ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
กอบเพชร มีทอง
ท่าดอกคำวิทยาคม

โทรศัพท์


ธีระวุฒิ วรรัตน์
บึงกาฬ

โทรศัพท์ 042491188


แสงประเสริฐ เหมธุวนนท์
บึงกาฬ

โทรศัพท์ 042491188


วิชิต แก้วไวยุทธ์
นาสวรรค์พิทยาคม

โทรศัพท์ 042023433


เทวินทร์ แสนวงษ์
นาสวรรค์พิทยาคม

โทรศัพท์ 042023433


สามารถ สุคุณพันธ์
หนองเข็งวิทยาคม

โทรศัพท์ 042024500


มรุต กัลยาแก้ว
โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 042490910


วีนัส นันทะลาด
โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 042490910


นายเจษฎา วิณโรจน์
พรเจริญวิทยา

โทรศัพท์ 042487096


natapat kitiarsa
พรเจริญวิทยา

โทรศัพท์ 042487096


ว่าที่ ร.ต.จักรพงศ์ พรมกมล
หนองหัวช้างวิทยา

โทรศัพท์ 042901028


วิกานดา เจริญดี
ศรีสำราญวิทยาคม

โทรศัพท์ -


จรรยา ศรีมังคละ
โซ่พิสัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 042-485044


วาสนา หากันได้
โซ่พิสัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 042-485044


อภิวัตร์ มีศรี
ศรีชมภูวิทยา

โทรศัพท์ 042-018014


นายสมพงษ์ รัตนวงษา
ศรีชมภูวิทยา

โทรศัพท์ 042-018014


รัชนีพร วัฒนะการกุล
ศรีชมภูวิทยา

โทรศัพท์ 042-018014


อธิวัฒน์ รัตน์สีวอ
โนนคำพิทยาคม

โทรศัพท์ 042901736


ศิริขวัญ ประกายสี
โนนคำพิทยาคม

โทรศัพท์ 042901736


ภวิษ ขุนใหญ่
โพนทองประชาสรรค์

โทรศัพท์ 042490979


ภวิษ ขุนใหญ่
โพนทองประชาสรรค์

โทรศัพท์ 042490979


จักรพงษ์ แก้วศิริ
เซกา

โทรศัพท์ 042489156


อนุพูล เทศารินทร์
เซกา

โทรศัพท์ 042489156


เนาว์รัก พรมนาค
เซกา

โทรศัพท์ 042489156


นายวันชัย ศรีนาทม
เซกา

โทรศัพท์ 042489156


เสาวณีย์ หิรัณภัทรสกุล
หนองหิ้งพิทยา

โทรศัพท์ 042021599


มริดา สุขะหา
หนองหิ้งพิทยา

โทรศัพท์ 042021599


กัญญา มายูร
หนองหิ้งพิทยา

โทรศัพท์ 042021599


ทรงพล ทะรังศรี
โสกก่ามวิทยา

โทรศัพท์ 042436921


napaporn butsamongkol
โสกก่ามวิทยา

โทรศัพท์ 042436921


Napapon Butsamongkon
โสกก่ามวิทยา

โทรศัพท์ 042436921


บึงกาฬ ทองคำ
เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 042490965


พุฒิพงษ์ จันดาโชต
ประชานิมิตพิทยานุกูล

โทรศัพท์ 042021090


วุฒิชัย ศรีรุ่งเรือง
ประชานิมิตพิทยานุกูล

โทรศัพท์ 042021090


นางสาวทัศนีย์ โคตรเมืองยศ
เจ็ดสีวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042479686


ศาสตรา เพียงงาม
เจ็ดสีวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042479686


เวทิดา เรืองเดช
ปากคาดพิทยาคม

โทรศัพท์ 042481123


นายบุญถม ปุระพรม
ปากคาดพิทยาคม

โทรศัพท์ 042481123


นาย ณัฐชาต ราชบัณฑิต
ปากคาดพิทยาคม

โทรศัพท์ 042481123


นางปิยาภรณ์ เจือจันทึก
หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 042436817


ธีรนันท์ วัฒนะการกุล
หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 042436817


นางสาวรุ่งทิวา การะกุล
สมสนุกพิทยาคม

โทรศัพท์ 042436809


นายไสว วรรณพรามณ์
สมสนุกพิทยาคม

โทรศัพท์ 042436809


นางสาวณิภาพร โคตรวันดี
บึงโขงหลงวิทยาคม

โทรศัพท์ 042416190


ไวย์โชค พลศรี
บึงโขงหลงวิทยาคม

โทรศัพท์ 042416190


เทิดศักดิ์ จิตรปรีดา
ท่าดอกคำวิทยาคม

โทรศัพท์ 04247704


นริสา รมศรีภู
ท่าดอกคำวิทยาคม

โทรศัพท์ 04247704


นริสา รมศรีภู
ท่าดอกคำวิทยาคม

โทรศัพท์ 04247704


นายกิติพงษ์ สัพโส
ศรีวิไลวิทยา

โทรศัพท์ 042497098


kittipong kuangsuy
ศรีวิไลวิทยา

โทรศัพท์ 042497098


นางขวัญศิริ โคตรปัญญา
ภูทอกวิทยา

โทรศัพท์ 042422277


ประหยัด ชัยยะเทียน
ภูทอกวิทยา

โทรศัพท์ 042422277


นายวสันต์ ผูพงษ์
บุ่งคล้านคร

โทรศัพท์ 042499078


นายเชวงศักดิ์ มาตะวงค์
บุ่งคล้านคร

โทรศัพท์ 042499078


ทิภาพร เทพภูมี
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4241-1203


ธิดาวรรณ กุลโฮง
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4241-1203


สุกัญญา นาโสก
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4241-1203


วิมลสิริ บาบน
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4241-1203


สายัณห์ อินทมาตย์
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4241-1203


สายัณห์ อินทมาตย์
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4241-1203


เกษมณี วรคันธ์
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4241-1203


ชัชสรัญ หาริวงษ์
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4241-1203


พิณนภา นามแสง
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4241-1203


นริศรา สรัลชนา
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4241-1203


มนตรี อนุไพรวัลยฺ
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4241-1203


มนตรี อนุไพรวัลยฺ
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4241-1203


Poomharit adunnirat
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4241-1203


อนุชา บุญแสนแผน
หินโงมพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4241-4805


นางชนิดา เงินขาว
หินโงมพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4241-4805


วราชัย จิตตินันทน์
กวนวันวิทยา

โทรศัพท์ 042011077


นางสาวจุรีพร หอมตา
เวียงคำวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042438156


กาณต์รวี รักขพันธ์ ณ หนองคาย
เวียงคำวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042438156


ปิยวรรณ อาสนานิ
หนองคายวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4242-2774


เศรษฐา สมจิตศรีปัญญา
พระธาตุบังพวนวิทยา

โทรศัพท์ 0-4242-3761


นายนิวัฒน์ สินไชย
พระธาตุบังพวนวิทยา

โทรศัพท์ 0-4242-3761


บานเย็น สิงห์จินดา
ค่ายบกหวานวิทยา

โทรศัพท์ 0-4240-7273


บานเย็น สิงห์จินดา
ค่ายบกหวานวิทยา

โทรศัพท์ 0-4240-7273


นายจักรกริช ผาคุยคำ
ค่ายบกหวานวิทยา

โทรศัพท์ 0-4240-7273


ชมัยพร ถิ่นสำราญ
ท่าบ่อ

โทรศัพท์ 0-4243-1728


หนึ่งฤทัย พิมพ์ศิริ
ท่าบ่อ

โทรศัพท์ 0-4243-1728


นฤมล วาณิช
โคกคอนวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4244-3070


นายไชยวัฒน์ ศิริกาญจน์
โคกคอนวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4244-3070


คมกฤษ สังข์วงศ์
โคกคอนวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4244-3070


นายยุทธพงษ์ คุณานันท์
ถ่อนวิทยา

โทรศัพท์ 0-4245-8023


วิมลรัตน์ สุตเดช
ท่าบ่อพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4240-9022


อรพิน วรรณพราหมณ์
ท่าบ่อพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4240-9022


นางชิติมา มินดอน
หนองนางพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4242-3063


วราภรณ์ แสงจันโท
หนองนางพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4242-3063


นิภาพร อักษร
เดื่อวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4244-5067


ธวัชชัย โคตรสุโน
ชุมพลโพนพิสัย

โทรศัพท์


นัฐติยา บุญคำ
ชุมพลโพนพิสัย

โทรศัพท์


จิราพัชร พลาหาญ
ชุมพลโพนพิสัย

โทรศัพท์


วีระยา นามสุโน
ชุมพลโพนพิสัย

โทรศัพท์


สุรเชศ นาคม
ชุมพลโพนพิสัย

โทรศัพท์


สิริอร ปัดโพนงาม
ชุมพลโพนพิสัย

โทรศัพท์


อุดม วิเศษวิสัย
เซิมพิทยาคม

โทรศัพท์ 042017136


วชิระ ฐาตุจิรางค์กุล
เซิมพิทยาคม

โทรศัพท์ 042017136


ดนัย เฉิดฉาย
โรงเรียนปากสวยพิทยาคม

โทรศัพท์ 042414735


บัวไล ขันทอง
ปากสวยพิทยาคม

โทรศัพท์ 042414735


พชรณัฏฐ์ หิริโกกุลล์
นาหนังพัฒนศึกษา

โทรศัพท์ 042015117


นางสาวจีรนันท์ เมาะระศรี
นาหนังพัฒนศึกษา

โทรศัพท์ 042015117


sfh dhfdjgdj
นาหนังพัฒนศึกษา

โทรศัพท์ 042015117


อนุสรา ภิรมย์
ร่มธรรมานุสรณ์

โทรศัพท์ 042422973


ประรารี คำเมืองแพน
ร่มธรรมานุสรณ์

โทรศัพท์ 042422973


สมร มาลา
กุดบงพิทยาคาร

โทรศัพท์ 0864563011


สมศักดิฺ พูลเพิ่ม
พานพร้าว

โทรศัพท์ 0-4245-1165


สมศักดิ์ พูลเพิ่ม
พานพร้าว

โทรศัพท์ 0-4245-1165


กรรณิการ์ มันปาฏิ
พระพุทธบาทวิทยาคม

โทรศัพท์ 042014891


สินีนาฎ อ่อนเถื่อน
วรลาโภนุสรณ์

โทรศัพท์ 0-4290-8478


วราภรณ์ ช่องจอหอ
วรลาโภนุสรณ์

โทรศัพท์ 0-4290-8478


พชร กุลรัตน์ศรี
สังคมวิทยา

โทรศัพท์ 0-4244-1118


วรนุช ชำนาญกิจ
สังคมวิทยา

โทรศัพท์ 0-4244-1118


มะลิจันทร์ อรรถพร
สังคมวิทยา

โทรศัพท์ 0-4244-1118


วิไลวรรณ สมบูรณ์
วังม่วงพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4242-9013


สายัณห์ อินทมาตย์
น้ำสวยวิทยา

โทรศัพท์ 0-4246-3164


นางรำไพ ศรีทา
น้ำสวยวิทยา

โทรศัพท์ 0-4246-3164


เอกภักดิ์ ฉ่ำมณี
น้ำสวยวิทยา

โทรศัพท์ 0-4246-3164


นางรำไพ ศรีทา
น้ำสวยวิทยา

โทรศัพท์ 0-4246-3164


ฤทัย ศรีภูมิ
น้ำสวยวิทยา

โทรศัพท์ 0-4246-3164


ถนอม ทมถา
ฝางพิทยาคม

โทรศัพท์ 042414909


นายสุริยา มะโยธี
ฝางพิทยาคม

โทรศัพท์ 042414909


นางสาวรมิดา พลราชม
วังหลวงพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 042901187


wachira phoomlert
วังหลวงพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 042901187


วรพงษ์ จอมทิพย์
วังหลวงพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 042901187


ปริญญา กล้าหาญ
นาดีพิทยาคม

โทรศัพท์ 042-436907


วัชการ เจริญชัย
ประชาบดีพิทยาคม

โทรศัพท์ 042019090


ปวิธชาด แสนพันธ์
พระบาทนาสิงห์พิทยาคม

โทรศัพท์ 042019507


นายณัฐวุฒิ เจริญกุล
พระบาทนาสิงห์พิทยาคม

โทรศัพท์ 042019507


อานนท์ ภูนุภา
พระบาทนาสิงห์พิทยาคม

โทรศัพท์ 042019507


อานนท์ ภูนุภา
พระบาทนาสิงห์พิทยาคม

โทรศัพท์ 042019507


กันธิมา คำภูแก้ว
โพธิ์ตากพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4248-3133


นฤมล ลีพฤติ
โพธิ์ตากพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4248-3133


ศราวุธ วุฒิเสน
โพธิ์ตากพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4248-3133


วิชชุดา กางเสนา
โพธิ์ตากพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4248-3133


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
@Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 By นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ สพป.หนองคาย เขต 2 : ITEC Nongkhai2