ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
ดลนภา พลพาน
เขาแก้ววิทยาสรรพ์

โทรศัพท์


กฤษณพัฒน์ จันทราทูล
หนองบัวพิทยาคาร

โทรศัพท์ 042312547-8, 042313261, 042312523


ไอยรา เตือนสกุลพันธ์
หนองบัวพิทยาคาร

โทรศัพท์ 042312547-8, 042313261, 042312523


สุรชัย รัตนเกษมชัย
หนองบัวพิทยาคาร

โทรศัพท์ 042312547-8, 042313261, 042312523


นาย จิรายุส สุริยะสิงห์
หนองบัวพิทยาคาร

โทรศัพท์ 042312547-8, 042313261, 042312523


กรพินธุ์ สีสอนมณี
หนองบัวพิทยาคาร

โทรศัพท์ 042312547-8, 042313261, 042312523


นายถวิล บัวพา
บ้านขามพิทยาคม

โทรศัพท์ 042-000234


เสาวลักษณ์ ราช้อน
บ้านขามพิทยาคม

โทรศัพท์ 042-000234


นางสาวอานุช พรหมศรี
หนองสวรรค์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 042315915


สาวิตรี จิตเจริญ
หนองสวรรค์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 042315915


ประภาภรณ์ สุภาพันธ์
หนองสวรรค์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 042315915


โชคทวี คงเจริญ
หนองสวรรค์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 042315915


นางสาวพงษ์พิศ พลศรี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

โทรศัพท์ 042378106


ณัฐพงศ์ ตรีศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

โทรศัพท์ 042378106


ภิญญาพัชญ์ อุดมรักษ์
คำแสนวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 042-359125


ดัชนีย์ สีดาบุตร
กุดดินจี่พิทยาคม

โทรศัพท์ 042 - 357457


เฟื่องฟ้า ตรีวิเศษ
ฝั่งแดงวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 042 004255


ภัสรา ทิพย์ลม
โนนสังวิทยาคาร

โทรศัพท์ 375308 , 37512


ภัสรา ทิพย์ลม
โนนสังวิทยาคาร

โทรศัพท์ 375308 , 37512


ชัยเจริญ ภูละคร
โนนสังวิทยาคาร

โทรศัพท์ 375308 , 37512


วรกัญญา ขิปวัติ
โนนเมืองวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042-315860


พีรดา มาริณี
กุดดู่พิทยาคม

โทรศัพท์ 356162 ,356163


ธนกฤต แก้วมุนินทร์
กุดดู่พิทยาคม

โทรศัพท์ 356162 ,356163


ดวงใจ ไชยโย
หนองเรือพิทยาคม

โทรศัพท์ 042002422


อภิรนุช ดอนซุยแป
หนองเรือพิทยาคม

โทรศัพท์ 042002422


นายชาตรี วงเวียน
หนองเรือพิทยาคม

โทรศัพท์ 042002422


จักกฤษณ์ เดชา
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042354079


กุมาริกา ยางวิเศษ
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042354079


เด็กหญิงณัฐวรา ปู่หลุ่น
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042354079


วิรัตน์ แสงเลข
ศรีบุญเรืองวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042354079


เกษมสันต์ แสนศิลป์
ยางหล่อวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042003259


นางสาวพนิตา เทศวงษ์
กุงแก้ววิทยาคาร

โทรศัพท์ 042315874


นภาพร สิทธิจันทร์
กุงแก้ววิทยาคาร

โทรศัพท์ 042315874


พรรณทิพย์ อินเสน
นากอกวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042-003447


อิสยาภรณ์ ภูนาเหนือฐิติ
นากอกวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042-003447


ฐิิติพงษ์ บุญประคม
กุดสะเทียนวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042003041


ดารารายณ์ พรหมพื้น
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 042372068


ยุทธนา มงคลล้ำ
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 042372068


ญานิกา รอดถาวร
ดงมะไฟวิทยาคม

โทรศัพท์ 042-315876


เจตน์สฤษฎิ์ แสงจันทร์
ดงมะไฟวิทยาคม

โทรศัพท์ 042-315876


นายอนัน ต้นสวรรค์
ภูซางใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 042005622


ทัศนวรรณ ศรีเสน
นาวังศึกษาวิช

โทรศัพท์ 042 - 004090-3


นายพุทธพงษ์ เสวะนา
นาวังศึกษาวิช

โทรศัพท์ 042 - 004090-3


ธมลวรรณ บัวระพา
นาวังศึกษาวิช

โทรศัพท์ 042 - 004090-3


นางสาวสุชญา โยธาญาติ
นาแกวิทยา

โทรศัพท์ 042 - 951533


ยุทธพงศ์ ชั่งสูงทรง
นาแกวิทยา

โทรศัพท์ 042 - 951533


ณัฐพร สิงห์มณี
เลยพิทยาคม

โทรศัพท์ 042811290


ปรียาดา เพชรเวียง
เลยพิทยาคม

โทรศัพท์ 042811290


สุนทรี ศิริสวัสดิ์
เลยพิทยาคม

โทรศัพท์ 042811290


นางสาวอรอุมา บริบูรณ์
เลยอนุกูลวิทยา

โทรศัพท์ 042812428


ทองใส จันทร์สว่าง
นาอ้อวิทยา

โทรศัพท์ 042071048


อนุชา แสนราช
น้ำสวยพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 042072148


วัชรา สุขร่ำไป
โรงเรียนนาด้วงวิทยา

โทรศัพท์ 042887108


ณัฐพร บัวตูม
โรงเรียนนาด้วงวิทยา

โทรศัพท์ 042887108


นายสุวิจักขณ์ วอหา
เชียงคาน

โทรศัพท์ 042821159


จักรพงศ์ สงเคน
เขาแก้ววิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 042070667


ภาวินี พรมโคตรค้า
ธาตุพิทยาคม

โทรศัพท์ 042877096


นายสิทธิชัย เทียมไธสงค์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

โทรศัพท์ 042877025


นางภิญญาพัชญ์ แสงสว่าง
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

โทรศัพท์ 042877025


ภิญญาพัชญ์ แสงสว่าง
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

โทรศัพท์ 042877025


สุทิน ดาหอม
ปากชมวิทยา

โทรศัพท์ 042881088


อุบล มาสนา
เชียงกลมวิทยา

โทรศัพท์ 042075075


ดนัย รัตนะ
คอนสาวิทยา

โทรศัพท์ 042801178


นายเปรมฤทธิ์ ชานนท์เมือง
ศรีสองรักษ์วิทยา

โทรศัพท์ 042891313


ภานุวัฒน์ พรหมรักษา
ศรีสองรักษ์วิทยา

โทรศัพท์ 042891313


อาทิตยา เจริญทอง
วังโพนงามวิทยา

โทรศัพท์ 042810634


นายสิริพงษ์ ลือหาร
พระแก้วอาสาวิทยา

โทรศัพท์ 042801722


เพชรสยาม แพงจันทร์
พระแก้วอาสาวิทยา

โทรศัพท์ 042801722


ปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์
นาแห้ววิทยา

โทรศัพท์ 042897067


จีระภา เกลี้ยงไทยสงฆ์
นาแห้ววิทยา

โทรศัพท์ 042897067


Bualuang Borchae
ภูเรือวิทยา

โทรศัพท์ 042899432


ถนัด นนทะปะ
ท่าลี่วิทยา

โทรศัพท์ 042889214


องค์ บุตรวิลัย
ศรีสงครามวิทยา

โทรศัพท์ 042841409


อภิรักษ์ เจริญวัย
ศรีสงครามวิทยา

โทรศัพท์ 042841409


อภิรักษ์ เจริญวัย
ศรีสงครามวิทยา

โทรศัพท์ 042841409


เดชา ศิริกุลวิริยะ
วังทรายขาววิทยา

โทรศัพท์ 042076118


นัฐวุฒิ มูลทากรม
เขาหลวงวิทยา

โทรศัพท์ 042076781


พลกฤต บุญอินทร์
เซไลวิทยาคม

โทรศัพท์ 042801214


นางสาวอมรรัตน์ บุพศิริ
เซไลวิทยาคม

โทรศัพท์ 042801214


สิริมา ขันทะสิทธิ์
ผาน้อยวิทยาคม

โทรศัพท์ 042810518


วิรัตน์ ค้ำมา
ผาน้อยวิทยาคม

โทรศัพท์ 042810518


อิทธิ ธาตุไชย
เลยสว่างวิทยาคม

โทรศัพท์ 042801299


สัญญา โทรัตน์
ภูกระดึงวิทยาคม

โทรศัพท์ 042810827


นายสุธาทร เมฆทวี
ภูหลวงวิทยา

โทรศัพท์ 042039965


นายสุธาทร เมฑทวี
ภูหลวงวิทยา

โทรศัพท์ 042039965


สุพัตรา กาฬพงษ์
สันติวิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 042818074


อรรถพล เถรแก้ว
สันติวิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 042818074


นายศิริมงคล นวนมา
สันติวิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 042818074


จุฑารัตน์ พลนามอินทร์
สันติวิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 042818074


สิริวรรณ ตลับนาค
เอราวัณวิทยาคม

โทรศัพท์ 042801009


วิยะดา ศรีบุรินทร์
ผาอินทร์แปลงวิทยา

โทรศัพท์ 042853352,


ภูเบศ เพ็งธรรม
ผาสามยอดวิทยาคม

โทรศัพท์ 042810964


สุธาสินี ไชยแสน
หนองหินวิทยาคม

โทรศัพท์ 042852296-7


นายกิตติศักดิ์ โกสูงเนิน
หนองหินวิทยาคม

โทรศัพท์ 042852296-7


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]