ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ส.อ.วัชชิระ บำรุงเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังถ้ำ

โทรศัพท์ 0632525785


นายประหยัด มีมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระฝาง

โทรศัพท์ 0813792561


นายชยุต ทองพุทธมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลม

โทรศัพท์ 0862172275


นางภุมรินทร์ จันทะคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยฉลอง

โทรศัพท์ 0895662843


นายสิงหา บุญเอี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งยาง

โทรศัพท์ 081-9767783


นายสุชีพ เสาเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา

โทรศัพท์


นายสุนทร อ่อนวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา

โทรศัพท์ 0898590633


นายเสวก มูลเขียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหาด

โทรศัพท์ 0932489007


นายกิตตินันท์ แก้วพันยู
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท)

โทรศัพท์


นางนิรชา พันธุพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี

โทรศัพท์ 0878446722


นายสมศักดิ์ สิริคุณาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงช้างดี

โทรศัพท์ 0817071628


นายสาโรช ดีวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)

โทรศัพท์ 086-4409741


นางสาวพิชราพร มีปิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์

โทรศัพท์ 0898598136


นายสมชาย รอดเกลี้ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี

โทรศัพท์ 089-8581890


นายมนตรี รักนิยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโป่ง

โทรศัพท์ 0899603653


นายวิษณุ แสงรัศมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)

โทรศัพท์ 0867321029


นายสมคิด เมืองก่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)

โทรศัพท์ 0923509515


นายประเวชย์ อ้วนสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์


นางสาวจิราพร กลิ่นขจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)

โทรศัพท์ 0858763383


นายสง่า มีอินถา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์

โทรศัพท์


นายอุดม รัตนสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม

โทรศัพท์ 0855357971


นางศุภนาถ บุญกอแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม

โทรศัพท์ 0833221179


นายประภาส แดงโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยดาบหัก 1

โทรศัพท์ 055428112


นายปรีชา สิงห์อรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง

โทรศัพท์ 0819727241


นายสุรพล ทำนุพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วงาม

โทรศัพท์ 0895632956


นายทวีสิน เหลี่ยมสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีธาราม

โทรศัพท์ 0899065526


นายณัฐเชวง รักพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนด่านวิทยา

โทรศัพท์ 055447315


นายภราดร เชียงส่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่เฉย

โทรศัพท์


นายเศรษฐวิชญ์ วงษ์สละ
ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์อํานวย

โทรศัพท์


นายอารัญญู แก้วอุดรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาชนอุทิศ

โทรศัพท์ 0812839300


นายชัชดล ตลอดพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำไคร้

โทรศัพท์


นายธีรพล ศรีทองอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชายเขาวิทยา

โทรศัพท์ 0805043316


นางภาวิไล ผ่องใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังยาง

โทรศัพท์ 0857306682


นายบุญเกิด เกียรติมาโนชญ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองนาพง

โทรศัพท์


นายนิคม ทนันไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา

โทรศัพท์


นายยุทธชัย พันแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนฝาง

โทรศัพท์ 0929574522


นายสุฑณ ดวงตาน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่นด่าน

โทรศัพท์ 055430010


นายศุภชัย ขรรวาระนาท
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคยาราม

โทรศัพท์ 0831628188


นายวรากรณ์ วังแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0844902853


นายนิรันต์ ผ่องใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดิน

โทรศัพท์ 0987497347


นายอุเทน แก้วทิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว

โทรศัพท์


นายเกษม จิรอาภาพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดง

โทรศัพท์ 0808598867


นายบดินทร์ ฟองใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง

โทรศัพท์ 0806872589


นายชำนาญ สิงห์ใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน

โทรศัพท์ 0899581502


นายวีรศักดิ์ ศิริประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอวน

โทรศัพท์


นางสาวผกา สอนจรูญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)

โทรศัพท์ 0904589596


นางวาสนา ตาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)

โทรศัพท์ 0650014824


นายประเจตน์ จันทร์ลภ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี

โทรศัพท์ 0895673549


นายเจม เม่นวังแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

โทรศัพท์


นายนเรศ เภารอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์)

โทรศัพท์ 0877389380


นายเทวินทร์ สอนเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี

โทรศัพท์


จ่าสิบเอกเชวงศักดิ์ ไทยแท้
ผู้อำนวยการโรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์)

โทรศัพท์


นางปิยนาถ น่วมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)

โทรศัพท์ 0979243916


นายวิชชา เที่ยงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยมงคล

โทรศัพท์ 0819539304


นางวิไลภรณ์ อรุณเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า

โทรศัพท์ 089-8593837


นายอำนวย สุขเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)

โทรศัพท์


นายนิติรัฐ สุขวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์)

โทรศัพท์


นายประกิจ สนโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่

โทรศัพท์


สิบเอกบุญแล บางจับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดสองแคว

โทรศัพท์ 08 9269 9325


นายประดิษฐ์ มีกลิ่นหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในเมือง

โทรศัพท์ 081-7868927


นายเทียนชัย ลิ้มสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโพ

โทรศัพท์ 094663223


นางหนึ่งฤทัย โตมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทับยา

โทรศัพท์ 055831547


นายธวัช เทศคลัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ

โทรศัพท์ 0894614472


นายเจษฎา เจนวิทยาสากล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองละวาน

โทรศัพท์ 08-6926-7211


นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวค่าย

โทรศัพท์ 0817405247


นางสาวดุษฎี ทองปากน้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรงม้า

โทรศัพท์ 086-2070293


นายประพันธ์ ทำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกล้วย

โทรศัพท์ 0812812166


นายจตุรงค์ บุุญเสือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง

โทรศัพท์ 0862041084


นายกนต์ธร เกิดบำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค

โทรศัพท์ 0872050456


นายอานนท์ หน่ายแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองละมุง

โทรศัพท์ 0988198994


นางสาวนารี ขวัญอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท้ายน้ำ

โทรศัพท์ 0987466272


นางรัชดา อ่อนแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเดื่อ

โทรศัพท์ 0899573553


นายนิรัติ บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแต้ว

โทรศัพท์ 0812809921


นายอดุลย์ อู่ตุ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเกาะ

โทรศัพท์


นายเอกวิทย์ นาคหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังผักรุง

โทรศัพท์ 0808590452


นายจักรศิลป์ วงษ์พิรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดง

โทรศัพท์ 0931935599


นางระเบียบ บุญมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดง

โทรศัพท์ 0817272582


นางณัฎฐา อุ่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพญาปันแดน

โทรศัพท์


นายสมพงษ์ ธรรมชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้

โทรศัพท์ 080-6816942


นายสมชาย โตลำดับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอกไม้

โทรศัพท์ 055484164


นางสาวณัฐฐินันท์ นวลหมวก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน

โทรศัพท์ 0856894556


นายชุมพร แก้วเปี้ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอินวิทยาคม

โทรศัพท์


นางฐารินี นวลแหยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโคน

โทรศัพท์


นายโสภณ สีหะอำไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว

โทรศัพท์ 0817078766


นางสาวรุ่งรดา ผดุงณธีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม

โทรศัพท์ 089-1944097


นายบุญชู นมเนย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟากบึง

โทรศัพท์ 091-8435385


นายนัธวุฒิ อ่อนแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าสัก

โทรศัพท์ 0839540579


นางสิริพร นิยมสำรวจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่อ้อย

โทรศัพท์


นายอกนิษฐฺ์ ขำวีระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชําสอง

โทรศัพท์ 0812814333


นายดิเรก สวัสดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดารา

โทรศัพท์ 0870012393


นายวสันต์ ศิริกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชําตก

โทรศัพท์ 085-6038177


นายเอก กิ่งจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง

โทรศัพท์ 0822263154


นายกิตติกุล แย้งจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลักร้อย

โทรศัพท์ 0836933396


นายวัชรา เลี้ยงวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอิซาง

โทรศัพท์


นางสาวศิริลักษณ์ เกียรติญัตติอังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกวาง

โทรศัพท์ 089-4364670


นายเทพมนูญ แกล้วกสิกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง

โทรศัพท์


นางนาตยา เกตุวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใต้

โทรศัพท์ 0828835375


นายเกียรติศักดิ์ จันแจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนานกกก

โทรศัพท์ 0922630999


นายไพบูลย์ จุลญาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่

โทรศัพท์


นายสมศักดิ์ เสือน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสัก

โทรศัพท์ 085-7315539


นายสมรัฐ แย้งจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำใส

โทรศัพท์ 0893607450


นายนิวัติ เสรีวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำใส

โทรศัพท์ 08-5636-3044


นางอำนวยพร โปร่งใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาทะเล

โทรศัพท์


นายกมลพันธุ์ เพ็งปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้องสูง

โทรศัพท์


นายศักดา แป้นไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)

โทรศัพท์ 0803485234


นายศุภณัฐ อ้นน่วม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย

โทรศัพท์ 0825595694


นายมานะ แย้งจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่คํามัน

โทรศัพท์ 08 1785 9206


นายพิทักษ์ สนประเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ

โทรศัพท์ 0817406146


นายสมบัติ นิ่มตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์


นายสงวนศักดิ์ รัตโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ล้อม

โทรศัพท์ 0866747330


นายพงษ์ศักดิ์ สังข์มูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา

โทรศัพท์ 081-0428981


นายสุรพงษ์ หอมสุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

โทรศัพท์


นายนเรศ สุขเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนขัน

โทรศัพท์ 089-9586985


นายสุริยะ อยู่สืบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

โทรศัพท์ 0892696533


นายสัมฤทธิ์ ช้ามะเริง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง

โทรศัพท์ 055418055


นางสาวอรัญญา อุ่นทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0813777273


นางสุภารัตน์ อินดวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งดํารงวิทย์

โทรศัพท์


นายศิริศักดิ์ คำด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้องลึก

โทรศัพท์ 0895626027


นายขวัญธิชล บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางวุ้น

โทรศัพท์ 0861170736


นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ดุ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214

โทรศัพท์ 0801168802


นายภาณุ พรหมน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่าคาย

โทรศัพท์


นายทวิช บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้

โทรศัพท์


นายสมชาย ต่ายทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก

โทรศัพท์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2