นายอารมณ์ ศรีแสง
โรงเรียนฝางพิทยาคม


นายวิษณุ อึ้งตระกูล
โรงเรียนสังคมวิทยา


นายสมชัย การมาโส
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม


นายเดชา แสงจันทร์
โรงเรียนบุ่งคล้านคร


นายพนัสเทพ กุลวงษ์
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


นายสุริยา มะโยธี
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย


นายธเนตร มีรัตน์
โรงเรียนเซิมพิทยาคม