ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
พุทธิมา จั้นศิลา
ดีบุกพังงาวิทยายน

โทรศัพท์ 0-7641-2065


ณพชนก สุวรรณมณี
ดีบุกพังงาวิทยายน

โทรศัพท์ 0-7641-2065


นิศารัตน์ นาคินทร์
สตรีพังงา

โทรศัพท์ 076412052


วิทยา ดำสมุทร
เกาะยาววิทยา

โทรศัพท์ 0-7659-7107


ศราวุท ปลอดโปร่ง
เกาะยาววิทยา

โทรศัพท์ 0-7659-7107


นายมรกต ใจหลัก
กะปงพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-7649-9108


นงลักษณ์ ทองรงค์
กะปงพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-7649-9108


นายอนุทิน หมึกแดง
ทุ่งโพธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 076-494338


รัชชานนท์ พูลเอียด
ทุ่งโพธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 076-494338


ลักษณ์พร แก้วเงิน
ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-7647-3101-2


คิมหันต์ ครุประทีป
ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-7647-3101-2


นายวีรศักดิ์ งามทรัพย์
คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์

โทรศัพท์ 0-7645-1248


วราภรณ์ เต็มราม
คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์

โทรศัพท์ 0-7645-1248


เกษม สาระภี
คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์

โทรศัพท์ 0-7645-1248


เพียงเพ็ญ โลหสมบูรณ์
ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)

โทรศัพท์ 076421118


ปิยวรรณ เรืองจรินทร์
ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)

โทรศัพท์ 076421118


พรเทพ อุ้มชูวัฒนา

โทรศัพท์ 076421118


อนงค์นาฎ ลิ่มพรรณ์
ตะกั่วป่าคีรีเขต

โทรศัพท์ 0-7642-5512


นางสาวอัจฉรา เป็ดทอง
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-7649-1274


นางสุจินต์ ภิญญานิล
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-7649-1274


ปรนัย บุญศรีจันทร์
คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-7649-1274


ยุทธนา สุวรรณวิสุทธิ์
ทับปุดวิทยา

โทรศัพท์ 0-7659-9012


บุปผา พิธีการ
ทับปุดวิทยา

โทรศัพท์ 0-7659-9012


วรวุฒิ สุขเอียด
ท้ายเหมืองวิทยา

โทรศัพท์ 0-7657-1500


นิพัทธ์ แซ่ขิ้ว
ท้ายเหมืองวิทยา

โทรศัพท์ 0-7657-1500


ชุติพนธ์ กรุมรัมย์
ท้ายเหมืองวิทยา

โทรศัพท์ 0-7657-1500


เสาวลักษณ์ เกตุรักษ์
ท้ายเหมืองวิทยา

โทรศัพท์ 0-7657-1500


นายสุนทร เอ่งฉ้วน
ทุ่งมะพร้าววิทยา

โทรศัพท์ 076-490-813


นายวรเดช ทองนอก
ทุ่งมะพร้าววิทยา

โทรศัพท์ 076-490-813


นายอมรินทร์ พยาบาล
ทุ่งมะพร้าววิทยา

โทรศัพท์ 076-490-813


จรรยา สืบมา
ภูเก็ตวิทยาลัย

โทรศัพท์ 076212075


วรัฏฐา วัขรวิภากร
ภูเก็ตวิทยาลัย

โทรศัพท์ 076212075


แก้วตา ชูกลิ่น
สตรีภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-211034


สุจิตรา ชลธาร
สตรีภูเก็ต

โทรศัพท์ 076-211034


กนกนภัส สืบสิน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076224125


ณัฐธิดา เค้ายา
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

โทรศัพท์ 076224125


Bhramote Sukdaeng Sukdaeng
กะทู้วิทยา

โทรศัพท์ 076-321311


จิตรา ศรีเกตุ
กะทู้วิทยา

โทรศัพท์ 076-321311


นิโรธ สุเภากิจ
เมืองถลาง

โทรศัพท์ 076-621142


นพกานต์ วิชิต
เมืองถลาง

โทรศัพท์ 076-621142


ปริสา หนูอินทร์
โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ

โทรศัพท์ 076615564


วาสนา คงศรี
วีรสตรีอนุสรณ์

โทรศัพท์ 076260508


ฟัยซอล วิเศษศาสน์
วีรสตรีอนุสรณ์

โทรศัพท์ 076260508


ศุลีพร อยู่ประสิทธิ์
พิชัยรัตนาคาร

โทรศัพท์ 077811078


ชลันธร นพรัตน์
พิชัยรัตนาคาร

โทรศัพท์ 077811078


จุติมาศ รัตนพันธ์
สตรีระนอง

โทรศัพท์ 077811484,07782


วรกานต์ นิลยกานนท์
สตรีระนอง

โทรศัพท์ 077811484,07782


รุจรินทร์ อยู่นอก
ละอุ่นวิทยาคาร

โทรศัพท์ 077828573


นิรุสนีย์ เจ๊ะบู
ละอุ่นวิทยาคาร

โทรศัพท์ 077828573


นายเกียรติธนพัฒน์ หอมนวล
กะเปอร์วิทยา

โทรศัพท์ 077897014


นายสมพร แซ่โค้ว

โทรศัพท์ 077826916


ธารรริน ไพโรจน์
ปากจั่นวิทยา

โทรศัพท์ 077873528


สมจารี คันธชาติกุล
สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

โทรศัพท์ 077810626


กาติณี กลีเมาะ
สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์

โทรศัพท์ 077810626


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน