นายชวนะ ทวีอุทิศ
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา


นายอภิชาติ ภูประเสริฐ
โรงเรียนถ่อนวิทยา


นายประทิน ไชโสดา
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร


นายพิทักษ์ ตุ้มมี
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร


นายรังสรรค์ จันทจร
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา


นายพงษ์พร อินพินิจ
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์


นางศศิธร วงศ์ชาลี
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


นายปราโมทย์ คำเพชรดี
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา