ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
Thanwarat Yuenyong
สพม.เขต 23(สกลนคร)

โทรศัพท์


นางสุกัญญา สุทธิอาจ
สพม.เขต 23(สกลนคร)

โทรศัพท์


นางสาวนงลักษณ์ ภูคงกิ่ง

โทรศัพท์


สุพจน์ ผิวหอม

โทรศัพท์ 0-4271-3566


ธีรพันธุ์ จันทบุตร
สกลราชวิทยานุกูล

โทรศัพท์ 0-4271-3566


ธงชัย ประวีณานนท์
สกลราชวิทยานุกูล

โทรศัพท์ 0-4271-3566


อดิศักดิ์ แสนทิพย์
สกลราชวิทยานุกูล

โทรศัพท์ 0-4271-3566


นางศรินยา สุตะโคตร
ดงมะไฟวิทยา

โทรศัพท์ 042759107


ศศิร์อร ทิพย์พีรชัย
สกลนครพัฒนศึกษา

โทรศัพท์ 042-733412


บดินทร์ นารถโคษา
สกลนครพัฒนศึกษา

โทรศัพท์ 042-733412


อภิเชษฐ์ ดีประโคน
สกลนครพัฒนศึกษา

โทรศัพท์ 042-733412


สิปปกร ยิ่งธงชัย
ธาตุนารายณ์วิทยา

โทรศัพท์ 042970128


นางศิรินาฎ ลุนจักร
ธาตุนารายณ์วิทยา

โทรศัพท์ 042970128


พรนิษา ศิริบุรี

โทรศัพท์ 042-741410


วีระศักดิ์ พาพรมลิก
ท่าแร่ศึกษา

โทรศัพท์ 042-741410


ณัฏฐมน วงศ์วันดี
ท่าแร่ศึกษา

โทรศัพท์ 042-741410


ชนวีร์ สร้อยมาลัย
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปีจ�

โทรศัพท์ 042-090210


ชนวีร์ สร้อยมาลัย
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริราชสมบัติครบ๕๐ปี จ�

โทรศัพท์ 042-090210


ภาสกร ยะไชยศรี
กุสุมาลย์วิทยาคม

โทรศัพท์ 042769056


จุฑารัตน์ พรหมหากุล

โทรศัพท์ 042769056


ภาสกร ยะไชยศรี
กุสุมาลย์วิทยาคม

โทรศัพท์ 042769056


นายประสงค์ ศักดิ์ดา

โทรศัพท์ 042769056


ศราวุธ แจ้งสุข
โพธิแสนวิทยา

โทรศัพท์ 042162422


ศราวุธ แจ้งสุข
โพธิแสนวิทยา

โทรศัพท์ 042162422


โรจนศักดิ์ อินทนน
โพธิแสนวิทยา

โทรศัพท์ 042162422


สุภัทตา พรมลา
กุดบากพัฒนาศึกษา

โทรศัพท์ 042784026


สุภัทตา พรมลา
กุดบากพัฒนาศึกษา

โทรศัพท์ 042784026


พฤกษา ปากหวาน
พรรณาวุฒาจารย์

โทรศัพท์ 042779117


มนัสนันท์ การุญ
บ้านบัวราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 042-973009


มนัสนันท์ การุญ

โทรศัพท์ 042-973009


นางจันทรนันทน์ พรมทอง
เทพสวัสดิ์วิทยา

โทรศัพท์ 042745503


นาย ฐานุวัตร ไชยเชษฐ์
เทพสวัสดิ์วิทยา

โทรศัพท์ 042745503


วิมาลัย ภูรัพพา
เทพสวัสดิ์วิทยา

โทรศัพท์ 042745503


อลงกต มะลิทอง
ภูริทัตต์วิทยา

โทรศัพท์ 042-703215


่นายอลงกต มะลิทอง
ภูริทัตต์วิทยา

โทรศัพท์ 042-703215


นนท์ สมใจเพ็ง
บะฮีวิทยาคม

โทรศัพท์ 042981021


นนท์ สมใจเพ็ง
บะฮีวิทยาคม

โทรศัพท์ 042981021


ธนากร แก่นท้าว
ช้างมิ่งพิทยานุกูล

โทรศัพท์ 042706116


บุญเลิศ อ่อนคำหล้า
ช้างมิ่งพิทยานุกูล

โทรศัพท์ 042706116


สถาพร แฟสันเทียะ
พังโคนวิทยาคม

โทรศัพท์ 042771218


นางสาววัชราพร ศรีสร้อย
พังโคนวิทยาคม

โทรศัพท์ 042771218


ปัญญากร บุระสิทธิ์
พังโคนวิทยาคม

โทรศัพท์ 042771218


อภิรดา หัสดร
พังโคนวิทยาคม

โทรศัพท์ 042771218


นิตยา คำชมภู
ลำปลาหางวิทยา

โทรศัพท์ 042779360


นายพงษ์ขจร บุญพงษ์

โทรศัพท์ 042781190


ณัฐวุฒิ เชื้อกูล

โทรศัพท์ 042774113


ณัฐวุฒิ เชื้อกูล
ธรรมบวรวิทยา

โทรศัพท์ 042774113


ผาสุข นาโควงค์

โทรศัพท์ 042774113


นาฏยา สิทธิหาญ
วาริชวิทยา

โทรศัพท์ 042-742505


นาฏยา สิทธิหาญ
วาริชวิทยา

โทรศัพท์ 042-742505


พัชรนันท์ แสนดวง
นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา

โทรศัพท์ 042789018


พัชรนันท์ แสนดวง
นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา

โทรศัพท์ 042789018


ณัฐพงศ์ หล้าหิบ
มัธยมวานรนิวาส

โทรศัพท์ 042791644


นางสาวสุชัญญา วาปี
มัธยมวานรนิวาส

โทรศัพท์ 042791644


ธีรพงค์ กรุณานำ
กุดเรือคำพิทยาคาร

โทรศัพท์ 042764042


รัตนาพร สมบูรณ์
หนองแวงวิทยา

โทรศัพท์ 042707201


บารมี ศรีผูย

โทรศัพท์ 042707201


ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงศ์ อักษรพิม
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

โทรศัพท์ 042796084


ธมลวรรณ วาเหลา
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์

โทรศัพท์ 042796084


ภาณพงศ์ อักษรพิม

โทรศัพท์ 042796084


วุฒิพงษ์ ชื่นบุญชู
ศึกษาประชาสามัคคี

โทรศัพท์ 042981047


นายธนกร แก้วบัวสา
โรงเรียนศึกษาประขาสามัคคี

โทรศัพท์ 042981047


จุฬาลักษณ์ เมืองมุงคุณ
บ้านม่วงพิทยาคม

โทรศัพท์ 042794116


ฐิติพร สุคำภา
บ้านม่วงพิทยาคม

โทรศัพท์ 042794116


จุฬาลักษณ์ เมืองมุุงคุณ
บ้านม่วงพิทยาคม

โทรศัพท์ 042794116


กนกรัตน์ ไชยวารี
โพธิ์ชัยทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 042702201


จิรนุช บุตราช
อากาศอำนวยศึกษา

โทรศัพท์ 042799121


ศักดิ์สิทธิ์ มันอาษา
อากาศอำนวยศึกษา

โทรศัพท์ 042799121


สาคร บรรดิษฐ์
โพนงามศึกษา

โทรศัพท์ 042168095


สุทธินันท์ กุลภา
โพนงามศึกษา

โทรศัพท์ 042168095


สุดาพร คำเกาะ
โพนงามศึกษา

โทรศัพท์ 042168095


จักรพล ตรีศรี
โพนงามศึกษา

โทรศัพท์ 042168095


นายภาณุวัฒน์ ไชยะ
ท่าสงครามวิทยา

โทรศัพท์ 042168776


ปารวี ศรีเลิศ
ท่าสงครามวิทยา

โทรศัพท์ 042168776


นายภาณุวัฒน์ ไชยะ ไชยะ
ท่าสงครามวิทยา

โทรศัพท์ 042168776


ดุษณิษา บัวพรม
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทรศัพท์ 042721181


ศักดิ์เกียรติ จันทร์ลือชัย
เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทรศัพท์ 042721181


สนิท คะแก้ว
แวงพิทยาคม

โทรศัพท์ 042-729090


นางสาวสุภาวดี บุญเชิด
แวงพิทยาคม

โทรศัพท์ 042-729090


นางธิดารัตน์ วิเชียรลม
หนองหลวงศึกษา

โทรศัพท์ 042704615


นายอภิลักษณ์ เชื้อแก้ว
หนองหลวงศึกษา

โทรศัพท์ 042704615


กรกฎ อุดมลาภ
หนองหลวงศึกษา

โทรศัพท์ 042704615


นายสมาน รัตนวงศ์
หนองหลวงศึกษา

โทรศัพท์ 042704615


ปนิวัตร เส้นเกษ
โคกสีวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 042776050


ปนิวัตร เส้นเกษ
โคกสีวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 042776050


ปภาวรินท์ ธรรมสิทธิ์
โคกสีวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 042776050


อัมพา ชุมศรี
โคกสีวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 042776050


สิทธิชัย บุบผาอาจ
บงเหนือวิทยาคม

โทรศัพท์ 042981278


นางสมคิด ศิริวัฒ
บงเหนือวิทยาคม

โทรศัพท์ 042981278


ศรสวรรค์ แก้วสำราญ
บงเหนือวิทยาคม

โทรศัพท์ 042981278


เบญจวรรณ จุลดาลัย
สว่างแดนดิน

โทรศัพท์ 042721030


เบญจวรรณ์ จุลดาลัย
สว่างแดนดิน

โทรศัพท์ 042721030


วิสณี สีนนตรี
ส่องดาววิทยาคม

โทรศัพท์ 042786023


วิสณี สีนนตรี
ส่องดาววิทยาคม

โทรศัพท์ 042786023


สุพราว หาญมนตรี
เต่างอยพัฒนศึกษา

โทรศัพท์ 042-761228


เด็กหญิงกนกพร นามวงศ์ชัย
เต่างอยพัฒนศึกษา

โทรศัพท์ 042-761228


สุพราว หาญมนตรี
เต่างอยพัฒนศึกษา

โทรศัพท์ 042-761228


บรรดล บุญพาเกิด
ร่มเกล้า

โทรศัพท์ 042-766063


ผ่องพรรณ นันทราช
ร่มเกล้า

โทรศัพท์ 042-766063


เด็กหญิง กุสุมา มนต์มี
ร่มเกล้า

โทรศัพท์ 042-766063


วงศกร ทาศรีภู
ร่มเกล้า

โทรศัพท์ 042-766063


สุพรรษา แก้วมะ
ร่มเกล้า

โทรศัพท์ 042-766063


วาสนา ศิริจันทพันธุ์
ด่านม่วงคำพิทยาคม

โทรศัพท์ 096-7069866


วาสนา ศิริจันทพันธุ์
ด่านม่วงคำพิทยาคม

โทรศัพท์ 096-7069866


นายพิชิต สุจริต
เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

โทรศัพท์ 042709142


กนกภรณ์ คิดโสดา
เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

โทรศัพท์ 042709142


จักรกฤช จันทรวีระกุล
โพนพิทยาคม

โทรศัพท์ 042170446


ไอลดา สิงหนสาย
คำเพิ่มพิทยา

โทรศัพท์ 042708143


นายนราชัย อสุรินทร์
ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

โทรศัพท์ 042-704700


ธนวรรธน์ นิลชัย
ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

โทรศัพท์ 042-704700


นราชัย อสุรินทร์
ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

โทรศัพท์ 042-704700


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน