ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.กระบี่


นายโอภาส คงภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตั้ง

โทรศัพท์ 0818956581


นายภาณุวัฒน์ วิยะรัตนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งพะยอม

โทรศัพท์ 0898715597


นายณรงค์ กลิ้งเล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานอก

โทรศัพท์ 075701052


นายบุตรชา ส่งกลิ่นจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจาน

โทรศัพท์ 0815351618


นางมณทิพย์ บุญมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง

โทรศัพท์ 0862720352


นายธีระพล บุญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม

โทรศัพท์ 089291999


นายชำนาญ บุญทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทอง

โทรศัพท์ 0808789215


นายกีรติ แวหะยี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า

โทรศัพท์ 0897262935


นางพรกนก นนทโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย ประชาอุทิศ

โทรศัพท์


นายสายัณห์ ดำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองม่วง

โทรศัพท์ 0817972346


นายสมพร เพชรประพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดงน้อย

โทรศัพท์ 0896471932


นายสุรัติ สุนทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทะเล

โทรศัพท์


นายธวัช ประเสริฐกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแห้ง

โทรศัพท์ 0818946132


นายชำนาญ แสงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์ 0812737213


นางรัตนาวดี ศิริแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวนาง

โทรศัพท์


นายบุญลือ กะสิรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา

โทรศัพท์ 0814773995


นางกนกน้อย เดชรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะกลาง

โทรศัพท์ 089-5072635


นายสมควร บายศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี

โทรศัพท์ 0815975110


ว่าที่ร้อยตรีจักกฤษณ์ นุราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกำ

โทรศัพท์


นางจิระพันธ์ สาดสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองประสงค์

โทรศัพท์ 095-6215917


นายมิตรชาย ดำดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมตง

โทรศัพท์ 087-4723346


นายสุเทพ เปียกบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่

โทรศัพท์ 0966466698


นายชุมพล อมตวิยานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ

โทรศัพท์ 0813960724


นางพรรณวไล ศิริรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ)

โทรศัพท์


นางเมธปิยา รักษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

โทรศัพท์ 0810847359


นางศิวนาถ เอ่งฉ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับปริก

โทรศัพท์ 084-8395567


นายอมร ช่วยจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งต้นปีก

โทรศัพท์ 0846909848


นายพิทักษ์ บุณยเกียรติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123

โทรศัพท์ 0810815581


นายวิเชียร ภู่เกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยโต้

โทรศัพท์ 0878924892


นางอัจราพร พรหมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก

โทรศัพท์ 0815378895


นายมนพภรณ์ เกิดสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก

โทรศัพท์ 0887533906


นายสุชาติ แซ่เตี่ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่160

โทรศัพท์ 0874198250


นายสังวร คงภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม

โทรศัพท์ 0819584954


นายสวาสดิ์ ขนานใต้
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน)

โทรศัพท์ 0843055501


นางสาวมยุรี แก้วภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือ

โทรศัพท์ 094-4246178


นายวิจิตร สุวรรณจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแชงเปิง

โทรศัพท์ 0627588279


นายณรงค์ศักดิ์ หมีนพราน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำร้อน

โทรศัพท์ 075699650


นายสุขสันต์ ปานเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว

โทรศัพท์ 0872722454


นายสัมภาส บุษย์เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด

โทรศัพท์ 0980160462


นายรภัทกร บัวแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าประดู่

โทรศัพท์ 0817874109


นายอภิชาติ ไพลดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนใต้

โทรศัพท์ 0634123395


นางสาวธณัชนันท์ พรหมแทนสุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาว

โทรศัพท์ 085 6432721


นายจงจรัส ภักดีพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา

โทรศัพท์ 0840526823


นายกษิดิ์เดช กุลศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก

โทรศัพท์ 0871262668


นายมาโนช ด้วงชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลูหนัง

โทรศัพท์


นางสาวอัชลี หนูนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพี

โทรศัพท์ 0833175549


นางศิริขวัญ ปูเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง

โทรศัพท์ 083-6447203


นายสิทธิผล ดีใจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพน

โทรศัพท์ 0895907371


นายอนุวัต ค้ามาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งครก

โทรศัพท์


นายวัฒนา ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแรด

โทรศัพท์ 081 2707503


นายสุบิน นิยมเดชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าว

โทรศัพท์ 08 0519 5020


นายสมศักดิ์ ปูเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเพิง

โทรศัพท์ 081-3705986


นางธัญวรัตม์ ตั้งคีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปิ้ง

โทรศัพท์ 0822872904


นางสาวอณัญลักษณ์ แจ้งวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินนา

โทรศัพท์ 0898796921


นางสาวจิรัชญา บัวทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุเตย

โทรศัพท์ 0862779262


นายสิทธิพร สิงห์ชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา

โทรศัพท์ 0817373508


นายบุญรัตน์ เบ็ดเสร็จ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับไทร

โทรศัพท์


นายนิวัฒน์ ปรางค์ศรีอรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางรอง

โทรศัพท์ 0862707326


นางทิพวรรณ นบนอบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ

โทรศัพท์ 0806965681


นางอัชรา ศร่างเศร้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชะมวง

โทรศัพท์ 0846271428


นายสงัด พงษ์พ้นภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคราม

โทรศัพท์ 0895906827


นายบุญมี เจริญพงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเตียว

โทรศัพท์


นายสงวน เสริฐสุรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึก

โทรศัพท์ 0987057158


นายสุนันท์ โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำเสือ

โทรศัพท์ 0857913659


นางสาวอมรรัตน์ นาคทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแรด

โทรศัพท์


นายมิตร คำเลี้ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสถิตโพธาราม

โทรศัพท์ 0810607622


นางกมลรัศมิ์ ลิ่มเถาว์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมสัก

โทรศัพท์ 0936246161


นายพลภัทร ธีระกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ

โทรศัพท์ line ID : crypto65


นางศมน แซ่เซี้ยน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ

โทรศัพท์


นางสุภา เอ่งฉ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ง

โทรศัพท์ 0835051355


นางนวรัตน์ ปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในยวน

โทรศัพท์ 0867075674


นางสาวกนกกาญจน์ นวลศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสณฑ์

โทรศัพท์ 0980174896


นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ

โทรศัพท์ 0892994700


นายมนัส แสวงการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ

โทรศัพท์ 083-7848535


นางจารุวรรณ ควนวิไล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสูง

โทรศัพท์ 0945826148


นางอารีย์ สิงห์ชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาล่อม

โทรศัพท์ 084-8982801


นางสาววันทนา ปิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางโทง

โทรศัพท์ 0905926199


นายอนุวัฒน์ อามีเราะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ

โทรศัพท์ 0918254095


นางฑิฆัมพร บุญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนโอ

โทรศัพท์ 0863974630


นายสมาน สาครจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากัน

โทรศัพท์


นายสุทน เทพรอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44

โทรศัพท์ 0849350625


นายษณกร พึ่งหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขางาม

โทรศัพท์ 0862671230


นางศิริพรรณ เหมทานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง

โทรศัพท์ 0847959542


นางฐิตาภา เหมรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องไม้ดำ

โทรศัพท์ 0822848281


นายธนากร ทับไทร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแก้ว

โทรศัพท์ 0813689855


นางมณฑิรา โสกี่
ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก3

โทรศัพท์


นายวิชิต คงจ้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพนม

โทรศัพท์ 0813676177


นายวิจิตร สังวาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง

โทรศัพท์ 0806472462


นายสุชาติ หวันหล๊ะเบ๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับพล

โทรศัพท์ 0872858116


นายเรวัต มะสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

โทรศัพท์ 0810832951


นางสาวมัลลิกา ศรีมุกข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง

โทรศัพท์ 0878916009


นางลดาวรรณ แสงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรุเตียว

โทรศัพท์


นายประดิษฐ์ คงไพฑูรย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหรียง

โทรศัพท์ 0822727101


ว่าที่พันตรีประเทือง สินทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งปรือ

โทรศัพท์ 0812718501


นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช
ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์


นางพรสุข กลับส่ง ณ พัทลุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตง

โทรศัพท์ 0819687694


นางบุษกร หอกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนม่วง

โทรศัพท์ 0897248410


นางลดารัตน์ ล่องจ้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดภูมิบรรพต

โทรศัพท์ 0980421339


นายเศวษ นาคสวาสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว

โทรศัพท์ 064-0620609


นายวิชาญ ศรีชาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดิน

โทรศัพท์ 0810808211


นางชดช้อย นวลกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสาร

โทรศัพท์ 0982898680


นายธนาวุธ ทองทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนกลาง

โทรศัพท์ 0892888360


นายธีระชัย เจริญรูป
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคา

โทรศัพท์ 0817285793


นางสุริยา จุลภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะม่วงเอน

โทรศัพท์ 082-8030268


นางสาวสิณีณาฏ อารีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหาร

โทรศัพท์ 0812781285


นางกัลยาณี ลีสุรพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลูกช้าง

โทรศัพท์ 0878869305


นายสุริยา สุรการากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่าหมาด

โทรศัพท์


นายประสิทธิ์ สัตย์จิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่าหมาด

โทรศัพท์ 0831034753


นางจิตราภรณ์ ละเอียด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่าปู

โทรศัพท์


นางสาวปราณี ภูมาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด

โทรศัพท์ 0862777718


นายมนัส สัจจสุจริตกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิกี

โทรศัพท์ 0879114068


นางวนิดา บุตรสมัน สายเส็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง

โทรศัพท์ 08-9873-7747


นายเสวตร ณัฏฐเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง

โทรศัพท์ 093-6938739


นายอำนวย นวลกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยูง

โทรศัพท์ 093-5838790


นายสุไลหมาน รายาโส้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาฝาก

โทรศัพท์ 0819703557


นายสุรชัย เพียรกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังโสด

โทรศัพท์ 0810793669


นายจำนูญ หนูโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะลันตา

โทรศัพท์


นายสมบัติ จันทร์บุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี

โทรศัพท์


นางรัชฎาภรณ์ ฐานเหล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนิน

โทรศัพท์ 0890371933


นางวิมล ดามูนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหยีเพ็ง

โทรศัพท์


นายบัญชา แสงไชยศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปอ

โทรศัพท์ 0894743528


นางสาวกรกมล สมผุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังกาอู้

โทรศัพท์


นายสมศักดิ์ โคจีจุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหิน

โทรศัพท์ 0811900956


นายสุวิทย์ ภูดินดาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโละใหญ่

โทรศัพท์


นายวศิน์ธัญญ์ คล่องแคล่ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์

โทรศัพท์


นายมงคล การกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโตนด

โทรศัพท์ 0898738662


นายธรรมยุทธ สุรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังสอด

โทรศัพท์ 081-6269119


นายพรชัย สัสดีเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน

โทรศัพท์ 0872729681


นายชอบ ทับทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระแอะ

โทรศัพท์ 0819597013


นายสมนึก ปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว

โทรศัพท์


นางสาวประจงจิตร สายสำลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนทีมุขาราม

โทรศัพท์


นายบุญยืน เปียตี้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหียน

โทรศัพท์ 0899094843


นางวิไล เดชฤกษ์ปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพระยา

โทรศัพท์ 0872845955


นายสิงหา เพชรหนองชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0998189745


นางวารุณี ไชยสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง

โทรศัพท์ 0895173531


นายประภาส รักด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง

โทรศัพท์ 0848433004


นายอัมพร เอ่งฉ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเหลียว

โทรศัพท์ 081-9685767


นายไพฑูรย์ สนธิเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาประชาคม

โทรศัพท์


นายฉลอง จันทร์เอียด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ

โทรศัพท์


นายศิริชัย รักษายศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาต่อ

โทรศัพท์


นางภัทรอนงค์ กาญจนคลอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยอ

โทรศัพท์ 0935838940


นางสาวทิพย์วรรณ ท่าดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา

โทรศัพท์


นางสาวมนัดดา จิตนุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางโสก

โทรศัพท์ 0887453187


นายคณิต โอทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำทับ

โทรศัพท์ 0857862159


นางสาวลัดดาวัลย์ ปริวัตรพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพรุ

โทรศัพท์


นางอิศรา สุรัสวดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะไทร

โทรศัพท์ 0812739302


นายบุญถิ่น แก้วเซ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านอุดม

โทรศัพท์ 0862820721


นายกริชศิลป์ วรินทร์เวช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานพน

โทรศัพท์ 0813708460


นายนิยม รักษาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา

โทรศัพท์


นายไพโรจน์ ขาวสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดจวน

โทรศัพท์ 0812733150


นายอาจินต์ ภูมาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจูด

โทรศัพท์ 0812714122


นายสุชาติ สุขไกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดง

โทรศัพท์ 0848521273


นายฐาปกร วังบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์

โทรศัพท์ 086 2773571


นายวิราว์ วัฒนกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะจำ

โทรศัพท์ 0810819294


ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ วงศ์ชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปู

โทรศัพท์ 0898669667


นายสุรศักดิ์ จงจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยา

โทรศัพท์ 0805200018


นายดำรง เสดสัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะฮั่ง

โทรศัพท์ 086-2670712


นางสวิตตา วิไลลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเตาะ

โทรศัพท์ 0954288454


นายเฉลย ทองใบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านติงไหร

โทรศัพท์ 0892912997


นายธีระพันธ์ อาสนสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมกรวด

โทรศัพท์ 0849062100


นายเชตุพน ชูมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์

โทรศัพท์


นายสรายุทธ์ หลงขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนนกหว้า

โทรศัพท์ 0892907178


นางสุณี อยู่เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกยาง

โทรศัพท์ 0849317872


นางเจตนิพิฐ ขวัญนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสาคร

โทรศัพท์ 0812721934


นายสุรศักดิ์ หนูพยันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์2

โทรศัพท์ 0895907384


นายอภิชาติ สัญจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควน

โทรศัพท์ 0856900662


นายสุชาติ สาระวารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนต่อ

โทรศัพท์ 0892902569


นายสมศักดิ์ อาหลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเขม้า

โทรศัพท์ 0864812522


นางสาวนิตยา สาระภี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหมาก

โทรศัพท์ 0810822811


นายชัยณรงค์ มาศโอสถ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวง

โทรศัพท์ 0822867891


นางสุปราณี งดงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองรั้ว

โทรศัพท์ 089-4567989


นางพรทิพย์ สัสดีเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยวน

โทรศัพท์ 0810827903


นายประยูร ศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน

โทรศัพท์ 0822807106


นายพิพัฒน์ หวันสู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง

โทรศัพท์


นายกิจจา อยู่เย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดยาว

โทรศัพท์ 0986327454


นางสุพัตรา ศิริรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะไทร

โทรศัพท์ 09-1162-1244


นายทวีศักดิ์ คำมุสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งประสาน

โทรศัพท์ 0810811762


นายจรูญ แสนพันตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม

โทรศัพท์ 0895880953


นายมณี ทองบางพระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาออก

โทรศัพท์


นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑

โทรศัพท์ 081 0851453


นายประเสริฐ นิวาสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่

โทรศัพท์


นายชัชพงษ์ ลีลาสุธานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ

โทรศัพท์ 0895927712


นายกิตติศักดิ์ จงจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่านุ่น

โทรศัพท์ 0847450108


นางจอมขวัญ นครไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาปง

โทรศัพท์ 0817939566


นายวีระกุล กุลแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยูง

โทรศัพท์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2