ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
แสงประเสริฐ เหมธุวนนท์
บึงกาฬ

โทรศัพท์ 042491188


นิภาพร ลุนงามหาร
บึงกาฬ

โทรศัพท์ 042491188


มาลินี ทุมสะกะ
นาสวรรค์พิทยาคม

โทรศัพท์ 042023433


นางสาวพัดชา ศรียัง
หนองเข็งวิทยาคม

โทรศัพท์ 042024500


สามารถ สุคุณพันธ์
หนองเข็งวิทยาคม

โทรศัพท์ 042024500


ณพัชร เอกภูมิพัฒ
โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 042490910


นางสาวพัชมณ คำชนะ
โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 042490910


วรรษชล ภูลวรรณ
พรเจริญวิทยา

โทรศัพท์ 042487097


นายวัชรินทร์ ถันชนนาง
พรเจริญวิทยา

โทรศัพท์ 042487097


ไพรวัลย์ พาแสง
หนองหัวช้างวิทยา

โทรศัพท์ 042901028


ไกรวิชญ์ เทพนีรมิตร
หนองหัวช้างวิทยา

โทรศัพท์ 042901028


นางสาวนุชจิรา ศรีสุภา
หนองหัวช้างวิทยา

โทรศัพท์ 042901028


tippawan nachaingtai
ศรีสำราญวิทยาคม

โทรศัพท์ 095-1937164


จรรยา ศรีมังคละ
โซ่พิสัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 042-485044


รินรดา บุดดาคำ
โซ่พิสัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 042-485044


นายชาตรี พะยิ
ศรีชมภูวิทยา

โทรศัพท์ 042-018014


จิรารัตน์ เขื่อนสุวรรณ
ศรีชมภูวิทยา

โทรศัพท์ 042-018014


จิรารัตน์ ดาศรี
ศรีชมภูวิทยา

โทรศัพท์ 042-018014


อธิวัฒน์ รัตน์สีวอ
โนนคำพิทยาคม

โทรศัพท์ 042088233


ภวิษ ขุนใหญ่
โพนทองประชาสรรค์

โทรศัพท์ 042490979


ทวินันท์ ชาติชำนิ
เซกา

โทรศัพท์ 042489156


พลกฤษณ์ กั้วสิทธิ์
เซกา

โทรศัพท์ 042489156


มริดา สุขะหา
หนองหิ้งพิทยา

โทรศัพท์ 042490599


นายสิงโตทอง โสภาพรม
หนองหิ้งพิทยา

โทรศัพท์ 042490599


ณัฐวงศ์ คุณขอนยาง
หนองหิ้งพิทยา

โทรศัพท์ 042490599


ทรงพล ทะรังศรี
โสกก่ามวิทยา

โทรศัพท์ 042490702


นายบึงกาฬ ทองคำ
เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 042490965


นางสาวจุฑามาศ นาทมพล
ประชานิมิตพิทยานุกูล

โทรศัพท์ 042021090


นายสุรศักดิ์ พลไทสงค์
ประชานิมิตพิทยานุกูล

โทรศัพท์ 042021090


นางภานุมาศ พิมโยธา
ประชานิมิตพิทยานุกูล

โทรศัพท์ 042021090


สาวิตรี กันนุลา
เจ็ดสีวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042479686


ชัยยา ตามชัย
เจ็ดสีวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042479686


นครา สุวรรณรอด
ปากคาดพิทยาคม

โทรศัพท์ 042481123


นครินทร์ พรมกลาง
ปากคาดพิทยาคม

โทรศัพท์ 042481123


รัชนีพร วัฒนะการกุล
หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 042490620


ธีรนันท์ วัฒนะการกุล
หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 042490620


นางรุ่งทิวา คำแฝง
สมสนุกพิทยาคม

โทรศัพท์ 042436809


หฤทัย ไชยวรรณ
สมสนุกพิทยาคม

โทรศัพท์ 042436809


กิตติยา ดอนสามารถ
สมสนุกพิทยาคม

โทรศัพท์ 042436809


สำเนียง เพชรสมบัติ
บึงโขงหลงวิทยาคม

โทรศัพท์ 042416190


กอบเพชร มีทอง
ท่าดอกคำวิทยาคม

โทรศัพท์ 042490863


ศรินประภา สมทิพย์
ท่าดอกคำวิทยาคม

โทรศัพท์ 042490863


ชณิฏตา อัคฮาด
ท่าดอกคำวิทยาคม

โทรศัพท์ 042490863


กิติพงษ์ สัพโส
ศรีวิไลวิทยา

โทรศัพท์ 042497429


นายประหยัด ชัยยะเทียน
ภูทอกวิทยา

โทรศัพท์ 042422277


วสันต์ ผูพงษ์
บุ่งคล้านคร

โทรศัพท์ 042499078


ฟ้าสว่าง ไชยเชฐ
บุ่งคล้านคร

โทรศัพท์ 042499078


ศิริลาวัณย์ บุรมรา
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4241-1203


ธิดาวรรณ กุลโฮง
ปทุมเทพวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4241-1203


อนุชา บุญแสนแผน
หินโงมพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4241-4805


นิวัฒน์ ด้วงเคน
หินโงมพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4241-4805


วราชัย จิตตินันทน์
กวนวันวิทยา

โทรศัพท์ 042011077


สุจินต์ วงศ์ละคร
ปทุมเทพวิทยาคาร 2

โทรศัพท์ 042011077


นางปิติยา เศวตธีรมาดา
เวียงคำวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042438157


ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา บุญหนา
เวียงคำวิทยาคาร

โทรศัพท์ 042438157


นางสาวสุบรรณ โทดำมา
หนองคายวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4242-2775


ปิยวรรณ หอมสมบัติ
หนองคายวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4242-2775


นายสุชาติ เข็มอุทา
พระธาตุบังพวนวิทยา

โทรศัพท์ 0-4242-3761


คมสัน นาสมโภชน์
ค่ายบกหวานวิทยา

โทรศัพท์ 0-4240-7273


ศิวรรณ อะวะตา
ท่าบ่อ

โทรศัพท์ 0-4243-1728


ศราวุฒิ สมรื่น สมรื่น
ท่าบ่อ

โทรศัพท์ 0-4243-1728


ภัคณภัทร นมัสโก
โคกคอนวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4244-3070


ยุทธพงษ์ คุณานันท์
ถ่อนวิทยา

โทรศัพท์ 0-4245-8023


ด.ญ.อุมาพร ขอพันดุง
ถ่อนวิทยา

โทรศัพท์ 0-4245-8023


ศุภวุฒิ ใหญ่สาร
ท่าบ่อพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4240-9022


นางจิราภรณ์ เข็มทอง
หนองนางพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4201-4470


Thanakorn Khonman
เดื่อวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4244-5067


สมเจตน์ คุณความดี
เดื่อวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4244-5067


นิติคุณ พลแสน
ชุมพลโพนพิสัย

โทรศัพท์ 042471051


กุลชา เทศศรีเมือง
ชุมพลโพนพิสัย

โทรศัพท์ 042471051


จิรารัตน์ จองบุดดี
เซิมพิทยาคม

โทรศัพท์ 042017136


อุดม วิเศษวิสัย
เซิมพิทยาคม

โทรศัพท์ 042017136


Aekburund Jantawong
ปากสวยพิทยาคม

โทรศัพท์ 042414735


ศตวรรษ ชาวโพธิ์
นาหนังพัฒนศึกษา

โทรศัพท์ 042015117


อนุสรา ภิรมย์
ร่มธรรมานุสรณ์

โทรศัพท์ 042422973


ศตวรรษ ริดเต็ม
ร่มธรรมานุสรณ์

โทรศัพท์ 042422973


อนุสรา ภิรมย์
ร่มธรรมานุสรณ์

โทรศัพท์ 042422973


ธีรพล นามแสง
กุดบงพิทยาคาร

โทรศัพท์ 0864563011


ชำนาญวิทย์ ประเสริฐ
พานพร้าว

โทรศัพท์ 0-4245-1165


นายชำนาญวิทย์ ประเสริฐ
พานพร้าว

โทรศัพท์ 0-4245-1165


นางสาวชรินทร์ทิพย์ รินทะรักษ์
พระพุทธบาทวิทยาคม

โทรศัพท์ 042014891


รุ่งโรจน์ วันเพ็ญ
พระพุทธบาทวิทยาคม

โทรศัพท์ 042014891


ชรินทร์ทิพย์ รินทะรักษ์
พระพุทธบาทวิทยาคม

โทรศัพท์ 042014891


เมธินี จันทะพงษ์
วรลาโภนุสรณ์

โทรศัพท์ 042414938


เตชสิทธิ์ คล่องชัยนันต์
สังคมวิทยา

โทรศัพท์ 0-4244-1266


จุรีภรณ์ คำโสภา
วังม่วงพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-42414740


กัลยาณี ฉัตรศรี
วังม่วงพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-42414740


นางฤทัย ศรีภูมิ
น้ำสวยวิทยา

โทรศัพท์ 042419880


ปัญญา โคตะวินนท์
ฝางพิทยาคม

โทรศัพท์ 042414909


นายอัคคเสฏฐ์ อังคะฮาด
ฝางพิทยาคม

โทรศัพท์ 042414909


ศตวรรษ วงษ์ตาแสง
วังหลวงพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 042901187


กฤษณะ ทุมซ้าย
วังหลวงพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 042901187


ศรัญญา สุขล้าน
นาดีพิทยาคม

โทรศัพท์ 042-414806


รุ่งนิรันดร์ บุญทันเสน
นาดีพิทยาคม

โทรศัพท์ 042-414806


นายวัชการ เจริญชัย
ประชาบดีพิทยาคม

โทรศัพท์ 042019090


นางพัชราภรณ์ ท้าวนิล
ประชาบดีพิทยาคม

โทรศัพท์ 042019090


นายพลวัฒน์ สาจันทร์
พระบาทนาสิงห์พิทยาคม

โทรศัพท์ 042019507


นายสุริชัย โพธิ์ศรี
พระบาทนาสิงห์พิทยาคม

โทรศัพท์ 042019507


นางสาววิชชุดา กางเสนา
โพธิ์ตากพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4248-3133


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน