นายคมสัน ชัยจักร์
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม


นายสุริยา มะโยธี
โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม


นายวีรยุทธ ชานัย
โรงเรียนสังคมวิทยา


นายศักดาเดช ทาซ้าย
โรงเรียนบึงกาฬ


นายจิตการ หนูจันทร์
โรงเรียนพานพร้าว


นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


นายอาทิต กันธินาม
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


นายธวัชชัย เหมวงษ์
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์