ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
โสภาพร พูดเพราะ
เบญจมราชูทิศ

โทรศัพท์ 075348006


จิระพร ภู่ขำ
เบญจมราชูทิศ

โทรศัพท์ 075348006


สุมาลี ใบธน
เบญจมราชูทิศ

โทรศัพท์ 075348006


วิทยา ชุมหล่อ
กัลยาณีศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075356137


วิทยา ชุมหล่อ
กัลยาณีศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075356137


สมคะเณ ภิรมย์รักษ์
ปากพูน

โทรศัพท์ 075774022


นายชญตว์ ยอดเพ็ชร
เมืองนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075764131


Suphattha Wandee
เมืองนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075764131


นางสุนิตา คงทอง
โยธินบำรุง

โทรศัพท์ 075313272


นิธิมา พรมจันทร์
โยธินบำรุง

โทรศัพท์ 075313272


อดิศักดิ์ เชาวนวาที
ตรีนิมิตรวิทยา

โทรศัพท์ 399095


อารี ใจเย็น
ตรีนิมิตรวิทยา

โทรศัพท์ 399095


ภูดิศ หนูคง
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

โทรศัพท์ 347289


มูฮัมหมัด โต๊ะเจ๊ธ
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

โทรศัพท์ 347289


วารุณี ภูริวัฒนกุล
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075399123


lol loll
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075399123


รัชนี สุทธิสงค์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075399123


พรยมณ ยิ่งยงค์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075399123


พลากร จะนะ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075399123


พิมทัย มหาอุป
พรหมคีรีพิทยาคม

โทรศัพท์ 396136


pimthai mahaoop
พรหมคีรีพิทยาคม

โทรศัพท์ 396136


พวงทิพย์ ประจุคมน์ผล
บ้านเกาะวิทยา

โทรศัพท์ 347290


นางสาวชฎารัตน์ ชิวหากาญจน์
บ้านเกาะวิทยา

โทรศัพท์ 347290


นายสราวุธ กำราญศึก
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 374794


พิรุณพร ศิริภักดิ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 374794


พิรุณพร ศิริภักดิ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 374794


นางสาวสุวรรณา สุนทรพจน์
ขุนทะเลวิทยาคม

โทรศัพท์ 075374312


เลิศชาย ขอจิตต์เมตต์
ขุนทะเลวิทยาคม

โทรศัพท์ 075374312


ปรียาวดี ศิริพงศ์
ฉวางรัชดาภิเษก

โทรศัพท์ 075-481169


จุฑาทิพย์ นุราช
ฉวางรัชดาภิเษก

โทรศัพท์ 075-481169


นายอดิศร รอดเหลื่อม
ละอายพิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 0-7546-6094


นางสาวอรพรรณ ริยาพันธ์
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

โทรศัพท์ 075-499114


วาสนา รัตนบุรี
นางเอื้อยวิทยา

โทรศัพท์ 075-483204


เพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
นางเอื้อยวิทยา

โทรศัพท์ 075-483204


นายวินัย รามขาว
เชียรใหญ่

โทรศัพท์ 075362136


จักรพันธุ์ จันทร์ประสิทธิ์
เชียรใหญ่

โทรศัพท์ 075362136


นายเสรี นิ่ม
วิเชียรประชาสรรค์

โทรศัพท์ 075386219


บุศรา ยกล้วน
เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 075470181


นางนฤมล จันทร์มณี
เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 075470181


นายภานิวัฒน์ ฮั้นตระกูล
ธัญญาวดีศึกษา

โทรศัพท์ 075354216


นางสาวสุนันทา เพ็ชรสังข์
ชะอวด

โทรศัพท์ 075381377


พรพิมล ศิริอนันต์
ชะอวด

โทรศัพท์ 075381377


สุดารัตน์ ขวัญแก้ว
ชะอวดวิทยาคาร

โทรศัพท์ 075381366


สุดารัตน์ ขวัญแก้ว
ชะอวดวิทยาคาร

โทรศัพท์ 075381366


สมใจ จันสุกสี
เกาะขันธ์ประชาภิบาล

โทรศัพท์ 075493072-3


Aram Saisaard
เกาะขันธ์ประชาภิบาล

โทรศัพท์ 075493072-3


นางสาวสุดาวรรณ นุราภักดิ์
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

โทรศัพท์ 075470266


พระกรีฑา ศรีใส
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

โทรศัพท์ 075470266


พระกรีฑา ศรีใส
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ

โทรศัพท์ 075470266


นางสาวสุภาพร ด้วงเมฆ
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

โทรศัพท์ 075521052


ธรณ์เทพ ชำนาญ
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

โทรศัพท์ 075521052


สุจิรา บัวสาม
โมคลานประชาสรรค์

โทรศัพท์ 075445328


พัชรี เทพทอง
สระแก้วรัตนวิทย์

โทรศัพท์ 075375599


Kingkhwan Sooksanguan
สระแก้วรัตนวิทย์

โทรศัพท์ 075375599


อริตา อักษรพันธ์
ทุ่งสง

โทรศัพท์ 075-422039


ภัทรพล ทองเนื้ออ่อน
ทุ่งสง

โทรศัพท์ 075-422039


jantrarat chaidech
สตรีทุ่งสง

โทรศัพท์ 075-411348


นายอนุชน สุรพงศามาศ
สตรีทุ่งสง

โทรศัพท์ 075-411348


จิตติมา จู้ทิ่น
ทุ่งสงวิทยา

โทรศัพท์ 075-757052, 075-757147, 075757141


วิเชียร วงศ์แก้ว
ทุ่งสงวิทยา

โทรศัพท์ 075-757052, 075-757147, 075757141


กัมปนาท คงฤทธิ์
ทุ่งสงวิทยา

โทรศัพท์ 075-757052, 075-757147, 075757141


ยุพดี เดชเดโช
ทุ่งสงสหประชาสรรค์

โทรศัพท์ 075-479151


นางสายทิพย์ ประพฤติชอบ
ทุ่งสงสหประชาสรรค์

โทรศัพท์ 075-479151


ผกามาส สิงหพันธุ์
ก้างปลาวิทยาคม

โทรศัพท์ 075-363484,075-


สุธรรม กรุงไกรจักร
ก้างปลาวิทยาคม

โทรศัพท์ 075-363484,075-


mawadee rattananupap
นาบอน

โทรศัพท์ 075-491475


วิลัยภรณ์ ชำนาญกิจ
นาบอน

โทรศัพท์ 075-491475


นายจำนงค์ ชัยเพ็ชร
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 075-489212


เออออ แออออออออออ
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 075-489212


พระกรีฑา ศรีใส
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 075-489212


พระกรีฑา ศรีใส
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 075-489212


พระกรีฑา ศรีใส
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 075-489212


พระกรีฑา ศรีใส
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 075-489212


พระกรีฑา ศรีใส
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 075-489212


อุไรวรรณ ชอบพจน์
กรุงหยันวิทยาคาร

โทรศัพท์ 075-351077


ปิยนุช ทองรอด
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 075489775


ภาวดี พรหมศาสน์
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 075489775


สิทธิรัก ศิขิวัฒน์
เสม็ดจวนวิทยาคม

โทรศัพท์ 075-350684


สาวิตรี อินทร์แป้น
ทุ่งสังพิทยาคม

โทรศัพท์ 075-758631


นิภาพรรณ กะตากูล
ปากพนัง

โทรศัพท์ 75517186


สุวิทย์ โอมาก
ปากพนัง

โทรศัพท์ 75517186


พชร จันทร์สุวรรณ์
ปากพนัง

โทรศัพท์ 75517186


นางอมรรัตน์ เลขาผล
สตรีปากพนัง

โทรศัพท์ 075517215


อิสริยา หนูเสน
สตรีปากพนัง

โทรศัพท์ 075517215


นางสาวสุพวงรัตน์ ไชยฉิม
โศภนคณาภรณ์

โทรศัพท์ 075354284


เนาวรัตน์ กิตติบงกช
โรงเรียนโศภนคณาภรณ์

โทรศัพท์ 075354284


เชิดพงศ์ ราชสมบัติ
อินทร์ธานีวิทยาคม

โทรศัพท์ 075466159


ลาลิวัลย์ รอดบัวทอง
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

โทรศัพท์ 075449104


เด็กหญิงมัณฑนา สังคะวังค์
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

โทรศัพท์ 075449104


นางจันทร์พร ผาดศรี
คีรีราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์ 075497071


สุภาณี พรหมราช
ควนเกยสุทธิวิทยา

โทรศัพท์ 075449022


สัมฤทธิ์ หอมหวล
เสาธงวิทยา

โทรศัพท์ 075373459


อิลยาส หมากปาน
เสาธงวิทยา

โทรศัพท์ 075373459


นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการ
ตระพังพิทยาคม

โทรศัพท์ 075470671


นัฎฐพร บุญกอง
ตระพังพิทยาคม

โทรศัพท์ 075470671


นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรือง
สิชลคุณาธารวิทยา

โทรศัพท์ 367523


ยศภูมิ เกตุแก้ว
สิชลคุณาธารวิทยา

โทรศัพท์ 367523


จิตรา เภรีพาส
ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

โทรศัพท์ 075476663


นางสาวศุภรัตน์ ภู่ดอก
ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

โทรศัพท์ 075476663


สรญา เพชรรัตน์
สิชลประชาสรรค์

โทรศัพท์ 376186


สารภี คงยศ
สิชลประชาสรรค์

โทรศัพท์ 376186


สุริยา อินทุ่ม
เทพราชพิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 349359


สุภาณี คงแข็ง
เทพราชพิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 349359


ศรัณย์ภัทร์ ไตรสุวรรณ
ขนอมพิทยา

โทรศัพท์ 529501


จุติพันธุ์ สุทธิช่วย
ขนอมพิทยา

โทรศัพท์ 529501


อมรรัตน์ เกิดเกตุ
ท้องเนียนคณาภิบาล

โทรศัพท์ 476963


อมรรัตน์ เดชพรหม
ท้องเนียนคณาภิบาล

โทรศัพท์ 476963


ไพโรจน์ มากจันทร์
หัวไทรบำรุงราษฎร์

โทรศัพท์ 075389489


เด็กหญิงฐิยดา เพ็ชรศรีทอง
หัวไทรบำรุงราษฎร์

โทรศัพท์ 075389489


เรืองเดช วิชัยดิษฐ
หัวไทรบำรุงราษฎร์

โทรศัพท์ 075389489


ณัฐธิดา แสงวิมาน
แหลมราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 075354727


เฟิน สวย
แหลมราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 075354727


นายขวัญไชย เย็นเอง
นพคุณประชาสรรค์

โทรศัพท์ 075386179


ผการัตน์ พูลจันทร์
ทรายขาววิทยา

โทรศัพท์ 075766536


เฉลิม เพ็ชรชณะ
เขาพังไกร

โทรศัพท์ 075470189


กฤษณา พูนแก้ว
เขาพังไกร

โทรศัพท์ 075470189


อมรศักดิ์ บุญวงศ์
บางขันวิทยา

โทรศัพท์ 075-371170


ธิติกานต์ สุวรรณประเสริฐ
บางขันวิทยา

โทรศัพท์ 075-371170


นางกฤติยา สุขเรือง
วังหินวิทยาคม

โทรศัพท์ 0808761850


นางพัชราภรณ์ ไชยศร
วังหินวิทยาคม

โทรศัพท์ 0808761850


นางกฤติยา สุขเรือง
วังหินวิทยาคม

โทรศัพท์ 0808761850


พระกรีฑา ศรีใส
วังหินวิทยาคม

โทรศัพท์ 0808761850


นายสันติชัย ไตรเมศ
ประสาธน์ราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 075-354298,075-


ปณิดล ปานช่วย
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์

โทรศัพท์ 075308041


นางสาวโสภิตา ทองจำรัส
เฉลิมราชประชาอุทิศ

โทรศัพท์ 075354816


นางสาวถวิล แซ่เดี่ยว
เฉลิมราชประชาอุทิศ

โทรศัพท์ 075354816


นางอุษณีษ์ จันทร์สุวรรณ
เฉลิมราชประชาอุทิศ

โทรศัพท์ 075354816


วธัญญู ทองเหลือ
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

โทรศัพท์


ปิยนันท์ ยิ่งคำนึง
พระพรหมพิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 378490


จริยา ตะลังวิทย์
พระพรหมพิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 378490


กนกพร เล่นทัศน์
คงคาประชารักษ์

โทรศัพท์ 075751109


นางกนกพร เล่นทัศน์
คงคาประชารักษ์

โทรศัพท์ 075751109


ศรีรักษ์ เรืองรัตน์<