ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
พิกุลแก้ว นวลวรรณ์

โทรศัพท์


อรพิน วัชเรนทร์วงศ์

โทรศัพท์ 044-611098


นายปริญญา ดลเสมอ
ภัทรบพิตร

โทรศัพท์ 044-611984


ชวัลวิทย์ พลสถิตย์กุล
บัวหลวงวิทยาคม

โทรศัพท์ 044-183101


พรวดี มีเชื้อ
บัวหลวงวิทยาคม

โทรศัพท์ 044-183101


ธวัชชัย รักพร้า
พระครูพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-666122


ธวัชชัย รักพร้า
พระครูพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-666122


กานต์ชนก ประโลมรัมย์
สองห้องพิทยาคม

โทรศัพท์ 044184200


ชาลี เกยรัมย์
กนกศิลป์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044-612551


อาทิตย์ สงวนรัมย์
สวายจีกพิทยาคม

โทรศัพท์ 044630439


นางสาววรรณวิภา ฝากไธสง
หนองตาดพิทยาคม

โทรศัพท์ 044119307


นายนิธิโรจน์ สุวรรณมณี
กลันทาพิทยาคม

โทรศัพท์ 044630271


นายวันเฉลิม ไวยวุฒินันท์
กลันทาพิทยาคม

โทรศัพท์ 044630271


ศิริกุล อุ่นศิลป์
คูเมืองวิทยาคม

โทรศัพท์ 044-699055


พัชรี โล่ห์สุวรรณ
คูเมืองวิทยาคม

โทรศัพท์ 044-699055


รัชนีกร อักษรณรงค์

โทรศัพท์ 044-699055


พจนา เบญจมาศ
ตูมใหญ่วิทยา

โทรศัพท์ 044-699981


เอกวัฒน์ บัญชาเมฆ
มัธยมพรสำราญ

โทรศัพท์ 0874039933


ผ่องศรี พะเวทรัมย์
กระสังพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4469-1036


ปวเรศ วาพัดไทย
กระสังพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4469-1036


นิชดา กรองทอง
ลำดวนพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4460-5927


พิไลพร สายทะเล
ลำดวนพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4460-5927


ศุภฤกษ์ พลายงาม
สูงเนินพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-666104


ทนง ดุมเกษม
ชุมแสงพิทยาคม

โทรศัพท์ 0956457859


tanapon waiwutthinan
นางรอง

โทรศัพท์ 044631383


นางสาวมานิตา เข็มบุปผา
สิงหวิทยาคม

โทรศัพท์ 044666858


ธนากร วิทย์ศลาพงษ์
นางรองพิทยาคม

โทรศัพท์ 044631065


นภาวรรณ โสกูล
ทุ่งแสงทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 044657108


นางนงนุช น้อยมะโน
ทุ่งแสงทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 044657108


ยุพา ศรียำ
พิมพ์รัฐประชาสรรค์

โทรศัพท์ 044666064


นางพรรณภา นนยะโส
เหลืองพนาวิทยาคม

โทรศัพท์ 044634814


วนิชา หาญสุวรรณ
ถนนหักพิทยาคม

โทรศัพท์ 044605129


นฤมล ศรีสุขา
ถนนหักพิทยาคม

โทรศัพท์ 044605129


นฤมล ศรีสุขา
ถนนหักพิทยาคม

โทรศัพท์ 044605129


นางสาวพิกุลแก้ว นวลวรรณ์
หนองกี่พิทยาคม

โทรศัพท์ 044641324


นิติพล อุ่นรัมย์
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 044119870


สุธภา กลมนุกูล
ละหานทรายรัชดาภิเษก

โทรศัพท์ 044649007


นายกิตติชัย ระยับศรี
ร่วมจิตต์วิทยา

โทรศัพท์ -


สราวุธ ละมุล
ละหานทรายวิทยา

โทรศัพท์ 044634720


ปิยวรรณ ชั้นพรหมงาม
ตาจงพิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 044618458


นางสายสวาสดิ์ ทองศรี
ประโคนชัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4467-1131


พิมประภา เขียนดี

โทรศัพท์ 0-4467-1131


ขวัญสิริ กะสินรัมย์
บ้านบุวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 0-4467-1966


ณัฏฐวดี ภูคำ
ไพศาลพิทยาคม

โทรศัพท์ 044110113


สันติ คุณวงศ์

โทรศัพท์ 044110113


สุวิชาญ วิริยอุดมศิริ
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 0-4465-1021


วรรณดี สัสดี
แสลงโทนพิทยาคม

โทรศัพท์


ชุนิดา ชิโนทัย
บ้านกรวดวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4467-9098


อรพินท์ ฝ่ายเทศ
บ้านกรวดวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4467-9098


สุพรรษา วันสุข
บ้านกรวดวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4467-9098


นายวินัส ใยยอง
โนนเจริญพิทยาคม

โทรศัพท์ 044197228


ศิวกร เสริมประเสริฐ
พุทไธสง

โทรศัพท์ 044-689014


ชญานุช ถิรติกาญจน์
พุทไธสง

โทรศัพท์ 044-689014


นายบัญชา งึดเกาะ
ธารทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-661207


นายสุรเดช ปุยะติ
ลำปลายมาศ

โทรศัพท์ 044-661712


ปานรวี สุริเทศ
ลำปลายมาศ

โทรศัพท์ 044-661712


ชยุตม์ ล้อธีรพันธ์
ตลาดโพธิ์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044-666281


อำพร สุเรรัมย์
จตุราษฏร์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044-185119


ดนัย ศิริประภา

โทรศัพท์ 044-185119


วัลลภ สนธิสระคู
เมืองแฝกพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-605944


นายณัฐปคัลภ์ ปรัชญาวงศ์ชัย
เมืองแฝกพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-605944


พัสตราภรณ์ พลีดี
ทะเมนชัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-666016


ชาญ เริ่มรักรัมย์
สตึก

โทรศัพท์ 044-681124


สุบงกช ข่าขันมะลี
สตึก

โทรศัพท์ 044-681124


อัครชัย โพนสัย

โทรศัพท์ 044-193416


ดวงพร อรุณโน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

โทรศัพท์ 044-681946


ยุภาวดี โตน้ำ
สะแกพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-681873


วุฒินันท์ แพงจันทร์
ร่อนทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-605013


นายเกรียงศักดิ์ โกบสันเทียะ
สมเสม็ดวิทยา

โทรศัพท์ 044-605069


ภูมิภัทร นะราศรี

โทรศัพท์ 044654229


ชาญณรงค์ ภูทนนท์นอก
ปะคำพิทยาคม

โทรศัพท์ 044632090


ธัญลักษณ์ ชำนิไกร
นาโพธิ์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044-686116


นายเกริกธนินต์ แก้วสุข
อุดมอักษรพิทยาคม

โทรศัพท์ 044634766


นางสาวอัจฉรา ลักขษร
อุดมอักษรพิทยาคม

โทรศัพท์ 044634766


กฤติยาพร มีสิทธิ์
หนองหงส์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044669030


วัชราพรรณ์ สอนจินซือ
หนองหงส์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044669030


สุกานดา ชัยปลัด
หนองหงส์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044669030


วรากร นานอก
หนองหงส์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044669030


สำเนียง เรืองรอบ
ห้วยหินพิทยาคม

โทรศัพท์ 044666276


นางลักขณา ไสยประจำ
พลับพลาชัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4460-8090


วราวุธ บุตรรัตน์
ห้วยราชพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4469-6097


ณัฏฐิกานต์ กองรัมย์
ห้วยราชพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4469-6097


ทวีศักดิ์ ไกรสุข
โนนสุวรรณพิทยาคม

โทรศัพท์ 044607150


ยุพิน กุมภากูล

โทรศัพท์ 044607150


ปริญญา สองสีดา
สามัคคีพิทยาคม

โทรศัพท์ 044666035


นางปริศนา ขุลีทรัพย์
ชำนิพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-110345


บุญหนา อินทร์สิลา
ชำนิพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-110345


มรกต วรจักร
กู่สวนแตงพิทยาคม

โทรศัพท์ 044650316


ธารารัตน์ แสงกุล
กู่สวนแตงพิทยาคม

โทรศัพท์ 044650316


ปัณณรัตน์ โสภณวัฒน์สิริ
ร่มเกล้า บุรีรัมย์

โทรศัพท์ 044606169


จีรวุฒิ แสนเสริม
ร่มเกล้า บุรีรัมย์

โทรศัพท์ 044606169


ธราเทพ จันทะสาร

โทรศัพท์ 044606169


อนุสรณ์ ศิลาแก้ว
โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 044-186439


พิมพ์พิศา นาคขำ
แคนดงพิทยาคม

โทรศัพท์ 044193064


กวีกร จำนงค์
ดงพลองพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-614655


ศุภชัย บุญเสริม
ดงพลองพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-614655


จามรี สมานชาติ
พนมรุ้ง

โทรศัพท์ 044628011


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน