ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2


นายลักษณ์ บุญประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง”

โทรศัพท์ 0810443659


นายสมยศ กาญจนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพทะเล

โทรศัพท์ 0882861623


นายเดชา บัวดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”

โทรศัพท์ 0895336545


นายทยุทธ์ สาลีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง

โทรศัพท์ 0882727822


นางสุพัตรา ชัยรัตนศักดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบัว

โทรศัพท์


นายจักรกฤษณ์ รอดเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่

โทรศัพท์ 0897023207


นายธเนศ โกวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะแบก

โทรศัพท์ Thanes.kowit@gmail.com


นางสุรินทร์ สังขวิสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว

โทรศัพท์ 0810429009


นายชัยพร ชุ่มมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

โทรศัพท์ 0864399914


นางสาวสายไพเราะ นาคดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ

โทรศัพท์ 0817868775


นายชนะภูมิ ยศแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี”

โทรศัพท์ 0631179949


นายสายัญ หล้าสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา”

โทรศัพท์ 089-6382853


นายสมพงษ์ นรพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพร้าว

โทรศัพท์


ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมาน ขาวหนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 089-8483909


นายสุรศักดิ์ โตเอี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาราม

โทรศัพท์ 0921949156


นางวรยา สายสุจริต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”

โทรศัพท์ 0836187214


นายสมบัติ ผลาผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดง

โทรศัพท์ 0856512992


นางสร้อยลัดดา แก้วสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ

โทรศัพท์ 0878432447


นายชัยณรงค์ บุญหนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองดง

โทรศัพท์ 0824099116


นายบุญชอบ นาคแนม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพังน้อย

โทรศัพท์


นายสุรพล ทองอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น

โทรศัพท์ 089-5625511


นายปาธาน อยู่สวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง

โทรศัพท์ 0862031636


นายณัฐนันท์ วิเชียรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์

โทรศัพท์ 0862895455


นายสมชาย ภามนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์


นายประมินทร์ กิ่งชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา

โทรศัพท์


นางสุวรรรณา เข็มเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม

โทรศัพท์ 0894374595


นางสาวสมปอง ม่วงกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง

โทรศัพท์ 0971963551


นายดำรงค์เกียรติ โพธิ์พุก
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก

โทรศัพท์ 0898393031


นางมณลักษณ์ ภักดีชน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 0933207624


นายประกอบ บรรณาธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกอไผ่

โทรศัพท์


นายประเวทย์ ทองแบน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม

โทรศัพท์ 0631583884


นายชัยพงษ์ ดียิ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำประดาใต้

โทรศัพท์


นางธิตินันท์ เทศประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำประดากลาง

โทรศัพท์ 0857300994


นางสาวพิชญ์ธิกานต์ โพร้งจั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำประดาเหนือ

โทรศัพท์ 0931352990


นางสาวจิรัฐิติกาล บุญอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

โทรศัพท์


นายยุทธการ เทียนปั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง)

โทรศัพท์ 0814752662


นายทศพล ขุนนาถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงประดู่

โทรศัพท์ 086-4407769


นายประสิทธิ์ ภู่สอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทับหมัน

โทรศัพท์ 0819530878


นายพรสันต์ ชั้นเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามบึงบาตร

โทรศัพท์ 0866762921


นายสมคิด ศรีบุบผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหวาย

โทรศัพท์ 089-9609695


นายประจวบ เพ็งพัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหว้า

โทรศัพท์ 081-9629050


นายฐาประพนต์ อานนท์โภคิณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าปอ

โทรศัพท์ 063-9689514


นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองคูณ

โทรศัพท์ 0890713222


นายสุชาติ ตั้งปัญญาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองข่อย

โทรศัพท์ 0813247919


นางอรัญญา นรมัตถ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นชุมแสง

โทรศัพท์ 0831672709


นายปรีดา จันทร์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดง

โทรศัพท์ 086-1194129


นายอรุณ เอี่ยมสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0817073297


นายณรงฤทธิ์ จุลพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัตตวนาราม

โทรศัพท์ 0812815999


นายพิพัฒน์ ตลับเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขารวก

โทรศัพท์ 0892709274


นายอดิศร สวยสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทราย

โทรศัพท์ 0873127241


นายประเจน จันทร์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง

โทรศัพท์ 084-342-6329


นายรณภพ กล่อมเกลี้ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์

โทรศัพท์ 0898571245


นายวิริต ชื่นเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 081-3794261


นายสมัย ใจภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

โทรศัพท์ 084-5783117


นายพินิจ พวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ

โทรศัพท์ 0891933227


นายสนิท รอดเที่ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าเรไร

โทรศัพท์ 0817401867


นายวิรัตน์ เกตุเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า

โทรศัพท์ 081-6741514


นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง

โทรศัพท์ 084 - 9116651


นางณัฐรุจา แสนประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์

โทรศัพท์


ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู เมฆอรุณกมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต

โทรศัพท์ 08-1181-1340


นางสาวสุนีย์ อินทยุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไดอีเผือก

โทรศัพท์ 089-9612114


นายกุศล จันทร์ปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาทราย

โทรศัพท์ 08-9270-6797


นายเดชา วิภาตะภูติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหินเพลิง

โทรศัพท์ 086-2008176


นายประเสริฐ เทพศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังแดง

โทรศัพท์ 083-2569625


นางทวีสิน โอ่งวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานกยูง

โทรศัพท์ 0819628213


นายวิเชียร ผลประเสริฐศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพระ

โทรศัพท์ 0896396523


นายชัยรัตน์ กาปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกระชัน

โทรศัพท์


นายสมศักดิ์ พ่วงพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสี่แยกเขาดิน

โทรศัพท์ 0854007134


นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

โทรศัพท์ 0856026988


นายเจตนิพัทธ์ คุ้มคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสนวน

โทรศัพท์ 0855311772


นายวันชัย บุญเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)

โทรศัพท์ 0898598283


นางสาวนงค์นภา อินทร์ใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังเรือน

โทรศัพท์ 0892690786


นายคำรณ อ่อนสำลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกะทะ

โทรศัพท์ 084-7773801


นายสานิตย์ พุดทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังก้านเหลือง

โทรศัพท์


นายสมหวัง เขียวสวาท
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ

โทรศัพท์ 08-1324-0545


นายขวัญประชา บุญจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไดลึก

โทรศัพท์ 0824014074


นายธนพล ฉ่ำเพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่วังหว้า

โทรศัพท์ 0899577342


นางพรพิพัฒน์ ตั้งจิตรวัฒนากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)

โทรศัพท์ 0898578013


นายสำเริง คำแผลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 081-7851911


นายศักดิ์ชัย ทับทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง

โทรศัพท์ 0818878952


นายเฉลียง เนื้อไม้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม

โทรศัพท์ 0813616349


นายสุนทร สุขรื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ

โทรศัพท์ 089-9062763


นายมานะ พรหมอยู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง

โทรศัพท์ 0896406089


นายวีระชัย จันทร์กระจ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

โทรศัพท์ 0919864779


นายบุญนำ บัวทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับจั่น

โทรศัพท์ 0849000940


นายนายอภิสิทธิ์ สังข์เมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง

โทรศัพท์ 0878478017


นายประจักษ์ โคชะถา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมรัง

โทรศัพท์ 0828781194


นายพิษณุ แท่งทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176

โทรศัพท์ 0864459952,0871950091


นายอรัญ คันธมาศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทอง

โทรศัพท์ 0806869091


นายอภิชาติ อ่อนเอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงลี

โทรศัพท์ 0871592576

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2