ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1


นายสยาม นามเสือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4

โทรศัพท์ 086-2053888


นางสาวิตรี แสงสุก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโพ

โทรศัพท์


นายณรงค์ ไทยทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

โทรศัพท์


ว่าที่ร้อยตรีปิยปราชญ์ โพธิ์ไพจิตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ขวาง

โทรศัพท์ 0819430891


นายจำนง คำด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนกลาง

โทรศัพท์ 0838022464


นายชาลี ทิวาวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม

โทรศัพท์ 0897750313


นายสมัค ชินบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม

โทรศัพท์ 0861039091


นายไชยโรจน์ ศรีวิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า

โทรศัพท์ 08-9836-7589


นายทักษิณ อารยะจารุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ

โทรศัพท์


นายชูชาติ คงมีชนม์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม

โทรศัพท์ 0819355061


นายอำนวย ธีระธำรงชัยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังพระนอน

โทรศัพท์ 0819465617


นางสาวกรรวี โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกุ้ง

โทรศัพท์ 0868108795


นางสาวฤทัยวรรณ หาญกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง

โทรศัพท์


นายสุวัฒน์ นิลวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม

โทรศัพท์ 0819868347


นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์

โทรศัพท์ 0860349081


นายบรรจบ มาตรวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมเหยงคณ์

โทรศัพท์ 0806568484


ดร.ไพศาล โกพัฒน์ตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้ว

โทรศัพท์ 0833153939


นายชาญชัย ดาบสมุทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ

โทรศัพท์ 0819432526


นายดิเรก สิงหาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวรจันทร์

โทรศัพท์ 0845362326


นายฉัฐชาย แสงภู่วงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกุ่ม

โทรศัพท์ 0833171100


นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 0844359779


นายจำเริญ แก้วศรีงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดตาล

โทรศัพท์ 0819267285


นางรัตนา ล้อมวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

โทรศัพท์ 035-440136


นายอนุศักดิ์ วะยาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชุมชน

โทรศัพท์ 092-8453594


นายประภัศ สามทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย

โทรศัพท์ 0922765276


นายวีระพงศ์ พรรณโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก

โทรศัพท์ 0944095951


นายสมบูรณ์ ยิ่งบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะเกษ

โทรศัพท์ 0811951618


นายอดุลย์ พลายจั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ยา

โทรศัพท์ 0865619243


นางฐิติธนา อ่ำอิ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทุมพราราม

โทรศัพท์ 0624569336


นางกัณยกร อัครรัตนากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนแตง

โทรศัพท์ 0817637343


นางฉวีวรรณ เฟื่องทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆจายเถร

โทรศัพท์ 0817222698


นายสมพงษ์ ปาณิวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ลูกนก

โทรศัพท์


นายสมจิตร บรรจง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

โทรศัพท์ 0871592755


นายถวิล ทองสัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดกระจับ

โทรศัพท์ 0867629307


นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์

โทรศัพท์


นายกมล ศรีมาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

โทรศัพท์


นายประยุทธ สร้อยสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดิน

โทรศัพท์ 0819954134


นางอารีย์ บัญญัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

โทรศัพท์


นายสมภพ วงศ์ศรีเผือก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ 0817055629


นายปรเมศร์ ล้อมวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปี

โทรศัพท์ 0871678283


นางสาวอมรรัตน์ แสงทองดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสกุณปักษี

โทรศัพท์ 0892382824


นางสาวสาลี่ ทาเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามทอง

โทรศัพท์ 0811971680


นายไพศาล ชูเชื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณนาคี

โทรศัพท์


นายเสนาะ มีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี

โทรศัพท์


นายวีรชัย รัตนเสลานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์

โทรศัพท์ 0891637373


นายดาวโรจน์ โพธิ์รัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระประทุม

โทรศัพท์ 0898863288


นายพัฒนศักดิ โพรามาต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโสน

โทรศัพท์ 0852959601


นายเกียรติพงษ์ กะลำพัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม

โทรศัพท์


นางนฤมล ปิ่นทศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า

โทรศัพท์ 0819423157


นายประสงค์ บุญเรืองรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์

โทรศัพท์ 081 -1981207


นายอัครวัฒน์ เขจรแข
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม

โทรศัพท์ 08-9836-4015


นายสมชาย อุบลวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)

โทรศัพท์ 089-8961289


นายประวิทย์ ศรีวัชรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่

โทรศัพท์


นางสิริพร วิศิษฎ์ยิ่งเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัว

โทรศัพท์ 0819442563


นายบรรเทิง นันตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

โทรศัพท์ 0898103806


นายขวัญเมือง โอชารส
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโมง

โทรศัพท์


นายธนกฤต อาทิตย์โจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกระทุ่มทอง

โทรศัพท์


นางชัญญาพัชญ์ ธนัตพรภัคพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหมี่

โทรศัพท์ 0851238264


นายณรงค์ ดำรงค์ฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหมี่

โทรศัพท์ 0896117729


นายปรีดา ทู้ไพเราะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธง

โทรศัพท์


นางฉัตรวรุณ ดวงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี

โทรศัพท์


นายสมชาย บริบูรณ์บันเทิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานคา

โทรศัพท์ 087-0912591


นายอดุลย์ ปัญสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน

โทรศัพท์ 0837145565


นายศุภพนิต วัฒนาดิลกชาติกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนกฤษณา

โทรศัพท์


นายศิริชัย โสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโพธิ์

โทรศัพท์


นางสาวเมธวี ดอกชะเอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเลน

โทรศัพท์ 0863004848


นายพรชัย โสมรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดารา

โทรศัพท์ 0857616127


นางอำนวยพร สอิ้งทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีปะขาว

โทรศัพท์


นายสมศักดิ์ จันทร์แดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดองครักษ์

โทรศัพท์


นายพิสัย บุญประกาศิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลม

โทรศัพท์ 086-1736245


นายสัญญา สาลีผลิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0898081423


นายวิวิศน์ พรทิพยพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลี

โทรศัพท์ 0892548535


นายสนอง สังข์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดน้ำขาว

โทรศัพท์ 0899150695


นายสมชาย จันทร์มณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงกระเทียม

โทรศัพท์


นายยรรยง อรรถีโภค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้าย

โทรศัพท์


นายปราโมทย์ สุวรรณเวก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางใหญ่

โทรศัพท์


นายบรรเจิด สมใจเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศุขเกษม

โทรศัพท์ 081 8806317


นายสุวัฒน์ พูลสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาว

โทรศัพท์ 0861666165


นายศรัณยู นิติศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางทอง

โทรศัพท์ 0861752590


นายอารมณ์ นาคสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าพฤกษ์

โทรศัพท์


นายเสน่ห์ พลายยงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์

โทรศัพท์ 0812991633


นายปรีชา ศิริสมบูรณ์เวช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขเกษม

โทรศัพท์


นางกนิฏฐา บุญร่วม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตปะโยคาราม

โทรศัพท์ 0857729040


นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะลุ่ม

โทรศัพท์


นางศณิศา บุษบงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่มุ้ง

โทรศัพท์ 0892211089


นายวิวัฒน์ อนุมาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น

โทรศัพท์ 0871295886


นางสุทธิรัก มหาเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนขาด

โทรศัพท์ 0811789781


นายกฤษณะ สุพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนไข่เต่า

โทรศัพท์


นายพิทยา บางสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูบัว

โทรศัพท์


นายมานิตย์ ดวงดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว

โทรศัพท์ 0812909650


นางสาวเจติยา ดากระบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางจิก

โทรศัพท์ 0868487388


นางวราภรณ์ เมฆขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง

โทรศัพท์ 0819116014


นายทะนง พุทธจำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย

โทรศัพท์


นายมาโนช สังข์วรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปู่เจ้า

โทรศัพท์ 0897740272


นายอุดม ลิ้มลมัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนบุบผาราม

โทรศัพท์ 0811928103


นางเมตตา ยิ้มสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกร่าง

โทรศัพท์ 089-2608748


นายจุมพล สุภาพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชะโด

โทรศัพท์ 0899966063


นายเฉลิม ผิวแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 0811112428


นายสุทธิพงษ์ วงษ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 082-7241511


นายอักษร เทียนกัณฑ์เทศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ

โทรศัพท์


นางสาวจันทนา แจ้งประจักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังม่วง

โทรศัพท์ 082-2930665


นายบัณฑูร พลเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเถรพลาย

โทรศัพท์ 0890236611


นายเจนกิจ เจนไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลายนา

โทรศัพท์


นายอธิวัฒน์ นราประวัติพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม

โทรศัพท์ 087-1620064


นายณรงค์ ชูศรีชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส

โทรศัพท์ 0813842461


นายชุมพล มาลัยทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร

โทรศัพท์ 0854286262


นายเถลิงศักดิ์ นาคสมพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชะอม

โทรศัพท์ 0899146446


นายอำนาจ ราชวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง

โทรศัพท์ 0819664968


นายสยาม ดวงจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพสุธาวาส

โทรศัพท์ 0982592948


นายสมศักดิ์ พูลสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงทอง

โทรศัพท์


นายณรงค์ ฝุ่นมะนาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเพียน

โทรศัพท์ 061 0286915


นางศิริพิมล เจียมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า

โทรศัพท์


นายประยูร ดอกลำใย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงเจริญผล

โทรศัพท์ 0871545473


นายนิรุตต์ เข็มเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์

โทรศัพท์ 0922823959


นางเฉลียว เอี่ยมสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง

โทรศัพท์ 081-7053134


นายประสาน พุ่มเข็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า

โทรศัพท์ 085-7049669


นางกฤษณา พุ่มพันธ์ม่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางหางม้า

โทรศัพท์ 0867537293

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2