ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 1


นายไชยโรจน์ ศรีวิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4

โทรศัพท์ 08-9836-7589


นางสาวิตรี แสงสุก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนโพ

โทรศัพท์


นายอดิศักดิ์ สามงามแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี

โทรศัพท์ 081-9951191


นายสมบัติ เสร็จกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ขวาง

โทรศัพท์


นายจำนง คำด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนกลาง

โทรศัพท์ 0838022464


นายชาลี ทิวาวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม

โทรศัพท์


นายวิสูตร สุดมุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตาล

โทรศัพท์ 0893696362


นายจำเริญ สีสม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม

โทรศัพท์ 0815610110


นายวินิตย์ คชเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า

โทรศัพท์ 08-1526-2672


นายชูชาติ คงมีชนม์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม

โทรศัพท์ 0819355061


นายอำนวย ธีระธำรงชัยกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังพระนอน

โทรศัพท์ 0819465617


นางสาวกรรวี โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกุ้ง

โทรศัพท์ 0868108795


นายสุวัฒน์ นิลวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม

โทรศัพท์ 0819868347


นายชาญชัย ดาบสมุทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์

โทรศัพท์ 0819432526


นายมโนธรรม ธนสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพคอย

โทรศัพท์


นางเดือนวรัท ภัทรเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคันทด

โทรศัพท์ 086-2456449


นายไพศาล โกพัฒน์ตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแก้ว

โทรศัพท์ 0833153939


นายสมศักดิ์ เจริญพานิชเสรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ

โทรศัพท์


นายดิเรก สิงหาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวรจันทร์

โทรศัพท์ 0845362326


นายฉัฐชาย แสงภู่วงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังกุ่ม

โทรศัพท์


นายประสิทธิ์ชัย ป้อมพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพร้าว

โทรศัพท์


นางธัญนันท์ อ่ำอิ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 0871708982


นายปรีชา ฉัตรทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิหารแดง

โทรศัพท์ 0819955387


นายจำเริญ แก้วศรีงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดตาล

โทรศัพท์ 0819267285


นายสมัค ชินบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ

โทรศัพท์ 086-1039091


นายอนุศักดิ์ วะยาคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชุมชน

โทรศัพท์


นางสาววรินธร กาญจนระวีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย

โทรศัพท์ -


นางจันทนา ประสานทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก

โทรศัพท์


นายสมบูรณ์ ยิ่งบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศีรษะเกษ

โทรศัพท์ 0811951618


นายอดุลย์ พลายจั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอู่ยา

โทรศัพท์ 0865619243


นายประภา น้อยสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทุมพราราม

โทรศัพท์


นายสุรินทร์ กอหรั่งกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนแตง

โทรศัพท์ 0899043735


นางสาวสุพร คำหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆจายเถร

โทรศัพท์ 0844133939


นางฉวีวรรณ เฟื่องทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ลูกนก

โทรศัพท์


ว่าที่ร้อยตรีปิยปราชญ์ โพธิ์ไพจิตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่

โทรศัพท์ 0819430891


นายสมจิตร บรรจง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม

โทรศัพท์


นางกัณยกร อัครรัตนากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระธาตุ

โทรศัพท์ 0817637343


นายถวิล ทองสัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดกระจับ

โทรศัพท์ 0867629307


นายมนัส ปาละพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์

โทรศัพท์


นายกมล ศรีมาตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ

โทรศัพท์


นายประยุทธ สร้อยสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดิน

โทรศัพท์ 0819954134


นางอารีย์ บัญญัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

โทรศัพท์


นายณรงค์ ไทยทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน

โทรศัพท์


นายเอกวิทย์ บัวเอี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

โทรศัพท์


นายนิคม แย้มมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปี

โทรศัพท์


นางสาวอมรรัตน์ แสงทองดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสกุณปักษี

โทรศัพท์ 0892382824


นายนัทที เกรียงไกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามทอง

โทรศัพท์ 0871629778


นายไพศาล ชูเชื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณนาคี

โทรศัพท์


นายเสนาะ มีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี

โทรศัพท์


นายวีรชัย รัตนเสลานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทร์ศรัทธาราษฎร์

โทรศัพท์ 0891637373


นายเสนอ ชาวลุ่มบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระประทุม

โทรศัพท์ 0899181706


นายพัฒนศักดิ โพรามาต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโสน

โทรศัพท์ 0852959601


นายเกียรติพงษ์ กะลำพัก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขาม

โทรศัพท์


นายปัญญา ธรรมวิชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า

โทรศัพท์


นายพิสัย บุญประกาศิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์

โทรศัพท์ 086-1736245


นายสมชาย อุบลวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย)

โทรศัพท์


นายประวิทย์ ศรีวัชรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่

โทรศัพท์


นายบรรเทิง นันตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลาท่าทราย

โทรศัพท์ 0898103806


นายประสงค์ จันทร์แสงสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี

โทรศัพท์


นายขวัญเมือง โอชารส
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโมง

โทรศัพท์


นายธนกฤษ อาทิตย์โจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม

โทรศัพท์


นายณรงค์ ดำรงค์ฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหมี่

โทรศัพท์ 0896117729


นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธง

โทรศัพท์


นางฉัตรวรุณ ดวงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี

โทรศัพท์


นางธนกร อินทขันตี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานคา

โทรศัพท์


นายยรรยง อรรถีโภค
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน

โทรศัพท์


นายศุภพนิต วัฒนาดิลกชาติกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนกฤษณา

โทรศัพท์


นายปรีดา ทู้ไพเราะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเลน

โทรศัพท์


นายสมชาย บริบูรณ์บันเทิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดารา

โทรศัพท์


นางสาววันทนา ปทุมเทศวิพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า

โทรศัพท์ 0870533988


นายสมศักดิ์ จันทร์แดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดองครักษ์

โทรศัพท์


นายชัยฤทธิ์ หนูสนั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลม

โทรศัพท์ 0812994085


นายสัญญา สาลีผลิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0898081423


นายวิชัย ใยมะเดื่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลี

โทรศัพท์ 0878014057


นายสนอง สังข์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดน้ำขาว

โทรศัพท์ 0899150695


นายสถาน จงสมจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงคา

โทรศัพท์


นายสมชาย จันทร์มณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงกระเทียม

โทรศัพท์


นายปรีชา ศิริสมบูรณ์เวช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้าย

โทรศัพท์ 0863688390


นายปราโมทย์ สุวรรณเวก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางใหญ่

โทรศัพท์


นายพิทยา บางสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม

โทรศัพท์


นายทรงวุฒิ ศรีจันทร์งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาว

โทรศัพท์


นางชาดา เคหะนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางทอง

โทรศัพท์ 0892002426


นายอารมณ์ นาคสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าพฤกษ์

โทรศัพท์


นายเสน่ห์ พลายยงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์

โทรศัพท์


นายชัยวุฒิ วงศ์พันธุ์ทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขเกษม

โทรศัพท์ มือถือ 08-1981-9549


นางสุรัชนา มีใย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตปะโยคาราม

โทรศัพท์


นายประวิทย์ ดวงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะลุ่ม

โทรศัพท์


นางศณิศา บุษบงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่มุ้ง

โทรศัพท์ 0892211089


นายวิวิศน์ พรทิพยพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังน้ำเย็น

โทรศัพท์ 0892548535


นายสุพจน์ วิเชียรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนขาด

โทรศัพท์


นายสุวัฒน์ พูลสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูบัว

โทรศัพท์ 0861666165


นายมานิตย์ ดวงดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว

โทรศัพท์ 0812909650


นายทะนง พุทธจำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย

โทรศัพท์


นายมาโนช สังข์วรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปู่เจ้า

โทรศัพท์ 0897740272


นายประยูร ชินสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนบุบผาราม

โทรศัพท์ 08-1986-6517


นางเมตตา ยิ้มสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกร่าง

โทรศัพท์ 089-2608748


นายเฉลิม ผิวแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 0811112428


นายอักษร เทียนกัณฑ์เทศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะ

โทรศัพท์ 0840130292


นายอธิวัฒน์ นราประวัติพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเจริญ

โทรศัพท์ 087-1620064


นายชุมพล มาลัยทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังม่วง

โทรศัพท์ 0854286262


นายบัณฑูร พลเสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเถรพลาย

โทรศัพท์ 0890236611


นายเจนกิจ เจนไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลายนา

โทรศัพท์


นายสุเนตร อิทธิสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยสุวรรณาราม

โทรศัพท์


นายสมพงษ์ เกียรติกสิกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร

โทรศัพท์ 0815006123


นายเถลิงศักดิ์ นาคสมพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชะอม

โทรศัพท์ 0899146446


นายอำนาจ ราชวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง

โทรศัพท์ 0819664968


นางเฉลียว เอี่ยมสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังพลับเหนือ

โทรศัพท์


นางศรีสุดา ขันตี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังพลับใต้

โทรศัพท์ 0851970632


นายนิรุตต์ เข็มเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงทอง

โทรศัพท์ 083-308-4439


นายสุทธิพงษ์ วงษ์จันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเพียน

โทรศัพท์ 082-7241511


นางศิริพิมล เจียมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า

โทรศัพท์


นายประยูร ดอกลำใย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงเจริญผล

โทรศัพท์ 0871545473


นายสมเกียรติ ศรีเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์

โทรศัพท์ -


นายรักษา ศิริวณิชกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยาง

โทรศัพท์


นางนิลวดี กวีรัตน์ธำรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบรรไดทอง

โทรศัพท์ 0818801565


นายสมปอง สมงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสัปรสเทศ

โทรศัพท์


นางสาวสมพงษ์ สะราคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ย

โทรศัพท์


นายประสาน พุ่มเข็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า

โทรศัพท์ 085-7049669


นางกฤษณา ถาวรพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางหางม้า

โทรศัพท์ 0867537293

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2
Assistant developed by นางสาวกนกพร อัครพิเชษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพป.ขอนแก่น เขต 3