ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
เกษร ควบคุม
ชุมชนบ้านชัยบาดาล

โทรศัพท์ 036426098


รัตนา ศิริคุปต์
บ้านลำโกฎิทอง

โทรศัพท์ 036490152


นางเบญจมาภรณ์ มุกดา
บ้านท่ามะกอก

โทรศัพท์ 036790034


นายสมนึก ศรีไพฑุรย์
บ้านมะกอกหวาน

โทรศัพท์ 036426107


นายจักรคม วงษ์คลัง
บ้านห้วยนา

โทรศัพท์ -


ฐิติไชย ศรีผ่าน
บ้านม่วงค่อม

โทรศัพท์ 036776117


นางมาลีรัตน์ แสงประไพ
บ้านม่วงค่อม

โทรศัพท์ 036776117


นางกัญธิมา เทียมกลิ่น
บ้านม่วงค่อม

โทรศัพท์ 036776117


ชนากานต์ มูลยแพทย์
วัดสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 036426108


ชนากานต์ มูลยแพทย์
วัดสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 036426108


ดุษฎี หนูสลุง
บ้านเขายายกะตา

โทรศัพท์ 036426109


โกมิน มาลา
บ้านเขายายกะตา

โทรศัพท์ 036426109


นางสาวอังสนา หลายเจริญ
บ้านห้วยดีเลิศ

โทรศัพท์ 036425473


อนุสรา ศรีแก้วอ่อน
บ้านห้วยดีเลิศ

โทรศัพท์ 036425473


กันยา คำกะสินธุ์
บ้านเขาแหลม

โทรศัพท์ 036428128


หิรัญปกรณ์ ปลื้มมะลัง

โทรศัพท์ 036428128


ชุติมา สาริกา
บ้านเขาแหลม

โทรศัพท์ 036428128


วรรณิศา จันทา
บ้านทุ่งตาแก้ว

โทรศัพท์ 0916987954


สุริยาวุธ นันทะสูน
บ้านเกาะรัง

โทรศัพท์ 036794043


อนงค์ มูลบุญ
บ้านหนองบง

โทรศัพท์ 036490151


นายเมธี วิไลแก้ว
บ้านลังกาประชาสรรค์

โทรศัพท์ 036423156


นายชาตรี ช่างเหลา
บ้านหนองปล้อง

โทรศัพท์ 36490124


นางสาวสรัลดา สุขพิทักษ์
บ้านโค้งรถไฟ

โทรศัพท์ -


นางสาวสรัลดา สุขพิทักษ์
บ้านไร่พัฒนา

โทรศัพท์ -


สิบเอกเชาวลิต มังกรทอง
บ้านบ่อน้ำ

โทรศัพท์ 036490119


สุชาติ ไชยโชติ
อนุบาลลำนารายณ์

โทรศัพท์ 036461040


นิจ ชัยชุมพร
บ้านท่ามะนาว

โทรศัพท์ 0818115865


นางนิจ ชัยชุมพร
บ้านท่ามะนาว

โทรศัพท์ 0818115865


นายชาญณรงค์ สิงห์ทอง
บ้านสันตะลุง

โทรศัพท์


สมบุญ แปลงไธสง
บ้านท่าดินดำ

โทรศัพท์ 036791008


นายสุริยา สงฉิม
บ้านท่าดินดำ

โทรศัพท์ 036791008


ปิยทัศน์ สำเริงเริง
บ้านท่าดินดำ

โทรศัพท์ 036791008


นางสาวอัญชลี รักแดน
บ้านวังก้านเหลือง

โทรศัพท์ 036426096


นายสมยศ อำพันศิริ
บ้านวังก้านเหลือง

โทรศัพท์ 036426096


นางจันทนา แย้มชุมพร
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล

โทรศัพท์ 036490123/08 1490 5737


ประสาร หลิมวานิช
บ้านหนองปลาไหล

โทรศัพท์ 036490123/08 1490 5737


นายบุญเทิด วงษ์กาญจนรัตน์
บ้านบัวชุม

โทรศัพท์ 036793175


น.ส.อุดมพร สุขคลี่
บ้านบัวชุม

โทรศัพท์ 036793175


สมโชค หัสสลีมูล
บ้านบัวชุม

โทรศัพท์ 036793175


นายรุ่งกิจ สวนจันทร์
บ้านเขาสมโภชน์

โทรศัพท์ 036490122


นายจำนง ในพิมาย
บ้านซับเค้าแมว

โทรศัพท์ 081-9483628


พัทธนันท์ กรวยสวัสดิ์
บ้านซับเค้าแมว

โทรศัพท์ 081-9483628


นางผ่องศรี สีทับทิม
บ้านคลองไทรพัฒนา

โทรศัพท์


นางจันทรา ขันธุปัทม์
บ้านธงชัยสามัคคี

โทรศัพท์ 036490148


อารีย์ บุญรินทร์
บ้านเขาตะแคง

โทรศัพท์ -


นายอนุวัฒน์ มาลัยทอง
บ้านเขาตะแคง

โทรศัพท์ -


นายประชุม ธูปทอง
วัดโพธิ์งาม

โทรศัพท์ 036794294


นายธรรมนูญ หงษ์คำดี
วัดโพธิ์งาม

โทรศัพท์ 036794294


นางอุบล ช้างใหญ่
วัดโพธิ์งาม

โทรศัพท์ 036794294


นายสำเริง โคงาม
บ้านเขาตำบล

โทรศัพท์


นางฐิรัชยา ต่อชีพ
บ้านนาโสม

โทรศัพท์ 036423643


นายนิติศักดิ์ กลิ่นเทศ
บ้านซับงูเหลือม

โทรศัพท์ 036423668


นายธนพัต อินทร์นอก
บ้านซับงูเหลือม

โทรศัพท์ 036423668


นางศศิธร เกิดเนตร์
บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ

โทรศัพท์ 036425482


นายชนสรณ์ ภมร
บ้านหนองโกวิทยา

โทรศัพท์ 036423670


นริศรา จันทิมา

โทรศัพท์ 036423670


สุรีวัลย์ ถมจอหอ
วัดสุนทรเทพคีรี

โทรศัพท์ 0897414535


พิศมัย ลักษณาวงษ์
บ้านซับไทร

โทรศัพท์ 036490120


นางสาวทองสุข ผดุงผิว
บ้านซับไทร

โทรศัพท์ 036490120


นางวิไลวรรณ ชูศรี
บ้านซับผาสุก

โทรศัพท์ 036425482


นายเสถียร ไปเหนือ
บ้านดงน้อย

โทรศัพท์ 036428031


นายเสถียร ไปเหนือ
บ้านดงน้อย

โทรศัพท์ 036428031


นายมานพ เกียรติสถิตย์
โพธิ์นิมิต

โทรศัพท์


มานพ เกียรติสถิตย์
โพธิ์นิมิต

โทรศัพท์


นางสมจิตร เมืองโครต
วัดศิริบรรพต

โทรศัพท์ 036461807


สิทธิชัย สิทธิเลิศประสิทธิ์
บ้านโกรกรกฟ้า

โทรศัพท์ 036426111


แววมณี ศรีไพร
บ้านโกรกรกฟ้า

โทรศัพท์ 036426111


นางสาวสุพรรณี หมู่หมี
นิคมลำนารายณ์

โทรศัพท์ 036792451


พรทิพย์ สายสุวรรณ
นิคมลำนารายณ์

โทรศัพท์ 036792451


ลักขณา เทียนช้าง
บ้านใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 036426113


บุญเตือน สุบิน
บ้านใหม่สามัคคี

โทรศัพท์ 036426113


นางสาวทองสุข ผดุงผิว
บ้านซับหินขวาง

โทรศัพท์ 036490121


นายสมยศ สถิตธรรมนนท์

โทรศัพท์ 036483100


รัตนากฤต ศิริบุญ
วัดโคกสลุง

โทรศัพท์ 036483100


นายกมล ศิริสลุง

โทรศัพท์ 036483100


อนันต์ มั่นดี
วัดหนองตามิ่ง

โทรศัพท์ 036483181


พีระยศ บุญเพ็ง
ซอย 26 สาย 4 ซ้าย

โทรศัพท์ 036490113


นายอำนาจ วงษ์กัลหา
ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)

โทรศัพท์ -


ธีรวุฒิ เนติธรรมรัตน์
ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)

โทรศัพท์ -


ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพชรรัตน์ อินเฉลียว
บ้านเขาขวาง

โทรศัพท์ 036491055


นพัชนันต์ สุภาพันธ์
บ้านดีลัง

โทรศัพท์ 036422019


ลัดดา บัวศรี
บ้านดีลัง

โทรศัพท์ 036422019


รุ่งรัศมี ผลพรหม
อนุบาลพัฒนานิคม

โทรศัพท์ 036491372


ฉัตรฤดี สัณหะวงศ์
ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น

โทรศัพท์ 036494360


นายปรีชา เปลี่ยนสกุล
ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น

โทรศัพท์ 036494360


นายสมปอง ใจเบิกบาน
บ้านสหพันธ์อ่างทอง

โทรศัพท์ 036680279


สมปอง ใจเบิกบาน
บ้านสหพันธ์อ่างทอง

โทรศัพท์ 036680279


นรินทร์ อินทรวงส์สักดิ์
ซอย 19 สาย 2 ขวา

โทรศัพท์ 0812901616


นางวารีนา จันทร์ทอง
ซอย 17 สาย 2 ซ้าย

โทรศัพท์ 036491184


นายประพนธ์ เย็นฉ่ำ
ซอย 17 สาย 2 ซ้าย

โทรศัพท์ 036491184


นายวิรัต สอนทรัพย์
ซอย 16 สาย 3 ซ้าย

โทรศัพท์ 036491052


วิรัต สอนทรัพย์
ซอย 16 สาย 3 ซ้าย

โทรศัพท์ 036491052


วันเพ็ญ จักรสุวรรณ
วัดหนองนา

โทรศัพท์ -


วันเพ็ญ จักรสุวรรณ
วัดหนองนา

โทรศัพท์ -


นางวรรณศิกาญจน์ ทองใส
พรหมรังษี

โทรศัพท์ -


นางพรทิพย์ ชมวิจิตร

โทรศัพท์ -


นางพัชรยาณ์ จันทร์รัตน์
ซอย 12 สาย 4 ซ้าย

โทรศัพท์ 036436198


ชัยเดช เข็มทอง
บ้านห้วยสะอาด

โทรศัพท์ 036436377


ชัยเดช เข็มทอง
บ้านห้วยสะอาด

โทรศัพท์ 036436377


ทองสุข ชัยอาวุธ
วัดดำรงบุล

โทรศัพท์ 036436376


ทิพวรรณ ปานพรหม
วัดดำรงบุล

โทรศัพท์ 036436376


นางสุมารินทร์ นาคปลัด
วัดมณีศรีโสภณ

โทรศัพท์ 0898465268


สุตฏิพงค์ เรืองรุ่ง
ช่องสาริกา

โทรศัพท์ 036428080


ปริศนา ชูอำนาจ
ช่องสาริกา

โทรศัพท์ 036428080


วรรณิสา ขันเงิน
บ้านหนองโพธิ์

โทรศัพท์ 036425690


นางสาวกันย์สินี อินทร์ศรี
น้ำสุดวิไลประชาสรรค์

โทรศัพท์ 036426116


นางพรสุดา พิมพล

โทรศัพท์ 0812549644


ชมพูนุท จันทร์สวน
บ้านมะนาวหวาน

โทรศัพท์ 036490145


นางสาวบุษยา รอดจอหอ
บ้านฟ่าวงาม

โทรศัพท์


นางสาวปาจรีย์ วายโสกา
บ้านสวนมะเดื่อ

โทรศัพท์ 036704033


อุณาโลม ยศลาสูงเนิน
บ้านสวนมะเดื่อ

โทรศัพท์ 036704033


อนัญญา อาจสมบุญ
บ้านซับโศก

โทรศัพท์


นางสาวศรินธร อาจมังกร
วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม

โทรศัพท์ 036426099


นางสาวพรพิมล ดวงสว่าง
บ้านคลองกลุ่ม

โทรศัพท์ 036-689283


นางสาวมนัสวี เนตรยอง
บ้านหนองปีกนก

โทรศัพท์ -


พรทิพย์ พงษาเกษตร
บ้านหนองปีกนก

โทรศัพท์ -


นางรัชนีวรรณ์ แพรเมือง
บ้านท่าตะโก

โทรศัพท์


นางรัชนีวรรณ์ แพรเมือง
บ้านท่าตะโก

โทรศัพท์


ปริวัตร สรรพรชัยพงษ์
บ้านท่าหลวง

โทรศัพท์ 036646279


นางปวีณา กงเกียน
อนุบาลท่าหลวง

โทรศัพท์ 036646146


ปวีณา กงเกียน
อนุบาลท่าหลวง

โทรศัพท์ 036646146


จิราพร มะลิเสือ
อนุบาลท่าหลวง

โทรศัพท์ 036646146


นายธีระชัย กลิ่นหอม
บ้านท่ากรวด

โทรศัพท์ 0874085072


นายตวงสิทธิ์ อุทธศรี
บ้านท่ากรวด

โทรศัพท์ 0874085072


ทักษิณา สินกล่ำ
บ้านเนินทอง

โทรศัพท์ 036497530


ประเสริฐ สุดโลก
บ้านเนินทอง

โทรศัพท์ 036497530


นายเศกสิทธิ์ ประมูลศิลป์
บ้านบ่อคู่

โทรศัพท์ 036788084


มานพ โสมดี
บ้านหนองประดู่

โทรศัพท์ 036790642


ฐากร ตะกรุดสงค์
บ้านหนองหัวช้าง

โทรศัพท์


นายปิยะพงษ์ ดอนซุยแป
ทรัพย์ราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 036689275


ณรงค์ สินกล่ำ
ทรัพย์ราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 036689275


ละมัย ปิดทอง
บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์

โทรศัพท์ 036789452


นางสาวกมลวรรณ ผ่องกาย
บ้านทรัพย์เจริญ

โทรศัพท์


สุภัทรา วัฒนา
บ้านทรัพย์เจริญ

โทรศัพท์


ณรงค์คร วงค์คำจันทร์
บ้านหัวลำ

โทรศัพท์ 036426133


นรงค์คร วงค์คำจันทร์
บ้านหัวลำ

โทรศัพท์ 036426133


นางกัลยา กระออมแก้ว
บ้านหนองจาน

โทรศัพท์ 0871164535


กัลยา กระออมแก้ว
บ้านหนองจาน

โทรศัพท์ 0871164535


มธุรดา ทับทิมศรี
บ้านซับจำปา

โทรศัพท์


หทัยทิพย์ จัตุเรศ
บ้านทุ่งดินแดง

โทรศัพท์ 036490116


บุญเกิด ศิริจันทร์
บ้านทุ่งดินแดง

โทรศัพท์ 036490116


ยุพเรศ เกษา
บ้านทะเลวังวัด

โทรศัพท์ 036426148


ประพันธ์ จันทร์อับ
อนุบาลสระโบสถ์

โทรศัพท์ 036439116


ปณิดา พ่วงเจริญ
บ้านมหาโพธิ

โทรศัพท์ 036787067


นายวัฒนา ไชยารักษ์
บ้านมหาโพธิ

โทรศัพท์ 036787067


นางสาวศศิธร ไพรศรี
บ้านคลอง

โทรศัพท์ 0959473473


หัทยาภรณ์ กิจนาค
บ้านคลอง

โทรศัพท์ 0959473473


บุษกร แช่มชะเอม
บ้านห้วยเขว้า

โทรศัพท์ 036490144


ภัทรนรรธ์ โปธิศํกดิ์สกุล
บ้านห้วยเขว้า

โทรศัพท์ 036490144


นายสุรัตน์ พัดลม
บ้านวังแขม

โทรศัพท์ 0932670451


นายพิสันต์ แก้วประเสริฐ
บ้านด่านจันทร์

โทรศัพท์ 036490102


ฐิติมา สง่าโฉม
บ้านทุ่งท่าช้าง

โทรศัพท์ 036647192


นางสาวฐิติมา สง่าโฉม
บ้านทุ่งท่าช้าง

โทรศัพท์ 036647192


รุจิเรข กาญจนวรานนท์
บ้านห้วยใหญ่

โทรศัพท์ 036787524-5


กิตติ ศรีโยธิน
บ้านห้วยใหญ่

โทรศัพท์ 036787524-5


จิตนภา พรหมรอต
บ้านเขาหมูมัน

โทรศัพท์ 0625980815


วิภาวรรณ นาคแว่น
บ้านดงน้อย(สระโบสถ์)

โทรศัพท์ 036490147


นายชลอ จันทร
บ้านยางราก

โทรศัพท์ -


ชลอ จันทร
บ้านยางราก

โทรศัพท์ -


พีรเสฏฐ์ รินลา
บ้านหนองมะค่า

โทรศัพท์ 036796224


ธรรมนูญ คงพันปี
บ้านหนองมะค่า

โทรศัพท์ 036796224


จิตรลดา สิทธิปัญญา
บ้านหนองมะค่า

โทรศัพท์ 036796224


นฤมล มาดี
บ้านวังตาอินทร์

โทรศัพท์ 036490142


สนั่น แท่นนอก
บ้านวังตาอินทร์

โทรศัพท์ 036490142


จุฑาเพชร ศัลยพงษ์
บ้านวังตาอินทร์

โทรศัพท์ 036490142


แมนศักดิ์ กาสี
บ้านสระเพลง

โทรศัพท์ 036490141


แมนศักดิ์ กาสี
บ้านสระเพลง

โทรศัพท์ 036490141


นางไพรพณา ชัยปัญญา
บ้านแหลมชนแดน

โทรศัพท์ 036490127


ชูศักดิ์ ชัยปัญญา
บ้านแหลมชนแดน

โทรศัพท์ 036490127


นางสาวรสรินทร์ บุญเพ็ง
บ้านเขาราบ

โทรศัพท์ 036689250


นางสาวอัมพร คิดการ
บ้านเขาราบ

โทรศัพท์ 036689250


นางปภาดา จันดาประดิษฐ์
อนุบาลโคกเจริญ

โทรศัพท์ 036651128


นายวินัย ปัจฉิม
อนุบาลโคกเจริญ

โทรศัพท์ 036651128


สังวรณ์ รักญาติ
บ้านทะเลทอง

โทรศัพท์ 0817746792


กรัณฑรัตน์ สังข์วงษ์
บ้านทะเลทอง

โทรศัพท์ 0817746792


สังวรณ์ รักญาติ
บ้านทะเลทอง

โทรศัพท์ 0817746792


ปรัชกรณ์ แต่งงาม
บ้านห้วยสาราม

โทรศัพท์ -


จุฑามาศ แก้วพวง
บ้านห้วยสาราม

โทรศัพท์ -


บุญยืน พวงวงษา
บ้านดินแดง

โทรศัพท์


สุรีพร ก้อนแก้ว
บ้านลำโป่งเพชร

โทรศัพท์ 036490128


จันทร์เพ็ญ ทรัพย์เพ็ชร
บ้านลำโป่งเพชร

โทรศัพท์ 036490128


ธนงศักดิ์ สีสมุทร์
บ้านบ่อตะเคียนทอง

โทรศัพท์


เกษมศักดิ์ มีดี
บ้านพุกะชัด

โทรศัพท์ 036490130


เกษมศักดิ์ มีดี
บ้านพุกะชัด

โทรศัพท์ 036490130


นายธนาพงศ์ คำศรี
บ้านโคกแสมสาร

โทรศัพท์ 036787727


สมพงษ์ รักษาราษฎร์
อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)

โทรศัพท์ 0


กัญชพร รัตนะนาม
อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)

โทรศัพท์ 0


สมพงษ์ รักษาราษฎร์
อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)

โทรศัพท์ 0


ปัทมาวดี ผาสุข
ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗

โทรศัพท์ 036793663


นายทวีวัฒน์ พรมสิงหา
บ้านหนองเกตุ

โทรศัพท์ 0840095344


ประดิษ ภูนบผา
บ้านท่าเยี่ยม

โทรศัพท์ 0895040129


อันชรี หาภักดี
บ้านเขารวก

โทรศัพท์ 036490133


กัญญ์ชิสา นิธิศรัตนภักดี
บ้านเขารวก

โทรศัพท์ 036490133


รัศมี ยิ่งธนโชติ
บ้านวังทอง

โทรศัพท์ 036423225


มินตรา สารีเป้
บ้านวังทอง

โทรศัพท์ 036423225


อภิณห์พร อินทรปัญญา
บ้านกุดตาเพชร

โทรศัพท์ 036426197


วิรัช รัตนเจริญทรัพย์
บ้านราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 0


นางสาวธัญชนก ทองดี
หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา

โทรศัพท์ 085-4223327


Phatcharamai Chaukham
บ้านลำสนธิ

โทรศัพท์


สุพร นพคุณ
บ้านลำสนธิ

โทรศัพท์


สุชาดา โพธิ์ทอง
บ้านเขาดินทอง

โทรศัพท์


น.ส.สุชาดา โพธิ์ทอง
บ้านเขาดินทอง

โทรศัพท์


นางสาวอภิญญา สารเดช
บ้านศรีเมือง

โทรศัพท์ 036490106


สุกัญญา สุดสายออ
บ้านด่านไทยล้อม

โทรศัพท์ 036426618


นาวินี ถูกอย่าง
บ้านด่านไทยล้อม

โทรศัพท์ 036426618


ณรงค์เดช ภัสรางกูร
บ้านเหวตาบัว

โทรศัพท์ 036680865


ดาวเรือง สกุลเดช
บ้านเหวตาบัว

โทรศัพท์ 036680865


นางปรางทอง อ่อนธรรม
บ้านปรางค์น้อย

โทรศัพท์ 036490134


ลัดดาวัลย์ วรรณโสภา
บ้านหนองขาม

โทรศัพท์ 036428185


นางกัญญารัตน์ ผลบุตร
บ้านชอนสมบูรณ์

โทรศัพท์ 036796028


มาลัย เจียมเงิน
บ้านหนองตะแบก

โทรศัพท์ 036428204


มาลัย เจียมเงิน
บ้านหนองตะแบก

โทรศัพท์ 036428204


นางสาวปริญญา บุญเครือ
บ้านยางโทน

โทรศัพท์ 036795375


นางพรชนก ทองพิมพ์
บ้านยางโทน

โทรศัพท์ 036795375


นางดารณี ภาวะกุล
บ้านไร่ทรัพย์เจริญ

โทรศัพท์ 036428188


นางสาวสายวาริน วิไลลักษณ์
บ้านไร่ทรัพย์เจริญ

โทรศัพท์ 036428188


ประเสริฐ ทิวงษ์
บ้านหนองไทร

โทรศัพท์ 036428203


อาานนท์ จ่าแก้ว
บ้านหนองไทร

โทรศัพท์ 036428203


นายประจบ โชติพรม
บ้านบ่อดินสอพอง

โทรศัพท์ -


ธนาภรณ์ จันทร์เกษม
บ้านดงดินแดง

โทรศัพท์ 036428191


นางนิตยา แม้นพยัคฆ์
บ้านป่าเขว้า

โทรศัพท์ 036490132


สรารัตน์ บุญคำนนท์
บ้านป่าเขว้า

โทรศัพท์ 036490132


นางมาลัย จันทนะ
บ้านหนองสำราญ

โทรศัพท์ 0895379735


นางมาลัย จันทนะ
บ้านหนองสำราญ

โทรศัพท์ 0895379735


นายวัฒนกรณ์ จิวาลักษณ์
บ้านโคกกลาง

โทรศัพท์


นางสิริลักษณ์ นวลรักษา
บ่อทองลพบุรี

โทรศัพท์


สิวาลี บุญวิรัตน์
บ้านใหม่โสพิมพ์

โทรศัพท์ 036795612


สิวาลี บุญวิรัตน์
บ้านใหม่โสพิมพ์

โทรศัพท์ 036795612


นายบำรุง ทิพเกษร
บ้านหนองไก่ห้าว

โทรศัพท์ 036432113


ภูษิต ทุมณี
บ้านหนองไก่ห้าว

โทรศัพท์ 036432113


นางสุดใจ ตะหย่วน
บ้านหนองเสมา

โทรศัพท์ 036432185


นางสุดใจ ตะหย่วน
บ้านหนองเสมา

โทรศัพท์ 036432185


วราพรรณ พูลสุข
ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม

โทรศัพท์ 036795240


นายรณชัย หว้ามา
ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม

โทรศัพท์ 036795240


ฉันทนี โดยคำดี
อนุบาลวัดหนองม่วง

โทรศัพท์ 036431087


นางสาวสรัลดา สุขพิทักษ์
สพป.ลพบุรี เขต 2

โทรศัพท์


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน