ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
ดลนภา พลพาน
เขาแก้ววิทยาสรรพ์

โทรศัพท์


ไอยรา เตือนสกุลพันธ์
หนองบัวพิทยาคาร

โทรศัพท์ 042312547-8, 042313261, 042312523


สมคิด ชินนะ
หนองบัวพิทยาคาร

โทรศัพท์ 042312547-8, 042313261, 042312523


นายพงศธร กลางหล้า

โทรศัพท์ 042312547-8, 042313261, 042312523


เสาวลักษณ์ ราช้อน
บ้านขามพิทยาคม

โทรศัพท์ 042-000234


นายถวิล บัวพา
บ้านขามพิทยาคม

โทรศัพท์ 042-000234


ศิริษา ศรีจันทร์โท
บ้านขามพิทยาคม

โทรศัพท์ 042-000234


นางสาวอานุช พรหมศรี
หนองสวรรค์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 042315915


สาวิตรี จิตเจริญ
หนองสวรรค์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 042315915


วิรุตต์ ทองศรี
หนองสวรรค์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 042315915


นางสาวพงษ์พิศ พลศรี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

โทรศัพท์ 042378106


ภิญญาพัชญ์ อุดมรักษ์
คำแสนวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 042-359125


มังกร ภูสิงหา
กุดดินจี่พิทยาคม

โทรศัพท์ 042-357457


นายบุญญาฤทธิ์ สิทธิ
กุดดินจี่พิทยาคม

โทรศัพท์ 042-357457


เครือวรรณ เค้าโพธิ์
ฝั่งแดงวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 042 004255


ภัสรา ทิพย์ลม
โนนสังวิทยาคาร

โทรศัพท์ 375308 , 37512


ภัสรา ทิพย์ลม
โนนสังวิทยาคาร

โทรศัพท์ 375308 , 37512


วรกัญญา ขิปวัติ
โนนเมืองวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042-315860


ชลธิดา สุขันธ์
โนนเมืองวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042-315860


พีรดา มาริณี
กุดดู่พิทยาคม

โทรศัพท์ 356162 ,356163


ธนกฤต แก้วมุนินทร์
กุดดู่พิทยาคม

โทรศัพท์ 356162 ,356163


ปราโมทย์ ทองเนียม
กุดดู่พิทยาคม

โทรศัพท์ 356162 ,356163


สายันห์ พันสุข
หนองเรือพิทยาคม

โทรศัพท์ 042422421


ดวงใจ ไชยโย
หนองเรือพิทยาคม

โทรศัพท์ 042422421


อภิรนุช ดอนซุยแป
หนองเรือพิทยาคม

โทรศัพท์ 042422421


นายชาตรี วงเวียน
หนองเรือพิทยาคม

โทรศัพท์ 042422421


ประภัสสร วงวิระขันธ์

โทรศัพท์ 042354079


เกษมสันต์ แสนศิลป์
ยางหล่อวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042003259


ประจักษ์ หล้าสีดา
กุงแก้ววิทยาคาร

โทรศัพท์ 042315874


นภาพร สิทธิจันทร์
กุงแก้ววิทยาคาร

โทรศัพท์ 042315874


พรรณทิพย์ อินเสน
นากอกวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042-003447


อิสยาภรณ์ ภูนาเหนือฐิติ
นากอกวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042-003447


ฐิิติพงษ์ บุญประคม
กุดสะเทียนวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042003041


นพฉัตร ปาประลิต
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 042372068


ดารารายณ์ พรหมพื้น
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 042372068


ยุทธนา มงคลล้ำ
สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 042372068


นายปฏิพล ประชา
ดงมะไฟวิทยาคม

โทรศัพท์ 042-315876


ญานิกา รอดถาวร
ดงมะไฟวิทยาคม

โทรศัพท์ 042-315876


เจตน์สฤษฎิ์ แสงจันทร์
ดงมะไฟวิทยาคม

โทรศัพท์ 042-315876


อนัน ต้นสวรรค์
ภูซางใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 042005622


สุนันทา ศิรภูริสกุล
ภูซางใหญ่วิทยาคม

โทรศัพท์ 042005622


ทัศนวรรณ ศรีเสน
นาวังศึกษาวิช

โทรศัพท์ 042 - 004090-2


พุทธพงษ์ เสวะนา
นาวังศึกษาวิช

โทรศัพท์ 042 - 004090-2


นางสาวสุชญา โยธาญาติ
นาแกวิทยา

โทรศัพท์ 042 - 951533


ยุทธพงศ์ ชั่งสูงทรง
นาแกวิทยา

โทรศัพท์ 042 - 951533


ณัฐพร สิงห์มณี
เลยพิทยาคม

โทรศัพท์ 042811290


ปรียาดา เพชรเวียง
เลยพิทยาคม

โทรศัพท์ 042811290


สุนทรี ศิริสวัสดิ์
เลยพิทยาคม

โทรศัพท์ 042811290


ปนิก สิทธิ
เลยพิทยาคม

โทรศัพท์ 042811290


นางสาวอรอุมา บริบูรณ์
เลยอนุกูลวิทยา

โทรศัพท์ 042812428


นายภูวนัย กุลบุตร
เลยอนุกูลวิทยา

โทรศัพท์ 042812428


ทองใส จันทร์สว่าง

โทรศัพท์ 042071048


อนุชา แสนราช
น้ำสวยพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 042072148


นายลิขิต ลมชาลี
น้ำสวยพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 042072148


วัชรา สุขร่ำไป
โรงเรียนนาด้วงวิทยา

โทรศัพท์ 042887108


ณัฐพร บัวตูม
โรงเรียนนาด้วงวิทยา

โทรศัพท์ 042887108


วันวิสา จันทะบับภาศรี
โรงเรียนนาด้วงวิทยา

โทรศัพท์ 042887108


นายสุวิจักขณ์ วอหา
เชียงคาน

โทรศัพท์ 042821159


สุวิจักขณ์ วอหา
เชียงคาน

โทรศัพท์ 042821159


ชวัลนุช พรมภักดิ์
เชียงคาน

โทรศัพท์ 042821159


จักรพงศ์ สงเคน
เขาแก้ววิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 042070667


ภาวินี พรมโคตรค้า
ธาตุพิทยาคม

โทรศัพท์ 042877096


สำเริง แก้วดวง
ธาตุพิทยาคม

โทรศัพท์ 042877096


นายสิทธิชัย เทียมไธสงค์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

โทรศัพท์ 042877025


สุทิน ดาหอม
ปากชมวิทยา

โทรศัพท์ 042881088


อุบล มาสนา
เชียงกลมวิทยา

โทรศัพท์ 042075075


ขนิษฐา ศรีบุรินทร์
เชียงกลมวิทยา

โทรศัพท์ 042075075


กำจร นุชมา
คอนสาวิทยา

โทรศัพท์ 0811179848


สุรีย์ฉาย คำอะดูล
คอนสาวิทยา

โทรศัพท์ 0811179848


นายเปรมฤทธิ์ ชานนท์เมือง
ศรีสองรักษ์วิทยา

โทรศัพท์ 042891313


ภานุวัฒน์ พรหมรักษา
ศรีสองรักษ์วิทยา

โทรศัพท์ 042891313


วุฒิชัย ศรีบุตรตา
ศรีสองรักษ์วิทยา

โทรศัพท์ 042891313


พรรณนิภา สามศรี

โทรศัพท์ 042810634


นายธนะพัฒน์ ทองภูบาล
วังโพนงามวิทยา

โทรศัพท์ 042810634


พรรณนิภา สามศรี
วังโพนงามวิทยา

โทรศัพท์ 042810634


นางสิริมา ประสมทรัพย์

โทรศัพท์ 042810634


นายสิริพงษ์ ลือหาร
พระแก้วอาสาวิทยา

โทรศัพท์ 042801722


เพชรสยาม แพงจันทร์
พระแก้วอาสาวิทยา

โทรศัพท์ 042801722


ปิยะวัฒน์ แสนบริสุทธิ์
นาแห้ววิทยา

โทรศัพท์ 042897067


จีระภา เกลี้ยงไทยสงฆ์
1042520472

โทรศัพท์ 042897067


Bualuang Borchae
ภูเรือวิทยา

โทรศัพท์ 042899432


ชญานิษฐ์ สืบผาง
ภูเรือวิทยา

โทรศัพท์ 042899432


ถนัด นนทะปะ
ท่าลี่วิทยา

โทรศัพท์ 042889214


สุเมษา จำรูญศิริ
ท่าลี่วิทยา

โทรศัพท์ 042889214


นายองค์ บุตรวิลัย
ศรีสงครามวิทยา

โทรศัพท์ 042841409


กิตติพงศ์ ประทุมทอง
ศรีสงครามวิทยา

โทรศัพท์ 042841409


เดชา ศิริกุลวิริยะ
วังทรายขาววิทยา

โทรศัพท์ 042076118


สุมาลี สมบัติวัฒนกูล
วังทรายขาววิทยา

โทรศัพท์ 042076118


ละมัน เกษทองมา
วังทรายขาววิทยา

โทรศัพท์ 042076118


นัฐวุฒิ มูลทากรม
เขาหลวงวิทยา

โทรศัพท์ 042076781


สุราช เมืองพรม
เขาหลวงวิทยา

โทรศัพท์ 042076781


พลกฤต บุญอินทร์
เซไลวิทยาคม

โทรศัพท์ 042870601


นางสาวอมรรัตน์ ขัตติสอน
เซไลวิทยาคม

โทรศัพท์ 042870601


สิริมา ขันทะสิทธิ์
ผาน้อยวิทยาคม

โทรศัพท์


วิรัตน์ ค้ำมา
ผาน้อยวิทยาคม

โทรศัพท์


อิทธิ ธาตุไชย
เลยสว่างวิทยาคม

โทรศัพท์ 042870557


สัญญา โทรัตน์
ภูกระดึงวิทยาคม

โทรศัพท์ 042810827


พายุ ร่องบุดศรี
ภูกระดึงวิทยาคม

โทรศัพท์ 042810827


น.ส.นรารัตน์ แสงจันทร์
ภูกระดึงวิทยาคม

โทรศัพท์ 042810827


นายสุธาทร เมฆทวี
ภูหลวงวิทยา

โทรศัพท์ 042039965


นายสุธาทร เมฑทวี
ภูหลวงวิทยา

โทรศัพท์ 042039965


สุริโย สุขสมบูรณ์
ภูหลวงวิทยา

โทรศัพท์ 042039965


นางสาวกชพรรณ บันหาร
ภูหลวงวิทยา

โทรศัพท์ 042039965


นางสาวศิราณี ปราบหลอด
สันติวิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 042818074


นายศิริมงคล นวนมา
สันติวิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 042818074


จุฑารัตน์ พลนามอินทร์
สันติวิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 042818074


พิทักษ์พงษ์ บัวเขียว
สันติวิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 042818074


สิริวรรณ ตลับนาค
เอราวัณวิทยาคม

โทรศัพท์ 042801009


นางสาวปักษา พิมคีรี
เอราวัณวิทยาคม

โทรศัพท์ 042801009


วิยะดา ศรีบุรินทร์
ผาอินทร์แปลงวิทยา

โทรศัพท์ 042810284


ภูเบศ เพ็งธรรม
ผาสามยอดวิทยาคม

โทรศัพท์ 042810964


สุธาสินี ไชยแสน
หนองหินวิทยาคม

โทรศัพท์ 042852296-7


อาทิตยา ชารีมุ้ย
หนองหินวิทยาคม

โทรศัพท์ 042852296-7


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน