ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21


นายศักดาเดช ทาซ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงกาฬ

โทรศัพท์


นายโชคชัย ชินโณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม

โทรศัพท์ -


นายสุรชัย ไกรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม

โทรศัพท์ 0905922998


นายธวัชชัย เหมวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 0981031670


นายประภาส ศรีสุพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา

โทรศัพท์ 0817493097


นายไสว จันทร์อ้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา

โทรศัพท์ 0821141728


นายวิทยา ทัศมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม

โทรศัพท์ 08-0179-6667


นายสุรสิทธิ์ สิทธิอมร
ผู้อำนวยการโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 085-7431895


นายชวนะ ทวีอุทิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีชมภูวิทยา

โทรศัพท์ 0885390490


นายสากล รักชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนคำพิทยาคม

โทรศัพท์


นายจิรศักดิ์ แก้ววันทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0813805969


นายวินิจ ชานุชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซกา

โทรศัพท์


นายเถลิง ศรีนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหิ้งพิทยา

โทรศัพท์ 086 2370365


นางอุบลวรรณ ขอดคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกก่ามวิทยา

โทรศัพท์ 0956703228


นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์


นายอมรเทพ วิภาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล

โทรศัพท์ 0956623011


นายประทิน ไชโสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0812606996


นายอดุลย์ พรมวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากคาดพิทยาคม

โทรศัพท์


นายอาทิตย์ อัมไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์


นายประวิน แก้วดวงแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมสนุกพิทยาคม

โทรศัพท์


นายไสว พลพุทธา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม

โทรศัพท์ 0610959660


นางศศิธร วงศ์ชาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม

โทรศัพท์ 0895730399


นายปราโมทย์ คำเพชรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวิไลวิทยา

โทรศัพท์ 082-1011900


นายสุรจิตย์ ผิวงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูทอกวิทยา

โทรศัพท์ 0818725841


นายเดชา แสงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุ่งคล้านคร

โทรศัพท์ 0819659923


นางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร

โทรศัพท์


นายเฉลียว สรสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0812637876


นายสุระสิทธิ์ คะลีล้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา

โทรศัพท์


นายวีรยุทธ ชานัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ

โทรศัพท์ 0956685599


นายไพศาล พิลารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม

โทรศัพท์


นายอภิชาติ ภูประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนถ่อนวิทยา

โทรศัพท์ 0902596451


นายสมชัย การมาโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม

โทรศัพท์


นายพนัสเทพ กุลวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนางพิทยาคม

โทรศัพท์ 0899379667


นายราชันต์ ทิพยโสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนเดื่อวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0918629485


นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

โทรศัพท์ 0878544034


นายธเนตร มีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซิมพิทยาคม

โทรศัพท์


นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากสวยพิทยาคม

โทรศัพท์ 042-014470


นายรังสรรค์ จันทจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

โทรศัพท์ 042015117


นายพงษ์พร อินพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์

โทรศัพท์


นายอาทิต กันธินาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบงพิทยาคาร

โทรศัพท์ 0817801526


นายคมสัน ชัยจักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว

โทรศัพท์ 0878675566


นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม

โทรศัพท์ 0951693486


นายสุธินันท์ ภักดีวุฒิ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์

โทรศัพท์ 089-7131692


นายวิษณุ อึ้งตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังคมวิทยา

โทรศัพท์


นายมหันต์ เวทไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม

โทรศัพท์ 0813601898


นายชนาวุธ ประทุมชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำสวยวิทยา

โทรศัพท์ 0615589795


นายอารมณ์ ศรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางพิทยาคม

โทรศัพท์ 0857479515


นายนิพนธ์ ป้องโกเซ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 0857488463


นายสุทธิเกียรติ พันธ์เสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม

โทรศัพท์ 065493991


นายทวีศักดิ์ มาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบดีพิทยาคม

โทรศัพท์ 081-7683921


นายศุภกิต ถิ่นทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม

โทรศัพท์ 042019507


นายสุริยา มะโยธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม

โทรศัพท์ 0818715219