นายธวัชชัย เหมวงษ์
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์


นายอาทิตย์ อัมไพ
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


นายเดชา แสงจันทร์
โรงเรียนบุ่งคล้านคร


นายสุรชัย ไกรรัตน์
โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม


นางอุบลวรรณ ขอดคำ
โรงเรียนโสกก่ามวิทยา


นายสมพงศ์ นารีบุตร
โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์


นายวิสิทธิ์ คำพูล
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม


นายมหันต์ เวทไธสง
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม