ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
ประสิทธิ์ คงเพชรศักดิ์
กำแพงเพชรพิทยาคม

โทรศัพท์ 055711212


นเรศ เกตุโกมล
กำแพงเพชรพิทยาคม

โทรศัพท์ 055711212


ชยกริช น่วมไทย
วชิรปราการวิทยาคม

โทรศัพท์ 055799035


รุ่งรัตน์ เรืองดี
วชิรปราการวิทยาคม

โทรศัพท์ 055799035


มาลี ทิศกุลสว่าง
วชิรปราการวิทยาคม

โทรศัพท์ 055799035


ภาณุพงศ์ วรรณา
วชิรปราการวิทยาคม

โทรศัพท์ 055799035


ทิพวัลย์ พรหมรักษ์
วชิรปราการวิทยาคม

โทรศัพท์ 055799035


จารุวรรณ ประมูลศิลป์
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

โทรศัพท์ 055736235


สุพัฒน์ อินหาญ
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

โทรศัพท์ 055736235


นัฐติกา แสงลับ
ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

โทรศัพท์ 055736235


นันทิดา ฉัตรทอง
วัชรวิทยา

โทรศัพท์ 055711901


ว่าที่ร้อยโทศุภณัฐ กิตติสิริบัณฑิต
คณฑีพิทยาคม

โทรศัพท์ 055729168


บัณฑิต ตาวุ่น
คณฑีพิทยาคม

โทรศัพท์ 055729168


มงคล สุขีลักษณ์
นาบ่อคำวิทยาคม

โทรศัพท์ 055763308


ชลณพรรธษ์ ศรีเริงหล้า
นครไตรตรึงษ์

โทรศัพท์ 055796114


แวววิไล จำปาศักดิ์
วังตะเคียนประชานุสรณ์

โทรศัพท์ 055869045


สุธิดา นิคมขำ
วังตะเคียนประชานุสรณ์

โทรศัพท์ 055869045


ว่าที่ ร้อยตรี มนต์ชาตรี มณีเขียว
วังตะเคียนประชานุสรณ์

โทรศัพท์ 055869045


นางจิราภรณ์ ทองตัน
วังตะเคียนประชานุสรณ์

โทรศัพท์ 055869045


อลิสา รูปศรี
หนองกองพิทยาคม

โทรศัพท์ 055741714


ไพรินทร์ พรวนแก้ว
หนองกองพิทยาคม

โทรศัพท์ 055741714


ดารากรณ์ ขุนมิน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร

โทรศัพท์ 055773504


ภัทรศยา คำสวัสดิ์
ไทรงามพิทยาคม

โทรศัพท์ 055791010


เสาวรี ใจธรรม
ไทรงามพิทยาคม

โทรศัพท์ 055791010


สุจิตรา แสงเรือง
ไทรงามพิทยาคม

โทรศัพท์ 055791010


วไลพร บวกขุนทด
บ่อแก้ววิทยา

โทรศัพท์ 055860151


จิรัชญา วิชญ์ภาส
บ่อแก้ววิทยา

โทรศัพท์ 055860151


รัชนีกร พานชัย
คลองลานวิทยา

โทรศัพท์ 0-5578-6129


ศุภชัย แก้วขาว

โทรศัพท์ 0-5578-6129


ภัทรพล เมฆพินธุ์
สักงามวิทยา

โทรศัพท์ 0-5574-5572


ภัทรพล เมฆพินธุ์
สักงามวิทยา

โทรศัพท์ 0-5574-5572


ณิชชชัญ ชัยฤทธิ์

โทรศัพท์ 055868655


นาตยา สุขเอม
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

โทรศัพท์ 055868655


สายพิน ปรักมาส
ขาณุวิทยา

โทรศัพท์ 0-5577-9226-13


สุพรรษา นามราช
ขาณุวิทยา

โทรศัพท์ 0-5577-9226-13


กฤตญกร กลำพบุตร
ขาณุวิทยา

โทรศัพท์ 0-5577-9226-13


รัชนีวรรณ ขัดบง
โค้งไผ่วิทยา

โทรศัพท์ 0-5572-8154-5


panlert Wachamon
โค้งไผ่วิทยา

โทรศัพท์ 0-5572-8154-5


ทัศนีย์วรรณ์ เพชรพิพัฒน์
โค้งไผ่วิทยา

โทรศัพท์ 0-5572-8154-5


วิระพันธ์ จันทรา
ปางมะค่าวิทยาคม

โทรศัพท์ 0848190348


สุชาติวงค์ ปลิวอิสสระ
ปางมะค่าวิทยาคม

โทรศัพท์ 0848190348


ดลนภา มั่นแก้ว
สลกบาตรวิทยา

โทรศัพท์ 0-5572-6029,0-5


ณรงค์ศักดิ์ เกิดแพร
สลกบาตรวิทยา

โทรศัพท์ 0-5572-6029,0-5


สมาภรณ์ โพธิ์มั่น
สลกบาตรวิทยา

โทรศัพท์ 0-5572-6029,0-5


รัตนาภรณ์ โยทะพงษ์
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

โทรศัพท์ 055781587-8


สุชาดา แย้มเจริญ
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

โทรศัพท์ 055781587-8


ketkanok sukkaew
วังแขมวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-5587-0227-8


อรรถพล เเก้วเมือง
วังแขมวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-5587-0227-8


อรุโณทัย ธนูชัย
วังไทรวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-55864702


สุมาลี สืบวงษ์รอด
วังไทรวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-55864702


พัชรินทร์ เย็นฉ่ำ
วังไทรวิทยาคม

โทรศัพท์ 0-55864702


พีรพัฒน์ ด่อนคร้าม
พรานกระต่ายพิทยาคม

โทรศัพท์ 055775651


อภิวิชญ์ จันทร์แดง
พรานกระต่ายพิทยาคม

โทรศัพท์ 055775651


กฤษณะ ทัศนียานนท์
พรานกระต่ายพิทยาคม

โทรศัพท์ 055775651


อาทร รอกลาง
พรานกระต่ายพิทยาคม

โทรศัพท์ 055775651


Nattanicha Phetseesod
พรานกระต่ายพิทยาคม

โทรศัพท์ 055775651


ประไพพร อินต๊ะสี
พิไกรวิทยา

โทรศัพท์ 055858093


ธิติพงศ์ สระทอง
พิไกรวิทยา

โทรศัพท์ 055858093


ธงชัย สารมะโน
พิไกรวิทยา

โทรศัพท์ 055858093


นายธงชัย สารมะโน
พิไกรวิทยา

โทรศัพท์ 055858093


วุฒิชัย ระถาพล
เรืองวิทย์พิทยาคม

โทรศัพท์ 055853063


ณัฏฐากรณ์ นันต๊ะแก้ว
เรืองวิทย์พิทยาคม

โทรศัพท์ 055853063


กมลฉัตร ทองโชติ
เรืองวิทย์พิทยาคม

โทรศัพท์ 055853063


หทัยชนก บุญซ้อน
ลานกระบือวิทยา

โทรศัพท์ 055769099


อภิชาติ อาบเงิน
ลานกระบือวิทยา

โทรศัพท์ 055769099


วรินดา ลอสวัสดิ์
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร

โทรศัพท์ 055856343


worravee morakod
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร

โทรศัพท์ 055856343


วรินดา ลอสวัสดิ์
มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร

โทรศัพท์ 055856343


อรวิภา ยิ้มเสงี่ยม
ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

โทรศัพท์ 055712927


นายอธิชัย ชมมณี

โทรศัพท์ 055712927


ลำเพย พุ้มห้วยรอบ
ทุ่งทรายวิทยา

โทรศัพท์ 0 5573 2163


เกริกพล มะลิต้น
ทุ่งทรายวิทยา

โทรศัพท์ 0 5573 2163


ธนาภัทร หัตถบูรณ์
ปางศิลาทองศึกษา

โทรศัพท์ 0-5586-8884


กชพรรณ ต.เจริญ
ปางศิลาทองศึกษา

โทรศัพท์ 0-5586-8884


วชิราภรณ์ มหามิตร
ระหานวิทยา

โทรศัพท์ 0-5587-1631


มรกต ทับโพธิ์
ระหานวิทยา

โทรศัพท์ 0-5587-1631


จิรพร ดาวเรือง
โกสัมพีวิทยา

โทรศัพท์


รักชาติ นาครัตน์
พิจิตรพิทยาคม

โทรศัพท์ 056990330


พีระยุทธ สุขสำราญ
พิจิตรพิทยาคม

โทรศัพท์ 056990330


ยุราวรรณ สิงห์โต
พิจิตรพิทยาคม

โทรศัพท์ 056990330


ธัญลักษณ์ จุ้ยเรือง
พิจิตรพิทยาคม

โทรศัพท์ 056990330


จิดาภา พุ่มเพ็ชรษา
หัวดงรัฐชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 056697251


อดุลย์ ทิพย์เคลือบ
วังกรดพิทยา

โทรศัพท์ 056685255


โสภณ ไทยอู่
เมธีพิทยา

โทรศัพท์ 056615620


โสภณ ไทยอู่
เมธีพิทยา

โทรศัพท์ 056615620


กิ่งแก้ว เรืองจุ้ย
เมธีพิทยา

โทรศัพท์ 056615620


ไพบูลย์ พละกสิกร
สระหลวงพิทยาคม

โทรศัพท์ 056608830


ลัฐิกานต์ ฎารักษ์
สระหลวงพิทยาคม

โทรศัพท์ 056608830


วรรณา อ่างบุญตา

โทรศัพท์ 056619855


รัตนาภรณ์ ปัญจทวี
สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม

โทรศัพท์ 056689028


อำไพ วิเศษอุดมคุณ
สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม

โทรศัพท์ 056689028


สมพงษ์ เนียมถนอม

โทรศัพท์ 056689028


สุกัญญา ปาเป็ง
ดงเสือเหลืองพิทยาคม

โทรศัพท์ 056901603


จันทร์เพ็ญ อ่อนผึ้ง
ดงเสือเหลืองพิทยาคม

โทรศัพท์ 056901603


สวีณา วัชรสุนทรกิจ
ตะพานหิน

โทรศัพท์ 056-621054


สุนิสา ป้อมแย้ม
ตะพานหิน

โทรศัพท์ 056-621054


เอมวดี เส็งเตี้ยม
วังสำโรงวังหว้า

โทรศัพท์ 056-619940


พัชรีญา สุวรรณคีรี
วังสำโรงวังหว้า

โทรศัพท์ 056-619940


นายพชร เอมสกุล

โทรศัพท์ 056-619940


ไพศาล ปัญญาอัครธรรม
ทุ่งโพธิ์พิทยา

โทรศัพท์ 056-845916


เพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์
ทุ่งโพธิ์พิทยา

โทรศัพท์ 056-845916


สุจรรยา ิผิวพิมพ์ดี
บางมูลนากภูมิวิทยาคม

โทรศัพท์ 056-632811


วรพจน์ ตระการศิริ
บางมูลนากภูมิวิทยาคม

โทรศัพท์ 056-632811


เรือง ชูมลัยวงษ์
วังตะกูราษฎร์อุทิศ

โทรศัพท์ 056-693267


นฤมล อินทร์รอด
โพธิธรรมสุวัฒน์

โทรศัพท์ 056-681163-4


รุจิรา กลิ่นทอง
โพธิธรรมสุวัฒน์

โทรศัพท์ 056-681163-4


เกรียงศักดิ์ สามสีทอง
พิบูลธรรมเวทวิทยา

โทรศัพท์ 056-669200


ชูชาติ ดีมี
พิบูลธรรมเวทวิทยา

โทรศัพท์ 056-669200


ธนัญกรณ์ ก้อนแก้ว
ท่าเสาพิทยาคม

โทรศัพท์ 056-638780


ธนิศา จิตรเกื้อกูล
ห้วยยาวพิทยาคม

โทรศัพท์ 056-619654


อรวรรณ เที่ยงดาห์
ห้วยยาวพิทยาคม

โทรศัพท์ 056-619654


เปรียววลี ชมประเสริฐ
สามง่ามชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 056691244


ส้มลิ้ม ศรีทิม
สามง่ามชนูปถัมภ์

โทรศัพท์ 056691244


จีระพงษ์ โพพันธุ์
กำแพงดินพิทยาคม

โทรศัพท์ 056673189


วรารัตน์ อ่ำกร่าง
กำแพงดินพิทยาคม

โทรศัพท์ 056673189


ศิริพิมล ถาวรกูล
เนินปอรังนกชนูทิศ

โทรศัพท์ 056900345


จุฑารัตน์ เพ็ชรวิจิตร
เนินปอรังนกชนูทิศ

โทรศัพท์ 056900345


ศศิประภา ส้มมี
เนินปอรังนกชนูทิศ

โทรศัพท์ 056900345


ปวีณา แก้วกอง
หนองโสนพิทยาคม

โทรศัพท์ 056901108


สุนิสา บิดพันลำ
หนองโสนพิทยาคม

โทรศัพท์ 056901108


นวพร กลีบประทุม
เขาทรายทับคล้อพิทยา

โทรศัพท์ 056-649371


ชาลิดา คันธิยงค์
เขาทรายทับคล้อพิทยา

โทรศัพท์ 056-649371


Jedsada Kuyyasuk
เขาทรายทับคล้อพิทยา

โทรศัพท์ 056-649371


ชาลิดา ตันธิยงค์
เขาทรายทับคล้อพิทยา

โทรศัพท์ 056-649371


ศศิณัฏฐ์ แก้วเนตร
เขาทรายทับคล้อพิทยา

โทรศัพท์ 056-649371


เอมอร เสือปรางค์
วันทีสถิตย์พิทยาคม

โทรศัพท์ 056619968


พนม ไชยพรพัฒนา
โรงเรียนสากเหล็กวิทยา

โทรศัพท์ 056699331


ณัฐกิตติ์ วันประเสริฐ
โพธิ์ไทรงามวิทยาคม

โทรศัพท์ 056-903077


กิ่งแก้ว เรืองจุ้ย
โพธิ์ไทรงามวิทยาคม

โทรศัพท์ 056-903077


thidarut somboonsil
แหลมรังวิทยาคม

โทรศัพท์ 056-619980


มะลิวัลย์ นุชเทียน
ดงเจริญพิทยาคม

โทรศัพท์ 056619646


มะลิวัลย์ นุชเทียน
ดงเจริญพิทยาคม

โทรศัพท์ 056619646


จิราพร สินเอี่ยม
วังงิ้ววิทยาคม

โทรศัพท์ 056-904459


จิราพร สินเอี่ยม
วังงิ้ววิทยาคม

โทรศัพท์ 056-904459


ภาวิณี บัวพันธ์
วังงิ้ววิทยาคม

โทรศัพท์ 056-904459


มินนา มูลประสิทธิ์
วชิรบารมีพิทยาคม

โทรศัพท์ 056692255


กาญจนา กุตอินทร์
วชิรบารมีพิทยาคม

โทรศัพท์ 056692255


วัชรพล เทพสิทธิ์
วังโมกข์พิทยาคม

โทรศัพท์ 056030324


พิจิตรา หมอกมืด
วังโมกข์พิทยาคม

โทรศัพท์ 056030324


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน