ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21


นายศักดาเดช ทาซ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ

โทรศัพท์


นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม

โทรศัพท์ -


นายสุริยงค์ ทะแพงพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

โทรศัพท์


นายธวัชชัย เหมวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 0981031670


นายไสว จันทร์อ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา

โทรศัพท์ 0821141728


นายวิทยา ทัศมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม

โทรศัพท์ 08-0179-6667


นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร
ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 085-7431895


นายชวนะ ทวีอุทิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา

โทรศัพท์ 0885390490


นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำพิทยาคม

โทรศัพท์


นายวินิจ ชานุชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซกา

โทรศัพท์


นายเถลิง ศรีนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา

โทรศัพท์ 086 2370365


นายปราโมทย์ คำเพชรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 082-1011900


นายอมรเทพ วิภาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล

โทรศัพท์ 0956623011


นายเดชา แสงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0819659923


นายอดุลย์ พรมวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

โทรศัพท์


นายอาทิตย์ อัมไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์


นายประวิน แก้วดวงแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม

โทรศัพท์


นายดิเรก โพธิ์สว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

โทรศัพท์


นายไสว พลพุทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม

โทรศัพท์ 0898620374


นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา

โทรศัพท์ 0878544034


นายสุรจิตย์ ผิวงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา

โทรศัพท์ 0818725841


นายประภาส ศรีสุพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร

โทรศัพท์ 0817493097


นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์


นายนุชา อินทรสูต
ผู้อำนวยการโรงเรียนหินโงมพิทยาคม

โทรศัพท์


นายธเนตร มีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนกวนวันวิทยา

โทรศัพท์


นายไพศาล พิลารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

โทรศัพท์


นายชนาวุธ ประทุมชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา

โทรศัพท์ 090-8560499


นายพงษ์พร อินพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา

โทรศัพท์


นายสมพงษ์ โสภิณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ

โทรศัพท์ 081-9649994


นายวิสิทธิ์ คำพูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนถ่อนวิทยา

โทรศัพท์


นายชาตรี เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม

โทรศัพท์


นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนางพิทยาคม

โทรศัพท์ 042-014470


นายชาตรี จันทน์ต้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

โทรศัพท์


นายนิพนธ์ ป้องโกเซ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซิมพิทยาคม

โทรศัพท์ 0857488463


นายลำเพย พิเคราะห์แนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม

โทรศัพท์


นายอาทิต กันธินาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

โทรศัพท์ 0817801526


นายสมพงศ์ นารีบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์

โทรศัพท์ 0894185645


นายพิทักษ์ ตุ้มมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร

โทรศัพท์


นายจิตการ หนูจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว

โทรศัพท์ 081-3209865


นายคมสัน ชัยจักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม

โทรศัพท์ 0878675566


นายไพรัตน์ แดนขนบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์

โทรศัพท์ 0819652380


นายวีรยุทธ ชานัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมวิทยา

โทรศัพท์ 0956685599


นายวิษณุ อึ้งตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม

โทรศัพท์


นายบุญมี พาพิมพ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยวิทยา

โทรศัพท์ 0810487668


นายสุริยา มะโยธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางพิทยาคม

โทรศัพท์ 0818715219


นายประจักษ์ ประจิมทิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 081-3695757


นายรังสรรค์ จันทจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม

โทรศัพท์ 042530618


นายทวีศักดิ์ มาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม

โทรศัพท์ 081-7683921


นายศุภกิต ถิ่นทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม

โทรศัพท์ 042019507


นายเฉลียว สรสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม

โทรศัพท์ 0812637876