ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
โสภาพร พูดเพราะ
เบญจมราชูทิศ

โทรศัพท์ 075348006


จิระพร ภู่ขำ
เบญจมราชูทิศ

โทรศัพท์ 075348006


สุมาลี ใบธน
เบญจมราชูทิศ

โทรศัพท์ 075348006


วิทยา ชุมหล่อ
กัลยาณีศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075356137


วิทยา ชุมหล่อ
กัลยาณีศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075356137


ชำนาญ นำนาผล
ปากพูน

โทรศัพท์ 075774022


นายชญตว์ ยอดเพ็ชร
เมืองนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075764131


Suphattha Wandee
เมืองนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075764131


นางสุนิตา คงทอง
โยธินบำรุง

โทรศัพท์ 075313272


อดิศักดิ์ เชาวนวาที
ตรีนิมิตรวิทยา

โทรศัพท์ 399095


วารุณี ภูริวัฒนกุล
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075399123


lol loll
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075399123


รัชนี สุทธิสงค์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075399123


พรยมณ ยิ่งยงค์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075399123


พลากร จะนะ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 075399123


พิมทัย มหาอุป
พรหมคีรีพิทยาคม

โทรศัพท์ 396136


pimthai mahaoop
พรหมคีรีพิทยาคม

โทรศัพท์ 396136


พวงทิพย์ ประจุคมน์ผล
บ้านเกาะวิทยา

โทรศัพท์ 347290


นายสราวุธ กำราญศึก
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 374794


พิรุณพร ศิริภักดิ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 374794


พิรุณพร ศิริภักดิ์
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ 374794


ปรียาวดี ศิริพงศ์
ฉวางรัชดาภิเษก

โทรศัพท์ 075-481169


จุฑาทิพย์ นุราช
ฉวางรัชดาภิเษก

โทรศัพท์ 075-481169


นายอดิศร รอดเหลื่อม
ละอายพิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 0-7546-6094


พัชรินทร์ ปรีชา
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ

โทรศัพท์ 075-499114


วาสนา รัตนบุรี
นางเอื้อยวิทยา

โทรศัพท์ 075-483204,075-


เพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
นางเอื้อยวิทยา

โทรศัพท์ 075-483204,075-


ทวีวัฒน์ ศรีสุวรรณ
เชียรใหญ่

โทรศัพท์ 075362136


บุศรา ยกล้วน
เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 075470181


นายภานิวัฒน์ ฮั้นตระกูล
ธัญญาวดีศึกษา

โทรศัพท์ 075354216


สุดารัตน์ ขวัญแก้ว
ชะอวดวิทยาคาร

โทรศัพท์ 075381366


สมใจ จันสุกสี
เกาะขันธ์ประชาภิบาล

โทรศัพท์ 075493072-3


นางสาวจงดี ศรีอินทร์
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

โทรศัพท์ 075470266


ศุภชัย เอียดดำ
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

โทรศัพท์ 075470266


พระกรีฑา ศรีใส
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา

โทรศัพท์ 075470266


พระกรีฑา ศรีใส
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีฯ

โทรศัพท์ 075470266


ว่าที่ร้อยตรีวงศ์วรรธนกร คงชนะ
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

โทรศัพท์ 075521052


ธรณ์เทพ ชำนาญ
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา

โทรศัพท์ 075521052


สุจิรา บัวสาม
โมคลานประชาสรรค์

โทรศัพท์ 075445328


พัชรี เทพทอง
สระแก้วรัตนวิทย์

โทรศัพท์ 375599


Kingkhwan Sooksanguan
สระแก้วรัตนวิทย์

โทรศัพท์ 375599


อริตา อักษรพันธ์
ทุ่งสง

โทรศัพท์ 075-422039


ภัทรพล ทองเนื้ออ่อน
ทุ่งสง

โทรศัพท์ 075-422039


jantrarat chaidech
สตรีทุ่งสง

โทรศัพท์ 075-411348


นายอนุชน สุรพงศามาศ
สตรีทุ่งสง

โทรศัพท์ 075-411348


จิตติมา จู้ทิ่น
ทุ่งสงวิทยา

โทรศัพท์ 075-757052, 075-757147, 075757141


วิเชียร วงศ์แก้ว
ทุ่งสงวิทยา

โทรศัพท์ 075-757052, 075-757147, 075757141


กัมปนาท คงฤทธิ์
ทุ่งสงวิทยา

โทรศัพท์ 075-757052, 075-757147, 075757141


ยุพดี เดชเดโช
ทุ่งสงสหประชาสรรค์

โทรศัพท์ 075-479151


ผกามาส สิงหพันธุ์
ก้างปลาวิทยาคม

โทรศัพท์ 075-363484,075-


สุธรรม กรุงไกรจักร
ก้างปลาวิทยาคม

โทรศัพท์ 075-363484,075-


mawadee rattananupap
นาบอน

โทรศัพท์ 075-491475


วิลัยภรณ์ ชำนาญกิจ
นาบอน

โทรศัพท์ 075-491475


นายจำนงค์ ชัยเพ็ชร
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 075-489212


เออออ แออออออออออ
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 075-489212


พระกรีฑา ศรีใส
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 075-489212


พระกรีฑา ศรีใส
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 075-489212


พระกรีฑา ศรีใส
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 075-489212


พระกรีฑา ศรีใส
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 075-489212


พระกรีฑา ศรีใส
ทุ่งใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 075-489212


อุไรวรรณ ชอบพจน์
กรุงหยันวิทยาคาร

โทรศัพท์ 075-351077


ปิยนุช ทองรอด
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 075489775


สิทธิรัก ศิขิวัฒน์
เสม็ดจวนวิทยาคม

โทรศัพท์ 075-350684


นิภาพรรณ กะตากูล
ปากพนัง

โทรศัพท์ 75517186


สุวิทย์ โอมาก
ปากพนัง

โทรศัพท์ 75517186


พชร จันทร์สุวรรณ์
ปากพนัง

โทรศัพท์ 75517186


สุวัชร บุญชูดวง
สตรีปากพนัง

โทรศัพท์ 075517215


อิสริยา หนูเสน
สตรีปากพนัง

โทรศัพท์ 075517215


นางสาวสุพวงรัตน์ ไชยฉิม
โศภนคณาภรณ์

โทรศัพท์ 075354284


เชิดพงศ์ ราชสมบัติ
อินทร์ธานีวิทยาคม

โทรศัพท์ 075386232


ลาลิวัลย์ รอดบัวทอง
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

โทรศัพท์ 075449104


เด็กหญิงมัณฑนา สังคะวังค์
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์

โทรศัพท์ 075449104


นางจันทร์พร ผาดศรี
คีรีราษฎร์พัฒนา

โทรศัพท์ 075497071


สุภาณี พรหมราช
ควนเกยสุทธิวิทยา

โทรศัพท์ 075449022


นางสาวศุภลักษณ์ ถูวะการ
ตระพังพิทยาคม

โทรศัพท์ 075470671


นางสาวทวีทรัพย์ แก้วเรือง
สิชลคุณาธารวิทยา

โทรศัพท์ 367523


ยศภูมิ เกตุแก้ว
สิชลคุณาธารวิทยา

โทรศัพท์ 367523


จิตรา เภรีพาส
ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

โทรศัพท์ 075476663


สรญา เพชรรัตน์
สิชลประชาสรรค์

โทรศัพท์ 376186


สุเมธ ทองมัง
สิชลประชาสรรค์

โทรศัพท์ 376186


สุริยา อินทุ่ม
เทพราชพิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 349359


สุภาณี คงแข็ง
เทพราชพิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 349359


ศรัณย์ภัทร์ ไตรสุวรรณ
ขนอมพิทยา

โทรศัพท์ 529501


จุติพันธุ์ สุทธิช่วย
ขนอมพิทยา

โทรศัพท์ 529501


อมรรัตน์ เกิดเกตุ
ท้องเนียนคณาภิบาล

โทรศัพท์ 476963