ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
สัคสม พระภูจำนงค์
บุรีรัมย์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044-611098


บัญญัติ แก่นสา
บุรีรัมย์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044-611098


สุภาวดี ทองดวง
บุรีรัมย์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044-611098


อรพิน วัชรเรนทร์วงศ์
บุรีรัมย์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044-611098


นวลจันทร์ นวลศิลป์
บุรีรัมย์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044-611098


ภาณุวัชร ปุรณะศิริ
บุรีรัมย์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044-611098


ปิยภานี ชอนไธสง
บุรีรัมย์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044-611098


นายบรรลุ ช่อชู
ภัทรบพิตร

โทรศัพท์ 044-611984


นายเบญจพล ยศราสูงเนิน
ภัทรบพิตร

โทรศัพท์ 044-611984


สกุนตรา ธงศรี
ภัทรบพิตร

โทรศัพท์ 044-611984


สมประสงค์ ภูมูลเมือง
บัวหลวงวิทยาคม

โทรศัพท์ 044-183101


พรวดี มีเชื้อ
บัวหลวงวิทยาคม

โทรศัพท์ 044-183101


นายไพฑูลย์ ดวงฤทธิ์
พระครูพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-666122


ศิริยากร โพธิ์กระสังข์
พระครูพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-666122


ภัทรนันท์ ลาวดีพะเนา
พระครูพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-666122


ปทิตตา วารัมย์
สองห้องพิทยาคม

โทรศัพท์ 044184200


สันติภาพ ชัยศรีรัมย์
สองห้องพิทยาคม

โทรศัพท์ 044184200


ชาลี เกยรัมย์
กนกศิลป์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044-612551


อาทิตย์ สงวนรัมย์
สวายจีกพิทยาคม

โทรศัพท์ 044630439


อาทิตย์ สงวนรัมย์
สวายจีกพิทยาคม

โทรศัพท์ 044630439


นางสาววรรณวิภา ฝากไธสง
หนองตาดพิทยาคม

โทรศัพท์ 044630315


นางสาวดวงนภา คอนรัมย์
หนองตาดพิทยาคม

โทรศัพท์ 044630315


วันเฉลิม ไวยวุฒินันท์
กลันทาพิทยาคม

โทรศัพท์ 044630271


มีพล ทรงศิลา
คูเมืองวิทยาคม

โทรศัพท์ 044-699055


นันทภพ ชัยชาญรัมย์ ชัยชาญรัมย์
คูเมืองวิทยาคม

โทรศัพท์ 044-699055


พจนา เบญจมาศ
ตูมใหญ่วิทยา

โทรศัพท์ 044-699981


อภิมุข อภัยศรี
ตูมใหญ่วิทยา

โทรศัพท์ 044-699981


พีรเทพ โจมรัมย์
ตูมใหญ่วิทยา

โทรศัพท์ 044-699981


นายอลงกรณ์ สุขสังข์
มัธยมพรสำราญ

โทรศัพท์ 0817256856


วรรณณิภา ศรีหาญ
มัธยมพรสำราญ

โทรศัพท์ 0817256856


นางสาวผ่องศรี พะเวทรัมย์
กระสังพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4469-1036


ปรียาวรรณ การกระสัง
กระสังพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4469-1036


LDPIT lamduanpit
ลำดวนพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4460-5927


kanda aransak
ลำดวนพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4460-5927


ฐิติรัตน์ เยี่ยมนิยม
สูงเนินพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-666104


PITSANU NILSIRI
สูงเนินพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-666104


ทนง ดุมเกษม
ชุมแสงพิทยาคม

โทรศัพท์ 0883491810


ทัศนีย์ โพธิ์พุ่ม
นางรอง

โทรศัพท์ 044631383


ศุภณัฐ ศิริพงศธร
นางรอง

โทรศัพท์ 044631383


นัฐพงษ์ ศรีสมบุตร
นางรอง

โทรศัพท์ 044631383


กัณฐมณี สุขตะเคียน
นางรอง

โทรศัพท์ 044631383


มานิตา เข็มบุปผา
สิงหวิทยาคม

โทรศัพท์ 044666858


เกรียงไกร หูไธสง
สิงหวิทยาคม

โทรศัพท์ 044666858


โรงเรียน นางรองพิทยาคม
นางรองพิทยาคม

โทรศัพท์ 044631065


ธนิสร เวชชศาสตร์
นางรองพิทยาคม

โทรศัพท์ 044631065


นภาวรรณ โสกูล
ทุ่งแสงทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 044657108


นายเสนีย์ สำราญสุข
ทุ่งแสงทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 044657108


ฐิติลักษณ์ เทียนรรณ
พิมพ์รัฐประชาสรรค์

โทรศัพท์ 044666064


ฐิติลักษณ์ เทียนวรรณ
พิมพ์รัฐประชาสรรค์

โทรศัพท์ 044666064


อาทิติยาภา พลแก้ว
เหลืองพนาวิทยาคม

โทรศัพท์ 044605122


ยุทธนา เจริญดี
ถนนหักพิทยาคม

โทรศัพท์ 044605129


นางสาวพิกุลแก้ว นวลวรรณ์
หนองกี่พิทยาคม

โทรศัพท์ 044641324


นางสาววิรินทร ศิลปิกุล
หนองกี่พิทยาคม

โทรศัพท์ 044641324


กฤษณา วงษ์มามี
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 044666390


เรวัตร สุขแสง
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 044666390


สุธภา กลมนุกูล
ละหานทรายรัชดาภิเษก

โทรศัพท์ 044649007


โกสุม ประสงค์ทรัพย์
ละหานทรายรัชดาภิเษก

โทรศัพท์ 044649007


ประดิษฐ์ ทากุดเรือ
ละหานทรายรัชดาภิเษก

โทรศัพท์ 044649007


นายกิตติชัย ระยับศรี
ร่วมจิตต์วิทยา

โทรศัพท์ -


นางรำไพ จันทะบุรม
ร่วมจิตต์วิทยา

โทรศัพท์ -


นางสุทธิรัตน์ ศรีวงษ์
ละหานทรายวิทยา

โทรศัพท์ 044634720


ธนากร งอยภูธร
ละหานทรายวิทยา

โทรศัพท์ 044634720


นายชูศักดิ์ มะปรางค์
ละหานทรายวิทยา

โทรศัพท์ 044634720


นายธนพัฒน์ ศิริสำราญ
ตาจงพิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 044618458


นายครรชิต ศรีรัตนประพันธ์
ประโคนชัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4467-1131


นายครรชิต ศรีรัตนประพันธ์
ประโคนชัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4467-1131


ขวัญสิริ กะสินรัมย์
บ้านบุวิทยาสรรค์

โทรศัพท์ 0-4467-1966


นิตยา สาธร
ไพศาลพิทยาคม

โทรศัพท์ 044666302


นายทรงพล ศิริรมยานนท์
ไพศาลพิทยาคม

โทรศัพท์ 044666302


สุวิชาญ วิริยอุดมศิริ
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 0-4465-1021


สุนีย์ สุทธิ
เมืองตลุงพิทยาสรรพ์

โทรศัพท์ 0-4465-1021


สมเกียรติ ขวัญดำ
แสลงโทนพิทยาคม

โทรศัพท์


วรรณดี สัสดี
แสลงโทนพิทยาคม

โทรศัพท์


สุพรรษา วันสุข
บ้านกรวดวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4467-9098


พรพิมล ครองชื่น
บ้านกรวดวิทยาคาร

โทรศัพท์ 0-4467-9098


นายวินัส ใยยอง
โนนเจริญพิทยาคม

โทรศัพท์ 044197228


นายธนากร อึ่งน้อย
โนนเจริญพิทยาคม

โทรศัพท์ 044197228


ญาโณทัย ฉาไธสง
พุทไธสง

โทรศัพท์ 044-689014


ชญานุช ถิรติกาญจน์
พุทไธสง

โทรศัพท์ 044-689014


นายบัญชา งึดเกาะ
ธารทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-661207


หธัก ธฑธ
ธารทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-661207


สกุลรัตน์ อารีย์
ลำปลายมาศ

โทรศัพท์ 044-661712


นายสุรเดช ปุยะติ
ลำปลายมาศ

โทรศัพท์ 044-661712


อนันทิกา ธรรมาวิรุฬห์
ตลาดโพธิ์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044-666281


นางสาวนภาพร สำเริงรัมย์
ตลาดโพธิ์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044-666281


กาญจนา เจิมทองหลาง
จตุราษฏร์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044-185119


วัลลภ สนธิสระคู
เมืองแฝกพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-605944


ดวงเดือน เขื่อนคำ
เมืองแฝกพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-605944


ผกามาศ แสนธุปี
ทะเมนชัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-666016


วไลพร สุขชิต
ทะเมนชัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-666016


ชาญ เริ่มรักรัมย์
สตึก

โทรศัพท์ 044-681124


wannaporn jaroenram
สตึก

โทรศัพท์ 044-681124


นางสาวกาญจนา คณะรัมย์
เมืองแกพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-193415


นายปฏิพล บุญอำนวย
เมืองแกพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-193415


สมาน ชะรุมรัมย์
เมืองแกพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-193415


ดวงพร อรุณโน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

โทรศัพท์ 044-681946


ธารดา แสงสุระ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

โทรศัพท์ 044-681946


พรพิมล ทานะ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

โทรศัพท์ 044-681946


punya prakobnan
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

โทรศัพท์ 044-681946


วัชธรรมรงค์ สืบปรุ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

โทรศัพท์ 044-681946


อัครินทร์ ประเสริฐศิลป์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

โทรศัพท์ 044-681946


กุลธิดา ศรีสุวรรณรัตน์
สะแกพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-681873


ยุภาวดี โตน้ำ
สะแกพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-681873


วุฒินันท์ แพงจันทร์
ร่อนทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-605013


ฐิติทัด ทรัพอุดม
ร่อนทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-605013


จุฑาทิพย์ อินทร์พิทักษ์
สมเสม็ดวิทยา

โทรศัพท์ 044-605069


สุภาวดี ศรีภักดี
สมเสม็ดวิทยา

โทรศัพท์ 044-605069


นางสาวจิตรประภา ดาคม
ไทยเจริญวิทยา

โทรศัพท์ 044654229


สุมิตร อันทามา
ปะคำพิทยาคม

โทรศัพท์ 044632090


ธัญลักษณ์ ชำนิไกร
นาโพธิ์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044-686116


ปรียารัตน์ จีระออน
นาโพธิ์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044-686116


นางยุวลักษณ์ ธรรมธรานุรักษ์
อุดมอักษรพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-780192


panya tiangthaisong
อุดมอักษรพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-780192


วิชานนท์ เทียมทะนง
หนองหงส์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044669030


วิชานนท์ เทียมทะนง
หนองหงส์พิทยาคม

โทรศัพท์ 044669030


นางสาวสำเนียง เรืองรอบ
ห้วยหินพิทยาคม

โทรศัพท์ 044666276


อัจฉรียา เจริญสุข
ห้วยหินพิทยาคม

โทรศัพท์ 044666276


สุดา ธรรมอนันต์
ห้วยหินพิทยาคม

โทรศัพท์ 044666276


ลักขณา ไสยประจำ
พลับพลาชัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4460-8090


นางลักขณา ไสยประจำ
พลับพลาชัยพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4460-8090


ณัฏฐิกานต์ กองรัมย์
ห้วยราชพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4469-6162


ณัฏฐิกานต์ กองรัมย์
ห้วยราชพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-4469-6162


นายทวีศักดิ์ ไกรสุข
โนนสุวรรณพิทยาคม

โทรศัพท์ 044607150


ปริญญา สองสีดา
สามัคคีพิทยาคม

โทรศัพท์ 044666035


สายวสันต์ วิเศษสัตย์
สามัคคีพิทยาคม

โทรศัพท์ 044666035


ชนินทร์พร พัฒนะธีรนันท์
ชำนิพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-609978


บุญหนา อินทร์สิลา
ชำนิพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-609978


คุณครูอนุชิต แก้วคูนอก
กู่สวนแตงพิทยาคม

โทรศัพท์ 044650316


อนุชิต แก้วคูนอก
กู่สวนแตงพิทยาคม

โทรศัพท์ 044650316


อนันต์ สงคราม
กู่สวนแตงพิทยาคม

โทรศัพท์ 044650316


Nopparut Asanok
กู่สวนแตงพิทยาคม

โทรศัพท์ 044650316


ปัณณรัตน์ โสภณวัฒน์สิริ
ร่มเกล้า

โทรศัพท์ 044606169


ขรรค์ชัย เป็นมงคล
ร่มเกล้า บุรีรัมย์

โทรศัพท์ 044606169


อนุสรณ์ ศิลาแก้ว
รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 044-186439


อัศม์เดช สาลางาม
รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 044-186439


ลักขณา ไสยประจำ
แคนดงพิทยาคม

โทรศัพท์ 044193064


พิมพ์พิศา นาคขำ
แคนดงพิทยาคม

โทรศัพท์ 044193064


นางสุกัญญา ประมายะยัง
ดงพลองพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-614655


เบญจมาศ น้อมมนัส
ดงพลองพิทยาคม

โทรศัพท์ 044-614655


จามรี สมานชาติ
พนมรุ้ง

โทรศัพท์ 044628011


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]