ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
ปทุมทิพย์ จรเกตุ
อุตรดิตถ์

โทรศัพท์ 055411104


สาริสา อินจ่าย
อุตรดิตถ์

โทรศัพท์ 055411104


ธนิษฐา เพ็ชร์ช้าง
อุตรดิตถ์ดรุณี

โทรศัพท์ 055411105


นันทรัตน์ ฤทธิ์บำรุง
อุตรดิตถ์ดรุณี

โทรศัพท์ 055411105


วิไลรักษ์ บุญงาม
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

โทรศัพท์ 055479933


chuleeporn pantoop
ทุ่งกะโล่วิทยา

โทรศัพท์ 055414045


ปนัดดา ฤดี
ทุ่งกะโล่วิทยา

โทรศัพท์ 055414045


ณัฐวุฒิ จาดแห
แสนตอวิทยา

โทรศัพท์ 055446330


อลิษา ติ๊บคำ
น้ำริดวิทยา

โทรศัพท์ 055447022


สุรันต์ อินทะปัญโญ
ตรอนตรีสินธุ์

โทรศัพท์ 055825856


ธาราทิพย์ ศิลปไชย
ตรอนตรีสินธุ์

โทรศัพท์ 055825856


ธนพงษ์ เกษศรี
ท่าปลาประชาอุทิศ

โทรศัพท์ 0-5549-9094


ธนศักดิ์ ยะปวน
ท่าปลาประชาอุทิศ

โทรศัพท์ 0-5549-9094


Plaiwet Phriwong
ฟากท่าวิทยา

โทรศัพท์ 0-5548-9075


กัญญารัตน์ ชัชยกุล
ฟากท่าวิทยา

โทรศัพท์ 0-5548-9075


กันตพัชร์ พิมทุม
ฟากท่าวิทยา

โทรศัพท์ 0-5548-9075


ณัฐพงษ์ จันทร์มณี
ฟากท่าวิทยา

โทรศัพท์ 0-5548-9075


สมฤดี แก้วกำพล
บ้านโคกวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-486363


จักรกฤษณ์ อุดป่าคา
บ้านโคกวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-486363


นางสาวสุพัตรา พันธุ
บ้านโคกวิทยาคม

โทรศัพท์ 055-486363


อัญชลี จันจัด
พิชัย

โทรศัพท์ 055421402


ชลันดา จันทร์มลฑา
พิชัย

โทรศัพท์ 055421402


นายณัฎฐพัชร์ สอนส่งเสริม
พิชัย

โทรศัพท์ 055421402


สมกมล รำพึงกิจ
พิชัย

โทรศัพท์ 055421402


นางสาววิมล สาทิพจันทร์
บ้านโคนพิทยา

โทรศัพท์ 055455044


นางสาววิมลรัตน์ หงษ์ห้า
บ้านโคนพิทยา

โทรศัพท์ 055455044


สุนันท์ อำนา
ดาราพิทยาคม

โทรศัพท์ 055496136


วรรณา บุญประเสริฐ
ดาราพิทยาคม

โทรศัพท์ 055496136


นายนิคม ทองเณร
ลับแลศรีวิทยา

โทรศัพท์ 055453416


ศุภมาศ สุขวิทย์
ลับแลพิทยาคม

โทรศัพท์ 055431071


ศุภมาศ สุขวิทย์
ลับแลพิทยาคม

โทรศัพท์ 055431071


พรหมเมศณ์ เปลี่ยนอำรุง
ด่านแม่คำมันพิทยาคม

โทรศัพท์ 055816145


สุลีภรณ์ สมร่าง
ทองแสนขันวิทยา

โทรศัพท์ 055418071


อัจฉริยาภรณ์ รักตลาด
ทองแสนขันวิทยา

โทรศัพท์ 055418071


นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพ
พิษณุโลกพิทยาคม

โทรศัพท์ 055265001


ยุทธนา อยู่ป้อม
พิษณุโลกพิทยาคม

โทรศัพท์ 055265001


นนทพัทธื ร่วมรักพัฒนา
พิษณุโลกพิทยาคม

โทรศัพท์ 055265001


วรเมธ เพลียสำบ้อ
พิษณุโลกพิทยาคม

โทรศัพท์ 055265001


ระพีพัฒน์ แก้วประสงค์
พิษณุโลกพิทยาคม

โทรศัพท์ 055265001


จิรวัฒน์ คำลา
พิษณุโลกพิทยาคม

โทรศัพท์ 055265001


รณกฤต เกตุสิงห์สร้อย
พิษณุโลกพิทยาคม

โทรศัพท์ 055265001


เจษฏากร สุขสุวรรณ
พิษณุโลกพิทยาคม

โทรศัพท์ 055265001


อานนท์ มากมี
เฉลิมขวัญสตรี

โทรศัพท์ 055241947


ชัฎชา คลองข่อย
เฉลิมขวัญสตรี

โทรศัพท์ 055241947


นายจักรวาล ภู่อ่ำ
จ่านกร้อง

โทรศัพท์ 055245376


เบญญาภา สอนสุภาพ
จ่านกร้อง

โทรศัพท์ 055245376


จักรวาล ภู่อ่ำ
จ่านกร้อง

โทรศัพท์ 055245376


วิศรุต มณี
จ่านกร้อง

โทรศัพท์ 055245376


เพชรา อาสมาน
เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก

โทรศัพท์ 055322685


ด.ญ. สุพิชา สมรูป
เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก

โทรศัพท์ 055322685


กมลวรรณ บรรดาสุข
วังน้ำคู้ศึกษา

โทรศัพท์ 055906107


ภาณุวัฒน์ เหมระลึก
วังน้ำคู้ศึกษา

โทรศัพท์ 055906107


ชาติชาย โตสุข
ท่าทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 055333034


สมศักดิ์ ลิ้มคงงาม
ท่าทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 055333034


ชาติชาย โตสุข
ท่าทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 055333034


นางสุมาลี นุใจเหล็ก
ดอนทองวิทยา

โทรศัพท์ 055295408


เจษฎากร มากรื่น
ดอนทองวิทยา

โทรศัพท์ 055295408


นายเกียรติพงษ์ ญาณวโร
บ้านกร่างวิทยาคม

โทรศัพท์ 055298427


นางนงคราญ เอี่ยมบาง
พุทธชินราชพิทยา

โทรศัพท์ 055304182


ดารารัตน์ มะอิ
พุทธชินราชพิทยา

โทรศัพท์ 055304182


นางชเนตตรี กาญจนศิริ
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

โทรศัพท์ 055245115


นางสาวผ่องอำไพ หลวงพา
จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

โทรศัพท์ 055245115


Mrs.Prapai Chang-in
นครไทย

โทรศัพท์ 055389003


จุฑารัตน์ อุ่นไพร
นครไทย

โทรศัพท์ 055389003


ประไพ ช้างอินทร์
นครไทย

โทรศัพท์ 055389003


นารีรัตน์ จันทร์งาม
นครไทย

โทรศัพท์ 055389003


ประจบ ช้างอินทร์
นาบัววิทยา

โทรศัพท์ 055-991300


ประจบ ช้างอินทร์
นาบัววิทยา

โทรศัพท์ 055-991300


ภัคศิณา ขาวทรงธรรม
นาบัววิทยา

โทรศัพท์ 055-991300


กฤษณะ แก้วมณี
นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 055009940


กัญญศร บุลพิสิฐ
นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 055009940


ทัศกรณ์ นนทะโคตร
นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

โทรศัพท์ 055009940


นันทนา อินแก้ว
นครบางยางพิทยาคม

โทรศัพท์ 055991034


วชิราภรณ์ บุตรดา
บ่อโพธิ์วิทยา

โทรศัพท์ 055-991457


อโนชา อ๊อสวงศ์
ยางโกลนวิทยา

โทรศัพท์


อโนชา อ๊อสวงศ์
ยางโกลนวิทยา

โทรศัพท์


พรพิชชา พริบไหว
ชาติตระการวิทยา

โทรศัพท์ 055381044


พรอนันต์ ธนธรรมพิทักษ์
ชาติตระการวิทยา

โทรศัพท์ 055381044


นางสาวนนทลี สะคำภา
สวนเมี่ยงวิทยา

โทรศัพท์ 055-310000


ณัฐพร ทิมจันทร์
บางระกำวิทยศึกษา

โทรศัพท์ 055371822


ชนาธิป นึบสูงเนิน
ชุมแสงสงคราม

โทรศัพท์ 055268195


นายเตโชทัย นึบสูงเนิน
ชุมแสงสงคราม

โทรศัพท์ 055268195


ภัทรพร วงศ์ใหญ่
ประชาสงเคราะห์วิทยา

โทรศัพท์ 055371556


ลัดดาวัลย์ ถี่ถ้วน
ประชาสงเคราะห์วิทยา

โทรศัพท์ 055371556


ภัทรพร วงศ์ใหญ่
ประชาสงเคราะห์วิทยา

โทรศัพท์ 055371556


ปริญญา บัวอาจ
เนินกุ่มวิทยา

โทรศัพท์ 0-5539-6005


พรพรรณ จันทร์วงค์
บางกระทุ่มพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-5539-1123


กัลยาณี เจ็กท่านา
บางกระทุ่มพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-5539-1123


phethai Chalvarat
บางกระทุ่มพิทยาคม

โทรศัพท์ 0-5539-1123


นางสาวกัลยาณี เจ็กท่านา

โทรศัพท์ 0-5539-1123


สิทธิพงษ์ กุลทอง
พรหมพิรามวิทยา

โทรศัพท์ 055-369100/0824044692


สิทธิพงษ์ กุลทอง
พรหมพิรามวิทยา

โทรศัพท์ 055-369100/0824044692


ชุติพร พาเหมาะ
วังมะด่านพิทยาคม

โทรศัพท์ 081-9626950


Sin Nutponin
วังมะด่านพิทยาคม

โทรศัพท์ 081-9626950


นางพัฒน์ติญา ศรีริอ่วม
ดงประคำพิทยาคม

โทรศัพท์ 055-359110


เฉลิม ฉลาดคิด
ดงประคำพิทยาคม

โทรศัพท์ 055-359110


อุษณีย์ เสือจันทร์
โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา

โทรศัพท์ 0882905176


น.ส คนึงนิจ ทิทอง
วัดโบสถ์ศึกษา

โทรศัพท์ 0882905176


นิภาวรรณ ราชแผน
วัดโบสถ์ศึกษา

โทรศัพท์ 0882905176


กฤตธีรา สนธิเทศ
วัดโบสถ์ศึกษา

โทรศัพท์ 0882905176


ธีระยุทธ์ สุวิเชียร
คันโช้งพิทยาคม

โทรศัพท์ 055-009-876


นายนิรุจ ยิ้มดี
คันโช้งพิทยาคม

โทรศัพท์ 055-009-876


สอยดาว สุทธิ
วังทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 055986555


สมควร ทับทิม
วังทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 055986555


ธำรงค์ จั่นฤทธิ์
วังทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 055986555


องศา ยิ้มปิ่น
วังทองพิทยาคม

โทรศัพท์ 055986555


บุษบา กุนนะ

โทรศัพท์ 0-5598-9480


สุรางค์รัตน์ สิงห์มา
หนองพระพิทยา

โทรศัพท์ 055316516


สุรางค์รัตน์ สิงห์มา
หนองพระพิทยา

โทรศัพท์ 055316516


นพดล สายอรุณ
ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม

โทรศัพท์ 0988194889


พิมศรี วุฒิ

โทรศัพท์ 0988194889


พรชนก รักษาพันธ์
บ้านกลางพิทยาคม

โทรศัพท์ 055989740


พรชนก รักษาพันธ์
บ้านกลางพิทยาคม

โทรศัพท์ 055989740


พรชนก รักษาพันธ์
บ้านกลางพิทยาคม

โทรศัพท์ 055989740


อำพล วันอินทร์
บ้านกลางพิทยาคม

โทรศัพท์ 055989740


อำพล วันอินทร์
บ้านกลางพิทยาคม

โทรศัพท์ 055989740


สุพรรษา ฉิมอยู่
เนินสะอาดวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-5523-3233


อนุรักษณ์ ผอบทิพย์
เนินสะอาดวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-5523-3233


อนุรักษณ์ ผอบทิพย์
เนินสะอาดวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-5523-3233


วิโรจน์ ดอนทิพย์ไพร
น้ำรินพิทยาคม

โทรศัพท์ 055989241


อภิชาติ ศรีบุตรตา
น้ำรินพิทยาคม

โทรศัพท์ 055989241


นันทพงษ์ สารมะโน
น้ำรินพิทยาคม

โทรศัพท์ 055989241


พนิดา นิลดี
น้ำรินพิทยาคม

โทรศัพท์ 055989241


เกียรติศักดิ์ นาเคน
วังพิกุลวิทยศึกษา

โทรศัพท์ 0864463801


เกียรติศักดิ์ นาเคน
วังพิกุลวิทยศึกษา

โทรศัพท์ 0864463801


เฉลียว คำดี
เนินมะปรางศึกษาวิทยา

โทรศัพท์ 0-5599-214-6


ดรุณี วิเชียรสรรค์
เนินมะปรางศึกษาวิทยา

โทรศัพท์ 0-5599-214-6


นายนราธิป กระจง
เนินมะปรางศึกษาวิทยา

โทรศัพท์ 0-5599-214-6


ศุภมาส สิงห์สถิตย์
เนินมะปรางศึกษาวิทยา

โทรศัพท์ 0-5599-214-6


นพดล วรรณารุณ
วังโพรงพิทยาคม

โทรศัพท์ 055992427


ภัทรหททัย ทองอยู่
วังโพรงพิทยาคม

โทรศัพท์ 055992427


สมฤทัย ปู่ย่า
ไทรย้อยพิทยาคม

โทรศัพท์ 055316402


ธีรนุช เรียงคำ
โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม

โทรศัพท์ 055316402


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน