ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2


????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)

โทรศัพท์ 081-8566983


????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัมมาราม

โทรศัพท์ 081-8534087


??????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาขลุง

โทรศัพท์ 081-9411568


??????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย

โทรศัพท์ 080-4312078


????????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน

โทรศัพท์ 089-8369562


??????????????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตสกุล)

โทรศัพท์ 087-2318801


?????????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 089-7975656


????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง

โทรศัพท์ 0894865895


????????? ?????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ

โทรศัพท์ 0819421528


??????????????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมาบแค

โทรศัพท์ 086-1655324


??????????? ????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)

โทรศัพท์ 089-9183155


???????????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วง

โทรศัพท์ 0897435734


???????????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวงาม

โทรศัพท์ 0817054208


????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคา

โทรศัพท์ 089-8367236


??????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์

โทรศัพท์ 081-9866981


???????????? ????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)

โทรศัพท์ 0898372694


?????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบกระทิง

โทรศัพท์ 0817057241


?????????????? ???????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำพยอม

โทรศัพท์ 081-9424607


???????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)

โทรศัพท์ 0819449121


???????? ?????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองประทุน

โทรศัพท์ 087-0085820


??????? ???????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)

โทรศัพท์ 0819424137


??????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ)

โทรศัพท์ 0901191011


???????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)

โทรศัพท์ 086-7957423


?????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกลางด่าน

โทรศัพท์ 081-1613992


???????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย

โทรศัพท์ 081-7715912


?????????? ???????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโกสินารายน์

โทรศัพท์ 0843255676


???????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 089-9107548


?????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางหัก

โทรศัพท์ 086-7671033


???????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม

โทรศัพท์ 0811264948


??????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกหม้อ (ประชาสามัคคี)

โทรศัพท์ 08-5233-5050


???????? ????????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

โทรศัพท์ 081-6548173


?????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง

โทรศัพท์ 0898374723


??????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง

โทรศัพท์


????????? ????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวหิน

โทรศัพท์ 0817046299


??????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวนาราม(ดงมะม่วง)

โทรศัพท์ 0894475935


??????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5)

โทรศัพท์ 0818800822


???????????? ????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี)

โทรศัพท์ 0951533690


????????????? ???????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224

โทรศัพท์ 0844594650


????????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 081-9424109


????????? ?????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนานนท์)

โทรศัพท์ 081-8569267


??????????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว)

โทรศัพท์ 089-5251444


???????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ

โทรศัพท์ 081-4828030


??????????? ?????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 0819421578


?????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์)

โทรศัพท์


??????????? ?????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระศรีอารย์

โทรศัพท์ 084-4609911


????????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ

โทรศัพท์ 081-9421325


?????????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

โทรศัพท์


????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 089-9117119


??????????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์วิทยา)

โทรศัพท์ 0858129846


???????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองอ้อ

โทรศัพท์ 081 - 1940703


??????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ฯ

โทรศัพท์ 081-7562062


??????????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 084-3163545


???????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านฆ้อง(พิพิธกิตติโสภณ)

โทรศัพท์ 0898227435


???????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดีบอน

โทรศัพท์ 0817445626


???????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางลาน

โทรศัพท์ 0899161496


????????? ????????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทราย

โทรศัพท์ 0819422781


?????????? ????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ)

โทรศัพท์ 081-76334358


???????? ?????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)

โทรศัพท์ 0892586244


?????????? ?????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)

โทรศัพท์ 0810092203


????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมาธิปไตย

โทรศัพท์ 0863308070


??????? ???????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี)

โทรศัพท์ 0819814212


??????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207

โทรศัพท์ 0897438885


???????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน

โทรศัพท์ 081-7634368


?????????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามชัย

โทรศัพท์ 081-9411274


???????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสร้อยฟ้า

โทรศัพท์ 086-3302390


???????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

โทรศัพท์ 089-1776204


???????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา)

โทรศัพท์ 080-4426191


????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล)

โทรศัพท์ 089-9189020


?????????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล)

โทรศัพท์ 081-7639661


???????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0818678548


????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีประชุมชน

โทรศัพท์ 0818804719


????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องพราน

โทรศัพท์ 081-8561834


???????????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกลางดง

โทรศัพท์ 0819954959


??????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกทอง

โทรศัพท์ 082-9562745


?????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระ

โทรศัพท์ 087-1601918


???????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม

โทรศัพท์ 081-7054019


???????????? ???????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาส้ม

โทรศัพท์ 089-9133388


??????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองมะค่า

โทรศัพท์ 081-9412641


??????????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใยบัว

โทรศัพท์ 081-9812251


?????????????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครึม

โทรศัพท์ 089-8933906


??????????????? ?????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางแก้ว

โทรศัพท์ 081-6414849


??????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง)

โทรศัพท์ 089-2292726


?????????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาพุด

โทรศัพท์ 0819418259


???????? ???????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้วฟ้า

โทรศัพท์


??????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกวาง

โทรศัพท์ 032 234752


???????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 081-7636805


???????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดระฆังทอง

โทรศัพท์ 0819816949


??????? ?????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแหลม

โทรศัพท์ 089-9159178


?????????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม

โทรศัพท์ 085-1942989


?????????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโชติทายการาม

โทรศัพท์ 081-3727594


?????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์

โทรศัพท์ 0946678979


??????????? ???????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 0896889660


????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางสีหมอก

โทรศัพท์ 0843171669


???????????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิดาราม

โทรศัพท์ 081967633


?????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนกขัมมาราม

โทรศัพท์ 089-2206965


???????? ???????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก(วัดโคกบำรุงฯ

โทรศัพท์ 0818571091


??????????? ?????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามไชย

โทรศัพท์ 081-7633435


??????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178

โทรศัพท์ 089-1724985


?????????????? ?????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวงาม

โทรศัพท์ 084-9485810


????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล)

โทรศัพท์ 0860898844


???????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านไร่

โทรศัพท์ 081-9428525


?????????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชาวเหนือ

โทรศัพท์ 0818909676


??????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเรือ

โทรศัพท์ 0848804448


????????????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม

โทรศัพท์ 081-8267582


?????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุบลวรรณา

โทรศัพท์ 0817369406


???????? ?????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม

โทรศัพท์ 081-3627745


??????????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์

โทรศัพท์ 08-9204-8454


?????????? ????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไผ่

โทรศัพท์ 081-8587589


???????? ?????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปรกเจริญ

โทรศัพท์ 089-9192940


???????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนฟักทอง

โทรศัพท์ 089-0906755


????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางแพ(ชุมชนวัดบางแพใต้ฯ)

โทรศัพท์ 081-9811181


???????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)

โทรศัพท์ 081-9420834


??????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)

โทรศัพท์ 081-7044529


???????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)

โทรศัพท์ 089-9103255


????????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเหนือ

โทรศัพท์ 0878072045


???????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเซ่ง

โทรศัพท์ 086-1408061


???????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุ่ม

โทรศัพท์ 085--2965144


????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล)

โทรศัพท์ 085-1725368


??????????? ?????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองม่วง

โทรศัพท์ 085-7298995


?????????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวโพ

โทรศัพท์ 0818580405


??????? ???
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่

โทรศัพท์ 0890405365


???????????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมทอง

โทรศัพท์ 081-3629578


??????????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 081-9897911


????????? ?????????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน

โทรศัพท์ 088-4565655


??????????????? ??????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำนบ

โทรศัพท์ 081-5552135


???????? ????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก

โทรศัพท์ 085-1812725


??????????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

โทรศัพท์


???????? ??????????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)

โทรศัพท์ 081-1949339


?????????? ???????
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสาลี

โทรศัพท์ 081-7019096

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2
Assistant developed by นางสาวกนกพร อัครพิเชษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพป.ขอนแก่น เขต 3