ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3


นายประสิทธิ์ สีแข่ไตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209

โทรศัพท์


นางธัญญลักษณ์ เกียรติกุลไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังข์ทอง

โทรศัพท์ 0900205829


นายศาสตรา ปาสาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง

โทรศัพท์ 0898426649


นางบุษกาญจน์ ถูสินแก่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่เหนือ

โทรศัพท์ 089-8633029


นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเดื่อ

โทรศัพท์ 0872605864


นายวัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ

โทรศัพท์ 0897153618


นางปรางค์ทิพย์ ทองโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงน้อย

โทรศัพท์ 0940129379


นายบุญชิต รัตนแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน

โทรศัพท์ 08-1056-0637


นายพิเชด มุลตะกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์

โทรศัพท์ 0898439219


นายสมเกียรติ บูรภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว

โทรศัพท์ 0892765368


นายปัญญาวิชญ์ พัฒนาศูนย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม

โทรศัพท์ 0854505281


นายไพฑูรย์ ชาปัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพน

โทรศัพท์ 08934419382


นายถาวร มาลาหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา

โทรศัพท์ 0817683323


นางพลอยนุชจีรา สามุติรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขื่อน

โทรศัพท์ 0818020401


นางเลิศลักษณ์ ศรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์

โทรศัพท์ 082-8506900


นางพัษณารินทร์ ทองบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง

โทรศัพท์ 089-2765066


นายนิคม ไวบรรเทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน

โทรศัพท์ 08-7859-2855


นายมนต์ชัย ไวมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์

โทรศัพท์ 0928487010


นายสิรภพ สารโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจาน

โทรศัพท์


นายสุวรรณ เจ็กนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์

โทรศัพท์ 089-862-9800


นายนครินทร์ เจษฎารมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทิพโสต

โทรศัพท์


ดร.กมลนัทธ์ นะราวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกุง

โทรศัพท์ 0817307051


นายกิจภูมิ บุญอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง

โทรศัพท์ 0898191615


นายสลักศรี สารศาสตร์บัญชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร)

โทรศัพท์ 0813924385


นายนิกสันต์ กลางพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเนาว์

โทรศัพท์ 0956696343


นายบุญนำ เพชรล้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0849601948


นายศริตวรรธน์ เวียงนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน

โทรศัพท์ 085-015-4039


นายชาญณรงค์ จรรยาวรากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักหนอก

โทรศัพท์ 0908437938


นายศักดิ์ชัย บุตรแสนโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์

โทรศัพท์ 0813693219


นายสมจิตร อรรคเศรษฐัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้อย

โทรศัพท์ 0858509300


นายสุรสิทธิ์ มิทราวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสันติ

โทรศัพท์ 0819546952


นายนิคม ชุมเชิงกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก

โทรศัพท์ 089-8417756


นายอนุศักดิ์ อินทบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง

โทรศัพท์ 0933763555


นางปาริชาติ ชูปฏิบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง

โทรศัพท์ 0896306409


นายประยงค์ ศรีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์

โทรศัพท์ 08345009091


นายรุ่ง หนูปัทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด

โทรศัพท์ 0819657351


นายวันชัย พงสุพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน

โทรศัพท์ 08-4743-4512


นายปรีชา พิษพานศิริวัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าขาว

โทรศัพท์ 0848882909


นายสุปชัย โกสีนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก

โทรศัพท์ 0916929683


นายกิตติพงษ์ กองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย

โทรศัพท์ 089-5576865


นางนุชชนา ชูปฏิบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี

โทรศัพท์ 080-1960-281


นายวีระศักดิ์ ลันสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ

โทรศัพท์ 0956496948


นายสุภาพ มาธุระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง

โทรศัพท์ 0956703946


นายเกียรติศักดิ์ ภาโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง

โทรศัพท์ 0810540209


นายเกษม แอบอิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก

โทรศัพท์


นายพิทักษ์พงษ์ โสเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกหนองผือ

โทรศัพท์ 0877709116


นายเติม สีพาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง

โทรศัพท์


นางกัญจน์ณภัค พิมพ์อ้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย

โทรศัพท์ 0830207979


ส.ต.อ.อำนวย เชื้อแขก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยแพง

โทรศัพท์ 0650833321


นายสกล จันทะเหลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง

โทรศัพท์


นายบวร ผองขำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางใหญ่

โทรศัพท์ 097-0752001


นายนนท์นิมิต ธนินธิติพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุยโพธิ์

โทรศัพท์ 0959692128


นายพัฒนพงษ์ ดำเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม

โทรศัพท์ 0866402505


นางเพ็ญศรี กองเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงใต้

โทรศัพท์ 0857382330


นายธีระพร ผิวพรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์

โทรศัพท์ 0610266609


นายทองไส เทียบดอกไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงยืน

โทรศัพท์ 085-852-8764


นายสมหมาย ชุมพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง

โทรศัพท์ 0817396078


นายตองอ่อน ปัดถาวโร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง

โทรศัพท์ 0813204815


นายสมปอง โพธิบัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ

โทรศัพท์ 0862290949


นายดาวรุ่ง คำบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0951803682


นายสมศักดิ์ สีวัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขีหนองจิก

โทรศัพท์ 0985869809


นายเกษม จันสามารถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซอน

โทรศัพท์ 0892788084


นายสาธิต รัตนฐานู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว

โทรศัพท์ 0842779665


นายปรีชา ประยงค์หอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไห

โทรศัพท์ 0892767274


นางชลธิชา บุพชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพน

โทรศัพท์ 0900244150


นายบรรณกร กงภูธร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ

โทรศัพท์ 081-7082569


นายกิตติกร ประจะเนย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อ

โทรศัพท์ 0848876263


นายมิตรชัย แถวพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน

โทรศัพท์ 0925249556


นางสาวนันทนา สอรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผำ

โทรศัพท์ 0818724792


นายเชิงชัย จันทพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจินดาอารมณ์

โทรศัพท์ 0849359900


นางกลิ่นแก้ว รำเพยพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านขามเปี้ย

โทรศัพท์ 0801771077


นางมัณฑนา มีอำนาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง

โทรศัพท์ 0933235219


นางมัณฑนา มีอำนาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดบัวบาน

โทรศัพท์ 0930569799


นายอภิชาต จงวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมันปลา

โทรศัพท์ 0801912457


นายสุรศักดิ์ ชารีวาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจานโนนสูง

โทรศัพท์ 0847941233


นายรุ่งเรือง พันพละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกข่า

โทรศัพท์ 0973576634


นายทินกร พันธะไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง

โทรศัพท์ 0818799002


นายปริญญา นิวาสวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์

โทรศัพท์ 0892758158


นายเขมชาติ ไชยโวหาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)

โทรศัพท์ 043781291


นายบันเทิง พลทองสถิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

โทรศัพท์ 0877344602


นายมาศพล ประทุมแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์

โทรศัพท์ 0990278099


นางสาวอรอุมา กองฝ่าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบุญชู

โทรศัพท์ 0823076218


นายศุภทัต ทุมรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองล่าม

โทรศัพท์ 043986137


นางสาวเยาวรัตน์ ภักดีเฝือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดรัง

โทรศัพท์ 0898461358


นายยุทธนากร แก้วกัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเม็ก

โทรศัพท์ 0878648369


นางอรอุมา แสนมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม

โทรศัพท์ 0885625226


นายวันชัย ภิบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย

โทรศัพท์ 0842655368


นายสุรศักดิ์ แดงจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง

โทรศัพท์ 0994615995


นายยุทธนากร แก้วกัลยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว

โทรศัพท์ 087-8648369


นางรัตนา ยศกำธร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว

โทรศัพท์ 0833401593


นายสุรศักดิ์ ศรีแพน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีอรุณ

โทรศัพท์


นางสาววิภาดา เศษบุบผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง

โทรศัพท์ 0897150101


นางไพลดา อวิรุทธพาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง

โทรศัพท์ 0817683185


นายโกวิท ภูโอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์

โทรศัพท์ 0819546923


นายนรินทร์ เกษสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกคลอง

โทรศัพท์


นายสุรมนตรี พาบุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน

โทรศัพท์ 087-2288562


นางสาวกนกพร นันแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจอมทอง

โทรศัพท์ 0973359032


นายภานุพงษ์ ศรีดารา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง

โทรศัพท์ 0646968669


นายบุณยฤทธิ์ มิทราวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหน

โทรศัพท์ 081-0553709


นายวิชัย สมีแจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์ 0899445038


นายชัยณรงค์ สีสุวอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโดน

โทรศัพท์


นายอิทธิพล อนุฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์

โทรศัพท์


นายพิเชษฐ์ ชูคันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ

โทรศัพท์ 0963294245


นางขวัญลักษณ์ อันทองวัจน์กร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด

โทรศัพท์ 0854685229


นายสุขี ชมภูเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชื่นชม

โทรศัพท์ 0818718123


นายพิศิษฏ์ แสงสุพิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก

โทรศัพท์ 084-518-8807


นางมัณฑนา บุรัมย์นิธิโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทัน

โทรศัพท์ 0810594555


นางสาวพรนัชชา เพ็งวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา

โทรศัพท์ 0657372315


นายพงษ์พันธ์ ฤทธิขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี

โทรศัพท์ 0810476877


นายปิยศักดิ์ เนื่องมัจฉา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว

โทรศัพท์


นายสุทธิพงษ์ ก้องเวหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกระบากวิทยาคาร

โทรศัพท์ 08-5760-1346


นางเพชรัตน์ สีหาทัพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักแว่น

โทรศัพท์ 092 2513759


นางนงนิตย์ โสพุธอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มกบ

โทรศัพท์ 0819740545


นายวิทูรย์ กันทำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 08-9418-2271

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2