ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 1


นางพรรณนิภา ไพรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง

โทรศัพท์ 0819702528


นายสุธิพงษ์ ว่องวรานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางยาง

โทรศัพท์ 0848463991


นายชาญณรงค์ ไชยทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนานอน

โทรศัพท์ 0854764397


นายมานะ มีมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิคมประทีป

โทรศัพท์


นางอาวร พราหมเภทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาริการาม

โทรศัพท์ 075298770


นายสุพร ศรสงวนสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพที่ 31

โทรศัพท์ 0898715060


นายสมทบ ศรีเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะมะม่วง

โทรศัพท์ 0862766835


นายสุวิทย์ รอดคืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด

โทรศัพท์ 0831768009


นายสุวิทย์ กังแฮ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกชะแง้

โทรศัพท์ 0954183482


นายวิชัย เพ็ชรแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้ง

โทรศัพท์ 0815384591


นางสุมน ไชยเสนีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนปริง

โทรศัพท์ 0810849688


นายฐโชตณัฏฐ์ ขวัญเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป้อ

โทรศัพท์ 0872772381


นางรุจิเรข ศักดิ์ชัยนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกพิกุล

โทรศัพท์ 0897260201


นายสนทยา ภักดีวานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

โทรศัพท์ 0846263635


นายสมศักดิ์ ทองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ

โทรศัพท์ 081-6767092


นางสาวชวาลา จินดาผ่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

โทรศัพท์ 0817988356


นายสมเกียรติ อมรลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธาราม

โทรศัพท์ 0898670263


นายพงศ์ประพันธ์ เตละกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรี้ย

โทรศัพท์ 0898723290


นายสุรพล มุสิกพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์


นายพรชัย คำนวณศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์

โทรศัพท์ 08-1766-1081


นายมนัส พิพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไทร

โทรศัพท์


นางนงคราญ ตันธนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พรุ

โทรศัพท์ 075259107


นางอรุณศรี บัวขวัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนา

โทรศัพท์ 080-6094896


นายจำเริญ จิตรหลัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหลัก

โทรศัพท์ 0945839464


นางสุดาพร มุสิกพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน

โทรศัพท์ 0897281672


นางธรินทร์รัษฎ์ ทองสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเร็จ

โทรศัพท์ 0899184880


นายประภาส เกตุพงษ์พันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

โทรศัพท์ 0818949424


นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรงาม

โทรศัพท์ 0817196195


นายสัญญา ทองมีขวัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสนฑ์

โทรศัพท์ 081-0894987


นายพิสิทธิ์ สุขรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ

โทรศัพท์ 0896498851


นางจุฬารัตน์ สุขขุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากไพ

โทรศัพท์ 0815979599


นายภิญโญ ยอดทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙

โทรศัพท์ 0831819417


นางปุญณิกา ไกรรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว

โทรศัพท์ 0895859979


นายจีระศักดิ์ นุ่นปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าข้าม

โทรศัพท์ 0987208098


นายอัศวกรณ์ สิทธิศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งรวงทอง

โทรศัพท์ 0872637235


นายวิสุทธิ์ ชายภักตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยก

โทรศัพท์ 0836582129


นายอนุแสน ใจจ้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดทรายทอง

โทรศัพท์ 088-7534954


นายมนัสพงค์ ไชยรุตม์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลม

โทรศัพท์ 0801451848


นางสาวพัชรินทร์ดา นาคพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพญา

โทรศัพท์ 0873870704


นายสนิท หูเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม

โทรศัพท์


นายอาคม บริสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางด้วน

โทรศัพท์ 0819679803


นางเดือนเพ็ญ เจริญฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยวนโปะ

โทรศัพท์ 0869696367


นางรัชฎาภรณ์ ณ พัทลุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแก่

โทรศัพท์ 0895911971


นายศรศักดิ์ สีนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว

โทรศัพท์ 0817885957


นายให้ พลประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า

โทรศัพท์ 0898759135


นายจรูญศักดิ์ โรจน์จิรนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม

โทรศัพท์ 0862761587


นายมณเฑียร โคกเขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักฉีด

โทรศัพท์


นายดำรงค์ วรรณแรก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพัง

โทรศัพท์ 0858822601


นางสาวสุนิตย์ เอ้งฉ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน

โทรศัพท์ 0895958482


นายอัสลามี หนูเบ๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาติง

โทรศัพท์ 0918486450


นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง

โทรศัพท์ 0805207488


นางสุวรินทร์ เดชวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังศิลา

โทรศัพท์ 0869409258


นางเสาวลักษณ์ พลพัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเทศ

โทรศัพท์ 091-8472899


นายอรุณ เมืองสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะเหลียน

โทรศัพท์


นายสุรวิทย์ สุทธิปรีชานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ

โทรศัพท์


นางสาวพิมพ์ประกาย ศรีไตรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท

โทรศัพท์ 075270120


นายวีรยุทธ์ เสียมใหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมสอม

โทรศัพท์


นายรัตน์ ฉิมเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่ง

โทรศัพท์ 0867455655


นายเบญจพล แก้วอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทราย

โทรศัพท์ 0817978208


นางพิมพ์ชนก ประดิษฐานุสรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม

โทรศัพท์


นายธัญญา วิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพิกุล

โทรศัพท์ 0817973590


นายมาโนช โสธารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง

โทรศัพท์


นายธีรศานติ์ กาญจนศรีเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้วน

โทรศัพท์ 0878869057


นางสาวนวพร รอดหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในควน

โทรศัพท์


นายวิรัช เกตุแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

โทรศัพท์ 0878895996


นางสาววันดี โต๊ะดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้

โทรศัพท์ 0846096751


นายเกรียงไกร อุสหกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเป็ด

โทรศัพท์ 0898725424


นายชัยชนะ จิตบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทรายขาว

โทรศัพท์


นายประเสริฐ หนูนุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งค่าย

โทรศัพท์ 0954198384


นายสำเริง ช่วยเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว

โทรศัพท์ 0894738124


นายพงษ์พัฒน์ ศรีรัตนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเคี่ยม

โทรศัพท์ 0819786365


นายคะนึง แก้วอัมพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนยาง

โทรศัพท์ 0896455291


นายพงศักดิ์ จันทรเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนยวน

โทรศัพท์ 0896450750


นายอภิพัฒน์ อภัยรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน

โทรศัพท์ 0869571101


นายณัฐ ลายทองสุก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว

โทรศัพท์


นางสาวสุภาวดี โชติกเสถียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน

โทรศัพท์ 075285104


นายอำนาจ ขันทกาญจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน

โทรศัพท์


นายพงศธร ต่อสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าบันได

โทรศัพท์ 0818950577


นายวิรัตน์ สังขมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนโพธิ์

โทรศัพท์ 0892919636


นางภาวิณี ลีลาชุติพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายายหม่อม

โทรศัพท์ 089-8664058


นายทศพล จงรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโตง

โทรศัพท์


นายฉกาจ ขันชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนานิน

โทรศัพท์ 0876885255


นายประมวล นานช้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจอมไตร

โทรศัพท์ 0835288823


นายบุญรักษ์ รมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร

โทรศัพท์ 0840816517


นางวิรัตน์ รักภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงาม

โทรศัพท์ 0831815052


นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์

โทรศัพท์ 0813703717


นายกฤช กาหยี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมาราม

โทรศัพท์ 0899097685


นางณกมล รอดคืน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปุด

โทรศัพท์ 0901631224


นายประเสริฐศักดิ์ ลักติธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสีนวล

โทรศัพท์


นายปิยะ ลักษณะพริ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรทอง

โทรศัพท์ 083-6586737


นายยวด สุดเม่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางประหลาด

โทรศัพท์ 0847449300


นายภิญโย ชูเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง

โทรศัพท์ 0855713545


นายประนอม ศรัทธาประยูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมงคลสถาน

โทรศัพท์ 0642916615


นายวิเชียร ใจทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยวน

โทรศัพท์ 0869514482


นางสาววีรยา ขำวิชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย

โทรศัพท์ 0862712847


นางกรสิวรรณ์ เธียรโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลำปริง

โทรศัพท์


นางโศภิษฐ์ ไกรแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อง

โทรศัพท์ 0862733881


นายสุรเชฐ นวลศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์

โทรศัพท์ 081-7385779


นายสายันร์ สัตถาภรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก

โทรศัพท์


นางรัตนี ลิ่มพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญ

โทรศัพท์ 0945835961


นายสุชาติ เตี่ยวย่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมาน

โทรศัพท์ 0869412590


นายจักรี ฉิมเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากปรน

โทรศัพท์ 0980147941


นางธิดา วนาสุวรรณวณิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากปรน

โทรศัพท์ 0844414852


นางสาววารัตดา บุญสุด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกหัก

โทรศัพท์ 0814763254


นายนิมิตร ชัยมาดสิริกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้าหวี

โทรศัพท์ -


นางมัลลิกา ช่องสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกอ

โทรศัพท์ 0898732439


นางเสาวภา สมาพงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเสะ

โทรศัพท์ 095-8213802


นายจำรัส เผ่าพิศุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทะเล

โทรศัพท์ 0878827827


นายวรัตน์ หูเขียว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรัก

โทรศัพท์ 0813675684

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2