ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
ชมพูนุท เรือนเครือ
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)

โทรศัพท์


หนึ่งนุช เหล็กเพ็ชร์
ตากพิทยาคม

โทรศัพท์ 055511134


นายเคน ชัยนวน
ตากพิทยาคม

โทรศัพท์ 055511134


รัตนา ฟูมั่น
ผดุงปัญญา

โทรศัพท์ 055-515864


ศศิประภา จูกันทา
ผดุงปัญญา

โทรศัพท์ 055-515864


พิมปภา รัตนารมย์
ผดุงปัญญา

โทรศัพท์ 055-515864


กมลรัตน์ ชุ่มอินทร์
ผดุงปัญญา

โทรศัพท์ 055-515864


สมศักดิ์ ศรีบุญเรือง
วังหินกิตติวิทยาคม

โทรศัพท์ 086-4492986


สมหญิง บุษดี
วังหินกิตติวิทยาคม

โทรศัพท์ 086-4492986


เสาวลักษณ์ ไม้แก่นสาร
ถนอมราษฏร์บำรุง

โทรศัพท์ 055-511762


saowalak maikaensarn
ถนอมราษฏร์บำรุง

โทรศัพท์ 055-511762


อรวรรณ อยู่อินทร์
วังประจบวิทยาคม

โทรศัพท์ -


ชัยณรงค์ บุญประคม
วังประจบวิทยาคม

โทรศัพท์ -


ปิยะนุช เพชรมะโนรา
บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 055-591026


นางสาวสุปราณี ตองใจ
บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 055-591026


พีรพล สุรจันทร์กุล
บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)

โทรศัพท์ 055-591026


นพพร สุรจันทร์กุล
ทุ่งฟ้าวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-555271


สะอาด หลอมทอง
ทุ่งฟ้าวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-555271


ชนิตดา เกตุกลมเกลา
ทุ่งฟ้าวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-555271


จำเนียร เนียมจันทร์
สามเงาวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-599026


ดนุนันท์ จุนตะนัย
สามเงาวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-599026


รุจิรา เครือกิจ
ยกกระบัตรวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-597173


ณัฐวุฒิ หลอมทอง
ยกกระบัตรวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-597173


วัฒนา มาตรา
แม่ระมาดวิทยาคม

โทรศัพท์ 055581238


wattana mattra
แม่ระมาดวิทยาคม

โทรศัพท์ 055581238


จิรฌา โชติปิยวานิช
แม่ระมาดวิทยาคม

โทรศัพท์ 055581238


วราพร อินถา อินถา
แม่จะเราวิทยาคม

โทรศัพท์ 055585082


เทิดพงศ์ เมิดไธสง
แม่จะเราวิทยาคม

โทรศัพท์ 055585082


กรวรรณ จุ้ยต่าย
ท่าสองยางวิทยาคม

โทรศัพท์ 55589101


นที อร่ามเรือง
ท่าสองยางวิทยาคม

โทรศัพท์ 55589101


รักษ์สุมล โกศล
สรรพวิทยาคม

โทรศัพท์ 055531094


สุชาติ เขียวน้อย
สรรพวิทยาคม

โทรศัพท์ 055531094


พัชราภรณ์ ศรีดาเดช
สรรพวิทยาคม

โทรศัพท์ 055531094


posaqas posaqas
สรรพวิทยาคม

โทรศัพท์ 055531094


posaqas posaqas
สรรพวิทยาคม

โทรศัพท์ 055531094


dsdsadad asdasdasd
สรรพวิทยาคม

โทรศัพท์ 055531094


ธนิดา แก้วทิพย์
แม่ปะวิทยาคม

โทรศัพท์ 0864464380


นิกรฝรื กันทัง
แม่ปะวิทยาคม

โทรศัพท์ 0864464380


ชัยวัฒน์ หนูด้วง
ด่านแม่ละเมาวิทยาคม

โทรศัพท์ 55595186


สิริพันธฺุ์ วุฒินนทนันท์ชัย
แม่กุวิทยาคม

โทรศัพท์ 055030153


วาสนา รับแสง
พบพระวิทยาคม

โทรศัพท์ 055569081


กฤษฎา สุวรรณ
พบพระวิทยาคม

โทรศัพท์ 055569081


สงกรานต์ ธนะการ
อุ้มผางวิทยาคม

โทรศัพท์ 55561005


นางสาวสมฤทัย พะยอม
อุ้มผางวิทยาคม

โทรศัพท์ 55561005


นางสาวสมฤทัย พะยอม
อุ้มผางวิทยาคม

โทรศัพท์ 55561005


ประสพโชค เหล่ากอ
อุ้มผางวิทยาคม

โทรศัพท์ 55561005


ประสพโชค เหล่ากอ
อุ้มผางวิทยาคม

โทรศัพท์ 55561005


นายวรนิพิฐ ปาลา
นาโบสถ์พิทยาคม

โทรศัพท์ 055-895103


สราวุธ ชูหน้า
วังเจ้าวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-593009


สุภาสินี สอนแก้ว
วังเจ้าวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-593009


สุภาสินี สอนแก้ว
วังเจ้าวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-593009


Aree Sakekul
สุโขทัยวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-611786


นิพนธ์ คำทอง
สุโขทัยวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-611786


รัตนาวดี ดีจริง
สุโขทัยวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-611786


ปิยมณฑ์ สังคะดี
สุโขทัยวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-611786


จิรัชยา อยู่เจริญชัย
อุดมดรุณี

โทรศัพท์ 055-611271


ไพรวรรณ์ พุ่มพวง
อุดมดรุณี

โทรศัพท์ 055-611271


ชมพูนุท เรือนเครือ
บ้านสวนวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-5569-9403


สกุณรีย์ สังข์สีแก้ว
ยางซ้ายพิทยาคม

โทรศัพท์ 055-612534


วีรศักดิ์ ศรีสุริย์วงศ์
ยางซ้ายพิทยาคม

โทรศัพท์ 055-612534


ปุณยวีร์ ศศิจรัสวงศ์
ลิไทพิทยาคม

โทรศัพท์ 055-697087


สงกรานต์ แก้วเกต
บ้านด่านลานหอยวิทยา

โทรศัพท์ 055-689118


นางสาว ดารุณี ยะวงค์
บ้านด่านลานหอยวิทยา

โทรศัพท์ 055-689118


วิไลวรรณ สว่างศรี
ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 055-910254


นางสาววิไลวรรณ สว่างศรี
ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 055-910254


เบ็ญจวรรณ จอมศรี
ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์

โทรศัพท์ 055-910254


วุฒิพงษ์ มาลา
คีรีมาศพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-5569-5022


สุกัญญา จันทะภา
คีรีมาศพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-5569-5022


รพีพร หนองหลวง
คีรีมาศพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-5569-5022


มนธิชา กองพรม
คีรีมาศพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-5569-5022


นางสาวทิพวรรณ สุขก้อม
คีรีมาศพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-5569-5022


นางจินตนา บุญตา
บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม

โทรศัพท์ 055-912531


นางอรสา ศรีสันต์
กงไกรลาศวิทยา

โทรศัพท์ 055-691221


ราตรี ทองอ่อน
หนองตูมวิทยา

โทรศัพท์ 055-655243


benjawan janmung
ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 055-940627


pitchakorn Moonpanun
เมืองเชลียง

โทรศัพท์ 055-671034


nattapon yanpanya
เมืองเชลียง

โทรศัพท์ 055-671034


ธีรเดช ยอดคำ
เมืองเชลียง

โทรศัพท์ 055-671034


mlkkjnibnuybniuyhi y nghuyhi
เมืองเชลียง

โทรศัพท์ 055-671034


นางสาวภักคีณี จีนามูล
ท่าชัยวิทยา

โทรศัพท์ 055-679037


นางสาวสุภาภรณ์ เพลิดเพลิน
ท่าชัยวิทยา

โทรศัพท์ 055-679037


สุภาวรรณ์ ชูสุวรรณ
ท่าชัยวิทยา

โทรศัพท์ 055-679037


สุนทร ยศบุตร
ท่าชัยวิทยา

โทรศัพท์ 055-679037


สุนทร ยศบุตร
ท่าชัยวิทยา

โทรศัพท์ 055-679037


หฤษฎี เขียวบุตร
ท่าชัยวิทยา

โทรศัพท์ 055-679037


นางสุมิตรา ประชัน
บ้านแก่งวิทยา

โทรศัพท์ 055-675101


อกฤษฏ์ สุวรรณปัญญา
บ้านแก่งวิทยา

โทรศัพท์ 055-675101


นางสาวณัฐพิมล พึ่งกุศล
เมืองด้งวิทยา

โทรศัพท์ 055677028


ไพรินทร์ มากคล้าย
เมืองด้งวิทยา

โทรศัพท์ 055677028


อรุญ ปวีร์ ประทุมทอง
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 055-681344


ดร. มนตรี คงเจริญ
ศรีสำโรงชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 055-681344


เจริญ บุญจันทร์
บ้านไร่พิทยาคม

โทรศัพท์ 055-658217,0818878018


มานพ จันทร์หอม
บ้านไร่พิทยาคม

โทรศัพท์ 055-658217,0818878018


นางสาวอาทิตยา อินทร์นุ่ม
บ้านไร่พิทยาคม

โทรศัพท์ 055-658217,0818878018


นายประดิษฐ์ กำเนิด
วังทองวิทยา

โทรศัพท์ 055-941606


วุฒิชาติ ชาติวุฒิ
วังทองวิทยา

โทรศัพท์ 055-941606


ราตรี เทียนบุตร
ขุนไกรพิทยาคม

โทรศัพท์ 055615403


ขนิษฐา มาทุ่ง
ขุนไกรพิทยาคม

โทรศัพท์ 055615403


นายธัชพงศ์ ฉัตรเทียนชัย
สวรรค์อนันต์วิทยา

โทรศัพท์ 055-642028


ปราโมทย์ วงศ์คำ
สวรรค์อนันต์วิทยา

โทรศัพท์ 055-642028


นายสมหมาย บัวอ้น
หนองปลาหมอวิทยาคม

โทรศัพท์ 055911201


นายมานพ ยอดเกตุ
หนองปลาหมอวิทยาคม

โทรศัพท์ 055911201


พรพรรณ พรมสายใจ
หนองปลาหมอวิทยาคม

โทรศัพท์ 055911201


ไชยยงค์ ดนตรี
หนองกลับวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-685040


คงศิลป์ แก้วส่องศรี
หนองกลับวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-685040


ไพโรจน์ ใจเยี่ยม
สวรรค์อนันต์วิทยา 2

โทรศัพท์ 055-951088


เยาวลักษณ์ ตุมา
ศรีนคร

โทรศัพท์ 055-652988


จามจุรี พูลรักษ์
ศรีนคร

โทรศัพท์ 055-652988


กาญจนา วงศ์กรด
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 055-659217


สุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 055-659217


พิชญาภา ชัยงาม
ชัยมงคลพิทยา

โทรศัพท์ 055-624107


สุดารัตน์ คำอั้น
ชัยมงคลพิทยา

โทรศัพท์ 055-624107


สุดารัตน์ คำอั้น
ชัยมงคลพิทยา

โทรศัพท์ 055-624107


นารีรัตน์ มีเกิด
ชัยมงคลพิทยา

โทรศัพท์ 055-624107


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]