ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
อนันต์ ศรัทธาพันธ์
เบ็ญจะมะมหาราช

โทรศัพท์ 045474404-6


สิทธิพร แสวงสาย
เบ็ญจะมะมหาราช

โทรศัพท์ 045474404-6


นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ
นารีนุกูล

โทรศัพท์ 0-4524-4575,045-245800


นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ
นารีนุกูล

โทรศัพท์ 0-4524-4575,045-245800


ทิฆัมพร เครือสีดา
ปทุมพิทยาคม

โทรศัพท์ 045-244283


นายวิบูลย์ สารสิทธิธรรม
ปทุมพิทยาคม

โทรศัพท์ 045-244283


นายชัชญานิพพิชฌน์ เหล่าสิงห์
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4531-4708


นคร นวลอินทร์
หนองบ่อสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0-45840-219


นคร นวลอินทร์
หนองบ่อสามัคคีวิทยา

โทรศัพท์ 0-45840-219


สิทธิศักดิ์ ร่วมสุข
หนองขอนวิทยา

โทรศัพท์ 0-4534-4109


Tasnee phovisan
นารีนุกูล 2

โทรศัพท์ 0-45200-446


วิไลพร พรหมทา
นารีนุกูล 2

โทรศัพท์ 0-45200-446


วิรัช จูมลี
อุบลราชธานีศรีวนาลัย

โทรศัพท์ 045-422179


ศุภกฤต จันทรา
ศรีเมืองวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045-399188


ศิรินนภา นามมณี
ศรีเมืองวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045-399188


นายสฤษฏ์ วิลามาศ
เอือดใหญ่พิทยา

โทรศัพท์ 0 4534 6040


ชุติมา เนื้ออ่อน
เอือดใหญ่พิทยา

โทรศัพท์ 0 4534 6040


จิราวรรณ สมนึก
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 045-381033


จิราวรรณ สมนึก
หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 045-381033


เฟื่องลดา ทรงมณี
โขงเจียมวิทยาคม

โทรศัพท์ 045-351005


อัจฉรา สานศรี
โขงเจียมวิทยาคม

โทรศัพท์ 045-351005


นางอรุณี ทองผุด
เขื่องในพิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4539-1105


ทักดนัย ปุณประวัติ
เขื่องในพิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4539-1105


นายจักรี บุญประสิทธิ์
สหธาตุศึกษา

โทรศัพท์ 0-4531-8190-1


รัตนาพร พากเพียร
สหธาตุศึกษา

โทรศัพท์ 0-4531-8190-1


นางดวงมณี บุญสุข
ชีทวนวิทยาสามัคคี

โทรศัพท์ 0-4523-2057


ศรีถา ชูชื่น
ชีทวนวิทยาสามัคคี

โทรศัพท์ 0-4523-2057


พิเชษฐ์ ชูคันหอม
บ้านไทยวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4524-7642


นายชาญวิทย์ แพงแก้ว
บ้านไทยวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4524-7642


นางจินตนา พันธุ์วงศ์
เสียมทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-45412219


นพรัตน์ บุญทน
เก่าขามวิทยา

โทรศัพท์ 0-4522-9000,


นายสมชัย สารพิศ
เก่าขามวิทยา

โทรศัพท์ 0-4522-9000,


สุรสิทธิ์ มณีสาย
เขมราฐพิทยาคม

โทรศัพท์ 045491244, 045491783


กรวิภา จิบจันทร์
เดชอุดม

โทรศัพท์ 045361180


เอกชัย โด่งวิริยะกุล
เดชอุดม

โทรศัพท์ 045361180


ชยุต พรมวิชัย
นาส่วงวิทยา

โทรศัพท์ 045-421122


พัชร์สิตา วิโรจไพศาลกุล
นาส่วงวิทยา

โทรศัพท์ 045-421122


พัชราภรณ์ สายทากุล
นากระแซงศึกษา

โทรศัพท์ 045865456


ละมัย ชื่นตา
นากระแซงศึกษา

โทรศัพท์ 045865456


รัชณีกร ทาสมบูรณ์
ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

โทรศัพท์ 045-403011


นายกิตติศักดิ์ โสภา
ท่าโพธิ์ศรีพิทยา

โทรศัพท์ 045-403011


เกรียงไกร สายป้อง
ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา

โทรศัพท์ 045-865644


สหรัฐ วริสาร
นาจะหลวย

โทรศัพท์ 045-379122


ภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์
นาจะหลวย

โทรศัพท์ 045-379122


นายเอกอนันต์ พวงแก้ว
ดงสว่างวิทยา

โทรศัพท์ 045-950347


Atthaporn Malijan
ดงสว่างวิทยา

โทรศัพท์ 045-950347


วรุณรัตน์ จิตต์รุจิพงษ์
น้ำยืนวิทยา

โทรศัพท์ 045-371105


เดชฤทธิ์ พวงศรี
น้ำยืนวิทยา

โทรศัพท์ 045-371105


สาวิตรี ศรีไชย
โดมประดิษฐ์วิทยา

โทรศัพท์ 045-859649


นายสำราญ ยารสเอก
โดมประดิษฐ์วิทยา

โทรศัพท์ 045-859649


สังคม กุลสุวรรณ
บุณฑริกวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045201228


Panwasa Santhaweesuk
บุณฑริกวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045201228


นายเชิดชัย มีกุศล
นาโพธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 045-252984


ฉัตรประชา ทันนา
นาโพธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 045-252984


นางสาวกิตินันท์ วงศ์ตรี
มัธยมตระการพืชผล

โทรศัพท์ 045481168


ภูษิต กรินรักษ์
มัธยมตระการพืชผล

โทรศัพท์ 045481168


ชำนาญ นิลจันทร์
สะพือวิทยาคาร

โทรศัพท์ -


ทศพร ศรีสวัสดิ์
สะพือวิทยาคาร

โทรศัพท์ -


อิสระพงษ์ วงศ์วีระพันธุ์
โนนกุงวิทยาคม

โทรศัพท์ 045-239015


จันทวรรณ สมสนิท
โนนกุงวิทยาคม

โทรศัพท์ 045-239015


นายศราวุธ ศรีมาคำ
เกษมสีมาวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045-295127


Srisanga Theawpadtha
เกษมสีมาวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045-295127


วนัฐธพงษ์ พึ่งเพ็ง
กุดข้าวปุ้นวิทยา

โทรศัพท์ 045-484016


อัศวิน สิถิระบุตร
กุดข้าวปุ้นวิทยา

โทรศัพท์ 045-484016


อนารัตน์ ราษี
โนนสวางประชาสรรค์

โทรศัพท์ 08-9844-1257


นายปิยะพงษ์ โกศัลวิตร
โนนสวางประชาสรรค์

โทรศัพท์ 08-9844-1257


สมพงษ์ ศรีเลิศ
ขุมคำวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045 252 566


นายสุขสันต์ พวงทอง
ขุมคำวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045 252 566


นายธนิตเชษฐ์ สกุลพงษ์
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

โทรศัพท์ 045489112


พิมพิกา พิมพ์สอน
ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

โทรศัพท์ 045489112


ไอราดาห์ ขจรเพ็ชร
ศรีน้ำคำศึกษา

โทรศัพท์ 0-4537-0542


ปัทมาพรรณ เลื่อมใส
ศรีน้ำคำศึกษา

โทรศัพท์ 0-4537-0542


นายสมเกียรติ ขันอ่อน
ไผ่ใหญ่ศึกษา

โทรศัพท์ 045-342081


นางสาวสิริรัตน์ บุญพูล
ไผ่ใหญ่ศึกษา

โทรศัพท์ 045-342081


นายดิลก ราตรี
ดงยางวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4585-7242


องอาจ พงษ์อารีย์
ดงยางวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4585-7242


เชษฐา เสาเวียง
ลือคำหาญวารินชำราบ

โทรศัพท์ 045-321467


ณัฐวรรณ นาสารี
ลือคำหาญวารินชำราบ

โทรศัพท์ 045-321467


พัชรินทร์ พานอิ่มมะเริง
ห้วยขะยุงวิทยา

โทรศัพท์ 045-431195


สุระชัย ชอบเสียง
วารินชำราบ

โทรศัพท์ 045-321359


ประดุจเพชร เกศรินหอมหวล
วารินชำราบ

โทรศัพท์ 045-321359


นายประสงค์ สร้อยเพชร
วิจิตราพิทยา

โทรศัพท์ 045-321407


ศิริภา วรารัตน์
วิจิตราพิทยา

โทรศัพท์ 045-321407


พรชรดา กล่อมเสียง
อ่างศิลา

โทรศัพท์ 045-850424


ด.ช.ปุรเชษฐ์ มูลแก้ว
อ่างศิลา

โทรศัพท์ 045-850424


งานสารสนเทศ ตาลสุมพัฒนา
ตาลสุมพัฒนา

โทรศัพท์ 045427258


จรัญญา ศรีโพธิ์
ตาลสุมพัฒนา

โทรศัพท์ 045427258


ธนภรณ์ มณีภาค
เชียงแก้วพิทยาคม

โทรศัพท์ 045-241805


ธนภรณ์ มณีภาค
เชียงแก้วพิทยาคม

โทรศัพท์ 045-241805


แสงทอง เหล่าสิงห์
โพธิ์ไทรพิทยาคาร

โทรศัพท์ 045-496030


นายโอภาษ ถามะพันธ์
โพธิ์ไทรพิทยาคาร

โทรศัพท์ 045-496030


จินดาวรรณ อริกุล
สำโรงวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045-854426


จินดาวรรณ อริกุล
สำโรงวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045-854426


ผกาแก้ว เอกก้านตรง
โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 045-210934


ศิราณี ศรีเสมอ
โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 045-210934


ธีระชัย เสนาะวาที
ดอนมดแดงวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4530-8005


บุญหลาย หมื่นท้าว
ดอนมดแดงวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4530-8005


วรางคณา อมรวงศ์
หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4542-8560


ผ่องนภา วงค์ล้อม
หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี

โทรศัพท์ 0-4542-8560


นายพรเจษฎ์ นนท์ศิริ
สิรินธรวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 045-366053


ศราวุธ แก้วพาปราบ
ทุ่งศรีอุดม

โทรศัพท์ 045-307115


กนกวรรณ เหล่าจำปา
ทุ่งศรีอุดม

โทรศัพท์ 045-307115


ศิริ อนันทวรรณ
นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 045-306095


ธิดารัตน์ เสนาใหญ่
พังเคนพิทยา

โทรศัพท์ 045-210560


นายวรพล มีมา
พังเคนพิทยา

โทรศัพท์ 045-210560


พิเชษฐ พรหมพา
พะลานวิทยาคม

โทรศัพท์ -


เลอสรร บุญเสนาะ
พะลานวิทยาคม

โทรศัพท์ -


นายชาญชัย แสงวิเชียร
สว่างวีระวงศ์

โทรศัพท์ 045-202240


นายอนุรักษ์ ลาวิลาศ
อำนาจเจริญ

โทรศัพท์ 045-511959


ชนัญญา กาฬจันทร์
อำนาจเจริญ

โทรศัพท์ 045-511959


นางนิภารัตน์ ลาภภิญโญ
คึมใหญ่วิทยา

โทรศัพท์ 045-553098


นางวนิดา เอราวรรณ
คึมใหญ่วิทยา

โทรศัพท์ 045-553098


สนธยา อุ่นเวียง
ปลาค้าววิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 045-543035


รณภณ วงค์หนายโกฎ
ปลาค้าววิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 045-543035


วรรณี บุญสุภากุล
น้ำปลีกศึกษา

โทรศัพท์ 045-540411


สุมินตา ธรรมรีย์
น้ำปลีกศึกษา

โทรศัพท์ 045-540411


นายเฉลิม บูคะธรรม
นาวังวิทยา

โทรศัพท์ 045-556220


ดวงจันทร์ เวชกามา
นาวังวิทยา

โทรศัพท์ 045-556220


ศุภชัย คำกุณา
นาจิกพิทยาคม

โทรศัพท์ 045-545002


นางวามพิศ มิ่งไชย
นาจิกพิทยาคม

โทรศัพท์ 045-545002


ปลูกขวัญ จันทรเสนา
นายมวิทยาคาร

โทรศัพท์ 045-540025


เจษฎา จันทสิงห์
สร้างนกทาวิทยาคม

โทรศัพท์ 045544210


นายวินัย ไชยโย
สร้างนกทาวิทยาคม

โทรศัพท์ 045544210


นางสุดเขตร ศรีวะรมย์
อำนาจเจริญพิทยาคม

โทรศัพท์ 045-452513


กฤษณะ สิงห์วัน
อำนาจเจริญพิทยาคม

โทรศัพท์ 045-452513


ปกรณ์กิตติ์ ปลายเนตร
ชานุมานวิทยาคม

โทรศัพท์ 08 0334 0630


กิตษฎา วันนา
คำเขื่อนแก้ววิทยาคม

โทรศัพท์ 045-551224


นางจิตสัมพันธ์ ศิลาลัย
ปทุมราชวงศา

โทรศัพท์ 0-4546-5230


นายเกรียงศักดิ์ บัวถา
ปทุมราชวงศา

โทรศัพท์ 0-4546-5230


นางสาวอรทัย ทองแล็ง
ลือวิทยาคม

โทรศัพท์ 0891905447


ทิวา พุทธาสมศรี
พนาศึกษา

โทรศัพท์


อาคม เนืองเนตร
พนาศึกษา

โทรศัพท์


เกษมศรี ลาภรัตน์
ศรีคูณวิทยบัลลังก์

โทรศัพท์ 045-517079


พิทยาธร อาภรศรี
ศรีคูณวิทยบัลลังก์

โทรศัพท์ 045-517079


patcharawalai sriraksa
เสนางคนิคม

โทรศัพท์ 045461009


kusuma marak
เสนางคนิคม

โทรศัพท์ 045461009


นางสาวอรนัน หินอ่อน
นาเวียงจุลดิศวิทยา

โทรศัพท์ 045-553201


มุทิตา งดสูงเนิน
นาเวียงจุลดิศวิทยา

โทรศัพท์ 045-553201


นายบุญฤทธิ์ กานุสนธิ์
หัวตะพานวิทยาคม

โทรศัพท์ 0933240748


นางนุสราวดี อนันต์เรือง
ศรีเจริญศึกษา

โทรศัพท์ 045-469910


นางสาวปริยากร อินทร์ขาว
ศรีเจริญศึกษา

โทรศัพท์ 045-469910


นายรุณรงค์ อนันต์เรือง
จิกดู่วิทยา

โทรศัพท์ 045-525858


นายรุณรงค์ อนันต์เรือง
จิกดู่วิทยา

โทรศัพท์ 045-525858


นางมะยุรี สมบูรณ์
ลืออำนาจวิทยาคม

โทรศัพท์ 045-272337


กรวิชญ์ โคระชาติ
ลืออำนาจวิทยาคม

โทรศัพท์ 045-272337


นางสาวสรัญญา ปาวรีย์
มัธยมแมด

โทรศัพท์ 045-450644


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]