ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3


นายสุรพล พิมพิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพนทอง

โทรศัพท์


นายสมเกียรติ ปิตกพงศ์ดำรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด

โทรศัพท์ 0862227759


นายไชยญา บุตรพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล

โทรศัพท์ 0951800265


นายสมชาย ไทยประสงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม

โทรศัพท์ 0872197803


นายประดิษฐ์ อินทร์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง

โทรศัพท์ 0807500551


นายปรารถนาดี วิชามุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย

โทรศัพท์ 0897143800


นายพิชิต พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)

โทรศัพท์ 081 392 2667


นายสมควร คงทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแก้ว

โทรศัพท์ 062-1954938


นายอุทัย โยชน์เมืองไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพชรพัฒนา

โทรศัพท์


นายอภิรักษ์ สืบชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไชยศรี

โทรศัพท์ 081-8724106


นางสำราญ พลยะเรศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์

โทรศัพท์ 0874926675


นายสมาน พิศพาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า

โทรศัพท์


นายสังคม สุทธิประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร

โทรศัพท์


นายสุรเชษฐ์ ฤทธิ์สอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย

โทรศัพท์


นายสุภาพ สุริโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน

โทรศัพท์


นายสง่า โพธาราม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ

โทรศัพท์ 0980972857


นายประทวน ไชยโชค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด

โทรศัพท์ 0872303077


นายธีระพงษ์ แสงภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฝก

โทรศัพท์ 0844705750


นายชวลิต ไชยฮะนิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ

โทรศัพท์ 0625947223


นายสายลม เปริน
ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา

โทรศัพท์ 0807515469


นายสมัย แวงวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทอง

โทรศัพท์


นายบุญเพ็ง พันสีมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทม

โทรศัพท์ 0819744403


นายสถาพร ภูบาลเช้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ

โทรศัพท์


นายบัณจง อัครประชะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0819646088


นายพูลสวัสดิ์ วรรณลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง

โทรศัพท์ 0872370132


นายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว

โทรศัพท์ 0810491284


นายภานุพงศ์ ณรงค์ไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงแห่

โทรศัพท์ 0807573902


นายยุทธนา คำสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร

โทรศัพท์


นายทองพูล พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดิบ

โทรศัพท์ 0862402784


นายชัยยงค์ แสนณรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนลาด

โทรศัพท์ 0872413137


นายเสนีย์ วิเชียรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง

โทรศัพท์


นายสุธวัช อุทัยอมฤตวารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสำราญ

โทรศัพท์ 0810435440


นายชัยนารายณ์ ดุจมะยูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์

โทรศัพท์ 0892769996


นายแก้ว เกตุมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าน้อย

โทรศัพท์ 0628351839


นายผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา

โทรศัพท์


นางประนอม ผจงศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำอุปราช

โทรศัพท์ 0874552510


นายประดิษฐ ขรณีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว

โทรศัพท์ 0812615592


นายจำลอง พรหมสูงวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกกม่วง

โทรศัพท์


นายสมบัติ บุตรภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรหมจรรย์

โทรศัพท์ 0895705221


นายวิจิตร ภูผาหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรมสวรรค์

โทรศัพท์


นายอานุภาพ แสนสุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสีใส

โทรศัพท์ 0986100342


นายประสิทธิ์ เสาศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย

โทรศัพท์ 0898644894


นายเสถียร ทาปลัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาศรีนวล

โทรศัพท์ 087-8292997


นายปริชญ์ นาทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์

โทรศัพท์


นายนิเทศ ส่งเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแพงวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0817254786


นางสุขุมาลย์ อินทเสวก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงอุดมบึงคำ

โทรศัพท์ 0810742255


นายสมพร สารบรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 098-097-3299


นายสกล ไชยธงรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนชาด

โทรศัพท์ 0853272389


นายศมดล พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำนาดี

โทรศัพท์ 0872335372


นายประเทือง มะลาไวย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น

โทรศัพท์ 087-223-3314


นายศศลักษณ์ หลงสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากช่อง

โทรศัพท์ 090-8598599


นายถวิล พนมเขต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวดงมันวิทยา

โทรศัพท์


นางสาววิภาพร สินธุเขตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน

โทรศัพท์ 0899471069


นายพินิจ จันทร์ซ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ

โทรศัพท์ 0885720409


นายทักษิณ สิทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล

โทรศัพท์


นายนิตย์ ใบเอี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิสามัคคี

โทรศัพท์ 081-9644610


นายเมธี อุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไคร้

โทรศัพท์ 0834510344


นายอนุสรณ์ สารเสวก
ผู้อำนวยการโรงเรียนขวัญเมือง

โทรศัพท์ 0890015721


นางพิชญ์ณิศา เบ็ญชูสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร

โทรศัพท์ 0818446911


นายไพรทูล จันศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านขวาว

โทรศัพท์ 0813805801


นายณรงค์ ชินบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง

โทรศัพท์ 0872203836


นายคำผล จันทรบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์

โทรศัพท์


นายชัยณรงค์ มูลสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี

โทรศัพท์ 0933298397


นายจรุง บุญภิละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูล

โทรศัพท์


นายไพบูลย์ ระหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ

โทรศัพท์


นายกิตติพัศ นพนิยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด

โทรศัพท์ 0836662887


นายบุญมี เกตุคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 0883357213


นายชาญชัย โพธิจักร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง

โทรศัพท์


นายสำอาง น่าบัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก

โทรศัพท์ 0845198380


นายถาวร สารพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันขาง

โทรศัพท์


นายประกาศิต คำทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน

โทรศัพท์ 0813923943


นายอดิประพล วรรณพฤกษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเรือ

โทรศัพท์


นายปัญญา ศรีนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก

โทรศัพท์ 0933966699


นายทวี ผึ่งผาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0857457257


นายบุญสันต์ เสลไสย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวคู

โทรศัพท์ 0833400366


นายทศพร นองนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแกนาเลา

โทรศัพท์


นายบรรจง หัสจรรย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม

โทรศัพท์ 0810750484


นายสุกรี บุญปก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่

โทรศัพท์ 0853089307


นายพิชิต พรมนารท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง

โทรศัพท์ 0973358693


นายสันติภาพ จันทร์มณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

โทรศัพท์ 0956014547


นายวรวิช บุญประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง

โทรศัพท์ 0818738235


นายสุรีย์ อันบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)

โทรศัพท์


นางสุดาทิพย์ วันชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองตุ

โทรศัพท์


นายสุริยากร เขตเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 043500014


นายไพโรจน์ อาทิตย์ตั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง

โทรศัพท์ 0982380619


นายสมหมาย อุ่นเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน

โทรศัพท์ 0902590129


นายกิตติภูมิ อุทสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์

โทรศัพท์


นายเศรษฐการ ไชยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า

โทรศัพท์


นายทินกร ดวงประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฟ้า

โทรศัพท์ 0817328472


นายประสงค์ ปุริโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีเสียด

โทรศัพท์ 0883391742


นายสมัคร สงวนรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาดนาดี

โทรศัพท์


นายวิทยารัตน์ กิยะแพทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแพง

โทรศัพท์


นายวิเชียร ขรณีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

โทรศัพท์ 0833297511


นายไพโรจน์ จันทร์ขอนแก่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวง

โทรศัพท์ 0817689294


นายธงสิน ธนกัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม

โทรศัพท์ 0879640223


นายวัชรากรณ์ วันชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น

โทรศัพท์ 0872249205


นายชัชชัย เพียรชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมือง

โทรศัพท์ 08-5303-5201


นายสัมฤทธิ์ อ่อนพุทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0892795185


นายโสภณพงษ์ สิงห์โตแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจด

โทรศัพท์ 0810593709


นายสมศักดิ์ สารเสวก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู

โทรศัพท์ 0849529102


นายกฤษดา โพธิ์สิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา

โทรศัพท์ 081-9657514


นางรัตนภรณ์ กัญญาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาง

โทรศัพท์


นายสมชาติ แสงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0812637324


นายจีรวัฒน์ เพียรชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง

โทรศัพท์


นายถวัลย์ ไค่นุ่นสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา

โทรศัพท์ 0856077341


นางเยาวนาฏ พรรณานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ

โทรศัพท์ 093-4969405


นายยงยุทธ เสนามาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ

โทรศัพท์ 0971373989


นายพินิจ บาคาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากระตึบ

โทรศัพท์ 0832841117


นางดวงจันทร์ ยวงสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง

โทรศัพท์ 0876380999


นางนิรมล ปกป้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสิม

โทรศัพท์ 0810482444


นายธวัชชัย ทองถนอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง

โทรศัพท์ 0898428068


นายภราดร เสนารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงหวาย

โทรศัพท์


นายปรีดา ทอนโพธิ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสี

โทรศัพท์ 0899298225


นายไกรศรี พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเม็ก

โทรศัพท์ 0856320939


ว่าที่ร้อยตรีเชวงศักดิ์ มิ่งมิตรมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง

โทรศัพท์ 0892747481


นายสมบูรณ์ แจ้งเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจอกวิทยา

โทรศัพท์


นายวชิรพงษ์ ค้ำคูณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเข

โทรศัพท์ 0928356710


นายสุดใจ จันทร์พิพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ

โทรศัพท์


นายวิชัย สีแพงมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกเตย

โทรศัพท์


นายศักดิ์ชัย บุญภิละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง

โทรศัพท์ 0898246146


นายวิเชียร แสงภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก

โทรศัพท์


นายวิรัตน์ โพธิ์มาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์

โทรศัพท์ 0807588994


นายวัชรินทร์ ดวงพระจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0819998024


นายจักรพงษ์ รองไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนาคำ

โทรศัพท์ 0982177445


นายทัศนัย อุปปะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์

โทรศัพท์ 0854656010


นายประสิทธิ์ ทองมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสีดาวิทยา

โทรศัพท์


นายประเวช การินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์

โทรศัพท์ 0817694545


นายเรืองเดช ศรีโยธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0896210523


นายทรงศักดิ์ เมฆเสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงบึงงาม

โทรศัพท์ 0819643712


นายอินสอน กันทะโล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด

โทรศัพท์ 0816701487


นายบรเมศร์ ขัติยนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแข้ดง

โทรศัพท์ 0956503883


นางปริยะดา กนกโชติวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11

โทรศัพท์ 0864632671


นางวาสนา ทองมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดขุ่น

โทรศัพท์


นายสงวน ชาววัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84

โทรศัพท์


นายศราวุธ คามวัลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพานประชาสรรค์

โทรศัพท์


นายไพบูลย์ เหมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์

โทรศัพท์


นายวินัย บุญสินชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง

โทรศัพท์


นางคัทยวรรณ รังใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลาโด

โทรศัพท์ 0817687420


นายอดุลย์ ประเสริฐสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง

โทรศัพท์


นายชวลิต อุปปะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคำวิทยา

โทรศัพท์ 0980640949


นายเกรียงไกร ป้องศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง

โทรศัพท์ 0821514828


นายศุภกานต์ ศรีทนษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม

โทรศัพท์ 0885176263


นายวิชาญ เหล่าจันทร์อัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา

โทรศัพท์ 0849567831


นายยศพนธ์ เดชจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน

โทรศัพท์ 0878764505


ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำโพนสูง

โทรศัพท์


นายวริช จรัสแผ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา

โทรศัพท์ 0610270841


นายวิษณุ รังใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น

โทรศัพท์ 0868633733


นางปัฐมาภรณ์ อุทัยอมฤทตวารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา

โทรศัพท์ 0621976169


นายบุญชู สุนธงศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบก

โทรศัพท์ 0847426985


นายสุรพล พลเยี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย

โทรศัพท์


นายปุณกัลย์ บุญเริ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ

โทรศัพท์ 0899431065


นายจินดา จันทรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ย

โทรศัพท์ 0958919115


นางสาวอนงค์ ศรีสินธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 0844347851


นายทศพล ศิวิรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่

โทรศัพท์ 0899409645


นายภานุ จันทนามล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

โทรศัพท์


นายศราวุฒิ บุระพวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกทา

โทรศัพท์ -


นายพุทธา โคตรพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0870029859


นายพยุง วรรณทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเขาทอง

โทรศัพท์ 089-2742999


นายดวงชัย มงคลกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนใหญ่

โทรศัพท์ 089-7193928


นายชัขวาลย์ รัตนสวนจิก
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัคคะวิทยา

โทรศัพท์ 0895699355


นายศิวะ จรบุรมณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเลา

โทรศัพท์


นายทองล้วน มาตเลิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนเฒ่า

โทรศัพท์ 0878015894


นายบุญส่ง องอาจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง

โทรศัพท์


นางไมตรี วรรณทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่

โทรศัพท์ 0872329547


นายปริญญา บุตรพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)

โทรศัพท์


นางนิรมล ทิพชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนควาย

โทรศัพท์ 0810606981


นายขวัญใจ พิมมะดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาไก้

โทรศัพท์ 0810514068


นายธเนศร ใบปก
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา

โทรศัพท์ 085-7463887


นายสังคม เพ็ชรโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 0819642815


นายเสกสิทธิ์ พิมพ์พรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเรือ

โทรศัพท์ 0862187298


นายสมพร ประเสริฐสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยาง

โทรศัพท์


นายประมวล ทิพชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล

โทรศัพท์ 0819643674


นายสง่า บรรจโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบัวคำ

โทรศัพท์


นายสมภาร ทิพเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองบัว

โทรศัพท์


นายประเสริฐ บำรุงรส
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี

โทรศัพท์


นายสมพงษ์ พันทะชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด

โทรศัพท์ 0892789155


นายหนูไกร อสุระพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ

โทรศัพท์


นายถอ เหลาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์

โทรศัพท์


นายคงศักดิ์ เทพสุระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์

โทรศัพท์


นายวิระยูร คำอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 0644172807


นายณรงค์ฤทธ์ หงษ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพรนาเจริญ

โทรศัพท์ 0833371122


นายปิยวิทย์ บรรพสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสี

โทรศัพท์ 0862410569


นายเสถียร สุดหนองบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย

โทรศัพท์


นายศิวพจน์ เกาะกิ่งกุลพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเดิ่น

โทรศัพท์ 0862258554


นางพัษราภรณ์ สงวนรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโน

โทรศัพท์ 0980408656

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2