นายเดชา แสงจันทร์
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


นายไสว พลพุทธา
โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม


นายวีรยุทธ ชานัย
โรงเรียนสังคมวิทยา


นายลำเพย พิเคราะห์แนะ
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม