นายธเนตร มีรัตน์
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


นายสมชัย การมาโส
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม


นายมหันต์ เวทไธสง
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม


นายไสว จันทร์อ้วน
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา


นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม


นายชนาวุธ ประทุมชาติ
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


นายอารมณ์ ศรีแสง
โรงเรียนฝางพิทยาคม


นางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง
โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร