ยินดีต้อนรับ

รายชื่อเจ้าหน้าที่

[งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน] [งานข้อมูลเขตพื้นที่]
นางสุพัชชา ทิพยสุวรรณมาลา
วัดราษฎร์ประสิทธิ์

โทรศัพท์ 36524204


นงลักษณ์ พงษ์ประเสริฐ
วัดตึกราชา

โทรศัพท์ 36551101


นายนนทนันท์ ผิวผ่อง
วัดพระปรางค์มุนี

โทรศัพท์ 036573426


อติภา อุ่นสมัย
วัดศรัทธาภิรม

โทรศัพท์ 036815281


นนทนันท์ ผิวผ่อง
วัดศรัทธาภิรม

โทรศัพท์ 036815281


อุษา เสวกวิหารี
โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส

โทรศัพท์ 36512397


นางอารี สุวรรณหงษ์
โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส

โทรศัพท์ 36512397


สุภาวดี สุขงาม
วัดพรหมสาคร

โทรศัพท์ 036511187


ธีรพงศ์ สุขเทวี
วัดพรหมสาคร

โทรศัพท์ 036511187


กาญจนา อินทร์กลับ
วัดจักรสีห์

โทรศัพท์ 036543219


benchaphon Prasoetphon
ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133

โทรศัพท์ 036813457


เบ็ญจพร ประเสริฐผล
ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133

โทรศัพท์ 036813457


อัจฉรา งามละม่อม
วัดศรีสาคร

โทรศัพท์ 036524203


sutticha Timthong
วัดศรีสาคร

โทรศัพท์ 036524203


นางบุษกร ภูภักดี
วัดกระดังงา

โทรศัพท์ 36522786


นางวลัยพร จันทร์ชอุ่ม
วัดประโชติการาม

โทรศัพท์ 36512460


ปริญดา แจ่มกังวาล
วัดสะอาดราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 36522223


นครินทร์ สุวรรณภูมิ
วัดสะอาดราษฎร์บำรุง

โทรศัพท์ 36522223


อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์
อนุบาลสิงห์บุรี

โทรศัพท์ 036511040,036521507


อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์
อนุบาลสิงห์บุรี

โทรศัพท์ 036511040,036521507


kusalin pralongkij
อนุบาลสิงห์บุรี

โทรศัพท์ 036511040,036521507


Phatsakorn Suwanmolee
วัดข่อย

โทรศัพท์ 36545337


วรรวิสา เฟื่องขจร
วัดโพธิ์ชัย

โทรศัพท์ 36588143


วรรวิสา เฟื่องขจร

โทรศัพท์ 36588143


ขนิษฐา คำมาก
อนุบาลเมืองสิงห์บุรี

โทรศัพท์ 036510565


ศริษา จิตศรีพิทักษ์เลิศ
อนุบาลเมืองสิงห์บุรี

โทรศัพท์ 036510565


อุษา เสวกวิหารี
วัดโคกพระ

โทรศัพท์


นางสาวนิภาพรรณ พิภพไชยาสิทธ์
วัดขุนสงฆ์

โทรศัพท์


นิภาพรรณ พิภพไชยาสิทธิ์
วัดขุนสงฆ์

โทรศัพท์


นางสาวปาระวี ภูมิดี
ค่ายบางระจัน

โทรศัพท์ -


นางสาววรณัชชา บริบูรณ์
วัดประดับ

โทรศัพท์


เมธี สารดิษฐ์

โทรศัพท์


นางสาววรณัชชา บริบูรณ์

โทรศัพท์


นางสาวปาระวี ภูมิดี
อนุบาลค่ายบางระจัน

โทรศัพท์ 036597690


วิมลนันท์ ไชยพัทธวุฒิ
อนุบาลค่ายบางระจัน

โทรศัพท์ 036597690


นายรุ่ง ฤกษ์งาม
วัดตะโกรวม

โทรศัพท์ 36522021


นางสาวโสรยา จันทร์น้อย
วัดวังกะจับ

โทรศัพท์


suwin khunoon
วัดบ้านกลับ

โทรศัพท์ 36816346


pattaneeya pukdee
วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี

โทรศัพท์ 36501379


สุทธิดา ชอบทำดี
โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี

โทรศัพท์ 36501379


นางอัญชลี เจริญฉิม
ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

โทรศัพท์ 36817043


นางสาวเนตรนภิศ น้อยทิม
ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)

โทรศัพท์ 36817043


นางสุกัญญา รุ่งแสง
บ้านหนองลีวิทยาคม

โทรศัพท์ 0898895976


ศิยาพร สุขเสงี่ยม
ชุมชนวัดกลางท่าข้าม

โทรศัพท์ 036597115


นางสาวชุติกาญจน์ ขำศรี
วัดโพธิ์ศรี

โทรศัพท์ 36535586


ชุติกาญจน์ วรสาร
วัดโพธิ์ศรี

โทรศัพท์ 36535586


อนุจรี อมาตรเสนา
วัดสาธุการาม

โทรศัพท์ 036818043


อัศวิน บุญแย้มวงษ์
วัดโพธิ์สังฆาราม

โทรศัพท์ 36597008


นางสาวสุธารัตน์ โพธิโต
ชุมชนวัดม่วง

โทรศัพท์ 036573453


วรวิทย์ คุ้มดี
ชุมชนวัดม่วง

โทรศัพท์ 036573453


อนุจรี อมาตรเสนา
วัดสิงห์

โทรศัพท์ 0899574114


ประสงค์ สังข์ทอง
วัดถอนสมอ

โทรศัพท์ 595249


ณิรดา น้อยประไพ
วัดถอนสมอ

โทรศัพท์ 595249


ประสบสุข จันทร์งาม
วัดโบสถ์

โทรศัพท์ 036595057


นางสาวสุรีรัตน์ เณรน้อย
อนุบาลท่าช้าง

โทรศัพท์ 36595248


นายสิงห์ชัย แพรเจริญ
วัดโสภา

โทรศัพท์ 036595973


นายสมพร ม่วงพล
วัดโสภา

โทรศัพท์ 036595973


คม จันทร์พงษ์แก้ว
ชุมชนวัดเสาธงหิน

โทรศัพท์


บัญชา แหวนทองคำ
โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน

โทรศัพท์


จิตลัดดา ทัศสนธิ์
วัดพิกุลทอง

โทรศัพท์ 0989585181


จิตลัดดา ทัศสนธิ์
วัดวิหารขาว

โทรศัพท์ 36540291


ดรัสพงศ์ ท้าวรี
วัดชันสูตร

โทรศัพท์ 036814818


ดรัสพงศ์ ท้าวรี
วัดชันสูตร

โทรศัพท์ 036814818


อำไพ คำรอด
วัดวังขรณ์

โทรศัพท์ -


บังอร ระย้าย้อย
ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา

โทรศัพท์ -


นิตยา ดีประสิทธิ์
วัดโพธิ์หอม

โทรศัพท์ -


วะจี ชะเอม
วัดห้วย

โทรศัพท์ 036815069


นิตยา ดีประสิทธิ์
วัดห้วยเจริญสุข

โทรศัพท์ 036815069


อนุชศรา สุรเณร
วัดน้ำผึ้ง

โทรศัพท์ 036501018


สมชาย รอดบาง
ชุมชนบ้านไม้ดัด

โทรศัพท์ 036591496


กาญจนา พรหมาศ
ชุมชนบ้านไม้ดัด

โทรศัพท์ 036591496


วันเพ็ญ เพิ่มพูล
วัดประสิทธิ์คุณากร

โทรศัพท์ 036591499


วรรณพร นาวีระ
วัดแหลมคาง

โทรศัพท์ 036587042


พัชริน ปานเล็ก
วัดตลาดโพธิ์

โทรศัพท์ 36591104


พัชริน ปานเล็ก
วัดตลาดโพธิ์

โทรศัพท์ 36591104


prateep ineiam
อนุบาลบางระจัน

โทรศัพท์ 036591082


กาญจนา เลิศดี
อนุบาลบางระจัน

โทรศัพท์ 036591082


soontorn poopra
เรืองเดชประชานุเคราะห์

โทรศัพท์


ภัทธินีย์ สังข์สอน
เรืองเดชประชานุเคราะห์

โทรศัพท์


สุนทร ภู่แพร
เรืองเดชประชานุเคราะห์

โทรศัพท์


นางวรรณพร โพธิ์เวชกุล
วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 36591210


หนึ่งฤทัย ทับเงิน
วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)

โทรศัพท์ 36591210


นางสาวอัญชลี สังข์ทอง
วัดกลางชูศรีเจริญสุข

โทรศัพท์ 36855174


นางสาวสุริยา นัสดา
วัดกลางชูศรีเจริญสุข

โทรศัพท์ 36855174


ประจำ เพ็ชรดำ
วัดชะอมสามัคคีธรรม

โทรศัพท์ 036817003


นายพะเนตร์ วัดทรัพย์
บ้านทุ่งกลับ

โทรศัพท์ 036815066


ประเสริฐ มุขแจ้ง
บ้านทุ่งกลับ

โทรศัพท์ 036815066


เบญจมาศ มงคลพร
วัดคีม

โทรศัพท์ 036-591170


เบญจมาศ มงคลพร
วัดคีม

โทรศัพท์ 036-591170


วาสนา ด้านวังขวา
วัดดอนเจดีย์

โทรศัพท์ 036560003


นางกานต์ดา ม่วงเทศ
วัดดอนเจดีย์

โทรศัพท์ 036560003


นิตยา ดีประสิทธิ์
บ้านทุ่งว้า

โทรศัพท์ 36521879


ชมภูนุช สะมะถะ
วัดสามัคคีธรรม

โทรศัพท์ 36818069


นายเทพอนันท์ วงษ์เจียม
อนุบาลพรหมบุรี

โทรศัพท์ 36599492


นายกิตติพงศ์ ดำรงขาวโต
อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฎีทอง)

โทรศัพท์ 36599492


นายกิตติพงศ์ ดำรงขาวโต
อนุบาลพรหมบุรี(วัดกุฏีทอง)

โทรศัพท์ 36599492


ธนพร อยู่ปรางค์
วัดโพธิ์เอน

โทรศัพท์ 36599493


นายเทพอนันท์ วงษ์เจียม
วัดโภคาภิวัฒน์

โทรศัพท์ 036599495


วาสนา ประยูรรัตน์
วัดหลวง

โทรศัพท์ 36598242


Chidapha Phakdikunsapaphon
วัดหลวง

โทรศัพท์ 36598242


จิดาภา ภักดีกุลศุภผล
วัดเก้าชั่ง

โทรศัพท์ 36599496


นายสมบัติ สุขสบาย
วัดโคปูน

โทรศัพท์ 036810105


ศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์
ชุมชนวัดตราชู

โทรศัพท์ 036599711


อัจฉรา ปล้องสอง
บ้านเก่า

โทรศัพท์ 36599803


กิตติวัฒน์ ตั้งตระกูล
บ้านเก่า

โทรศัพท์ 36599803


นราภรณ์ เพ็ชรนิล
วัดกลางธนรินทร์

โทรศัพท์ 036599104


วัชรพงษ์ แตงอ่อน
วัดพรหมเทพาวาส

โทรศัพท์ 36538095


นิธินันท์ อุ่นประเสริฐ
วัดพรหมเทพาวาส

โทรศัพท์ 36538095


สุนัน เครือทิวา
วัดอัมพวัน

โทรศัพท์ 036599096


นางสาวพนิดา เจริญสุขมั่งมี
วัดอัมพวัน

โทรศัพท์ 036599096


นายทวีโชค วิไลพันธุ์
วัดเตย

โทรศัพท์ 036810611


เกียรติพงษ์ ขันคำ
วัดเตย

โทรศัพท์ 036810611


ทวีโชค วิไลพันธุ์
วัดประสาท

โทรศัพท์ -


กิริณี แตงอ่อน
ชุมชนวัดเทพมงคล

โทรศัพท์ 36599499


พรทิพย์ เสือโต
วัดไผ่ขาด

โทรศัพท์ 36812637


นางพรทิพย์ เสือโต
วัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)

โทรศัพท์ 36812637


วีรศักดิ์ กุลฉัตรศิริ
วัดเพิ่มประสิทธิผล

โทรศัพท์ 36521620


สุทธิรัตน์ แกมทับทิม
วัดกระทุ่มปี่

โทรศัพท์ 36588237


นางสาวสุทธิรัตน์ แกมทับทิม
วัดกระทุ่มปี่

โทรศัพท์ 36588237


นิภาวรรณ ใจกล้า
วัดบ้านลำ

โทรศัพท์ 036-560008


ปฐมพงษ์ นาคะ
วัดบ้านลำ

โทรศัพท์ 036-560008


jamnian jaidee
วัดตุ้มหู

โทรศัพท์ 036585250


กัลยา โป๋ทอง
วัดท่าอิฐ

โทรศัพท์ 036812424


นางสาวนุชนารถ ยิ้มจันทร์
วัดท่าอิฐ

โทรศัพท์ 036812424


นายชรินทร์ ใยยั่งยืน
วัดท่าอิฐ

โทรศัพท์ 036812424


เดชา ถึงนาค
วัดบางปูน

โทรศัพท์ 0817322616


นายสุพล วันทา
วัดบางปูน

โทรศัพท์ 0817322616


กฤษณา พุ่มพวง
วัดระนาม

โทรศัพท์ 089-0696514


บุญสม บุญเสริม
วัดระนาม

โทรศัพท์ 089-0696514


นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่โทน
โรงเรียนวัดกลาง

โทรศัพท์ 36811572


เนาวรัตน์ ช่างเครื่อง
วัดคลองโพธิ์ศรี

โทรศัพท์ 36501094


ปรียาภรณ์ นิ่มวงษ์
วัดคลองโพธิ์ศรี

โทรศัพท์ 36501094


อัญญารัตน์ เหลือสิงห์กุล
วัดเชียงราก

โทรศัพท์ 36501046


นางเพ็ญศรี หงษ์ไกร
วัดเซ่าสิงห์

โทรศัพท์


นายธงชัย กุลพรหมสโร
ชุมชนวัดดงยาง

โทรศัพท์ 036581622


surapong nithirochananont
วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)

โทรศัพท์ 036811100


สมศักดิ์ เรืองรุ่ง
วัดล่องกะเบา

โทรศัพท์


รัดดาวรรณ์ รักษาถ้อย
วัดดอกไม้

โทรศัพท์ 36583104


นายปรีชา กลับดี
วัดปลาไหล

โทรศัพท์ 36583095


นายบุญรุ่ง สีเหลือง
วัดเสือข้าม

โทรศัพท์ 036-583106


นางสาววิไลรัตน์ ดาดี
วัดเสือข้าม

โทรศัพท์ 036-583106


สวรรค์ บุญเอื้อ
วัดสว่างอารมณ์

โทรศัพท์ 036812058


ladda kumvijit
วัดประศุก

โทรศัพท์ 036583184


NATHAWAN SRITHONG
บ้านคูเมือง

โทรศัพท์ 036505085


RAROENG RAKCHAI
วัดหนองสุ่ม

โทรศัพท์ 036505110


natanan pholpibool
วัดโฆสิทธาราม

โทรศัพท์ 036503261


ณัฐนันท์ ผลพิบูลย์
วัดโฆสิทธาราม

โทรศัพท์ 036503261


watthong sing
วัดทอง

โทรศัพท์ 0629874599


ปิยบุตร ศรีเอี่ยม
วัดทอง

โทรศัพท์ 0629874599


พัณณ์ชิตา โภคา
อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)

โทรศัพท์ 036581108


ไพบูลย์ ฟักขำ
อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)

โทรศัพท์ 036581108


นางสาวศิริมา สมประสงค์
อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)

โทรศัพท์ 036581108


สำเนา เดชกฤษ์
วัดน้อย

โทรศัพท์ 36581101


น.ส.เบญจวรรณ์ เพชรสีม่วง
วัดน้อย

โทรศัพท์ 36581101


พัชรี เรือนเป็นจ่า
วัดการ้อง

โทรศัพท์ 36690164


kerkchai uthai
วัดโบสถ์

โทรศัพท์ 036510769


ไกรวี รอดเดช
วัดโบสถ์

โทรศัพท์ 036510769


รัชนียา แก้ววิเชียร
ชุมชนวัดพระนอน

โทรศัพท์


ปรัชญาณี ทิมทอง
ชุมชนวัดพระนอน

โทรศัพท์


นางปรัชญาณี ทิมทอง
วัดยาง

โทรศัพท์ -


นุชรี ปลั่งดี
วัดยาง

โทรศัพท์ -


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน