นายเถลิง ศรีนนท์
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา


นายธวัชชัย เหมวงษ์
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์


นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


นายประภาส ศรีสุพล
โรงเรียนพรเจริญวิทยา


นายบุญมี พาพิมพ์
โรงเรียนน้ำสวยวิทยา


นายอาทิตย์ อัมไพ
โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


นายทวีศักดิ์ มาลา
โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม


นายอดุลย์ พรมวัง
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม