ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
ปิยวรรณ อาสนานิ
สพม.เขต 21(หนองคาย)

โทรศัพท์ 080-1837842


กอบเพชร มีทอง
ท่าดอกคำวิทยาคม

โทรศัพท์ 0899441407


ธีระวุฒิ วรรัตน์
บึงกาฬ

โทรศัพท์ 042491188


แสงประเสริฐ เหมธุวนนท์
บึงกาฬ

โทรศัพท์ 042491188


วิชิต แก้วไวยุทธ์
นาสวรรค์พิทยาคม

โทรศัพท์ 0899377940


เทวินทร์ แสนวงษ์
นาสวรรค์พิทยาคม

โทรศัพท์ 0833574724


สามารถ สุคุณพันธ์
หนองเข็งวิทยาคม

โทรศัพท์ 0885158515


มรุต กัลยาแก้ว
โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 0823137126


วีนัส นันทะลาด
โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 0847909604


นายเจษฎา วิณโรจน์
พรเจริญวิทยา

โทรศัพท์ 0833347474


ทรงศักดิ์ สิงหนสาย
หนองหัวช้างวิทยา

โทรศัพท์ 0827595165


วิกานดา เจริญดี
ศรีสำราญวิทยาคม

โทรศัพท์ 082-1283096


จรรยา ศรีมังคละ
โซ่พิสัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 0857262665


วาสนา หากันได้
โซ่พิสัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 0857156389


อภิวัตร์ มีศรี
ศรีชมภูวิทยา

โทรศัพท์ 0819806939


นายสมพงษ์ รัตนวงษา
ศรีชมภูวิทยา

โทรศัพท์ 0821037204


อธิวัฒน์ รัตน์สีวอ
โนนคำพิทยาคม

โทรศัพท์ 0917161183


ศิริขวัญ ประกายสี
โนนคำพิทยาคม

โทรศัพท์ 0892768792


ภวิษ ขุนใหญ่
โพนทองประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0861908711


ภวิษ ขุนใหญ่
โพนทองประชาสรรค์

โทรศัพท์ 0861908711


จักรพงษ์ แก้วศิริ
เซกา

โทรศัพท์ 0878236143


อนุพูล เทศารินทร์
เซกา

โทรศัพท์ 0872150246


เนาว์รัก พรมนาค
เซกา

โทรศัพท์ 0870488627


ธีรวัฒน์ ชัยกุล
เซกา

โทรศัพท์ 0847431160


เสาวณีย์ หิรัณภัทรสกุล
หนองหิ้งพิทยา

โทรศัพท์ 0916812136


มริดา สุขะหา
หนองหิ้งพิทยา

โทรศัพท์ 042021599


ทรงพล ทะรังศรี
โสกก่ามวิทยา

โทรศัพท์ 0866456888


napaporn butsamongkol
โสกก่ามวิทยา

โทรศัพท์ 0920148792


Napapon Butsamongkon
โสกก่ามวิทยา

โทรศัพท์ 0804079186


บึงกาฬ ทองคำ
เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 0818720495


พุฒิพงษ์ จันดาโชต
ประชานิมิตพิทยานุกูล

โทรศัพท์ 0807501461


วุฒิชัย ศรีรุ่งเรือง
ประชานิมิตพิทยานุกูล

โทรศัพท์ 0908598221


นายอิทธิพล สิงห์เสนา
เจ็ดสีวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0810502504


นางสาวทัศนีย์ โคตรเมืองยศ
เจ็ดสีวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0856591976


นายอิทธิพล สิงห์เสนา
เจ็ดสีวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0810502504


นายอิทธิพล สิงห์เสนา
เจ็ดสีวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0810502504


เวทิดา เรืองเดช
ปากคาดพิทยาคม

โทรศัพท์ 0897625265


นายบุญถม ปุระพรม
ปากคาดพิทยาคม

โทรศัพท์ 0811849960


นาย ณัฐชาต ราชบัณฑิต
ปากคาดพิทยาคม

โทรศัพท์ 0905891066


นางปิยาภรณ์ เจือจันทึก
หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 0818735023


ธีรนันท์ วัฒนะการกุล
หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 09-1867-4710


นางสาวรุ่งทิวา การะกุล
สมสนุกพิทยาคม

โทรศัพท์ 0862243011


นางสาวณิภาพร โคตรวันดี
บึงโขงหลงวิทยาคม

โทรศัพท์ 0904129826


ไวย์โชค พลศรี
บึงโขงหลงวิทยาคม

โทรศัพท์ 0877759284


เทิดศักดิ์ จิตรปรีดา
ท่าดอกคำวิทยาคม

โทรศัพท์ 0898631751


นายอัณญาพล ไขทอง
ศรีวิไลวิทยา

โทรศัพท์ 0833410939


นางสุทธิวรรณ บัวศรี
ภูทอกวิทยา

โทรศัพท์ 0873195064


นายวสันต์ ผูพงษ์
บุ่งคล้านคร

โทรศัพท์ 0812608685


นายเชวงศักดิ์ มาตะวงค์
บุ่งคล้านคร

โทรศัพท์ 0847854438


ทิภาพร เทพภูมี
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0819746865


ธิดาวรรณ กุลโฮง
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0845161524


สุกัญญา นาโสก
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0885146041


วิมลสิริ บาบน
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0868611358


สายัณห์ อินทมาตย์
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0857465656


เกษมณี วรคันธ์
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0807491309


ชัชสรัญ หาริวงษ์
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0813713561


พิณนภา นามแสง
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0921540688


นริศรา สรัลชนา
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0921477840


มนตรี อนุไพรวัลยฺ
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0878628899


มนตรี อนุไพรวัลยฺ
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0878628899


อนุชา บุญแสนแผน
หินโงมพิทยาคม

โทรศัพท์ 0895762313


นางชนิดา เงินขาว
หินโงมพิทยาคม

โทรศัพท์ 0810561418


วราชัย จิตตินันทน์
กวนวันวิทยา

โทรศัพท์ 042011077


นางสาวจุรีพร หอมตา
เวียงคำวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0850143953


นางสาวปิติยา จังหวะ
เวียงคำวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0872357297


จิตติ ภูตินันท์
เวียงคำวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0851463679


กาณต์รวี รักขพันธ์ ณ หนองคาย
เวียงคำวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0816629994


กาณต์รวี รักขพันธ์ ณ หนองคาย
เวียงคำวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0816629994


กาณต์รวี รักขพันธ์ ณ หนองคาย
เวียงคำวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0816629994


ปิยวรรณ อาสนานิ
หนองคายวิทยาคาร

โทรศัพท์ 080-1837842


ทิพสุคนธ์ วะจีประศรี
หนองคายวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0910606424


ทิพสุคนธ์ วะจีประศรี
หนองคายวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0910606424


นันทิดา มะหาวงษ์
หนองคายวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0930749413


นายวีระศักดิ์ ชัยวงศ์ศิริ
พระธาตุบังพวนวิทยา

โทรศัพท์ 0833260441


นางประดับพร จันปัดชา
พระธาตุบังพวนวิทยา

โทรศัพท์ 0844044376


บานเย็น สิงห์จินดา
ค่ายบกหวานวิทยา

โทรศัพท์ 0866423436


บานเย็น สิงห์จินดา
ค่ายบกหวานวิทยา

โทรศัพท์ 0866423436


นายจักรกริช ผาคุยคำ
ค่ายบกหวานวิทยา

โทรศัพท์ 0943967782


ชมัยพร ถิ่นสำราญ
ท่าบ่อ

โทรศัพท์ 0810501090


หนึ่งฤทัย พิมพ์ศิริ
ท่าบ่อ

โทรศัพท์ 0933824225


นฤมล วาณิช
โคกคอนวิทยาคม

โทรศัพท์ 0885729355


นายไชยวัฒน์ ศิริกาญจน์
โคกคอนวิทยาคม

โทรศัพท์ 0800947745


คมกฤษ สังข์วงศ์
โคกคอนวิทยาคม

โทรศัพท์ 0817684421


นายยุทธพงษ์ คุณานันท์
ถ่อนวิทยา

โทรศัพท์ 0883144061


วิมลรัตน์ สุตเดช
ท่าบ่อพิทยาคม

โทรศัพท์ 0850139094


อรพิน วรรณพราหมณ์
ท่าบ่อพิทยาคม

โทรศัพท์ 0810611539


นางชิติมา มินดอน
หนองนางพิทยาคม

โทรศัพท์ 0885480584


วราภรณ์ แสงจันโท
หนองนางพิทยาคม

โทรศัพท์ 0879766634


พัชนีกร วะปะแก้ว
เดื่อวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042445067


นิภาพร อักษร
เดื่อวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0898431314


ธวัชชัย โคตรสุโน
ชุมพลโพนพิสัย

โทรศัพท์ 0874229131


นัฐติยา บุญคำ
ชุมพลโพนพิสัย

โทรศัพท์ 0913564853


จิราพัชร พลาหาญ
ชุมพลโพนพิสัย

โทรศัพท์ 0933407609


วีระยา นามสุโน
ชุมพลโพนพิสัย

โทรศัพท์ 0953048743


สุรเชศ นาคม
ชุมพลโพนพิสัย

โทรศัพท์ 0872934187


สิริอร ปัดโพนงาม
ชุมพลโพนพิสัย

โทรศัพท์ 0800878374


ชาญชัย มาลุน
เซิมพิทยาคม

โทรศัพท์ 0872737570


วชิระ ฐาตุจิรางค์กุล
เซิมพิทยาคม

โทรศัพท์ 0854630664


ชาญฤทธิ์ ศรีหานาม
ปากสวยพิทยาคม

โทรศัพท์ 0818735410


ประทุม แก้วศรี
ปากสวยพิทยาคม

โทรศัพท์ 0807679416


บัวไล ขันทอง
ปากสวยพิทยาคม

โทรศัพท์ 0801545017


มัชญามล พลาหาญ
ปากสวยพิทยาคม

โทรศัพท์ 0934688667


พชรณัฏฐ์ หิริโกกุลล์
นาหนังพัฒนศึกษา

โทรศัพท์ 042015117


นางสาวจีรนันท์ เมาะระศรี
นาหนังพัฒนศึกษา

โทรศัพท์ 0821904266


sfh dhfdjgdj
นาหนังพัฒนศึกษา

โทรศัพท์ 0843167925


เชาวลิต ไชยขันธุ์
ร่มธรรมานุสรณ์

โทรศัพท์ 0895711783


ประรารี คำเมืองแพน
ร่มธรรมานุสรณ์

โทรศัพท์ 0866360611


สมร มาลา
กุดบงพิทยาคาร

โทรศัพท์ 087-2379773


สมศักดิฺ พูลเพิ่ม
พานพร้าว

โทรศัพท์ 0843919156


สมศักดิ์ พูลเพิ่ม
พานพร้าว

โทรศัพท์ 0843919156


กรรณิการ์ มันปาฏิ
พระพุทธบาทวิทยาคม

โทรศัพท์ 0890742622


สินีนาฎ อ่อนเถื่อน
วรลาโภนุสรณ์

โทรศัพท์ 0800706935


พชร กุลรัตน์ศรี
สังคมวิทยา

โทรศัพท์ 0871249868


วรนุช ศรีคำม้วน
สังคมวิทยา

โทรศัพท์ 0860269752


มะลิจันทร์ อรรถพร
สังคมวิทยา

โทรศัพท์ 0908484251


วิไลวรรณ สมบูรณ์
วังม่วงพิทยาคม

โทรศัพท์ 0860405575


สายัณห์ อินทมาตย์
น้ำสวยวิทยา

โทรศัพท์ 0857465656


นางรำไพ ศรีทา
น้ำสวยวิทยา

โทรศัพท์ 0812619600


เอกภักดิ์ ฉ่ำมณี
น้ำสวยวิทยา

โทรศัพท์ 0817391262


นางรำไพ ศรีทา
น้ำสวยวิทยา

โทรศัพท์ 0812619600


ฤทัย ศรีภูมิ
น้ำสวยวิทยา

โทรศัพท์ 0814712381


ถนอม ทมถา
ฝางพิทยาคม

โทรศัพท์ 042404919


นายสุริยา มะโยธี
ฝางพิทยาคม

โทรศัพท์ 0818715219


รมิดา พลราชม
วังหลวงพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 0862414898


wachira phoomlert
วังหลวงพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 0894162656


วรพงษ์ จอมทิพย์
วังหลวงพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 0903367296


ปริญญา กล้าหาญ
นาดีพิทยาคม

โทรศัพท์ 0892469090


พัชราภรณ์ บัวระบัดทอง
ประชาบดีพิทยาคม

โทรศัพท์ 0879507878


ปวิธชาด แสนพันธ์
พระบาทนาสิงห์พิทยาคม

โทรศัพท์ 0857487779


นายณัฐวุฒิ เจริญกุล
พระบาทนาสิงห์พิทยาคม

โทรศัพท์ 0858528066


อานนท์ ภูนุภา
พระบาทนาสิงห์พิทยาคม

โทรศัพท์ 0880038557


อานนท์ ภูนุภา
พระบาทนาสิงห์พิทยาคม

โทรศัพท์ 0880038557


กันธิมา คำภูแก้ว
โพธิ์ตากพิทยาคม

โทรศัพท์ 0897151497


นฤมล ลีพฤติ
โพธิ์ตากพิทยาคม

โทรศัพท์ 0831488249


ศราวุธ วุฒิเสน
โพธิ์ตากพิทยาคม

โทรศัพท์ 0857586455


วิชชุดา กางเสนา
โพธิ์ตากพิทยาคม

โทรศัพท์ 0811964302

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright 2013 : DATA CMS v.05.56 Developed ITEC Nongkhai2