ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
ไตรภพ นาคำ
ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม

โทรศัพท์ 02-904-0607


ภาคภูมิ นาคำ
ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม

โทรศัพท์ 02-904-0607


นางลออศรี โรจนดุล
ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม

โทรศัพท์ 02-904-0607


ศรีสวัสดิ์ ทองเพ็ง
วัดสระบัว

โทรศัพท์ 02-546-1294


นิภา ศิริจร
วัดอัยยิการาม

โทรศัพท์ 02-546-1255


ธนณัฐ ศิระวงษ์
วัดอัยยิการาม

โทรศัพท์ 02-546-1255


นางจรรยา พรสิงหฺ์
วัดอัยยิการาม

โทรศัพท์ 02-546-1255


สุวรรณา สะอิ๊ด
วัดขุมแก้ว

โทรศัพท์ 02-546-1295


สุขฤทัย รุจิวิทยากุล
วัดนาบุญ

โทรศัพท์ 025771616,025771686


เกษฎาภรณ์ ทองทิพย์
วัดนาบุญ

โทรศัพท์ 025771616,025771686


Masrin wattanapaiboon
วัดนาบุญ

โทรศัพท์ 025771616,025771686


กฤษณา ทิรอดรัมย์
ธัญญสิทธิศิลป์

โทรศัพท์ 02-577-1176


สุภาพร ศรีษะเนตร
ธัญญสิทธิศิลป์

โทรศัพท์ 02-577-1176


กฤษณา ทิรอดรัมย์
ธัญญสิทธิศิลป์

โทรศัพท์ 02-577-1176


นายฉันทพล เย็นชื้น
ธัญญสิทธิศิลป์

โทรศัพท์ 02-577-1176


กุลณสร ธรรมผล
ธัญญสิทธิศิลป์

โทรศัพท์ 02-577-1176


ประพิน เวฬุวนารักษ์
วัดมูลจินดาราม

โทรศัพท์ 02-577-1203


อรทัย นามสนธิ
วัดมูลจินดาราม

โทรศัพท์ 02-577-1203


สุดารัตน์ พวงโภคา
วัดมูลจินดาราม

โทรศัพท์ 02-577-1203


พิรดา บุญเรือง
วัดเขียนเขต

โทรศัพท์ 02-533-1119


สุพรรณรัตน์ แสนบุตรดี
วัดเขียนเขต

โทรศัพท์ 02-533-1119


Paraneenat Tongsup Tongsup
วัดเขียนเขต

โทรศัพท์ 02-533-1119


ปารณีย์ณัท ทองทรัพย์
วัดเขียนเขต

โทรศัพท์ 02-533-1119


สิรินทิพย์ ศรีกชาธนากูล
วัดเขียนเขต

โทรศัพท์ 02-533-1119


สดายุทธ สายสวาท
วัดแสงสรรค์

โทรศัพท์ 02-533-1099


นภาลัย ชัยวงษา
วัดแสงสรรค์

โทรศัพท์ 02-533-1099


นภาลัย ชัยวงษา
วัดแสงสรรค์

โทรศัพท์ 02-533-1099


เดือนเพ็ญ นพพิบูลย์
ทองพูลอุทิศ

โทรศัพท์ 0-2516-9929


สุกิจ เทพแสง
ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 02-959-4454-5


ธัชยพงศ์ ปาละหงษา
ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 02-959-4454-5


ธเนตร แสงเขียว
ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 02-959-4454-5


ธเนตร แสงเขียว
ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 02-959-4454-5


Nattapong Rojananil
ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 02-959-4454-5


Sutipron Chomtrakool
วัดลาดสนุ่น

โทรศัพท์ 02-532-2211


นางนพรัตน์ พลศักดิ์ขวา
วัดลาดสนุ่น

โทรศัพท์ 02-532-2211


อุดมศรี ตรีทิพศิริศีล
วัดลาดสนุ่น

โทรศัพท์ 02-532-2211


วัฒณี เฑียรสิงห์
วัดโพสพผลเจริญ

โทรศัพท์ 02-523-7987


อัมรินทร์ อรเนตรพงษ์
วัดโพสพผลเจริญ

โทรศัพท์ 02-523-7987


ณัฐกานต์ มาเจริญ
วัดโพสพผลเจริญ

โทรศัพท์ 02-523-7987


นางสาวอรนรินทร์ นุชงอน
วัดคลองชัน

โทรศัพท์ 02-533-2344


อัจฉรา นิธิธีรดา
วัดกลางคลองสี่

โทรศัพท์ 02-1987134


เบญจมาศ กาญจนการี
วัดกลางคลองสี่

โทรศัพท์ 02-1987134


พิลาวรรณ สงสุวรรณ
วัดกลางคลองสี่

โทรศัพท์ 02-1987134


นายภัทรพงศ์ รังศิริ
วัดปัญจทายิกาวาส

โทรศัพท์ 02-560-1055


ทินนภา วัฒนะเหลา
วัดปัญจทายิกาวาส

โทรศัพท์ 02-560-1055


ฐิติมา บุญชู
วัดปัญจทายิกาวาส

โทรศัพท์ 02-560-1055


นายรุ้ง โลนุช
วัดแจ้งลําหิน

โทรศัพท์ 02-560-2687


ธนันต์พร สุขประดิษฐ์์
วัดแจ้งลําหิน

โทรศัพท์ 02-560-2687


ชุติกาญจน์ บุญสุข
วัดประยูรธรรมาราม

โทรศัพท์ 02-536-6904


นางชุติกาญจน์ บุญสุข
วัดประยูรธรรมาราม

โทรศัพท์ 02-536-6904


นางสาวนงนุช แก้วเก้า
วัดประชุมราษฏร์

โทรศัพท์ 02-569-1984


อิศรา วันหมัด
วัดเกตุประภา

โทรศัพท์ 021590787


นางสาวฐิติรัตน์ พวงแก้ว
วัดเกตุประภา

โทรศัพท์ 021590787


นายคชกฤต สาสนะสุข
ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

โทรศัพท์ 02-569-1011


เศรษฐพล บัวงาม
ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

โทรศัพท์ 02-569-1011


นายธนบดี ณรงค์ฤทธิไกร
สหราษฎร์บํารุง

โทรศัพท์ 02-577-5967


นางสาวสุวรรณี ทองแดง
สหราษฎร์บํารุง

โทรศัพท์ 02-577-5967


นายสมวัง มุรธาพร
วัดธัญญะผล

โทรศัพท์ 02-193-5397


อรรถชัย อินทวงษ์
วัดธัญญะผล

โทรศัพท์ 02-193-5397


สุชานัน มีปัญญา
เจริญดีวิทยา

โทรศัพท์ 021992557


นางสาววรารัตน์ จันทรา
วัดดอนใหญ่

โทรศัพท์ 02-987-0963


วิกานดา สามัคคีมิตร
วัดดอนใหญ่

โทรศัพท์ 02-987-0963


สุมิตรา พุ่มประสพ
วัดดอนใหญ่

โทรศัพท์ 02-987-0963


สุทธิณี บุญต่อ
วัดลานนา

โทรศัพท์ 02-569-1855


ศิริวรรณ เขียวชอุ่ม
วัดสมุหราษฎร์บํารุง

โทรศัพท์ 02-569-1650


เตือนใจ เย็นละม่อม
วัดสุวรรณ

โทรศัพท์ 02-549-5209


เตือนใจ เย็นละม่อม
วัดสุวรรณ

โทรศัพท์ 02-549-5209


สมฤดี คุ้มฤทธิ์
วัดพิรุณศาสตร์

โทรศัพท์ 02-199-3010


นางสาวศิริวรรณ เทพขวัญ
กลางคลองสิบ

โทรศัพท์ 02-1598250


นางสาวชลันดา เรืองวุฒิ
วัดทศทิศ

โทรศัพท์ 02-995-2276


นางนงนุช สุวรรณะรุจิ
วัดอดิศร

โทรศัพท์ 02-019-6769


รวีวรรณ ศรีกุล
ชุมชนวัดทําเลทอง

โทรศัพท์ 02-563-1200


น.ส.นุดจริน หารหงษ์
วัดมงคลรัตน์

โทรศัพท์ 02-563-1061


นายกรกวี ศรีกุล
วัดมงคลรัตน์

โทรศัพท์ 02-563-1061


นายสำรวย ชื่นใจ
วัดมงคลรัตน์

โทรศัพท์ 02-563-1061


วิวัฒน์ อู่ผลเจริญ
วัดชัยมังคลาราม

โทรศัพท์ 02-1502450


Anyamanee Kanjana Kanjana
วัดชัยมังคลาราม

โทรศัพท์ 02-1502450


จิราวรรณ วาสนิท
วัดพืชอุดม

โทรศัพท์ 02-149-6468


ปวีณา บุญเผือก
วัดพืชอุดม

โทรศัพท์ 02-149-6468


ธงไชย สันติถาวรยิ่ง
วัดนิเทศน์

โทรศัพท์ 0816168641


sureetip thongsri
วัดโสภณาราม

โทรศัพท์ 02-905-0452


ไลลา รื่นสุข
รวมราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 02-190-1029


มาลีกี เจ๊ะแวสะนุง
รวมราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 02-190-1029


พิชญาภา คนเพียร
ร่วมจิตประสาท

โทรศัพท์ 020249833


นายวันชัย ศรียุคุณธร
ร่วมใจประสิทธิ์

โทรศัพท์ 0851428948


สุเทพ อาสนเสวตร์
ร่วมใจประสิทธิ์

โทรศัพท์ 0851428948


ชญานุช ทับทิมทอง
แสนจําหน่ายวิทยา

โทรศัพท์ 02-593-0005


ประคอง แสนจำหน่าย
แสนจําหน่ายวิทยา

โทรศัพท์ 02-593-0005


siriwan sena
วัดปทุมนายก

โทรศัพท์ 02-549-1554


ศิริวรรณ เสนา
วัดปทุมนายก

โทรศัพท์ 02-549-1554


ฑัศดาพร ลองชัย
อยู่ประชานุเคราะห์

โทรศัพท์ 02-546-3373


นายนรุติชัย เกิดบุญ
วัดนพรัตนาราม

โทรศัพท์


สิทธอโชค สมสวย
วัดนพรัตนาราม

โทรศัพท์


ขนิษฐา จันทร์เกาะ
วัดธรรมราษฏร์เจริญผล

โทรศัพท์ 021535889


ขนิษฐา จันทร์เกาะ
วัดธรรมราษฏร์เจริญผล

โทรศัพท์ 021535889


ปราโมทย์ แสงทอง
คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)

โทรศัพท์ 025492352


นพวรรณ จอมยิ้ม
นิกรราษฎร์บูรณะ

โทรศัพท์ 025492369


นางสาววนิดา เทศขวัญ
ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา

โทรศัพท์ 02-905-8480


นางกรองทิพย์ เศรษโฐ
ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์

โทรศัพท์ 029058469


นางกรองทิพย์ เศรษโฐ
ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์

โทรศัพท์ 029058469


จิตเลขา พรมชื่น
ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์

โทรศัพท์ 029058469


สุลัญจพร คะณาสา
แสนชื่นปานนุกูล

โทรศัพท์


นางสาวมะลิ ชมภู
คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 02-905-9276


นางสาวมะลิ ชมภู
คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 02-905-9276


พุฒิพัฒน์ ปกัมพล
วัดจตุพิธวราวาส

โทรศัพท์ 029059588


นางอัมพร ประภาสะวัต
วัดจตุพิธวราวาส

โทรศัพท์ 029059588


manaporn sathapornpong
วัดโปรยฝน

โทรศัพท์ 02-905-8962


นภาพัชร แสนสุข
วัดโปรยฝน

โทรศัพท์ 02-905-8962


kanok kankhun
วัดโปรยฝน

โทรศัพท์ 02-905-8962


นายจำลอง จันทร์รุ่งเรือง
วัดราษฎรบํารุง

โทรศัพท์ 021506090


ดอกลักษ์ วรยศ
วัดราษฎรบํารุง

โทรศัพท์ 021506090


นนทยา เบ้าวรรณ
วัดเจริญบุญ

โทรศัพท์ 02-549-1045


กิ่งกนก ฉัตรแก้วมณี
วัดเจริญบุญ

โทรศัพท์ 02-549-1045


นายไพโรจน์ ก้อนทอง
ชุมชนบึงบา

โทรศัพท์ 02-549-1134


น.ส.สุคนธ์ คำยนต์
ชุมชนบึงบา

โทรศัพท์ 02-549-1134


นางสิริลักษณ์ ชูเมือง
วัดแสงมณี

โทรศัพท์ 02-9089779


สุมนา หนูเอียด
วัดแสงมณี

โทรศัพท์ 02-9089779


ดุษฎี สุรารักษ์
วัดจุฬาจินดาราม

โทรศัพท์ 02-1505660


นายพิพัฒน์พงษ์ บุญญโสภิญ
วัดจุฬาจินดาราม

โทรศัพท์ 02-1505660


เอกวิทย์ แก้วผลึก
หิรัญพงษ์อนุสรณ์

โทรศัพท์ 0-2085-2319


นฤมล คุ่ยต่วน
วัดศรีคัคณางค์

โทรศัพท์ 02-549-2102


ศุภวิทย์ สงคง
วัดศรีคัคณางค์

โทรศัพท์ 02-549-2102


กรุณา แตงอ่อน
วัดสุขบุญฑริการาม

โทรศัพท์ 02-549-2094


นิมิตร ภูมิทอง
วัดสอนดีศรีเจริญ

โทรศัพท์ 02-0456843


ปุญญพัตน์ เอี่ยมวอน
วัดสอนดีศรีเจริญ

โทรศัพท์ 02-0456843


นางสาวขวัญตา ปราบภัย
ศาลาลอย

โทรศัพท์ 02-905-8996


นางสาวขวัญตา ปราบถัย
ศาลาลอย

โทรศัพท์ 02-905-8996


นางคมคาย ฤกษ์ชัย
ศาลาลอย

โทรศัพท์ 02-905-8996


นางดาริน มีสิงห์
ศาลาลอย

โทรศัพท์ 02-905-8996


ดาริน มีสิงห์
ศาลาลอย

โทรศัพท์ 02-905-8996


นางสุพรรณศรี สุดจิตร์
วัดพวงแก้ว

โทรศัพท์ 02-905-4104


พิสิษฐ สุดจิตร์
วัดพวงแก้ว

โทรศัพท์ 02-905-4104


ธีรชัย ผิวขม
วัดพวงแก้ว

โทรศัพท์ 02-905-4104


นางสาวพรพิมล ปัททุม
นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์

โทรศัพท์ 02-905-3078


อนุชา ภาผล
วัดศรีสโมสร

โทรศัพท์ 025492336


anucha papol
วัดศรีสโมสร

โทรศัพท์ 025492336


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]