นายสุรจิตย์ ผิวงาม
โรงเรียนภูทอกวิทยา


นายสมคิด มหาเสนา
โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา


นายธวัช บรรเลงรมย์
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร


นายพงษ์พร อินพินิจ
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์


นายเถลิง ศรีนนท์
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา


นายอมรเทพ วิภาวิน
โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล


นายปราโมทย์ คำเพชรดี
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา


นายโชคชัย ชินโณ
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม