ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2


นายนิวัติ ม่วงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)

โทรศัพท์ 081-8566983


นายสุริยา ทับน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัมมาราม

โทรศัพท์ 081-8534087


นายชวัช ศรีบานเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาขลุง

โทรศัพท์ 081-9411568


นางนฤมล ศรีสันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย

โทรศัพท์ 080-4312078


นายเสน่ห์ คงสบาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน

โทรศัพท์ 089-8369562


นายธีรภัทร เอกดำรงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 089-7975656


นายประภาส คูเจริญทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ

โทรศัพท์ 0819421528


นางสาวเสาวลักษ์ ประทุมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบแค

โทรศัพท์ 086-1655324


นายอาทิตย์ โยมด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล)

โทรศัพท์ 083-3105899


นางศิริวรรณ สมบูรณ์พันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)

โทรศัพท์ 089-9183155


นายเตรียมชัย อุทัยวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วง

โทรศัพท์ 0897435734


นายเตรียมชัย อุทัยวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวงาม

โทรศัพท์ 0817054208


นายเศรษฐสิทธิ์ อนันตภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์

โทรศัพท์ 081-9424607


นางสาวสมหมาย ลิ้มทุติเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)

โทรศัพท์ 0898372694


นายประหยัด แสงเนียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบกระทิง

โทรศัพท์ 0817057241


นายสำรวย ศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

โทรศัพท์ 0819449121


นายบรรพต ใจแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองประทุน

โทรศัพท์ 087-0085820


นายมิน ประจวบวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)

โทรศัพท์ 081-1613992


นางแสงรัชชา เทพรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)

โทรศัพท์ 0901191011


นางสาวฉัตรกุล แก้วกำเหนิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกลางด่าน

โทรศัพท์ 0844594650


นางณัฐญา เครือเช้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย

โทรศัพท์ 081-7715912


นายไพโรจน์ กุลอึ้งประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกสินารายน์

โทรศัพท์ 0843255676


นายสอง เรืองเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางหัก

โทรศัพท์ 086-7671033


นายณปภัช โล่ห์จินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม

โทรศัพท์ 0811264948


นายเฉลิมไชย จำปาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี)

โทรศัพท์ 08-5233-5050


นายธีรวรรณ สมสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง

โทรศัพท์ 0898374723


นายบัณฑิต เสมอดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์ 0853264844


นางกาญจนี ขันติยานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวหิน

โทรศัพท์ 0817046299


นายจุฑากาจ มิ่งแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง)

โทรศัพท์ 089-2206965


นายสงัด ผ่องดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)

โทรศัพท์ 0818800822


นายสุชิน ตันติอำนวย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)

โทรศัพท์ 086-7957423


นายสุพรรณ สุวรรณ์นัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 081-9424109


นายอนันต์ สุริยาศรีสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)

โทรศัพท์ 081-8569267


นายวิศุทธิ์ อีกจอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)

โทรศัพท์ 089-5251444


นายสุเทพ บุญประสพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ

โทรศัพท์ 081-4828030


นายนพรัตน์ โม่มาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์)

โทรศัพท์ 0817634312


นายจิตรกร จิตมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ

โทรศัพท์ 081-9421325


นางสาวจิตตานันท์ สุขสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

โทรศัพท์ 0898375390


นางพนัชกร แก้ววิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 089-9117119


นายชัยวัฒน์ ทองเฟื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)

โทรศัพท์ 0858129846


นายสมนึก มังน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองอ้อ

โทรศัพท์ 081 - 1940703


นายยิ่ง แก้วมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ

โทรศัพท์ 081-7562062


นายชาญณรงค์ เทียนวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 084-3163545


นายลือศักดิ์ ปัญญาสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)

โทรศัพท์ 0898227435


นายณรงค์ แก้ววิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดีบอน

โทรศัพท์ 0817445626


นายสังคม รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อมะกรูด

โทรศัพท์


นายเผด็จ ศรีอรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางลาน

โทรศัพท์ 0899161496


นายสุระพล เอี่ยมธนานุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทราย

โทรศัพท์ 0819422781


นายถนัดกิจ บรรพตสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)

โทรศัพท์ 081-76334358


นางปวรดา ริมกาญจนวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 0892586244


นางสาวอัมพรกัญ บัวครอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)

โทรศัพท์ 0861706255


นายพิเชษฐ์ ยานุวิริยะกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมาธิปไตย

โทรศัพท์ 0810092203


นายนเรศ รณรงค์ฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)

โทรศัพท์ 0819814212


นางสาวรัตนา วงศ์ยะรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207

โทรศัพท์ 0897438885


นายมนตรี อารีกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน

โทรศัพท์ 081-7634368


นายไพโรจน์ อินทวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามชัย

โทรศัพท์ 081-9411274


นางนฤมล ธรรมรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์

โทรศัพท์


นายเจษฎา ธีระตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 081-1949339


นางปราณี ตันตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสร้อยฟ้า

โทรศัพท์ 086-3302390


นางอัมพร สังข์พระกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 089-1776204


นายชัยพร แสงมณีเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)

โทรศัพท์ 080-4426191


นางนวลนภา คำกลิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล)

โทรศัพท์ 089-9189020


นายปฐมพล ศรแผลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0818678548


นายก้องภพ ยี่หร่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีประชุมชน

โทรศัพท์ 0818804719


นายวิรัตน์ มะโนวัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องพราน

โทรศัพท์ 081-7639661


นางสาวจินตนา เฮงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกลางดง

โทรศัพท์ 0819954959


นางสาวชนิตา พิลาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกทอง

โทรศัพท์ 082-9562745


นางนภา เกาสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระ

โทรศัพท์ 087-1601918


นางกัญญ์ภรณ์ วรรณศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม

โทรศัพท์ 081-7054019


นางสาวพูนศรี อาภรณ์รัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาส้ม

โทรศัพท์ 089-9133388


นายฉลอง เกาสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองมะค่า

โทรศัพท์ 081-9412641


นายพงศ์ศิริ จันทิวาสน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใยบัว

โทรศัพท์ 0819812251


นายเทอดเกียรติ มาประเทียบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครึม

โทรศัพท์


นายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางแก้ว

โทรศัพท์ 081-6414849


นายกิตติ เกิดทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)

โทรศัพท์ 081-7636805


นายประสงค์ จันทร์โก๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาพุด

โทรศัพท์ 0819418259


นายวินัย วิทยไพบูลย์สกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วฟ้า

โทรศัพท์ 081-7459225


นายชัยวัฒน์ แสงอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกวาง

โทรศัพท์ 0890382161


นายวิรัช สุขเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดระฆังทอง

โทรศัพท์ 0819816949


นายอรุณ แสนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแหลม

โทรศัพท์ 089-9159178


นายวิบูลย์ พูลทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม

โทรศัพท์ 085-1942989


นายชาติชาย สังข์ทิตนุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโชติทายการาม

โทรศัพท์ 081-3727594


นายบุญฤทธิ์ เกียรติมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0896889660


นางปิยนุช โรจนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางสีหมอก

โทรศัพท์ 0843171669


นางสุรีรัตน์ วารีนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีดาราม(เทพเชยประชานุกูล)

โทรศัพท์ 081967633


นายวิชัย อุดมกุศลศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ

โทรศัพท์ 0818571091


นายชัยวัฒน์ คำยอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามไชย

โทรศัพท์ 081-7633435


นายพีรวัฒน์ ภู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178

โทรศัพท์ 089-1724985


นายเถลิงศักดิ์ อรุณคีรีวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวงาม

โทรศัพท์ 084-9485810


นางธนาวดี ท่าใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

โทรศัพท์ 0860898844


นายณัฐพร สุกิจญาณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่

โทรศัพท์ 081-9428525


นายพิศูจน์ มีไปล่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชาวเหนือ

โทรศัพท์ 0818909676


นายสุรเชษฐ์ สายสุดใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ

โทรศัพท์ 0848804448


นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

โทรศัพท์ 081-8267582


นายมาโนชญ์ เสมาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุบลวรรณา

โทรศัพท์ 0817369406


นายวิทยา ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม

โทรศัพท์ 081-3627745


นายสัมพันธ์ เถามานกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์

โทรศัพท์ 08-9204-8454


นายสุรวุฒิ จันทนะโสตถิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไผ่

โทรศัพท์ 081-8587589


นายอุทิศ ยิ่งกำแหง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรกเจริญ

โทรศัพท์ 089-9192940


นายสมชาย ครุฑใจกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนฟักทอง

โทรศัพท์ 089-0906755


นายประมวญ นาควิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

โทรศัพท์ 081-9811181


นายนรงค์ บัวชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)

โทรศัพท์ 081-9420834


นายกิตติ มีไปล่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 089-9103255


นางมัลธนา แก้วสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเหนือ

โทรศัพท์ 0878072045


นายประวิช จำปาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)

โทรศัพท์ 085-1725368


นางกุณต์ญา อนันตโชต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวโพ

โทรศัพท์ 0818580405


นายวินัย สุบรรณเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่

โทรศัพท์ 086-1408061


นายเอกสิทธิ์ เกิดลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลวง

โทรศัพท์ 089-9184075


นางสาวเขมพัต แสงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมทอง

โทรศัพท์ 081-3629578


นายประชุมพล สืบนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 081-9897911


นายสุพจน์ อิ่มแสงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน

โทรศัพท์ 088-4565655


นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำนบ

โทรศัพท์ 081-5552135


นายมณฑล อินทรสันติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก

โทรศัพท์ 081-7044529


นายสุรินทร์ พูลละเอียด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

โทรศัพท์


นายวัชรินทร์ เหลืองนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล)

โทรศัพท์


นายเฉลิมพล ชาวเกาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสาลี

โทรศัพท์ 081-7019096

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2