นายอาทิต กันธินาม
โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร


นางศศิธร วงศ์ชาลี
โรงเรียนนาดีพิทยาคม


นายประภาส ศรีสุพล
โรงเรียนพรเจริญวิทยา


นายวินิจ ชานุชิต
โรงเรียนเซกา


นายวีระศักดิ์ มาตย์นอก
โรงเรียนหนองนางพิทยาคม


นายมหันต์ เวทไธสง
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม


นายชนาวุธ ประทุมชาติ
โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา


นายอารมณ์ ศรีแสง
โรงเรียนฝางพิทยาคม