ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
สิทธิโชติ สิทธิพงษ์พร

โทรศัพท์ 045474404-6


สิทธิพร แสวงสาย

โทรศัพท์ 045474404-6


ธนกฤต รุ่งแสง

โทรศัพท์ 045474404-6


paannipa thongthai

โทรศัพท์ 045474404-6


นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ

โทรศัพท์ 0-4524-4575,045-245800


นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ

โทรศัพท์ 0-4524-4575,045-245800


นาง กันธิมา ศรีวรรณ

โทรศัพท์ 0-4524-4575,045-245800


ทิฆัมพร เครือสีดา
ปทุมพิทยาคม

โทรศัพท์ 045-244283


นายวิบูลย์ สารสิทธิธรรม
ปทุมพิทยาคม

โทรศัพท์ 045-244283


นายชัชญานิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4531-4708


นายอ๊อดสวอน ริ้วทอง

โทรศัพท์ 0-4531-4708


นคร นวลอินทร์
หนองบ่อสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0-45840-219


นายบัณฑิต นวลอินทร์
หนองบ่อสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0-45840-219


นางอาภา งามเนตร
หนองบ่อสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0-45840-219


สิทธิศักดิ์ ร่วมสุข
หนองขอนวิทยา

โทรศัพท์ 0-4534-4109


Tasnee phovisan
นารีนุกูล 2

โทรศัพท์ 0-45200-446


วิไลพร พรหมทา
นารีนุกูล 2

โทรศัพท์ 0-45200-446


วิรัช จูมลี
อุบลราชธานีศรีวนาลัย

โทรศัพท์ 045-422179


thipmongkhon sornard

โทรศัพท์ 045-422179


ศิรินนภา นามมณี
ศรีเมืองวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045-399188


นายสฤษฏ์ วิลามาศ
เอือดใหญ่พิทยา

โทรศัพท์ 0 4534 6040


ชุติมา เนื้ออ่อน
เอือดใหญ่พิทยา

โทรศัพท์ 0 4534 6040


จิราวรรณ สมนึก
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 045-381033


ปรางค์ทราย บุญทอง
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 045-381033


เกษราพร สำราญ

โทรศัพท์ 045-381033


เฟื่องลดา ทรงมณี
โขงเจียมวิทยาคม

โทรศัพท์ 045351005


อัจฉรา สานศรี
โขงเจียมวิทยาคม

โทรศัพท์ 045351005


นางอรุณี ทองผุด

โทรศัพท์ 0-4539-1105


ทักดนัย ปุณประวัติ

โทรศัพท์ 0-4539-1105


นาย พัสกร มีทองขาว

โทรศัพท์ 0-4539-1105


สุภินดา ยารัมย์

โทรศัพท์ 0-4539-1105


จักรี บุญประสิทธิ์
สหธาตุศึกษา

โทรศัพท์ 0-4531-8190-1


นายจักรี บุญประสิทธิ์
สหธาตุศึกษา

โทรศัพท์ 0-4531-8190-1


รัตนาพร พากเพียร
สหธาตุศึกษา

โทรศัพท์ 0-4531-8190-1


นางดวงมณี บุญสุข
ชีทวนวิทยาสามัคคี

โทรศัพท์ 0-4523-2057


ศรีถา ชูชื่น
ชีทวนวิทยาสามัคคี

โทรศัพท์ 0-4523-2057


พิเชษฐ์ ชูคันหอม
บ้านไทยวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4524-7642


นายชาญวิทย์ แพงแก้ว
บ้านไทยวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4524-7642


นางจินตนา พันธุ์วงศ์
เสียมทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-45412219


สหพล วงศ์คำจันทร์
เสียมทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-45412219


นันทศักดิ์ ทุมมี
เสียมทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-45412219


นพรัตน์ บุญทน
เก่าขามวิทยา

โทรศัพท์ 0-4522-9000,


ภูวนัย อุตรา
เก่าขามวิทยา

โทรศัพท์ 0-4522-9000,


บูรพา ภักดีสอน
เก่าขามวิทยา

โทรศัพท์ 0-4522-9000,


พัฒนศักดิ์ เทศไธสง

โทรศัพท์ 0-4522-9000,


นางสาว พรณัชชา ไตรรัตนประพันธ์
เขมราฐพิทยาคม

โทรศัพท์ 045491244, 045491783


สุรสิทธิ์ มณีสาย
เขมราฐพิทยาคม

โทรศัพท์ 045491244, 045491783


สุระพันธ์ ศิลปศาสตร์
เดชอุดม

โทรศัพท์ 045361180


กรวิภา จิบจันทร์
เดชอุดม

โทรศัพท์ 045361180


เอกชัย โด่งวิริยะกุล
เดชอุดม

โทรศัพท์ 045361180


ชยุต พรมวิชัย
นาส่วงวิทยา

โทรศัพท์ 045251587


พัชร์สิตา วิโรจไพศาลกุล
นาส่วงวิทยา

โทรศัพท์ 045251587


พัชราภรณ์ สายทากุล
นากระแซงศึกษา

โทรศัพท์ 045865456


ละมัย ชื่นตา
นากระแซงศึกษา

โทรศัพท์ 045865456


รัชณีกร ทาสมบูรณ์

โทรศัพท์ 045-403011


นายกิตติศักดิ์ โสภา
ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

โทรศัพท์ 045-403011


วรรักษ์ เที่ยงหนู
ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

โทรศัพท์ 045-403011


เกรียงไกร สายป้อง
ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

โทรศัพท์ 045-865644


สหรัฐ วริสาร
นาจะหลวย

โทรศัพท์ 045-379122


ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์
นาจะหลวย

โทรศัพท์ 045-379122


นายเอกอนันต์ พวงแก้ว
ดงสว่างวิทยา

โทรศัพท์ 045-950347


Atthaporn Malijan
ดงสว่างวิทยา

โทรศัพท์ 045-950347


วรุณรัตน์ จิตต์รุจิพงษ์
น้ำยืนวิทยา

โทรศัพท์ 045-959970


เดชฤทธิ์ พวงศรี
น้ำยืนวิทยา

โทรศัพท์ 045-959970


ธวัชชัย พันธ์ศิริ

โทรศัพท์ 045-959970


นายสุชลชาติ เกตุชิต
โดมประดิษฐ์วิทยา

โทรศัพท์ 045-859649


กชณิภา ปัททุม
บุณฑริกวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045376071


Panwasa Santhaweesuk
บุณฑริกวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045376071


นางพรศรี เนินทราย
บุณฑริกวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045376071


นายเชิดชัย มีกุศล
นาโพธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 045-252984


นายเชิดชัย มีกุศล

โทรศัพท์ 045-252984


ฉัตรประชา ทันนา
นาโพธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 045-252984


นางกิตินันท์ อยู่คง
มัธยมตระการพืชผล

โทรศัพท์ 045481168


ภูษิต กรินรักษ์
มัธยมตระการพืชผล

โทรศัพท์ 045481168


ยุทธนา โสภาศรี
มัธยมตระการพืชผล

โทรศัพท์ 045481168


Arhid Tewa-apirak

โทรศัพท์ 045481168


นายชำนาญ นิลจันทร์
สะพือวิทยาคาร

โทรศัพท์ -


ชำนาญ นิลจันทร์
สะพือวิทยาคาร

โทรศัพท์ -


ทศพร ศรีสวัสดิ์
สะพือวิทยาคาร

โทรศัพท์ -


นายสมชาย สิมานุรักษ์

โทรศัพท์ -


อิสระพงษ์ วงศ์วีระพันธุ์
โนนกุงวิทยาคม

โทรศัพท์ 045-239015


จันทวรรณ สมสนิท
โนนกุงวิทยาคม

โทรศัพท์ 045-239015


นายศราวุธ ศรีมาคำ
เกษมสีมาวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045-252727


Srisanga Theawpadtha
เกษมสีมาวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045-252727


นายชินกร ดรวิสัย
เกษมสีมาวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045-252727


เหินสมุทร ศรพรม

โทรศัพท์ 045-252727


สุวิจยา มุลทา

โทรศัพท์ 045-252727


นายวนัฐธพงษ์ พึ่งเพ็ง
กุดข้าวปุ้นวิทยา

โทรศัพท์ 045-484016


อนารัตน์ ราษี
โนนสวางประชาสรรค์

โทรศัพท์ 08-9844-1257


นายปิยะพงษ์ โกศัลวิตร
โนนสวางประชาสรรค์

โทรศัพท์ 08-9844-1257


สมพงษ์ ศรีเลิศ
ขุมคำวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045 252 566


นายสุขสันต์ พวงทอง
ขุมคำวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045 252 566


พรชัย จริยวรานุกูล

โทรศัพท์ 045489112


นายธนิตเชษฐ์ สกุลพงษ์
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

โทรศัพท์ 045489112


พรธิวา สมชาติ

โทรศัพท์ 045489112


ทนงศักดิ์ สิงห์นาค
ศรีน้ำคำศึกษา

โทรศัพท์ 0868714249


นางสาววันวิสา โสบุญ

โทรศัพท์ 0868714249


นายสมเกียรติ ขันอ่อน
ไผ่ใหญ่ศึกษา

โทรศัพท์ 045-342081


นางสาวสิริรัตน์ บุญพูล
ไผ่ใหญ่ศึกษา

โทรศัพท์ 045-342081


นายชำนาญ สายทิพย์

โทรศัพท์ 0-4585-7242


นายดิลก ราตรี
ดงยางวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4585-7242


องอาจ พงษ์อารีย์
ดงยางวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4585-7242


อภิวัฒน์ กิจแสวง

โทรศัพท์ 045-321467


เชษฐา เสาเวียง
ลือคำหาญวารินชำราบ

โทรศัพท์ 045-321467


ณัฐวรรณ นาสารี
ลือคำหาญวารินชำราบ

โทรศัพท์ 045-321467


ภาคิน สิงหาสิน

โทรศัพท์ 045-321467


พัชรินทร์ พานอิ่มมะเริง
ห้วยขะยุงวิทยา

โทรศัพท์ 045-431195


อุ่นจิตร รัตนภู
ห้วยขะยุงวิทยา

โทรศัพท์ 045-431195


สุระชัย ชอบเสียง
วารินชำราบ

โทรศัพท์ 045-321359


ประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
วารินชำราบ

โทรศัพท์ 045-321359


กษฤณา นนท์พละ

โทรศัพท์ 045-321359


นายจักฤษณ์ สุรำไพ

โทรศัพท์ 045-321359


นายประสงค์ สร้อยเพชร
วิจิตราพิทยา

โทรศัพท์ 045-321407


ศิริภา วรารัตน์
วิจิตราพิทยา

โทรศัพท์ 045-321407


ว่าที่ ร.ต.เสกสรรค์ บัวงาม

โทรศัพท์ 045-850424


พรชรดา กล่อมเสียง
อ่างศิลา

โทรศัพท์ 045-850424


ด.ช.ปุรเชษฐ์ มูลแก้ว
อ่างศิลา

โทรศัพท์ 045-850424


ณัฐธิดา สีแสด

โทรศัพท์ 045-850424


เฉลิมพล เถาว์โท
ตาลสุมพัฒนา

โทรศัพท์ 045427258


ธนภรณ์ มณีภาค
โรงเรียนเชีนงเเก้วพิทยาคม

โทรศัพท์ 045-241805


ธนภรณ์ มณีภาค

โทรศัพท์ 045-241805


นายแสงทอง เหล่าสิงห์
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร

โทรศัพท์ 045-496030


จีรวรรณ คำประเสริฐ
สำโรงวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045-854426


จินดาวรรณ อริกุล
สำโรงวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045-854426


ผกาแก้ว เอกก้านตรง
โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 045-210934


ศิราณี ศรีเสมอ
โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 045-210934


ธีระชัย เสนาะวาที
ดอนมดแดงวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4530-8005


บุญหลาย หมื่นท้าว
ดอนมดแดงวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4530-8005


จารุนันท์ ปิติธรรมภณ
หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4542-8560


ผ่องนภา วงค์ล้อม
หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4542-8560


Theprit Harasai

โทรศัพท์ 0-4542-8560


เลิศพิชิต เเก่นสาร์ เเก่นสาร์

โทรศัพท์ 0-4542-8560


นายพรเจษฎ์ นนท์ศิริ
สิรินธรวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 045-366053


หัตถชัย ลิมี
โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 045-366053


สุรีย์พัชร์ บุญเชิด
สิรินธรวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 045-366053


นางสาวจารุวรรณ สายจำปา
โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 045-366053


รัชชานนท์ ทองคำ

โทรศัพท์ 045-366053


ศราวุธ แก้วพาปราบ
ทุ่งศรีอุดม

โทรศัพท์ 045959943


กนกวรรณ เหล่าจำปา
ทุ่งศรีอุดม

โทรศัพท์ 045959943


วุฒิชัย ศรีศักดา

โทรศัพท์ 045959943


นางสาวกนกวรรณ เหล่าจำปา
ทุ่งศรีอุดม

โทรศัพท์ 045959943


โสภิตนภา กาญจนรักษ์
นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 045-306095


น้ำหวาน หนักแสนคำ

โทรศัพท์ 045-210560


พิสมัย วงค์ปัดสา
พังเคนพิทยา

โทรศัพท์ 045-210560


นายวรพล มีมา
พังเคนพิทยา

โทรศัพท์ 045-210560


พิเชษฐ พรหมพา
พะลานวิทยาคม

โทรศัพท์ -


เลอสรร บุญเสนาะ
พะลานวิทยาคม

โทรศัพท์ -


นายชาญชัย แสงวิเชียร
สว่างวีระวงศ์

โทรศัพท์ 045-202240


สราวุธ วรรณแสง
สว่างวีระวงศ์

โทรศัพท์ 045-202240


นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
อำนาจเจริญ

โทรศัพท์ 045-511959


ชนัญญา กาฬจันทร์
อำนาจเจริญ

โทรศัพท์ 045-511959


นางนิภารัตน์ ลาภภิญโญ
คึมใหญ่วิทยา

โทรศัพท์ 045-553098


ปุนณภา มุสิกะสาร

โทรศัพท์ 045-553098


ธนพร อินทนาม

โทรศัพท์ 045-553098


นางวนิดา เอราวรรณ
คึมใหญ่วิทยา

โทรศัพท์ 045-553098


จักริน วงคำมาตย์

โทรศัพท์ 045-553098


สนธยา อุ่นเวียง
ปลาค้าววิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 045-543035


รณภณ วงค์หนายโกฎ
ปลาค้าววิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 045-543035


นายสุโขทัย ทองกลม

โทรศัพท์ 045-543035


นันทนา กะมณี
โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 045-543035


วรรณี บุญสุภากุล
น้ำปลีกศึกษา

โทรศัพท์ 045-540411


สุมินตา ธรรมรีย์
น้ำปลีกศึกษา

โทรศัพท์ 045-540411


ไกรสร คำชีลอง
น้ำปลีกศึกษา

โทรศัพท์ 045-540411


เสงี่ยม หิรัญสิงห์
น้ำปลีกศึกษา

โทรศัพท์ 045-540411


นายเอกชัย จันทร์ภิรักษ์

โทรศัพท์ 045-540411


นายเฉลิม บูคะธรรม
นาวังวิทยา

โทรศัพท์ 045-5525774


สมพร นาถมทอง
นาวังวิทยา

โทรศัพท์ 045-5525774


ดวงจันทร์ เวชกามา
นาวังวิทยา

โทรศัพท์ 045-5525774


ศุภชัย คำกุณา
นาจิกพิทยาคม

โทรศัพท์ 045-545002


นางวามพิศ มิ่งไชย
นาจิกพิทยาคม

โทรศัพท์ 045-545002


ทศพล นทีวชิรมงคล

โทรศัพท์ 045-545002


ธวัชชัย อุทธา
นายมวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045-540025


ปราโมทย์ ปัณกา

โทรศัพท์ 045-540025


ปราโมทย์ ปัณกา

โทรศัพท์ 045-540025


เจษฎา จันทสิงห์
สร้างนกทาวิทยาคม

โทรศัพท์ 045544210


นายวินัย ไชยโย
สร้างนกทาวิทยาคม

โทรศัพท์ 045544210


กฤษณะ สิงห์วัน
อำนาจเจริญพิทยาคม

โทรศัพท์ 045-452513


บาลิยา พันธ์พงษ์ไทย
อำนาจเจริญพิทยาคม

โทรศัพท์ 045-452513


บาลิยา พันธ์พงษ์ไทย
อำนาจเจริญพิทยาคม

โทรศัพท์ 045-452513


ไอยลดาร์ ดาวันดี

โทรศัพท์ 045-452513


กีรติ สายสิงห์

โทรศัพท์ 045-452513


อนุชา แคนศิลา
ชานุมานวิทยาคม

โทรศัพท์ 0902745630


วสันตสิทธิ์ อุ่นชัย
คำเขื่อนแก้ววิทยาคม

โทรศัพท์ 045-551224


นายเกรียงศักดิ์ บัวถา
ปทุมราชวงศา

โทรศัพท์ 0-4546-5230


นางสาวอรทัย ทองแล็ง
ลือวิทยาคม

โทรศัพท์ 0891905447


ทิวา พุทธาสมศรี
พนาศึกษา

โทรศัพท์


อาคม เนืองเนตร
พนาศึกษา

โทรศัพท์


ชนิภา ลือนาม
พนาศึกษา

โทรศัพท์


อัธวุฒิ วรบูรณ์

โทรศัพท์


เกษมศรี ลาภรัตน์
ศรีคูณวิทยบัลลังก์

โทรศัพท์ 0639249118


พิทยาธร อาภรศรี
ศรีคูณวิทยบัลลังก์

โทรศัพท์ 0639249118


ปรีชา ประเสริฐโส

โทรศัพท์ 0639249118


patcharawalai sriraksa
เสนางคนิคม

โทรศัพท์ 045461009


kusuma marak
เสนางคนิคม

โทรศัพท์ 045461009


ปิยนาถ สืบเสนาะ

โทรศัพท์ 045461009


นางสาวอรนัน หินอ่อน
นาเวียงจุลดิศวิทยา

โทรศัพท์ 045-553201


มุทิตา งดสูงเนิน
นาเวียงจุลดิศวิทยา

โทรศัพท์ 045-553201


นายบุญฤทธิ์ กานุสนธิ์
หัวตะพานวิทยาคม

โทรศัพท์ 0933240748


นางนุสราวดี อนันต์เรือง
ศรีเจริญศึกษา

โทรศัพท์ 045-469910


นัชชา แก้วกนก
ศรีเจริญศึกษา

โทรศัพท์ 045-469910


นางสาวปริยากร อินทร์ขาว
ศรีเจริญศึกษา

โทรศัพท์ 045-469910


นายรุณรงค์ อนันต์เรือง
จิกดู่วิทยา

โทรศัพท์ 045-525858


จิราภรณ์ นาเจริญ
จิกดู่วิทยา

โทรศัพท์ 045-525858


นางมะยุรี สมบูรณ์

โทรศัพท์ 045-272337


กรวิชญ์ โคระชาติ
ลืออำนาจวิทยาคม

โทรศัพท์ 045-272337


นางสาวสรัญญา ปาวรีย์
มัธยมแมด

โทรศัพท์ -


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน