ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
ไตรภพ นาคำ
ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม

โทรศัพท์ 02-904-0607


ภาคภูมิ นาคำ
ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม

โทรศัพท์ 02-904-0607


นางลออศรี โรจนดุล
ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม

โทรศัพท์ 02-904-0607


ศรีสวัสดิ์ ทองเพ็ง
วัดสระบัว

โทรศัพท์ 02-546-1294


นิภา ศิริจร
วัดอัยยิการาม

โทรศัพท์ 02-546-1255


น้ำค้าง บุญครุฑ
วัดอัยยิการาม

โทรศัพท์ 02-546-1255


สุวรรณา สะอิ๊ด
วัดขุมแก้ว

โทรศัพท์ 02-546-1295


สุขฤทัย รุจิวิทยากุล
วัดนาบุญ

โทรศัพท์ 025771616,025771686


เกษฎาภรณ์ ทองทิพย์
วัดนาบุญ

โทรศัพท์ 025771616,025771686


นางสาวกัลยา หงษ์พรม
ธัญญสิทธิศิลป์

โทรศัพท์ 02-577-1176


นางสาวกัลยา หงษ์พรม
ธัญญสิทธิศิลป์

โทรศัพท์ 02-577-1176


สุภาพร ศรีษะเนตร
ธัญญสิทธิศิลป์

โทรศัพท์ 02-577-1176


ประพิน เวฬุวนารักษ์
วัดมูลจินดาราม

โทรศัพท์ 02-577-1203


อรทัย นามสนธิ
วัดมูลจินดาราม

โทรศัพท์ 02-577-1203


สุพรรณรัตน์ แสนบุตรดี
วัดเขียนเขต

โทรศัพท์ 02-533-1119


ณัฐณิชา พลครุฑ
วัดเขียนเขต

โทรศัพท์ 02-533-1119


กรกนก สุขศรีนาค
วัดเขียนเขต

โทรศัพท์ 02-533-1119


นภาลัย ชัยวงษา
วัดแสงสรรค์

โทรศัพท์ 02-533-1099


นภาลัย ชัยวงษา
วัดแสงสรรค์

โทรศัพท์ 02-533-1099


เดือนเพ็ญ นพพิบูลย์
ทองพูลอุทิศ

โทรศัพท์ 0-2516-9929


ธัชยพงศ์ ปาละหงษา
ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 02-959-4454-5


ธเนตร แสงเขียว
ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 02-959-4454-5


ธเนตร แสงเขียว
ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร

โทรศัพท์ 02-959-4454-5


อุดมศรี ตรีทิพศิริศีล
วัดลาดสนุ่น

โทรศัพท์ 02-532-2211


Sarisa klinmahom
วัดลาดสนุ่น

โทรศัพท์ 02-532-2211


วัฒณี เฑียรสิงห์
วัดโพสพผลเจริญ

โทรศัพท์ 02-523-7987


อัมรินทร์ อรเนตรพงษ์
วัดโพสพผลเจริญ

โทรศัพท์ 02-523-7987


นางสาวนารินทร์ มีอนันต์
วัดคลองชัน

โทรศัพท์ 02-533-2344


อัจฉรา นิธิธีรดา
วัดกลางคลองสี่

โทรศัพท์ 02-1987134


เบญจมาศ กาญจนการี
วัดกลางคลองสี่

โทรศัพท์ 02-1987134


พิลาวรรณ สงสุวรรณ
วัดกลางคลองสี่

โทรศัพท์ 02-1987134


นายภัทรพงศ์ รังศิริ
วัดปัญจทายิกาวาส

โทรศัพท์ 02-560-1055


ทินนภา วัฒนะเหลา
วัดปัญจทายิกาวาส

โทรศัพท์ 02-560-1055


นายรุ้ง โลนุช
วัดแจ้งลําหิน

โทรศัพท์ 02-560-2687


ธนันต์พร สุขประดิษฐ์์
วัดแจ้งลําหิน

โทรศัพท์ 02-560-2687


ชุติกาญจน์ บุญสุข
วัดประยูรธรรมาราม

โทรศัพท์ 02-536-6904


นางชุติกาญจน์ บุญสุข
วัดประยูรธรรมาราม

โทรศัพท์ 02-536-6904


นางสาวนงนุช แก้วเก้า
วัดประชุมราษฏร์

โทรศัพท์ 02-569-1984


นางสาวฐิติรัตน์ พวงแก้ว
วัดเกตุประภา

โทรศัพท์ 021590787


นายวิชัย ภู่พรายงาม
ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

โทรศัพท์ 02-569-1011


นายวิชัย ูภู่พรายงาม
ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

โทรศัพท์ 02-569-1011


นายธนบดี ณรงค์ฤทธิไกร
สหราษฎร์บํารุง

โทรศัพท์ 02-577-5967


นิพนธ์ บัวหลวง
สหราษฎร์บํารุง

โทรศัพท์ 02-577-5967


นายสมวัง มุรธาพร
วัดธัญญะผล

โทรศัพท์ 02-193-5397


อรรถชัย อินทวงษ์
วัดธัญญะผล

โทรศัพท์ 02-193-5397


สุชานัน มีปัญญา
เจริญดีวิทยา

โทรศัพท์ 021992557


ด.ช.วีรภัทร กองอาษา
เจริญดีวิทยา

โทรศัพท์ 021992557


ด.ช.วีรภัทร กองอาษา
เจริญดีวิทยา

โทรศัพท์ 021992557


สุมิตรา พุ่มประสพ
วัดดอนใหญ่

โทรศัพท์ 02-987-0963


สุมิตรา พุ่มประสพ
วัดดอนใหญ่

โทรศัพท์ 02-987-0963


saowarat meedech
วัดลานนา

โทรศัพท์ 02-569-1855


saowarat meedech
วัดลานนา

โทรศัพท์ 02-569-1855


สุทธิณี บุญต่อ
วัดลานนา

โทรศัพท์ 02-569-1855


ศิริวรรณ เขียวชอุ่ม
วัดสมุหราษฎร์บํารุง

โทรศัพท์ 02-569-1650


เตือนใจ เย็นละม่อม
วัดสุวรรณ

โทรศัพท์ 02-549-5209


เตือนใจ เย็นละม่อม
วัดสุวรรณ

โทรศัพท์ 02-549-5209


สมฤดี คุ้มฤทธิ์
วัดพิรุณศาสตร์

โทรศัพท์ 02-199-3010


นางสาวศิริวรรณ เทพขวัญ
กลางคลองสิบ

โทรศัพท์ 02-1598250


นางสาวชลันดา เรืองวุฒิ
วัดทศทิศ

โทรศัพท์ 02-995-2276


นายสกล พึ่งสกุล
วัดอดิศร

โทรศัพท์ 02-019-6769


รวีวรรณ ศรีกุล
ชุมชนวัดทําเลทอง

โทรศัพท์ 02-563-1200


น.ส.นุดจริน หารหงษ์
วัดมงคลรัตน์

โทรศัพท์ 02-563-1061


นายกรกวี ศรีกุล
วัดมงคลรัตน์

โทรศัพท์ 02-563-1061


นายสำรวย ชื่นใจ
วัดมงคลรัตน์

โทรศัพท์ 02-563-1061


วิวัฒน์ อู่ผลเจริญ
วัดชัยมังคลาราม

โทรศัพท์ 02-1502450


จิราวรรณ วาสนิท
วัดพืชอุดม

โทรศัพท์ 02-149-6468


ปวีณา บุญเผือก
วัดพืชอุดม

โทรศัพท์ 02-149-6468


ธงไชย สันติถาวรยิ่ง
วัดนิเทศน์

โทรศัพท์ 0816168641


sureetip thongsri
วัดโสภณาราม

โทรศัพท์ 02-905-0452


ไลลา รื่นสุข
รวมราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 02-190-1029


มาลีกี เจ๊ะแวสะนุง
รวมราษฎร์สามัคคี

โทรศัพท์ 02-190-1029


กัลยา คนเพียร
ร่วมจิตประสาท

โทรศัพท์ 02-593-0012


นายวันชัย ศรียุคุณธร
ร่วมใจประสิทธิ์

โทรศัพท์ 0851428948


สุเทพ อาสนเสวตร์
ร่วมใจประสิทธิ์

โทรศัพท์ 0851428948


ชญานุช ทับทิมทอง
แสนจําหน่ายวิทยา

โทรศัพท์ 02-593-0005


ประคอง แสนจำหน่าย
แสนจําหน่ายวิทยา

โทรศัพท์ 02-593-0005


siriwan sena
วัดปทุมนายก

โทรศัพท์ 02-549-1554


ศิริวรรณ เสนา
วัดปทุมนายก

โทรศัพท์ 02-549-1554


ฑัศดาพร ลองชัย
อยู่ประชานุเคราะห์

โทรศัพท์ 02-546-3373


นายนรุติชัย เกิดบุญ
วัดนพรัตนาราม

โทรศัพท์


ขนิษฐา จันทร์เกาะ
วัดธรรมราษฏร์เจริญผล

โทรศัพท์ 0812987390


ขนิษฐา จันทร์เกาะ
วัดธรรมราษฏร์เจริญผล

โทรศัพท์ 0812987390


ปราโมทย์ แสงทอง
คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)

โทรศัพท์ 025492352


นพวรรณ จอมยิ้ม
นิกรราษฎร์บูรณะ

โทรศัพท์ 025492369


นางสาววนิดา เทศขวัญ
ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา

โทรศัพท์ 02-905-8923


นางกรองทิพย์ เศรษโฐ
ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์

โทรศัพท์ 029058469


นางกรองทิพย์ เศรษโฐ
ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์

โทรศัพท์ 029058469


สุลัญจพร คะณาสา
แสนชื่นปานนุกูล

โทรศัพท์


นางสาวมะลิ ชมภู
คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 02-905-9276


นางสาวมะลิ ชมภู
คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)

โทรศัพท์ 02-905-9276


พุฒิพัฒน์ ปกัมพล
วัดจตุพิธวราวาส

โทรศัพท์ 029059588


นางอัมพร ประภาสะวัต
วัดจตุพิธวราวาส

โทรศัพท์ 029059588


manaporn sathapornpong
วัดโปรยฝน

โทรศัพท์ 02-905-8962


ศิริรัตน์ ปิริยะ
วัดโปรยฝน

โทรศัพท์ 02-905-8962


kanok kankhun
วัดโปรยฝน

โทรศัพท์ 02-905-8962


นายจำลอง จันทร์รุ่งเรือง
วัดราษฎรบํารุง

โทรศัพท์ 021506090


ดอกลักษ์ วรยศ
วัดราษฎรบํารุง

โทรศัพท์ 021506090


กิ่งกนก ฉัตรแก้วมณี
วัดเจริญบุญ

โทรศัพท์ 02-549-1045


นายไพโรจน์ ก้อนทอง
ชุมชนบึงบา

โทรศัพท์ 02-549-1134


น.ส.สุคนธ์ คำยนต์
ชุมชนบึงบา

โทรศัพท์ 02-549-1134


นางสิริลักษณ์ ชูเมือง
วัดแสงมณี

โทรศัพท์ 02-9089779


aleena dechmaneerut
วัดแสงมณี

โทรศัพท์ 02-9089779


สมชาติ ศิลาวงษ์
วัดแสงมณี

โทรศัพท์ 02-9089779


สมพง สมบุญ
วัดแสงมณี

โทรศัพท์ 02-9089779


ดุษฎี สุรารักษ์
วัดจุฬาจินดาราม

โทรศัพท์ 02-1505660


นายพิพัฒน์พงษ์ บุญญโสภิญ
วัดจุฬาจินดาราม

โทรศัพท์ 02-1505660


เอกวิทย์ แก้วผลึก
หิรัญพงษ์อนุสรณ์

โทรศัพท์ 0-2085-2319


นฤมล คุ่ยต่วน
วัดศรีคัคณางค์

โทรศัพท์ 02-549-2102


ศุภวิทย์ สงคง
วัดศรีคัคณางค์

โทรศัพท์ 02-549-2102


กรุณา แตงอ่อน
วัดสุขบุญฑริการาม

โทรศัพท์ 02-549-2094


นิมิตร ภูมิทอง
วัดสอนดีศรีเจริญ

โทรศัพท์ 02-0456843


นางสาวขวัญตา ปราบภัย
ศาลาลอย

โทรศัพท์ 02-905-8996


นางสาวขวัญตา ปราบถัย
ศาลาลอย

โทรศัพท์ 02-905-8996


นางคมคาย ฤกษ์ชัย
ศาลาลอย

โทรศัพท์ 02-905-8996


นางดาริน มีสิงห์
ศาลาลอย

โทรศัพท์ 02-905-8996


ดาริน มีสิงห์
ศาลาลอย

โทรศัพท์ 02-905-8996


พิสิษฐ สุดจิตร์
วัดพวงแก้ว

โทรศัพท์ 02-905-4104


นางสาวพรพิมล ปัททุม
นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์

โทรศัพท์ 02-905-3078


รัชนี นิ่มสุวรรณ
วัดศรีสโมสร

โทรศัพท์ 025492336


อนุชา ภาผล
วัดศรีสโมสร

โทรศัพท์ 025492336


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]