ยินดีต้อนรับ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.ตรัง เขต 2


นายฉัตรชัย จันทโท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชีล้อม

โทรศัพท์ 0897389023


นายสมหมาย สุนทรเต็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

โทรศัพท์ 0817976138


นายทรงวิทย์ อาจหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเป้า

โทรศัพท์ 0872747955


นายไพโรจน์ วัฒนสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเตียว

โทรศัพท์ 0872729358


นายกำจัด จังเม่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสัก

โทรศัพท์ -


นายอารักษ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์

โทรศัพท์ 084 6279790


นายสุริยา วงษ์มาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ

โทรศัพท์ -


นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะลิบง

โทรศัพท์ 080-1458113


นางสาวสุริยาพร ฮ่องช่วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมดตะนอย

โทรศัพท์ 0873831637


นางปาณิสรา คงคา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระม่วง

โทรศัพท์ 093-5943731


นางสาวณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลม

โทรศัพท์ 0810888665


นายสอ้าน กูมุดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแตะหรำ

โทรศัพท์ 084-8399170


นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวารีวง

โทรศัพท์


นางสำอาง ทรงกิติพิศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา

โทรศัพท์ 0814771830


นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม

โทรศัพท์ 0898715573


นายจำนง สุนทรเต็ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลุ

โทรศัพท์ 081-9785810


นายคำใบ สุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเตา

โทรศัพท์ 075216577


นายวิโรจน์ จับปรั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าส้ม

โทรศัพท์ 0878851761


นางสาววรพัชร เตี่ยวย่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนธานี

โทรศัพท์ 0817880882


นายพรชัย ดาบทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง

โทรศัพท์


นายประสิทธิ์ เนียมแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหมาก

โทรศัพท์ 0810897362


นายประเจียด กิตตินนทิกร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุใหญ่

โทรศัพท์


นางวรรณ์ลี ศรีชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ

โทรศัพท์ 0918266297


นายวิเพลิน ชุมพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำฉา

โทรศัพท์ -


นายจรรยา ส่งศรีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางดี

โทรศัพท์ 0954299847


นางจิราภา วัจนพิสิฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซา

โทรศัพท์ 0858889687


นางบุรินทร์ นุ่นขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนอารี

โทรศัพท์


นางสาวกนกนุช โตสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม

โทรศัพท์ 0824133756


นายปริญญา เดชทองคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคีรีวิหาร

โทรศัพท์


นายชลอ ลัคนาวิวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ

โทรศัพท์ 0833886595


นางสาวรัตนา สุขขี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนตัง

โทรศัพท์ 0881781245


นายสุรินทร์ ส่งแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย

โทรศัพท์ 0895911449


นายภูวดล เม่งช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแพะ

โทรศัพท์ 0873888522


นายโชคดี กลับสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 087-8947095


นายอนันต์ นกแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501)

โทรศัพท์ 0856410196


นายสธร พรมชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากอบ

โทรศัพท์


นายดุสิต รักดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองราโพ

โทรศัพท์


นางมาตา แก้วเซ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง

โทรศัพท์


นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเลียบ

โทรศัพท์ 0815972619


นางสาวจำเนียน นามวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหลาม

โทรศัพท์ 0818912201


นายภูวเนศวร์ จันทรมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขา

โทรศัพท์ 0615925196


นายเกรียงไกร ตันเจี่ย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสมะม่วง

โทรศัพท์


นายประสาท เหมนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนาราม

โทรศัพท์ 0862818354


นายกรศิวัชร์ อินทร์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น

โทรศัพท์ 0898755521


นายธนนนท์ ลดารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า)

โทรศัพท์ 0912154814


นายสมใจ ชูแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำภูรา

โทรศัพท์ 0816765443


นางสาวภาวนา ดำเกาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิทธิโชค

โทรศัพท์ 0819797636


นายพิเศษ คงวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนไทร

โทรศัพท์ 0897286604


นายอำนวย สีใหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพราย

โทรศัพท์ 0810802073


นายสง่า วรรณบวร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ

โทรศัพท์


นายสาลัย เทวบิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากแจ่ม

โทรศัพท์ 081798845


นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรสามัคคี

โทรศัพท์ 08620789663


นายสุชาติ ธานีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด

โทรศัพท์


นายปรีชา ยอดยิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา

โทรศัพท์ 0811487274


นายอุดม กลับขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลำ

โทรศัพท์ 0831725212


นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพญา

โทรศัพท์ 0918214710


นางสุดคนึง อาจชอบการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง

โทรศัพท์ 0811879310


นายวรัญญู ฉิมเพชร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง

โทรศัพท์ 081-3708455


นางทิพวรรณ จันดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมอ

โทรศัพท์ 0828341941


นายอัมพร หาขุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากอ

โทรศัพท์ 0836450300


นายสุจริต ทองสาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสบ่อ

โทรศัพท์ 0895937859


นายอมร ทองไสย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว

โทรศัพท์ 0872606994


นางสาววิมาลา ทองหนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางค้างคาว

โทรศัพท์ -


นายสุพล กระสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมไทร

โทรศัพท์ 086-2658897


นายอดุลย์ ชูเนตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมมะขาม

โทรศัพท์ 0642736341


นายวิเชษฐ์ เพ็ชรหิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง

โทรศัพท์


นายอภิรัฐ รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโตน

โทรศัพท์


นายศรชัย สุขเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุเตย

โทรศัพท์ 0852263005


นายสุชาติ บรรจงการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลศรี

โทรศัพท์ 0817474264


นายพีรภัทร ซุ้นสั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสายควน

โทรศัพท์ 0895928203


นางวิภาภรณ์ ตาเดอิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง

โทรศัพท์ 0813575502


นายพิทยา ทองย้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร

โทรศัพท์ 0810791986


นายสุรชัย ชูกระชั้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไทร

โทรศัพท์ 0892915940


นายขจรศักดิ์ รามศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผมเด็น

โทรศัพท์ 0650756468


นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต่อ

โทรศัพท์ 0850694936


นายพิทยา สังยวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ออก

โทรศัพท์ 0937916901


นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉางหลาง

โทรศัพท์ 082-8153880


นายสุนทร ประเสริฐกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อหิน

โทรศัพท์ 0980078109


นายติณณ์ รักษามั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดุหุน

โทรศัพท์ 0810792549


นายจารุพันธ์ ยงประเดิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสต้นวา

โทรศัพท์ 0892890134


นางฤทัย ช่วยหนู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวหิน

โทรศัพท์ 0878823818


นายสุวิทย์ ดาวังปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุจูด

โทรศัพท์ 0856645940


นายสุธรรม หาขุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไม้ฝาด

โทรศัพท์


นายสมควร จันทร์เพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดปากเมง

โทรศัพท์


นายบุญชิต ชูชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก

โทรศัพท์


นายสง่า พิรามวิทวัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ

โทรศัพท์


นายชาตรี ศรีเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาโอน

โทรศัพท์ 0992699686


นายสมพงษ์ เจือกโว้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโตน

โทรศัพท์ 0805256305


นายเฉลิม วัดโคก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิจิก

โทรศัพท์ 0897307417


นายญาณพนธ์ เต็มสังข์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องลม

โทรศัพท์ 0848481228


นางทัศณีย์ เทพเนียม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาง

โทรศัพท์ 0800413083


นายศุภโชค สินกั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่

โทรศัพท์ 0807108479


นายวินิจ อัครสุวรรณกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า

โทรศัพท์


นายวีระจิตร ชนสูงเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขา

โทรศัพท์ 0828104376


นางสาวละมัย แป้นจุลสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังเขา

โทรศัพท์ 0819689348


นายเหิม ช่วยมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องหาร

โทรศัพท์


นางราตรี ผ่องแผ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยภักดี

โทรศัพท์ 086-1200352


นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง

โทรศัพท์


นายพิทักษ์ สัญวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำฉ่า

โทรศัพท์ 0818943523


นายสวาส เจ้ยทองศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในปง

โทรศัพท์ 0817883553


นางสาวศิมาฎา เพ็ญศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคราม

โทรศัพท์ 0810793120


นายเคลือบ เผือกจีน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางพระ

โทรศัพท์


นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์

โทรศัพท์ 0895917635


นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

โทรศัพท์


นางอรทัย เกิดภิบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเมา

โทรศัพท์ 0857822179


นางอำไพ นุ่นเอียด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่

โทรศัพท์ 086-6953019


นางสาวอาภรณ์ เมืองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมวง

โทรศัพท์


นายสุคนธ์ กองแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาพระ

โทรศัพท์ 0887226545


นายปิยวัฒน์ บูรณ์เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหนองกก

โทรศัพท์


นายดุสิต แก้วระยับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมวน

โทรศัพท์ 0862677612


นายพิทักษ์ จอมเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรบ่วง

โทรศัพท์ 0815376751


นางวารุณี สัตยากูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนหนองยาง

โทรศัพท์ 0898679715


นายพงศกร ไพทูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

โทรศัพท์ 0805238919


นางวิภา สังขฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำช้าง

โทรศัพท์ 0861207474


นายประภาส นวลใย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสมอ

โทรศัพท์ 087-8851319


นายกมล เหมือนจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว

โทรศัพท์ 0899089312


นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์

โทรศัพท์ 0801427753


นางภัทรานิษฐ์ บุญยวีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นไทร

โทรศัพท์


นางศศิกานต์ ส่งแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย

โทรศัพท์ 0850825445


นายไพรัตน์ สามัคคี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกเลียบ

โทรศัพท์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed by Sumphan Phimphim ITEC Nongkhai2