นายเถลิง ศรีนนท์
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา


นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร


นายพงษ์พร อินพินิจ
โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา


นายสุริยา มะโยธี
โรงเรียนฝางพิทยาคม


นายรังสรรค์ จันทจร
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


นายนุชา อินทรสูต
โรงเรียนหินโงมพิทยาคม


นายจิตการ หนูจันทร์
โรงเรียนพานพร้าว


นายอดุลย์ พรมวัง
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม