ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 2


นายฉัตรชัย จันทโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม

โทรศัพท์ 0897389023


นายสมหมาย สุนทรเต็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

โทรศัพท์ 0817976138


นายทรงวิทย์ อาจหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเป้า

โทรศัพท์ 0872747955


นายธีระพงษ์ ปานทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเตียว

โทรศัพท์ 0867469644


นางสาวพนาวรรณ ทองด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่

โทรศัพท์ 0862709342


นายกำจัด จังเม่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสัก

โทรศัพท์ -


นายวิชิต เหล่าตระกูลงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำราบ

โทรศัพท์


นายยุทธนา แก้วรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกลือ

โทรศัพท์ 075-590364


นายอารักษ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์

โทรศัพท์ 084 6279790


นายสุริยา วงษ์มาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ

โทรศัพท์ -


นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะลิบง

โทรศัพท์ 080-1458113


นางสาวสุริยาพร ฮ่องช่วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมดตะนอย

โทรศัพท์ 0873831637


นางปาณิสรา คงคา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระม่วง

โทรศัพท์ 093-5943731


นายภาคภูมิ ชมช่วยธานี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลม

โทรศัพท์ 0800831229


นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวารีวง

โทรศัพท์


นายฉลอง ภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา

โทรศัพท์ 0950687851


นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม

โทรศัพท์ 0810888665


นายวินิจ อัครสุวรรณกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านซื่อ

โทรศัพท์ 0869594612


นายจำนง สุนทรเต็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลุ

โทรศัพท์ 081-9785810


นายคำใบ สุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเตา

โทรศัพท์ 075216577


นายวิเพลิน ชุมพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้ม

โทรศัพท์ -


นางสาววรพัชร เตี่ยวย่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี

โทรศัพท์ 0817880882


นายพรชัย ดาบทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง

โทรศัพท์


นายประสิทธิ์ เนียมแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหมาก

โทรศัพท์ 0810897362


นายประเจียด กิตตินนทิกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่

โทรศัพท์


นางวรรณ์ลี ศรีชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ

โทรศัพท์ 0918266297


นางทิพวรรณ จันดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางดี

โทรศัพท์ 0828341941


นางจิราภา วัจนพิสิฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซา

โทรศัพท์ 0858889687


นางสาวกนกนุช โตสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม

โทรศัพท์ 0824133756


นายชลอ ลัคนาวิวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวิหาร

โทรศัพท์ 0833886595


นางสาวรัตนา สุขขี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนตัง

โทรศัพท์ 0881781245


นายธีระยุทธ ปานสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะปราง

โทรศัพท์


นายสุรินทร์ ส่งแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย

โทรศัพท์ 0895911449


นางสาวการกวิน ศรีเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแพะ

โทรศัพท์


ดร.การกวิน ศรีเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแพะ

โทรศัพท์ 086-9539226


นางวารุณี สัตยากูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์

โทรศัพท์ 0898679715


นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 08620789663


นายโชคดี กลับสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 087-8947095


นายอนันต์ นกแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501)

โทรศัพท์ 0856410196


นายสธร พรมชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากอบ

โทรศัพท์


นายดุสิต รักดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองราโพ

โทรศัพท์


นางมาตา แก้วเซ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง

โทรศัพท์


นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเลียบ

โทรศัพท์ 0815972619


นางสาวจำเนียน นามวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหลาม

โทรศัพท์ 0818912201


นายอำนวย สีใหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขา

โทรศัพท์ 0810802073


นายเกรียงไกร ตันเจี่ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 0854743781


นายประสาท เหมนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม

โทรศัพท์ 0862818354


นายกรศิวัชร์ อินทร์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น

โทรศัพท์ 0898755521


นายสมใจ ชูแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภูรา

โทรศัพท์ 0816765443


นางภาวนา มีมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิทธิโชค

โทรศัพท์ 0819797636


นายพิเศษ คงวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนไทร

โทรศัพท์ 0897286604


นายสง่า วรรณบวร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ

โทรศัพท์


นายสาลัย เทวบิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากแจ่ม

โทรศัพท์ 081798845


นายภูวดล เม่งช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี

โทรศัพท์ 0873888522


นายมารุตต์ ลั่นเต้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด

โทรศัพท์ 085-4785339


นายปรีชา ยอดยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

โทรศัพท์ 0811487274


นายสุธรรม หาขุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลำ

โทรศัพท์ 09-1826-5659


นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพญา

โทรศัพท์ 0918214710


นางสุดคนึง อาจชอบการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง

โทรศัพท์ 0811879310


นางสาววรรณา คล้ายฉิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง

โทรศัพท์ 0813881973


นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมอ

โทรศัพท์ 082-8153880


นายอัมพร หาขุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากอ

โทรศัพท์ 0836450300


นายสุจริต ทองสาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสบ่อ

โทรศัพท์ 0895937859


นายอมร ทองไสย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว

โทรศัพท์ 0872606994


นางสาววิมาลา ทองหนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางค้างคาว

โทรศัพท์ -


นายสุพล กระสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมไทร

โทรศัพท์ 086-2658897


นายอดุลย์ ชูเนตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมมะขาม

โทรศัพท์ 0642736341


นายวิเชษฐ์ เพ็ชรหิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง

โทรศัพท์


นายอภิรัฐ รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตน

โทรศัพท์ 0863891783


นายศรชัย สุขเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุเตย

โทรศัพท์ 0852263005


นายสุวิทย์ ดาวังปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลศรี

โทรศัพท์ 0856645940


นายพีรภัทร ซุ้นสั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายควน

โทรศัพท์ 0895928203


นางสำอาง ทรงกิติพิศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง

โทรศัพท์ 0836953942


นายพิทยา ทองย้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร

โทรศัพท์ 0810791986


นายสุรชัย ชูกระชั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไทร

โทรศัพท์ 0892915940


นายขจรศักดิ์ รามศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผมเด็น

โทรศัพท์ 0650756468


นางฤทัย ช่วยหนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต่อ

โทรศัพท์ 0878823818


นายพิทยา สังยวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ออก

โทรศัพท์ 0937916901


นายสุนทร ประเสริฐกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน

โทรศัพท์ 0980078109


นายติณณ์ รักษามั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุหุน

โทรศัพท์ 0810792549


นายจารุพันธ์ ยงประเดิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสต้นวา

โทรศัพท์ 0892890134


นางวิยะดา บุญชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุจูด

โทรศัพท์ 0819580325


นายสมควร จันทร์เพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดปากเมง

โทรศัพท์


นางจินทนา เหมะรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก

โทรศัพท์ 0810884439


นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ

โทรศัพท์ 0898715573


นายชาตรี ศรีเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาโอน

โทรศัพท์ 0992699686


นายสมพงษ์ เจือกโว้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโตน

โทรศัพท์ 0805256305


นายเฉลิม วัดโคก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิจิก

โทรศัพท์ 0897307417


นายปริญญา เดชทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องลม

โทรศัพท์ 0858805577


นางทัศณีย์ เทพเนียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาง

โทรศัพท์ 0800413083


นายชีระวิทย์ ธนวัฒน์กีรติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่

โทรศัพท์ 0865959199


นางบุรินทร์ นุ่นขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า

โทรศัพท์ 0910345941


นางสาวละมัย แป้นจุลสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา

โทรศัพท์ 0819689348


นางราตรี ผ่องแผ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยภักดี

โทรศัพท์ 086-1200352


นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง

โทรศัพท์


นายพิทักษ์ สัญวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำฉ่า

โทรศัพท์ 0818943523


นายวินิต คงหน่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในปง

โทรศัพท์


นางสาวศิมาฎา เพ็ญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคราม

โทรศัพท์ 0810793120


นายเคลือบ เผือกจีน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางพระ

โทรศัพท์


นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์

โทรศัพท์ 0895917635


นายอนุชิต พงค์เกื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

โทรศัพท์ 0897317565


นางอรทัย เกิดภิบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเมา

โทรศัพท์ 0857822179


นางสาวพนาวรรณ ทองด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่

โทรศัพท์ 0862709342


นายประยงค์ แกล้วกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทอนเหรียน

โทรศัพท์


นางสาวอาภรณ์ เมืองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมวง

โทรศัพท์


นายสุคนธ์ กองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระ

โทรศัพท์ 0887226545


นายดุสิต แก้วระยับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมวน

โทรศัพท์ 0862677612


นายพิทักษ์ จอมเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรบ่วง

โทรศัพท์ 0815376751


นายพงศกร ไพทูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

โทรศัพท์ 0805238919


นางวิภา สังขฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำช้าง

โทรศัพท์ 0861207474


นายกมล เหมือนจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 0899089312


นายธนนนท์ ลดารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ

โทรศัพท์ 0912154814


นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์

โทรศัพท์ 0801427753


นายประภาส นวลใย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นไทร

โทรศัพท์ 087-8851319


นางศศิกานต์ ส่งแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย

โทรศัพท์ 0850825445


นายไพรัตน์ สามัคคี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเลียบ

โทรศัพท์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2