ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
โสภาพร พูดเพราะ
เบญจมราชูทิศ

โทรศัพท์ 0857839570


จิระพร ภู่ขำ
เบญจมราชูทิศ

โทรศัพท์ 0895873908


สุมาลี ใบธน
เบญจมราชูทิศ

โทรศัพท์ 0895938847


วิทยา ชุมหล่อ
กัลยาณีศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0862938193


ชำนาญ นำนาผล
ปากพูน

โทรศัพท์ 0872647922


นายชญตว์ ยอดเพ็ชร
เมืองนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0814166419


นางสุนิตา คงทอง
โยธินบำรุง

โทรศัพท์ 0831725979


อดิศักดิ์ เชาวนวาที
ตรีนิมิตรวิทยา

โทรศัพท์ 0815353650


วารุณี ภูริวัฒนกุล
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0806482279


lol loll
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0874123698


รัชนี สุทธิสงค์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0894681220


พรยมณ ยิ่งยงค์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0854780025


พลากร จะนะ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0895993685


พิมทัย มหาอุป
พรหมคีรีพิทยาคม

โทรศัพท์ 0862702890


pimthai mahaoop
พรหมคีรีพิทยาคม

โทรศัพท์ 0862702890


พวงทิพย์ ประจุคมน์ผล
บ้านเกาะวิทยา

โทรศัพท์ 0872681094


นายสราวุธ กำราญศึก
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075374794


พิรุณพร ศิริภักดิ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0807041415


พิรุณพร ศิริภักดิ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0807041415


ปรียาวดี ศิริพงศ์
ฉวางรัชดาภิเษก

โทรศัพท์ 0810997839


นายอดิศร รอดเหลื่อม
ละอายพิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 0901560161


พัชรินทร์ ปรีชา
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

โทรศัพท์ 0895886412


วาสนา รัตนบุรี
นางเอื้อยวิทยา

โทรศัพท์ 0892924662


ทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
เชียรใหญ่

โทรศัพท์ 0840574440


บุศรา ยกล้วน
เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0810972797


นายภานิวัฒน์ ฮั้นตระกูล
ธัญญาวดีศึกษา

โทรศัพท์ 0872818524


สุดารัตน์ ขวัญแก้ว
ชะอวดวิทยาคาร

โทรศัพท์ 075381366


นางสาวจงดี ศรีอินทร์
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

โทรศัพท์ 0800404647


ศุภชัย เอียดดำ
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

โทรศัพท์ 0888246748


พระกรีฑา ศรีใส
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

โทรศัพท์ 0819563190


พระกรีฑา ศรีใส
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ

โทรศัพท์ 0819563190


ว่าที่ร้อยตรีวงศ์วรรธนกร คงชนะ
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

โทรศัพท์ 075-521052


ธรณ์เทพ ชำนาญ
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

โทรศัพท์ 093811798


สุจิรา บัวสาม
โมคลานประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0872646342


พัชรี เทพทอง
สระแก้วรัตนวิทย์

โทรศัพท์ 0857962122


อริตา อักษรพันธ์
ทุ่งสง

โทรศัพท์ 0901542084


ภัทรพล ทองเนื้ออ่อน
ทุ่งสง

โทรศัพท์ 0936974517


jantrarat chaidech
สตรีทุ่งสง

โทรศัพท์ 0866838263


นายอนุชน สุรพงศามาศ
สตรีทุ่งสง

โทรศัพท์ 0864703779


จิตติมา จู้ทิ่น
ทุ่งสงวิทยา

โทรศัพท์ 0835069025


วิเชียร วงศ์แก้ว
ทุ่งสงวิทยา

โทรศัพท์ 0817377859


กัมปนาท คงฤทธิ์
ทุ่งสงวิทยา

โทรศัพท์ 0876259474


ยุพดี เดชเดโช
ทุ่งสงสหประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0884417998


ผกามาส สิงหพันธุ์
ก้างปลาวิทยาคม

โทรศัพท์ 0866918339


สุธรรม กรุงไกรจักร
ก้างปลาวิทยาคม

โทรศัพท์ 0898758004


mawadee rattananupap
นาบอน

โทรศัพท์ 0822777319


วิลัยภรณ์ ชำนาญกิจ
นาบอน

โทรศัพท์ 0878882846


นายจำนงค์ ชัยเพ็ชร
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 0833966634


เออออ แออออออออออ
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 0990095454


พระกรีฑา ศรีใส
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 0819563190


พระกรีฑา ศรีใส
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 0819563190


พระกรีฑา ศรีใส
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 0819563190


พระกรีฑา ศรีใส
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 0819563190


พระกรีฑา ศรีใส
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 0819563190


อุไรวรรณ ชอบพจน์
กรุงหยันวิทยาคาร

โทรศัพท์ 075758035


ปิยนุช ทองรอด
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 075489775


สิทธิรัก ศิขิวัฒน์
เสม็ดจวนวิทยาคม

โทรศัพท์ 0894696299


นิภาพรรณ กะตากูล
ปากพนัง

โทรศัพท์ 0819563122


พชร จันทร์สุวรรณ์
ปากพนัง

โทรศัพท์ 0858870270


สุวัชร บุญชูดวง
สตรีปากพนัง

โทรศัพท์ 0810846764


อิสริยา หนูเสน
สตรีปากพนัง

โทรศัพท์ 0869543121


นางสาวสุพวงรัตน์ ไชยฉิม
โศภนคณาภรณ์

โทรศัพท์ 0894935510


เชิดพงศ์ ราชสมบัติ
อินทร์ธานีวิทยาคม

โทรศัพท์ 0897662716


ลาลิวัลย์ รอดบัวทอง
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

โทรศัพท์ 0812701993


เด็กหญิงมัณฑนา สังคะวังค์
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

โทรศัพท์ 0872822089


นางจันทร์พร ผาดศรี
คีรีราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์ 0861530927


สุภาณี พรหมราช
ควนเกยสุทธิวิทยา

โทรศัพท์ 0810825939


นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการ
ตระพังพิทยาคม

โทรศัพท์ 0908814838


นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรือง
สิชลคุณาธารวิทยา

โทรศัพท์ 0892947148


จิตรา เภรีพาส
ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

โทรศัพท์ 0860033418


สรญา เพชรรัตน์
สิชลประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0811894123


สุเมธ ทองมัง
สิชลประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0884459438


สุริยา อินทุ่ม
เทพราชพิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 0857959905


สุภาณี คงแข็ง
เทพราชพิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 0936271063


ศรัณย์ภัทร์ ไตรสุวรรณ
ขนอมพิทยา

โทรศัพท์ 0840614917


จุติพันธุ์ สุทธิช่วย
ขนอมพิทยา

โทรศัพท์ 0828092489


อมรรัตน์ เกิดเกตุ
ท้องเนียนคณาภิบาล

โทรศัพท์ 0835939525


ไพโรจน์ มากจันทร์
หัวไทรบำรุงราษฎร์

โทรศัพท์ 075389489


เด็กหญิงฐิยดา เพ็ชรศรีทอง
หัวไทรบำรุงราษฎร์

โทรศัพท์ 0857941310


เรืองเดช วิชัยดิษฐ
หัวไทรบำรุงราษฎร์

โทรศัพท์ 0935782064


ณัฐธิดา แสงวิมาน
แหลมราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0816783271


ผการัตน์ พูลจันทร์
ทรายขาววิทยา

โทรศัพท์ 0836443412


เฉลิม เพ็ชรชณะ
เขาพังไกร

โทรศัพท์ 0896919836


อมรศักดิ์ บุญวงศ์
บางขันวิทยา

โทรศัพท์ 0887528239


นางกฤติยา สุขเรือง
วังหินวิทยาคม

โทรศัพท์ 0867406301


นางพัชราภรณ์ ไชยศร
วังหินวิทยาคม

โทรศัพท์ 0895920251


นางกฤติยา สุขเรือง
วังหินวิทยาคม

โทรศัพท์ 0867406301


พระกรีฑา ศรีใส
วังหินวิทยาคม

โทรศัพท์ 0819563190


นายสันติชัย ไตรเมศ
ประสาธน์ราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 088-3861502


ปณิดล ปานช่วย
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์

โทรศัพท์


พิชัย มีล่อง
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์

โทรศัพท์ 0846869293


นางสาวโสภิตา ทองจำรัส
เฉลิมราชประชาอุทิศ

โทรศัพท์ 0813407649


นางสาวถวิล แซ่เดี่ยว
เฉลิมราชประชาอุทิศ

โทรศัพท์ 0810812283


นางอุษณีษ์ จันทร์สุวรรณ
เฉลิมราชประชาอุทิศ

โทรศัพท์ 081-8911726


ปิยนันท์ ยิ่งคำนึง
พระพรหมพิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 075378181


กนกพร เล่นทัศน์
คงคาประชารักษ์

โทรศัพท์ 0869474939


ศรีรักษ์ เรืองรัตน์
นบพิตำวิทยา

โทรศัพท์ 0819584180


ศิริชัย นรินทร์
ช้างกลางประชานุกูล

โทรศัพท์ 0899727273


ยุภาวดี สมวงศ์
ช้างกลางประชานุกูล

โทรศัพท์ 0800401146


ยุภาวดี สมวงศ์
ช้างกลางประชานุกูล

โทรศัพท์ 0800401146


อุดร รักขะนาม
ทางพูนวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0824210959


กรรณิกา ดุลย์เภรี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0840637663


บัญชา เกตุวงค์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0857817484


พระกรีฑา ศรีใส
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0819563190


พระกรีฑา ศรีใส
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0819563190


พระกรีฑา ศรีใส
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0819563190


พระกรีฑา ศรีใส
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0819563190


พระกรีฑา ศรีใส
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 0819563190


วันทนีย์ หอยสกุล
พัทลุง

โทรศัพท์ 0817981380


ณัฐ นนทะเสน
สตรีพัทลุง

โทรศัพท์ 0887907529


ณัฐ นนทะเสน
สตรีพัทลุง

โทรศัพท์ 0887907529


Nat Nonthasen
สตรีพัทลุง

โทรศัพท์ 0887907529


ณัฐกานต์ ดำจำนงค์
สตรีพัทลุง

โทรศัพท์ 0807131483


ณัฐกานต์ ดำจำนงค์
สตรีพัทลุง

โทรศัพท์ 0807131483


นางสาวนิศาชล สูบผอม
พัทลุงพิทยาคม

โทรศัพท์ 0869591782


จักรกฤษณ์ นิลรักษา
พัทลุงพิทยาคม

โทรศัพท์ 0872753616


บุญเลิศ สืบประดิษฐ์
ประภัสสรรังสิต

โทรศัพท์ 0817667279


นางอารีรัตน์ เมืองสง
วชิรธรรมสถิต

โทรศัพท์ 0887902293


คำรน ทิพพลชัย
กงหราพิชากร

โทรศัพท์ 0862938519


คำรน ทิพพลชัย
กงหราพิชากร

โทรศัพท์ 0862938519


กาญจนา นุ่นเกลี้ยง
ชะรัดชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 0894722168


หัสหมะ มุเส็มสะเดา
เขาชัยสน

โทรศัพท์ 0892950443


ดรุณี จันทร
เขาชัยสน

โทรศัพท์ 074691187


ดรุณี จันทร
เขาชัยสน

โทรศัพท์ 074691187


ชวนพิศ วีระวงศ์
ตะโหมด

โทรศัพท์ 0831712335


หทัยทิพย์ ไชยรัตน์
ประชาบำรุง

โทรศัพท์ 0897337634


chokchai malamai
โรงเรียนควนขนุน

โทรศัพท์ 0873922338


พรหัทดา จินา
ควนขนุน

โทรศัพท์ 0852386499


เกสร มาละมัย
ควนขนุน

โทรศัพท์ 0814289787


สุมล เขียวอุ้ย
พนางตุง

โทรศัพท์ 0862932669


นงเยาว์ สุคตะ
ดอนศาลานำวิทยา

โทรศัพท์ 0892992825


wilarat raktham
ปัญญาวุธ

โทรศัพท์ 0879670984


ปริยาภัทร ช้างกลาง
หารเทารังสีประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0867408797


สุกัญญา อินทนะนก
หารเทารังสีประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0815420008


Sakorn Choomsen
หารเทารังสีประชาสรรค์

โทรศัพท์ 086-2871157


เสาด๊ะ หีมโตะเตะ
ปากพะยูนพิทยาคาร

โทรศัพท์ 0898694411


ปรัศมา เส็นติหย๊ะ
มัธยมเกาะหมาก

โทรศัพท์ 0897348647


ปรัศมา เส็นติหย๊ะ
มัธยมเกาะหมาก

โทรศัพท์ 0897348647


นางสาวอ้อยใจ ขุนกำแหง
ศรีบรรพตพิทยาคม

โทรศัพท์ 074689082


นางสาวอ้อยใจ ขุนกำแหง
ศรีบรรพตพิทยาคม

โทรศัพท์ 0848549824


นางสุภาพร ปานเพชร
ตะแพนพิทยา

โทรศัพท์ 0828219461


ประจวบ นวลมะโน
บางแก้วพิทยาคม

โทรศัพท์ 074616380


อุไร นิตย์ปราณ
ป่าพะยอมพิทยาคม

โทรศัพท์ 0844472031


กนิษฐา ศรีทองช่วย
ป่าพะยอมพิทยาคม

โทรศัพท์ 0819300350

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed ITEC Nongkhai2