นายโชคชัย ชินโณ
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม


นายมหันต์ เวทไธสง
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม


นายรังสรรค์ จันทจร
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


นายประทิน ไชโสดา
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


นายเฉลียว สรสิทธิ์
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร


นายไพศาล พิลารักษ์
โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม


นายพงษ์พร อินพินิจ
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์


นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม