสูง

โทรศัพท์ 0847941233


นายทินกร พันธะไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0818799002


นายถวิล แยบดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา

โทรศัพท์


นายเขมชาติ ไชยโวหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)

โทรศัพท์ 043781291


นายบันเทิง พลทองสถิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

โทรศัพท์ 0877344602


นายฉัตรชนก มุนติเก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์

โทรศัพท์ 0632692458


นายศุภทัต ทุมรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองล่าม

โทรศัพท์ 043986137


นางพัษณารินทร์ ทองบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทอง

โทรศัพท์ 0892765066


นายมาศพล ประทุมแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น

โทรศัพท์ 0990278099


นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดรัง

โทรศัพท์ 0898461358


นางกาญจนา ศรีพระนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสง

โทรศัพท์


นายชยานนท์ มูลพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเม็ก

โทรศัพท์ 086-8579654


นายสมเกียรติ บูรภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

โทรศัพท์ 0892765368


นางอรอุมา แสนมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย

โทรศัพท์ 0885625226


นางรัตนา ยศกำธร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว

โทรศัพท์ 0833401593


นายสุปัน ภูน้ำใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว

โทรศัพท์ 084-4003750


นายสุรศักดิ์ ศรีแพน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีอรุณ

โทรศัพท์


นายอัศวิน ภูครองตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง

โทรศัพท์ 0821080596


นายโกวิท ภูโอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์

โทรศัพท์ 0819546923


นายสุรมนตรี พาบุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน

โทรศัพท์ 087-2288562


นางไพลดา อวิรุทธพาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง

โทรศัพท์ 0817683185


นายบุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน

โทรศัพท์ 081-0553709


นายภานุพงษ์ ศรีดารา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)

โทรศัพท์ 061-0745425


นายวิชัย สมีแจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 0899445038


นายอิทธิพล อนุฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์


นายสุขี ชมภูเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชื่นชม

โทรศัพท์ 0818718123


นายพิศิษฏ์ แสงสุพิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก

โทรศัพท์ 084-518-8807


นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี

โทรศัพท์ 0810476877


นายปิยศักดิ์ เนื่องมัจฉา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว

โทรศัพท์


นายสุทธิพงษ์ ก้องเวหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระบากวิทยาคาร

โทรศัพท์ 08-5760-1346


นายทะลี กองสำลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ

โทรศัพท์ 0813804215


นายวิทูรย์ กันทำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 08-9418-2271

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2