ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2


นายนิวัติ ม่วงเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)

โทรศัพท์ 081-8566983


นายสุริยา ทับน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัมมาราม

โทรศัพท์ 081-8534087


นายชวัช ศรีบานเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาขลุง

โทรศัพท์ 081-9411568


นางนฤมล ศรีสันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย

โทรศัพท์ 080-4312078


นายเสน่ห์ คงสบาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน

โทรศัพท์ 089-8369562


นายธีรภัทร เอกดำรงกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 089-7975656


นางสาวศจี ชินอักษร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง

โทรศัพท์ 0894865895


นายประภาส คูเจริญทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ

โทรศัพท์ 0819421528


นางสาวเสาวลักษ์ ประทุมศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบแค

โทรศัพท์ 086-1655324


นางศิริวรรณ สมบูรณ์พันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)

โทรศัพท์ 089-9183155


นายเตรียมชัย อุทัยวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วง

โทรศัพท์ 0897435734


นายเตรียมชัย อุทัยวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวงาม

โทรศัพท์ 0817054208


นายทวีชัย ชำนาญพูด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคา

โทรศัพท์ 089-8367236


นายอรรถวุฒิ แก้วสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์

โทรศัพท์ 081-9866981


นางสาวสมหมาย ลิ้มทุติเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)

โทรศัพท์ 0898372694


นายประหยัด แสงเนียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบกระทิง

โทรศัพท์ 0817057241


นายเศรษฐสิทธิ์ อนันตภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำพยอม

โทรศัพท์ 081-9424607


นายสำรวย ศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

โทรศัพท์ 0819449121


นายบรรพต ใจแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองประทุน

โทรศัพท์ 087-0085820


นายมิน ประจวบวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)

โทรศัพท์ 081-1613992


นางแสงรัชชา เทพรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)

โทรศัพท์ 0901191011


นายสุชิน ตันติอำนวย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)

โทรศัพท์ 086-7957423


นางสาวฉัตรกุล แก้วกำเหนิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกลางด่าน

โทรศัพท์ 0844594650


นางณัฐญา เครือเช้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย

โทรศัพท์ 081-7715912


นายไพโรจน์ กุลอึ้งประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกสินารายน์

โทรศัพท์ 0843255676


นายวัฒนา ร่มโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 089-9107548


นายสอง เรืองเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางหัก

โทรศัพท์ 086-7671033


นายณปภัช โล่ห์จินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม

โทรศัพท์ 0811264948


นายเฉลิมไชย จำปาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี)

โทรศัพท์ 08-5233-5050


นายเจริญ ลาภศิริอนันต์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

โทรศัพท์ 081-6548173


นายธีรวรรณ สมสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง

โทรศัพท์ 0898374723


นางสาวกฤษณา พันเปรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์


นางกาญจนี ขันติยานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวหิน

โทรศัพท์ 0817046299


นายตระกูล ดีมังกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง)

โทรศัพท์ 0863308070


นายสงัด ผ่องดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)

โทรศัพท์ 0818800822


นายเฉลิมพงษ์ เพียรพิจารณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)

โทรศัพท์ 0951533690


นายสุพรรณ สุวรรณ์นัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 081-9424109


นายอนันต์ สุริยาศรีสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)

โทรศัพท์ 081-8569267


นายวิศุทธิ์ อีกจอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)

โทรศัพท์ 089-5251444


นายสุเทพ บุญประสพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ

โทรศัพท์ 081-4828030


นายปราโมทย์ รี้พล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0819421578


นายนพรัตน์ โม่มาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์)

โทรศัพท์ 0817634312


นางนิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระศรีอารย์

โทรศัพท์ 084-4609911


นายจิตรกร จิตมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ

โทรศัพท์ 081-9421325


นายไพทูลย์ บัวแตง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

โทรศัพท์


นางพนัชกร แก้ววิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 089-9117119


นายชัยวัฒน์ ทองเฟื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)

โทรศัพท์ 0858129846


นายสมนึก มังน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองอ้อ

โทรศัพท์ 081 - 1940703


นายยิ่ง แก้วมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ

โทรศัพท์ 081-7562062


นายชาญณรงค์ เทียนวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 084-3163545


นายลือศักดิ์ ปัญญาสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)

โทรศัพท์ 0898227435


นายณรงค์ แก้ววิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดีบอน

โทรศัพท์ 0817445626


นายเผด็จ ศรีอรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางลาน

โทรศัพท์ 0899161496


นายสุระพล เอี่ยมธนานุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทราย

โทรศัพท์ 0819422781


นายถนัดกิจ บรรพตสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)

โทรศัพท์ 081-76334358


นางปวรดา ริมกาญจนวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 0892586244


นายพิเชษฐ์ ยานุวิริยะกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมาธิปไตย

โทรศัพท์ 0810092203


นายนเรศ รณรงค์ฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)

โทรศัพท์ 0819814212


นางสาวรัตนา วงศ์ยะรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207

โทรศัพท์ 0897438885


นายมนตรี อารีกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน

โทรศัพท์ 081-7634368


นายไพโรจน์ อินทวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามชัย

โทรศัพท์ 081-9411274


นางนฤมล จูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์

โทรศัพท์


นายเจษฎา ธีระตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 081-1949339


นางปราณี ตันตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสร้อยฟ้า

โทรศัพท์ 086-3302390


นางอัมพร สังข์พระกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 089-1776204


นายชัยพร แสงมณีเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)

โทรศัพท์ 080-4426191


นางนวลนภา คำกลิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล)

โทรศัพท์ 089-9189020


นายปฐมพล ศรแผลง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0818678548


นายก้องภพ ยี่หร่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีประชุมชน

โทรศัพท์ 0818804719


นายวิรัตน์ มะโนวัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องพราน

โทรศัพท์ 081-7639661


นางสาวจินตนา เฮงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกลางดง

โทรศัพท์ 0819954959


นางสาวชนิตา พิลาไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกทอง

โทรศัพท์ 082-9562745


นางนภา เกาสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระ

โทรศัพท์ 087-1601918


นางกัญญ์ภรณ์ วรรณศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม

โทรศัพท์ 081-7054019


นางสาวพูนศรี อาภรณ์รัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาส้ม

โทรศัพท์ 089-9133388


นายฉลอง เกาสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองมะค่า

โทรศัพท์ 081-9412641


นายพงศ์ศิริ จันทิวาสน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใยบัว

โทรศัพท์ 081-9812251


นายเทอดเกียรติ มาประเทียบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครึม

โทรศัพท์ 089-8933906


นายกิตติพงศ์ ศรัทธาวาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางแก้ว

โทรศัพท์ 081-6414849


นายกิตติ เกิดทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)

โทรศัพท์ 081-7636805


นายประสงค์ จันทร์โก๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาพุด

โทรศัพท์ 0819418259


นายวินัย วิทยไพบูลย์สกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วฟ้า

โทรศัพท์ 081-7459225


นายชัยวัฒน์ แสงอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกวาง

โทรศัพท์ 032 234752


นายวิรัช สุขเสริม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดระฆังทอง

โทรศัพท์ 0819816949


นายอรุณ แสนคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแหลม

โทรศัพท์ 089-9159178


นายวิบูลย์ พูลทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม

โทรศัพท์ 085-1942989


นายชาติชาย สังข์ทิตนุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโชติทายการาม

โทรศัพท์ 081-3727594


นายชนะ พงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์

โทรศัพท์ 0946678979


นายบุญฤทธิ์ เกียรติมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0896889660


นางปิยนุช โรจนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางสีหมอก

โทรศัพท์ 0843171669


นางสุรีรัตน์ พงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิดาราม

โทรศัพท์ 081967633


นายจุฑากาจ มิ่งแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม

โทรศัพท์ 089-2206965


นายวิชัย อุดมกุศลศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ

โทรศัพท์ 0818571091


นายชัยวัฒน์ คำยอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามไชย

โทรศัพท์ 081-7633435


นายพีรวัฒน์ ภู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178

โทรศัพท์ 089-1724985


นายเถลิงศักดิ์ อรุณคีรีวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวงาม

โทรศัพท์ 084-9485810


นางธนาวดี ท่าใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

โทรศัพท์ 0860898844


นายณัฐพร สุกิจญาณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่

โทรศัพท์ 081-9428525


นายพิศูจน์ มีไปล่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชาวเหนือ

โทรศัพท์ 0818909676


นายสุรเชษฐ์ สายสุดใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ

โทรศัพท์ 0848804448


นางสาวณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

โทรศัพท์ 081-8267582


นายมาโนชญ์ เสมาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุบลวรรณา

โทรศัพท์ 0817369406


นายวิทยา ทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม

โทรศัพท์ 081-3627745


นายสัมพันธ์ เถามานกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์

โทรศัพท์ 08-9204-8454


นายสุรวุฒิ จันทนะโสตถิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไผ่

โทรศัพท์ 081-8587589


นายอุทิศ ยิ่งกำแหง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรกเจริญ

โทรศัพท์ 089-9192940


นายสมชาย ครุฑใจกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนฟักทอง

โทรศัพท์ 089-0906755


นายประมวญ นาควิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

โทรศัพท์ 081-9811181


นายนรงค์ บัวชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)

โทรศัพท์ 081-9420834


นายกิตติ มีไปล่
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 089-9103255


นางมัลธนา แก้วสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเหนือ

โทรศัพท์ 0878072045


นางแสงแข มณีสุทธิดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่ม

โทรศัพท์ 085--2965144


นายประวิช จำปาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)

โทรศัพท์ 085-1725368


นางกุณต์ญา อนันตโชต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวโพ

โทรศัพท์ 0818580405


นายวินัย สุบรรณเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่

โทรศัพท์ 086-1408061


นางสาวเขมพัต แสงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมทอง

โทรศัพท์ 081-3629578


นายประชุมพล สืบนุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 081-9897911


นายสุพจน์ อิ่มแสงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน

โทรศัพท์ 088-4565655


นางสาวสุดารัตน์ ทับสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำนบ

โทรศัพท์ 081-5552135


นายมณฑล อินทรสันติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก

โทรศัพท์ 081-7044529


นายสุรินทร์ พูลละเอียด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

โทรศัพท์


นายเฉลิมพล ชาวเกาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสาลี

โทรศัพท์ 081-7019096

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2